Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ

Yehauvas Cov Timkhawv Zoo Li Cas?

Yehauvas Cov Timkhawv Zoo Li Cas?

Becky [npe·kim] uas nyob hauv California [ka·li·fau·nia], U.S.A. hais li no: “Kuv paub Mike [mai·ki] tau ntau xyoo lawm. Nws yog Yehauvas ib tug Timkhawv. Tiamsis nws txojkev ntseeg ib txwm ua rau kuv xav tsis thoob li. Yehauvas yog leejtwg? Ua cas cov Timkhawv tsis kam ua kevcai dabtsi li? Puas yog nws qaug rau ib txojkev ntseeg txawv txawv lawm?”

Zenon [xe·nau] uas nyob Ontario [au·ta·li·au], Canada [ka·na·da] hais li no: “Muaj ib co neeg zej zos pib kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv, kuv xav twjywm tias: ‘Lub npe Yehauvas Cov Timkhawv txhais li cas? Ua cas lawv lub npe txawv tas npaum li!’”

Kent [keej] uas nyob Washington [va·see·tees], U.S.A. hais li no: “Kuv pojniam wb xav tias Yehauvas Cov Timkhawv txhob txwm tuaj ntxias wb vim wb tsis mus teev ntuj. Wb xav tias yog tej kevcai teev ntuj loj twb pab tsis tau wb, ces ib txojkev ntseeg me me thiab txawv npaum li Yehauvas Cov Timkhawv yeej yuav pab tsis tau thiab.”

Cecilie [xe·xi·li] uas nyob Esbjerg [i·xi·pia], Denmark [dee·maj] hais li no: “Kuv yeej tsis paub tias pab ntawd zoo li cas, thiab tsis paub txog lawv txojkev ntseeg li.”

Tej zaum koj twb pom lawv tshaj tawm ib lub tsev rau ib lub, lossis qhia ntawm tej kev. Lawv tseb tej ntaub ntawv Vajlugkub thiab qhia Vajlugkub pub dawb rau tibneeg. Puas yog Yehauvas Cov Timkhawv ib tug muab phau ntawv no rau koj nyeem? Koj puas xav paub tias Yehauvas Cov Timkhawv zoo li cas tiag? Tej zaum koj twb xav li cov uas hais tas los saum no.

Yog tias koj xav paub ntxiv txog cov Timkhawv, koj yuav nug leejtwg? Yuav ua li cas koj thiaj paub tias lawv ntseeg dabtsi, lawv tes haujlwm zoo li cas, lossis lawv muab nyiaj qhovtwg los them lawv tej nuj nqes? Tej zaum koj xav paub tias yog vim li cas lawv thiaj mus khob tibneeg qhov rooj, lossis qhia Vajlugkub ntawm kev.

Cecilie hais tias: “Kuv nyeem ntau yam txog Yehauvas Cov Timkhawv hauv Is Taws Nej . . . Kuv hnov tibneeg hais lus xaiv ntau yam txog lawv. Kuv thiaj li xav phem rau Yehauvas Cov Timkhawv lawm.” Tom qab no nws mam tau nrog Yehauvas Cov Timkhawv tham tim ntsej tim muag. Nws pom tias lawv teb tau nws cov lus nug huvsi.

Koj puas xav paub qhov tseeb txog Yehauvas Cov Timkhaw thiab? Peb txhawb koj mus nug Yehauvas Cov Timkhawv ib tug. Lawv yog cov uas luam phau ntawv no. (Paj Lug 14:15) Peb cia siab tias thawj zaj no yuav pab koj pom tias peb yog neeg dabtsi, peb ntseeg li cas, thiab peb tes haujlwm zoo li cas.