Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KEV THOV VAJTSWV PUAS MUAJ QAB HAU RAU PEB?

Vim Li Cas Tibneeg Thov Vajtswv?

Vim Li Cas Tibneeg Thov Vajtswv?

Ib tug txivneej hu ua Xamuyee * nyob tebchaws Kenya [khe·nya] hais li no: “Kuv twv txiaj loj heev. Kuv thov Vajtswv pab kom kuv yeej ib pob nyiaj. Tiamsis nws tsis teb kuv li.”

Ib tug pojniam hu ua Teresa [te·le·xam] nyob tebchaws Philippines [fi·li·pee] hais tias: “Thaum peb mus kawm ntawv, peb tsuas qog tej lus thov uas lawv qhia peb xwb.”

Ib tug pojniam hu ua Magdalene [ma·da·lee] nyob tebchaws Ghana [nka-na] hais tias: “Kuv thov Vajtswv thaum kuv raug teeb meem. Kuv thov Vajtswv zam kuv lub txim thiab kom kuv ua tau ib tug Khixatia zoo.”

Xamuyee, Teresa, Magdalene lawv cov lus thov qhia tias tibneeg nyias thov nyias lawm ib yam. Ib txhia thov txog tej yam zoo, ib txhia thov txog tej yam tsis tseem ceeb. Ib txhia thov tawm hauv nruab siab tuaj, tiamsis ib txhia lam tau lam thov xwb. Muaj cov uas thov kom xeem tau ntawv, thov kom lawv pab ncaws pob kov yeej lwm pab, thov kom lawv txawj saib xyuas lub cuab lub yig, lossis lwm yam. Txawm li cas los xij, muaj tsheej plhom leej pom tias tseem ceeb rau lawv thov Vajtswv. Tej neeg tshawb txujci pom tias cov neeg uas twb tsis coj ib txoj kevcai twg li los, tseem thov Vajtswv tsis tu ncua thiab.

Koj puas thov Vajtswv thiab? Koj thov txog dabtsi xwb? Txawm koj thov Vajtswv los tsis thov, tej zaum koj twb xav li no los lawm: ‘Puas tsim nyog thov Vajtswv? Puas muaj leejtwg mloog kuv tej lus thov?’ Ib tug yawg sau ntawv hais tias, tibneeg lam thov Vajtswv kom lawv siab nqeg xwb. Ib co neeg tshawb fawb txog kev kho mob kuj xav li ntawd thiab. Lawv hais tias kev thov Vajtswv zoo ib yam li yus thov tshuaj noj. Puas muaj tseeb li lawv hais ntawd? Puas yog peb lam thov kom daws kev nyuaj siab xwb?

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yeej hnov peb tej lus thov tiag. Tiamsis peb yuav tsum thov raws li nws siab nyiam thiab thov kom nws pab peb ua qhov zoo. Puas muaj tseeb li ntawd tiag? Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

^ nqe 3 Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.