Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | YEHAUVAS COV TIMKHAWV ZOO LI CAS?

Vim Li Cas Peb Tshaj Tawm Txoj Xov Zoo?

Vim Li Cas Peb Tshaj Tawm Txoj Xov Zoo?

Peb tshaj tawm txoj xov zoo ib lub tsev rau ib lub, ntawm tej kev, thiab rau txhua qhov chaw uas muaj tibneeg. Sawvdaws yeej paub txog peb tes haujlwm no. Ua cas peb thiaj tshaj tawm txoj xov zoo?

Cov Timkhawv tshaj tawm txoj xov zoo los qhuas Vajtswv thiab kom sawvdaws hnov Nws lub npe Yehauvas. (Henplais 13:15) Peb xav ua raws li Yexus Khetos lo lus sam hwm: “Nej cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim, . . . qhia kom lawv tuav rawv txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawd.”Mathai 28:19, 20.

Tsis tas li ntawd xwb, peb hlub peb cov kwvtij zej zos. (Mathai 22:39) Tibneeg feem coob nyias yeej coj nyias kevcai, thiab tsis yog txhua tus yuav xav hnov txoj xov no. Txawm li ntawd los, peb paub tias phau Vajlugkub tej lus qhia cawm tau neeg txojsia. Twb yog vim li ntawd, peb thiaj “niaj hnub qhuab qhia thiab tshaj tawm” txoj xov zoo txog Yexus Khetos, ib yam li cov Khixatia thawj 100 xyoo.Tubtxib Tes Haujlwm 5:41, 42.

Hauv ib phau ntawv xov xwm (El Universal) nyob tebchaws Venezuela [ve·ne·xi·la], tus yawg kawm txujci hu ua Antonio Cova Maduro [a·tau·ni·au kau·va ma·du·lau] sau tias Yehauvas Cov Timkhawv mob siab ua lawv tes haujlwm kawg lawv lub dag lub zog, “xwv txoj xov dawb huv thiaj nrov ncha mus txog plaub ceg kaum ntuj.”

Cov uas nyeem peb cov ntaub ntawv feem coob tsis yog Yehauvas Cov Timkhawv. Cov uas nrog peb kawm Vajlugkub ua ke los, lawv twb muaj ib txojkev ntseeg lawm thiab. Tiamsis lawv tseem zoo siab tos txais Yehauvas Cov Timkhawv tuaj saib lawv.

Tej zaum koj kuj xav paub ntxiv txog Yehauvas Cov Timkhawv. Peb caw koj los ua raws li cov ntsiab lus nram no:

  • Nug Yehauvas ib tug Timkhawv.

  • Mus saib peb lub Vej xaij, www.jw.org/hmn.

  • Tuaj sib txoos nrog peb. Peb qhia dawb xwb thiab zoo siab tos txais sawvdaws.