Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | YEHAUVAS COV TIMKHAWV ZOO LI CAS?

Yehauvas Cov Timkhawv Ntseeg Dabtsi?

Yehauvas Cov Timkhawv Ntseeg Dabtsi?

Yehauvas Cov Timkhawv ntseeg tias “Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los thiab siv tau qhuab qhia.” (2 Timaute 3:16) Peb siv phau Vajlugkub los pab peb kawm txog tus Tswv Tsim thiab coj lub neej muaj hauv paus hauv ntsis.

Phau Vajlugkub qhia tias: “Thov ua kom lawv paub tias koj tib leeg xwb uas npe hu ua [Yehauvas] thiaj yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais uas kav tag nrho thoob ntiajteb.” (Ntawv Nkauj 83:18, NW) Yog li ntawd, peb yuav tsum pe hawm Vajtswv Yehauvas ib leeg xwb. Peb yog nws cov Timkhawv, peb thiaj tshaj tawm nws lub npe rau ib zej tsoom tau hnov.Yaxaya 43:10-12.

Peb cov Khixatia ntseeg tias Yexus yog “Vajtswv tus Tub.” * Yexus los hauv ntiajteb no los ua tus Mexiyas. (Yauhas 1:34, 41; 4:25, 26) Thaum Yexus tuag, Vajtswv tsa nws sawv rov qab los mus nyob saum ntuj ceeb tsheej. (1 Khaulee 15:3, 4) Nimno nws twb sawv ua Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj. (Qhia Tshwm 11:15) Lub Nceeg Vaj ntawd yog ib lub tseem fwv tiag tiag uas yuav muab lub ntiajteb kho ua ib lub Vaj Kaj Siab. (Daniyee 2:44) Phau Vajlugkub qhia tias: “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”Ntawv Nkauj 37:11, 29.

Ib tug thawj coj Txiv Plig hu ua Npeeyamee Cherayath [che·la·ya] hauv tebchaws Ntsaws Mes Nis, hais li no hauv ib phau ntawv xov xwm (Münsterländische Volkszeitung): “Thaum lawv nyeem phau Vajlugkub, lawv ntseeg tias zoo ib yam li Vajtswv hais lus rau lawv ntag. Thaum lawv muaj teeb meem hauv lub neej, lawv tshawb nrhiav kev pab los ntawm Vajtswv Txojlus. . . . Vajtswv Txojlus tseem ciaj sia rau lawv.”

Yehauvas Cov Timkhawv ntseeg tias niaj hnub no tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub tseem pab tau tibneeg. (Yaxaya 48:17, 18) Peb thiaj coj peb lub neej raws li cov ntsiab lus ntawd. Phau Vajlugkub ceeb toom peb kom txav deb ntawm tej yam uas yuav ua rau peb txojkev xav tsis huv. Peb kuj tsis siv tej yam uas tsis huv rau peb lub cev, xws li haus yeeb haus tshuaj. (2 Khaulee 7:1) Phau Vajlugkub sam hwm kom peb tsis txhob quav dej quav cawv, ua nkauj ua nraug, thiab ua tub sab tub nyiag.1 Khaulee 6:9-11.

^ nqe 5 Phau Vajlugkub kuj muab Yexus hu ua “Vajtswv tib leej Tub” rau qhov Yehauvas yog tus tsim kiag Yexus ntag, tom qab ntawd nws mam li pab nws Txiv tsim ib puas tsav yam.Yauhas 3:18; Khaulauxi 1:13-15.