“Peb hlub vim Vajtswv xub hlub peb ua ntej.”1 YAUHAS 4:19.

ZAJ NKAUJ: 6138

1, 2. Qhov uas Yehauvas xub hlub peb, pab kom peb nrog nws sib raug zoo li cas?

YUAV kom ib leej txiv cob tau nws cov menyuam, nws yuav tsum tseg tus qauv zoo rau lawv xyaum. Yog tias nws hlub lawv, ces lawv yuav txawj hlub luag lwm tus. Tsis muaj leejtwg hlub peb npaum li Vajtswv Yehauvas. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Peb hlub vim Vajtswv xub hlub peb ua ntej.”1 Yauhas 4:19.

2 Yehauvas “xub hlub peb ua ntej” li cas? Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv ua nws txojkev hlub tshwm rau peb, yog qhov uas thaum peb tseem ua neeg muaj txim Khetos tuag this peb.” (Loos 5:8) Peb Leej Txiv Yehauvas pub nws tus Tub los tuag txhiv peb, peb thiaj dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag. Peb kuj muaj cuab kav txav ze rau Yehauvas thiab qhia tias peb hlub nws. Yehauvas tus qauv no qhia tias peb yuav tsum muaj lub siab dawb pub rau luag lwm tus, tsis txhob xam pom peb tus kheej xwb.1 Yauhas 4:10.

3, 4. Peb qhia tias peb hlub Vajtswv li cas?

3 Yehauvas yog txojkev hlub. Yexus thiaj sam hwm tias Yehauvas txoj kevcai tseem ceeb dua ntais yog li no: “Koj yuav tsum hlub [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg tswvyim plab plaws thiab kawg dag kawg zog.” (Malakau 12:30) Yehauvas xav kom peb hlub nws “kawg siab kawg ntsws.” Yog peb hlub lwm tus tshaj peb hlub Yehauvas ces nws yuav tu siab heev  rau peb. Peb yuav tsum hlub Yehauvas li cas thiab? Nws hais tias peb yuav tsum hlub nws “kawg tswvyim plab plaws thiab kawg dag kawg zog.” Cov lus ntawd txhais tias tej uas peb xav thiab tej uas peb ua yuav tsum qhia tias peb hlub Yehauvas tiag.Nyeem Mikha 6:8.

4 Yog li ntawd, peb yuav tsum hlub Yehauvas kawg peb lub dag lub zog. Thaum peb muab Yehauvas tso ua ntej hauv peb lub neej ces qhia tias peb hlub Yehauvas tiag. Peb twb kawm txog 4 yam uas Yehauvas tau ua vim nws hlub nws cov menyuam. Cia peb ho kawm seb peb yuav tsum ua li cas peb txojkev hlub rau Yehauvas thiaj yimhuab loj hlob.

NCO YEHAUVAS TXIAJ NTSIG

5. Thaum peb xav txog txhua yam uas Yehauvas tau ua rau peb, peb puas nco nws txiaj ntsig?

5 Thaum lwm tus muab ib yam dabtsi pub rau koj, koj yeej nco nws txiaj ntsig thiab saib yam ntawd rau nqe, puas yog? Tus tubtxib Yakaunpau sau tias: “Txhua yam zoo uas pub rau peb thiab txhua yam uas zoo kawg nkaus yog los saum ntuj los, yeej yog los ntawm leej Txiv uas tsim lub hnub lub hli thiab tej hnub qub huvsi. Nws tsis txawv txav li tsis thooj li tej duab uas txawj ploj.” (Yakaunpau 1:17) Peb zoo siab kawg li uas Yehauvas pub peb muaj txhij muaj txhua, peb thiaj muaj txojsia nyob thiab ua lub neej kaj siab lug. Nws hlub peb kawg li, peb thiaj xav qhia rau nws tias peb hlub nws thiab nco nws txiaj ntsig. Koj puas xav li ntawd thiab?

6. Yog cov Yixayee xav tau Yehauvas tej koob hmoov, lawv yuav tsum ua li cas xwb?

6 Yehauvas tau pub ntau yam zoo heev rau cov Yixayee. Tau ntau pua xyoo Yehauvas muab kevcai rau lawv coj thiab pub txhua yam uas lawv cheem tsum rau lawv. (Kevcai 4:7, 8) Thaum cov Yixayee mloog Yehauvas tej kevcai, qhia tias lawv nco Nws txiaj ntsig. Thaum lawv yuav ua kevcai xyeem rau Yehauvas, lawv yuav tsum muab “thawj phaum qoob loo uas . . . zoo kawg nkaus tuaj xyeem” xwb. (Khiav Dim 23:19) Lawv paub tias yog lawv mloog Yehauvas lus thiab muab yam uas zoo kawg nkaus pub rau nws, ces nws yuav foom koob hmoov rau lawv.Nyeem Kevcai 8:7-11.

7. Vim peb hlub Yehauvas peb yuav pub dabtsi rau nws?

7 Yog peb hlub Yehauvas tiag, peb yuav tsum muab “tej qhov txhia chaw” muaj nqes pub rau nws. (Paj Lug 3:9) Thaum peb pub yam zoo tshaj rau Yehauvas ces qhia tias peb hwm nws. Peb yuav pub dabtsi rau nws? Tes haujlwm rau lub Nceeg Vaj muaj nyob txhua qhov. Peb puas pab mentsis nyiaj siab dawb los txhawb tes haujlwm no? Txawm peb muaj ntau muaj tsawg los, yog peb pub yam zoo tshaj rau Yehauvas ces yuav qhia tias peb hlub nws tiag. (2 Khaulee 8:12) Kuj muaj lwm txojke uas qhia tias peb hlub Yehauvas thiab.

8, 9. (1) Vim peb hlub Yehauvas peb yuav ua tau dabtsi thiab? (2) Ib tse neeg tau ua li cas?

8 Yexus qhia tias peb yuav tsum xub nrhiav Vajtswv lub Nceeg Vaj ua ntej. Nws tsis xav kom peb txhawj tias tsis muaj dabtsi noj, tsis muaj dabtsi hnav. Peb Leej Txiv saum ntuj mam li muab tej no huvsi tsav ntxiv rau peb. (Mathai 6:31-33) Peb tso siab rau Yehauvas tias nws yuav ua raws li nws cog tseg. Yog peb hlub ib tug twg, peb yeej tso siab tau tag nrho rau nws. Yog li ntawd, cia li tso siab plhuav rau Yehauvas thiaj qhia tias koj hlub nws tiag tiag. (Ntawv Nkauj 143:8) Xav txog cov lus nug no: ‘Kuv lub neej thiab tej uas kuv npaj siab ua puas qhia tias kuv hlub Yehauvas tiag? Txhua txhua hnub, kuv puas tso siab tias Yehauvas yuav pub rau kuv muaj txaus noj txaus siv?’

9 Muaj ib tse neeg tau tso siab li ntawd rau Yehauvas. Thaum tus txiv tseem hluas, nws xav mus tshaj tawm txawv tebchaws heev. Nimno, nws twb muaj pojniam menyuam lawm los, nws tseem xav ntsoov tias yuav ua li cas thiaj tau mus tshaj tawm txawv  tebchaws. Lawv tsev neeg nyeem txog tej tug uas tau ua li ntawd, lawv thiaj txiav txim siab coj lub neej yoojyim xwv lawv thiaj mus tau. Lawv muab lawv lub tsev loj muag, khiav mus nyob ib lub tsev me. Tus txiv kuj txo nws txoj haujlwm tu tsev. Nws pom tias txawm nws mus txawv tebchaws lawm los, nws tseem siv tau Is Taws Nej los saib xyuas nws txoj haujlwm. Thaum kawg lawv tsev neeg thiaj tau mus tshaj tawm txawv tebchaws lawm tiag. Lawv mus qhia Vajlugkub lomzem heev. Tus txiv hais tias: “Peb pom tias yeej muaj tseeb raws li Yexus cov lus hauv Mathai 6:33 tiag.”

UA TIB ZOO XAV TXOG TEJ UAS YEHAUVAS QHIA KOJ

10. Ua cas zoo rau peb ua tib zoo xav txog Yehauvas tej kevcai thiab tej uas nws tsim?

10 Vajntxwv Davi sau tias: “Nruabntug qhia Vajtswv lub hwjchim rau neeg pom, thiab qhia Vajtswv tes haujlwm rau neeg paub.” Nws sau ntxiv li no: “[Yehauvas] txoj kevcai tsimtxiaj heev, muaj peevxwm txhawb tus neeg qaugzog rov muaj zognchav. [Yehauvas] tej lus samhwm yog tej uas cia siab tau, thiab ua rau tus muaj tswvyim tsawg txawjntse tuaj.” Thaum Davi ua tib zoo xav txog Yehauvas tej kevcai thiab xav txog tej uas Yehauvas tau tsim, ua rau nws hajyam hlub thiab txav ze rau Yehauvas. Davi thiaj hais tias: “[Yehauvas] es, koj yog kuv qhovchaw nkaum, thiab yog kuv tus Cawmseej. Thov kom tej lus uas kuv hais, thiab tej uas kuv xav hauv nruabsiab, yog tej uas haum koj siab.”—Nkauj Qhuas Vajtswv (Ntawv Nkauj) 19:1, 7, 14, VTL.

11. Yog peb hlub Yehauvas, peb yuav siv lub tswvyim uas nws pub rau peb li cas? (Saib daim duab ntawm sab 28.)

11 Lub qab ntuj no txhawb kom sawvdaws kawm ntawv qeb siab, tiamsis ntau zaus lawv tej txujci ua rau tibneeg tsis hlub Vajtswv lawm. Yehauvas tsis coj li lub qab ntuj no. Nws qhia ntau yam kom peb paub txog nws, paub txog nws lub ntsiab, paub txog tej uas nws tsim thiab paub txog nws Txojlus phau Vajlugkub. Tiamsis tsis yog nws xav kom peb txawj ntse xwb. Yehauvas xav kom peb muaj tswvyim, es siv lub tswvyim ntawd los  pab peb tus kheej thiab mus pab lwm tus. (Paj Lug 4:5-7) Pab lwm tus li cas? Peb yuav tsum muab qhov “tseeb” qhia rau lwm tus, thiaj yuav cawm tau lawv txojsia. (1 Timaute 2:4) Yog peb hlub Yehauvas thiab hlub tibneeg, ces peb yuav kub siab qhia txhua tus txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab txog tej uas lub Nceeg Vaj yuav ua rau noob neej.Nyeem Ntawv Nkauj 66:16, 17.

12. Ib tug muam tau hais li cas txog ib phau ntawv uas nws tau txais?

12 Yog cov hluas ua tib zoo xav txog tej uas Yehauvas pub rau lawv thiab tej uas nws qhia lawv, yuav pab tau lawv thiab. Ib tug muam hu ua Shannon [sa·na] hais tias nws tseem nco ntsoov lub rooj sib txoos 3 hnub uas muaj lub ntsiab hu ua “Godly Devotion” (“Npuab Siab Rau Vajtswv”). Thaum ntawd nws muaj 11 xyoos thiab nws tus niam hluas muaj 10 xyoo xwb. Lub rooj sib txoos ntawd muaj ib zaj uas cov kwvtij hais kom cov hluas los zaum ua ke. Shannon hais tias nws kuj txaj muag thiab ntshai zaum li ntawd. Tiamsis thaum cov kwvtij muab lawv ib leeg ib phau ntawv hu ua Questions Young People AskAnswers That Work ua rau nws zoo siab heev. Nws thiaj hais tias: “Hnub ntawd kuv pom tseeb tias muaj Yehauvas tiag, thiab nws hlub kuv heev. Kuv zoo siab kawg li uas peb tus Vajtswv Yehauvas muaj lub siab dawb pub tej yam zoo ua luaj rau peb!”

MLOOG YEHAUVAS TEJ LUS QHUAB NTUAS

13, 14. Peb yuav tsum coj li cas thaum Yehauvas ntuas peb thiab yog vim li cas?

13 Phau Vajlugkub qhia tias: “[Yehauvas] qhuab ntuas tus uas nws hlub, ib yam li leej txiv qhuab ntuas tus tub uas nws zoo siab rau.” (Paj Lug 3:12) Thaum Yehauvas ntuas peb yeej ua rau peb “nyuaj siab rau lub sijhawm ntawd.” Tiamsis yog peb mloog lus, ces phau Vajlugkub qhia tias peb yuav “tau nyob kaj siab lug thiab tau txojkev ncaj ncees.” (Henplais 12:11) Txawm tias tej lus ntuas ntawd ntsawv peb siab los, txhob tu siab rau Yehauvas thiab txhob fee plhu rau tej lus ntawd. Yog peb hlub Yehauvas tiag, peb yuav mloog nws lus thiab hloov peb tus cwj pwm.

14 Nyob Malakhi tiam cov neeg Yudai tsis mloog Yehauvas lus. Lawv lam tau lam pub tej tsiaj tsis zoo xyeem rau Yehauvas. Thaum kawg, Yehauvas thiaj ntuas lawv hnyav heev. (Nyeem Malakhi 1:12, 13.) Yehauvas ntuas lawv ntau zaus tiamsis lawv tsis kam mloog. Nws thiaj hais li no rau lawv: “Kuv yuav tso tej lus tsawm foom los raug nej, thiab kuv yuav tsawm foom tej lus uas nej foom koob hmoov.” (Malakhi 2:1, 2) Yog tias peb pheej tsis kam mloog Yehauvas tej lus ntuas, thiab peb saib nws tej lus ntuas tsis rau nqe, ces peb yuav plam tsis tau nrog Yehauvas sib raug zoo.

Xav seb Yehauvas xav kom peb ua dabtsi, txhob qaug rau lub qab ntuj no tej kev ntshaw (Saib nqe 15)

15. Peb yuav tsum zam tus cwj pwm twg?

15 Xatas lub qab ntuj txhawb kom tibneeg khav theeb, ua neeg cuaj khaum, thiab tsis pub lwm tus hais lawv li. Ib txhia tsis zoo siab mloog, lawv lam mloog kom tas kevcai xwb. Tsis tsim nyog peb coj tus cwj pwm ntawd. Phau Vajlugkub hais tias: “Txhob yoog raws li tej neeg tiam no ua.” Peb yuav tsum paub tias Yehauvas xav kom peb coj li cas thiab ua tej yam uas haum nws siab. (Loos 12:2) Nws siv nws lub koom haum los ntuas peb raws  caij raws nyoog. Lub koom haum ntuas kom peb paub coj nrog tej pojniam txivneej, paub xaiv phoojywg, thiab kom peb paub nrhiav caij so. Yog peb zoo siab mloog Yehauvas tej lus qhuab ntuas thiab hloov li nws lub siab nyiam, ces qhia tias peb nco txiaj ntsig rau Yehauvas thiab hlub nws tiag.Yauhas 14:31; Loos 6:17.

VAM KHOM YEHAUVAS TXOJKEV PAB

16, 17. (1) Vim li cas zoo rau peb thov Yehauvas ua ntej peb yuav txiav txim siab ua ib yam dabtsi? (2) Cov Yixayee puas tso siab rau Yehauvas tiag?

16 Tej menyuam yaus yeej vam ntsoov lawv niam lawv txiv txojkev pab. Thaum lawv tiav niam tiav txiv lawm los, ib txhia tseem mus nrog lawv niam lawv txiv tawm tswvyim. Lawv yeej txawj txiav txim rau lawv tus kheej, tiamsis lawv paub tias lawv niam lawv txiv muaj lub tswvyim pab lawv. Peb Leej Txiv Yehauvas kuj cia peb txiav txim rau peb tus kheej thiab. Tiamsis yog peb tso siab rau nws thiab hlub nws tiag, ces ua ntej peb yuav txiav txim siab ua ib yam dabtsi, peb yuav thov nws pub tswvyim rau peb. Yog peb vam khom Yehauvas, ces nws yuav pub nws lub hwj huam dawb huv pab peb ua qhov zoo.Filipi 2:13.

17 Nyob Xamuyee tiam, cov Yixayee mus ntaus rog tawm tsam cov Filixatee. Thaum lawv swb rog, lawv puas vam khom Yehauvas? Lawv tsis thov Yehauvas pab tiamsis lawv tawm tswvyim li no: “Cia peb mus coj [Yehauvas] lub phij xab sib cog lus hauv lub moos Silau tuaj kom [Yehauvas] . . . cawm peb dim hauv peb cov yeeb ncuab txhais tes.” Thaum kawg zoo li cas xwb? Phau Vajlugkub qhia tias: “Cov uas raug tua tuag coob kawg li, Yixayee cov tub rog tuag peb vam leej. [Yehauvas] lub phij xab kuj raug luag txeeb tau coj mus lawm.” (1 Xamuyee 4:2-4, 10, 11) Cov Yixayee xav tias yog lawv coj lub phij xab nrog lawv mus ces Yehauvas yuav pov hwm lawv. Tiamsis lawv twb tsis thov Yehauvas txojkev pab lossis nrhiav nws lub tswvyim ua ntej. Lawv tsuas ua raws li lawv lub tswvyim xwb. Thaum kawg lawv thiaj raug ntau yam teeb meem.Nyeem Paj Lug 14:12.

18. Phau Vajlugkub qhia kom peb tso siab rau Yehauvas li cas?

18 Tus sau nkauj hlub Yehauvas kawg li nws thiaj sau li no: “Kuv yuav muab kuv txojkev cia siab tso plhuav rau Vajtswv, thiab kuv yuav rov qhuas nws dua ib zaug ntxiv, nws yog kuv tus cawmseej thiab yog kuv tus Vajtswv. . . . Kuv thiaj nco txog Vajtswv.” (Phau Ntawv Nkauj [Ntawv Nkauj] 42:5-7, TMZ) Tej zaum koj kuj vam khom Yehauvas li no thiab. Tiamsis yuav ua li cas koj thiaj hajyam tso siab rau nws ntxiv? Phau Vajlugkub qhia kom peb ua li no: “Koj cia li tso siab plhuav rau [Yehauvas] kawg siab kawg ntsws, koj tsis txhob vam khom koj li kev txawj ntse. Cia li lees yuav nws rau txhua txojkev uas koj mus, mas nws yuav pub koj taug txojkev ncaj.”Paj Lug 3:5, 6.

19. Koj yuav qhia Yehauvas tias koj hlub nws npaum li cas?

19 Yehauvas xub hlub peb. Nws tseg tus qauv zoo rau peb xyaum xwv peb thiaj paub hlub nws. Thov kom peb nco ntsoov txhua yam uas Yehauvas twb pub rau peb lawm, thiab nco ntsoov nws txojkev hlub. Cia li hlub Yehauvas kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv, kawg koj lub tswvyim thiab kawg koj lub dag lub zog.Malakau 12:30.