Txhua txhua xyoo peb luam tawm ntau plhom phau Vajlugkub, thiab tej ntaub ntawv ntsig txog Vajlugkub. Peb tsim tsa tej tsev Npe-ee thiab tej tshuab luam ntawv nyob ntau qhov chaw thoob ntiajteb. Muaj txhiab txhiab lub koom txoos sib sau ua ke los pe hawm Yehauvas hauv ib co tsev hu ua Tsev Nceeg Vaj. Peb muab nyiaj qhovtwg los ua tes haujlwm no?

Coob leej ntau tus pub nyiaj siab dawb los txhawb peb tes haujlwm no. (2 Khaulee 9:7) Xyoo 1879, thaum nyuam qhuav luam thawj 2 Phau Tsom Faj ua lus Askiv, cov kwvtij sau tseg tias peb tso siab plhuav rau Yehauvas ua tus txhawb tes haujlwm no. Peb yeej yuav tsis “thov khawv lossis taij thov kom neeg pab peb.” Peb tau ua raws nkaus li cov lus ntawd los txog niaj hnub nimno.

Tibneeg muab nyiaj siab dawb xa ncaj nraim mus rau Npe-ee. Ib txhia muab tso rau hauv cov thawv hauv lub Tsev Nceeg Vaj. Peb yeej tsis sau nyiaj 1 feem 10. Peb tsis muag peb cov ntaub ntawv lossis cia luag lwm tus ntiav peb ua Vajtswv tes num. Peb tshaj tawm thiab cev lus qhuab qhia hauv Tsev Nceeg Vaj pub dawb xwb. Thaum ua tej Tsev Nceeg Vaj pe hawm Yehauvas los, peb sawvdaws sib pab ua xwb tsis ntiav neeg. Yexus twb qhia tias: “Nej tau dawb dawb, cia li pub dawb dawb xwb.” (Mathai 10:8) Cov kwvtij uas ua haujlwm hauv lub hauv paus koom haum loj, thiab txhua ceg Npe-ee, mus rau Pab Uas Ntaus Thawj ntawm Yehauvas Cov Timkhawv, puavleej ua haujlwm pub dawb xwb.

Xyoo 2011 lub rooj tu plaub uas nyob sab Yus Luv (European Court of Human Rights) hais li no: “Ntsig txog Yehauvas Cov Timkhawv tes haujlwm, cov nyiaj uas lawv siv los txhawb lawv tes dej num yog nyiaj siab dawb xwb. Lawv nyias pub raws li nyias txiav txim xwb, thiab lawv yuav ‘pub’ tsawg zaus los nyob ntawm lawv xwb.”

Cov nyiaj siab dawb uas sawvdaws pub, kuj muab siv mus pab tej thaj chaw uas muaj xwm txheej huab cua phem. Nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia kuj sib pab li no thaum cov kwvtij nkauj muam tu ncua lawm. (Loos 15:26) Peb yeej nqes tes pab peb cov kwvtij uas raug kev nyuaj siab. Peb pab kho lawv tej vaj tse, kho lawv cov Tsev Nceeg Vaj, thiab pab zaub mov khaubncaws lossis kev kho mob lwm yam.