Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 10 Hli Xyoo 2015

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Puas yuav muaj ib hnub uas tsis muaj kev txom nyem ntxiv lawm?

Vajtswv yuav tshem tawm kev txom nyem li cas?Mathai 6:9, 10.

Ib xyoos twg tsheej plhom leej raug ploj tuag vim muaj kev tshaib nqhis thiab kab mob kev nkeeg. Muaj tej lub tebchaws vam meej kawg li, tiamsis feem ntau thoob ntiajteb tsis muaj txaus noj txaus siv. Phau Vajlugkub qhia tias tibneeg twb raug kev txom nyem ntev los lawm.Nyeem Yauhas 12:8.

Yuav kom tshem tau kev txom nyem, yuav tsum muaj ib lub tseem fwv ncaj ncees kav thoob plaws ntiajteb. Lub tseem fwv ntawd yuav tsum muaj hwjchim saib xyuas tag nrho tej kev coj noj coj ua, kom sawvdaws muaj vaj huam sib luag zos. Tsis tas li ntawd xwb, lub tseem fwv ntawd yuav tsum tshem tawm tej kev tsov kev rog uas ua rau lub ntiajteb txom nyem ntsuav. Vajtswv cog lus tias nws yuav tsa ib lub tseem fwv zoo li ntawd ntag.Nyeem Daniyee 2:44.

Leejtwg yuav tshem tau kev txom nyem?

Vajtswv twb tsa nws tus Tub Yexus los ua tus vajntxwv uas kav noob neej. (Ntawv Nkauj 2:4-8) Yexus yuav cawm cov neeg txom nyem. Nws yuav tshem tawm kev sib ntaus sib tua thiab kev quab yuam laj mej pej xeem.Nyeem Ntawv Nkauj 72:8, 12-14.

Yexus yog “vajntxwv leej tub uas coj kev thaj yeeb.” Nws yuav kho kom lub qab ntuj no nyob sib haum xeeb, kom sawvdaws ua neej tso siab lug. Thaum ntawd tag nrho cov pej xeem, nyias yuav muaj nyias vaj nyias tsev, muaj tej haujlwm uas lawv txaus siab hlo ua, thiab yuav muaj txaus noj txaus siv.Nyeem Yaxaya 9:6, 7; 65:21-23.