Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | YEHAUVAS COV TIMKHAWV ZOO LI CAS?

Yehauvas Cov Timkhawv Yog Neeg Dabtsi?

Yehauvas Cov Timkhawv Yog Neeg Dabtsi?

Peb lub koom haum no muaj thoob qab ntuj, thiab tsis txuam nrog lwm yam kev ntseeg. Txawm tias lub hauv paus koom haum loj nyob hauv U.S.A. los, Yehauvas Cov Timkhawv feem coob nyob txawv tebchaws. Peb muaj txog li 8 plhom leej qhia Vajlugkub hauv 230 tawm lub tebchaws. Peb xav ua raws li Yexus cov lus no: “Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws.”Mathai 24:14.

Txawm peb nyob qhovtwg los xij, peb yeej mloog tej kevcai lij choj hauv lub tebchaws ntawd. Tiamsis peb tsis koom nrog kev xaiv nom xaiv tswv. Vim li cas? Vim Yexus qhia tias cov Khixatia “tsis yog ntiajteb li.” Yog li ntawd, peb tsis tuaj ib roog nom tswv twg tog, lossis txhawb kev tsov kev rog. (Yauhas 15:19; 17:16) Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2, Yehauvas Cov Timkhawv raug kaw, raug tsim txom, thiab raug tua vim lawv tsis kam koom nrog ib lub tseem fwv twg li. Tiam ntawd lub tseem fwv uas tswj Ntsaws Mes Nis (Germany) tebchaws yog lub Third Reich. Ib tug thawj coj kev ntseeg Ntsaws Mes Nis sau tias tsuas yog Yehauvas Cov Timkhawv xwb, thiaj tsim nyog hais tias lawv tsis kam koom nrog lub tseem fwv Ntsaws Mes Nis.

Ib phau xov xwm (Nová Svoboda) hauv tebchaws Czech Republic [tshej le·pha·nplis] hais tias: “[Yehauvas Cov Timkhawv] muaj lub siab xav coj ncaj coj dawb huv tiag. Kheev lam lawv los tuav haujlwm ua nom ua tswv, tiamsis peb yeej yaum tsis tau lawv. . . . Lawv hwm nom tswv, tiamsis lawv ntseeg tias tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb thiaj kho tau noob neej tej teeb meem.”

Txawm tias peb tsis koom nrog kev nom kev tswv los peb tsis cais ntawm laj mej pej xeem. Yexus thiaj thov li no rau nws cov thwjtim: “Kuv tsis tau thov koj coj lawv tawm hauv lub ntiajteb mus.” (Yauhas 17:15) Yog li ntawd, thaum koj mus ua haujlwm, mus tom khw, lossis mus tom tsev kawm ntawv koj yuav pom Yehauvas Cov Timkhawv nrog sawvdaws nyob sib chab sib chaws.