Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Peb Yuav Tsum Hlob Tiav Li Khetos

Peb Yuav Tsum Hlob Tiav Li Khetos

“Peb hlob tiav txiv lawm, yog hlob puv npo ib yam li Khetos rau txhua fab.”EFEXAU 4:13.

ZAJ NKAUJ: 11, 42

1, 2. Cov Khixatia yuav tsum muaj lub hom phiaj twg? Piav txog tus qauv.

THAUM ib leej niam mus yuav tej txiv hmab txiv ntoo, nws xaiv cov txiv zoo li cas? Puas yog nws xaiv lub loj loj? Lossis xaiv lub pheej pheej yig xwb? Tsis yog. Nws yuav xaiv lub txiv uas tshiab thiab ntxim qab, uas zoo nkauj thiab siav lawm xwb.

2 Thaum ib tug twg los kawm paub txog Yehauvas thiab txiav txim siab ua kevcai raus dej, nws yuav tsum nrhiav kev los txhawb nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Yog li cov Khixatia yuav tsum muaj lub hom phiaj twg? Nws yuav tsum xyaum ua ib tug Khixatia uas paub tab. Tsis yog hlob tiav thiab paub tab ntawm lub cev nqaij tawv, tiamsis yog ntawm sab kev ntseeg. Tus tubtxib Povlauj tau sau ntawv mus txhawb cov Khixatia hauv Efexau kom lawv xyaum loj hlob ntawm sab kev ntseeg. Nws txhawb tias lawv yuav tsum paub ‘koom ua ib lub siab hauv txojkev ntseeg, thiab hauv txojkev paub txog Vajtswv leej Tub, thiab hlob tiav txiv, yog hlob puv npo ib yam li Khetos rau txhua fab.’Efexau 4:13.

3. Lub koom txoos Efexau thiab Yehauvas cov tibneeg niaj hnub no, zoo sib thooj li cas?

3 Thaum Povlauj sau ntawv mus rau lub koom txoos Efexau,  lawv twb teev tiam Yehauvas tau ntau xyoo lawm. Coob tus hauv lub koom txoos twb paub tab ntawm sab kev ntseeg lawm. Tiamsis tseem tshuav ib txhia yuav tsum xyaum kom lawv hajyam nrog Yehauvas sib raug zoo ntxiv. Niaj hnub no, kuj muaj coob leej ntau tus Khixatia uas teev tiam Yehauvas tau ntau xyoo thiab paub tab ntawm sab kev ntseeg heev. Tiamsis kuj muaj tej txhia hauv lub koom txoos uas yuav tsum loj hlob ntxiv. Txhua xyoo muaj txhiab txhiab tus los ua kevcai raus dej. Yog li ntawd, tshuav ib txhia tseem yuav tau xyaum kom lawv paub tab. Ua li koj ne, koj puas tau paub tab ntawm sab kev ntseeg?Khaulauxi 2:6, 7.

IB TUG KHIXATIA YUAV LOJ HLOB LI CAS?

4, 5. Cov Khixatia uas paub tab sib txawv li cas, tiamsis lawv puavleej coj li cas? (Saib daim duab ntawm sab 8.)

4 Thaum peb mus yuav txiv hmab txiv ntoo tom khw, muaj ntau hom txiv. Tsis yog txhua lub txiv yuav zoo ib yam nkaus. Tiamsis koj yeej paub tias lub twg siav, lub twg tsis tau siav. Cov Khixatia uas paub tab zoo ib yam li cov txiv ntawd thiab. Muaj cov laus, cov hluas, nyias nyob nyias ib lub tebchaws, nyias coj txawv nyias lawm ib yam. Txawm li ntawd los, yog koj ua tib zoo saib, koj yuav pom tias cov Khixatia uas paub tab puavleej muaj tib tug cwj pwm. Cov Khixatia uas paub tab xyaum coj li cas xwb?

5 Cov Khixatia uas paub tab xyaum coj li Yexus, thiab “taug raws nws tus [hneev] taw.” (1 Petus 2:21) Yexus hais tias peb yuav tsum hlub Yehauvas kawg peb lub siab lub ntsws, kawg peb lub tswvyim, thiab peb yuav tsum hlub peb cov kwvtij zej zog ib yam li peb hlub peb tus kheej. (Mathai 22:37-39) Ib tug Khixatia uas paub tab yuav xyaum raws li ntawd. Nws lub neej yuav tsum qhia tias nws muab nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas tso ua ntej, thiab nws hlub thiab xam pom nws cov kwvtij zej zog ua ntej nws tus kheej.

Thaum cov Khixatia uas laus lawd, tig los txhawb cov hluas uas tuav haujlwm, twb yog lawv txo hwjchim li Yexus (Saib nqe 6)

6, 7. (1) Tus Khixatia uas paub tab coj li cas? (2) Peb yuav tsum xav txog cov lus nug twg?

6 Cov Khixatia uas paub tab hlub luag lwm tus. (Kalatia 5:22, 23) Nws muaj lub siab mos siab muag, tswj nws tus kheej, thiab ua siab ntev. Yog li ntawd, txawm luag yuav ua nyuaj rau nws los nws tsis meem txom. Yog nws lub neej tsis mus raws li nws siab xav los, nws tsis tas kev cia siab. Thaum nws kawm Vajlugkub ib leeg xwb, nws tshawb nrhiav tej hauv paus ntsiab lus kom nws paub cais qhov zoo qhov phem. Thaum nws cob kom nws lub siab paub cais li no, ces nws yuav muaj tswvyim txiav txim. Tus Khixatia uas paub tab txo hwjchim, nws thiaj tso siab tias Yehauvas lub tswvyim siab tshaj nws lub. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Nws mob siab tshaj tawm txoj xov zoo thiab txhawb kom lub koom txoos koom tau ib lub siab.

7 Txawm peb teev tiam Yehauvas ntev npaum li cas lawm los peb yuav tsum xav txog cov lus nug no: ‘Puas muaj tej yam uas kuv yuav tau hloov xwv kuv thiaj xyaum tau li Yexus? Kuv yuav tau kho kuv lub siab li cas ntxiv?’

“TEJ ZAUB MOV TAWV YOG MUAB RAU COV UAS HLOB LAWD NOJ”

8. Yexus paub Vajtswv Txojlus zoo npaum li cas?

8 Yexus Khetos paub Vajtswv Txojlus zoo heev. Thaum nws muaj 12 xyoos xwb, nws txawj muab Vajtswv Txojlus los nrog cov xibhwb hauv lub tuam tsev tham. “Txhua tus uas hnov nws hais kuj phimhwj rau nws tej tswvyim thiab tej lus uas nws teb.” (Luka  2:46, 47) Thaum nws mus tshaj tawm txoj xov zoo, nws txawj muab Vajtswv Txojlus qhia rau nws cov yeeb ncuab, lawv thiaj tsis pom qab teb nws li.Mathai 22:41-46.

9. (1) Cov Khixatia uas paub tab yuav teem sijhawm los kawm Vajlugkub li cas? (2) Vim li cas peb ho kawm phau Vajlugkub?

9 Tus Khixatia uas xav ua neeg paub tab yuav tsum xyaum Yexus tus qauv, thiab kawm kom nws paub Vajlugkub zoo. Nws yuav tau lauj sijhawm los tshawb nrhiav tej ntsiab lus tob tob hauv Vajtswv Txojlus, rau qhov nws paub tias “tej zaub mov tawv yog muab rau cov uas hlob lawd noj” xwb. (Henplais 5:14) Tus Khixatia uas paub tab xav “paub txog” qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. (Efexau 4:13) Xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas nyeem phau Vajlugkub txhua txhua hnub? Kuv puas teem ib lub caij los kawm Vajlugkub ib leeg xwb? Kuv puas nrog kuv tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke txhua lub lim tiam?’ Thaum koj kawm phau Vajlugkub, tshawb nrhiav tej hauv paus ntsiab lus uas yuav pab tau koj paub txog Yehauvas txojkev xav. Tej hauv paus ntsiab lus ntawd yuav pab kom koj muaj tswvyim txiav txim zoo, thiab pab koj txav ze rau Yehauvas.

10. Cov Khixatia uas paub tab xav li cas txog Vajtswv tej lus ntuas thiab nws tej hauv paus ntsiab lus?

10 Puas yog ib tug Khixatia kawm kom paub Vajlugkub zoo xwb? Tsis yog. Nws yuav tsum nyiam Vajtswv tej lus ntuas thiab tej hauv paus ntsiab lus kawg nkaus. Nws mam li hloov nws lub neej, thiab nws txojkev xav kom haum Vajtswv siab. Nws kuj xyaum Yexus tus qauv thiab xyaum coj tus cwj pwm tshiab uas “raug muab tsim kom ncaj ncees thiab dawb huv tseeb tiag ib yam li Vajtswv.” (Nyeem Efexau 4:22-24.) Peb yuav tsum nco ntsoov tias Vajtswv siv nws lub hwj huam dawb huv los coj cov tibneeg uas sau  phau Vajlugkub. Yog li ntawd, thaum ib tug Khixatia kawm phau Vajlugkub, Vajtswv lub hwj huam yuav pab kom nws nkag siab qhov tseeb, kom nws hajyam muaj kev hlub, thiab nrog Yehauvas sib raug zoo.

TXHAWB KEV SIB HAUM XEEB

11. Yexus nrog cov neeg zoo li cas hauv ntiajteb no?

11 Thaum Yexus los hauv ntiajteb no, nws yog ib tug neeg zoo tiav log. Tiamsis cov tibneeg nyob puag ncig nws yog neeg txhaum xwb. Nws niam nws txiv, nws cov kwvtij nkauj muam puavleej yog neeg txhaum. Muaj qee zaus cov tubtxib uas nrog nraim Yexus los, kuj coj cwj pwm khav theeb uas pom txog lawv tus kheej xwb. Xav txog hmo ua ntej Yexus tuag, nws cov thwjtim tseem sib cav tias “leejtwg yog tus loj dua.” (Luka 22:24) Txawm li ntawd los, Yexus tso siab tias muaj ib hnub lawv yuav yog ib co Khixatia paub tab, thiab txawj tsa ib lub koom txoos los koom siab pe hawm Vajtswv. Hmo ua ntej Yexus tuag, nws thov Vajtswv kom lawv koom tau ib lub siab. Nws hais tias: “[Thov] kom lawv koom ib lub siab. Txiv, thov cia lawv nyob hauv wb, ib yam li koj nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv koj; . . . kuv ua li ntawd kom lawv koom tau ib lub siab ib yam li wb koom tau ib lub siab.”Yauhas 17:21, 22, TMZ.

12, 13. (1) Cov Khixatia yuav tsum xyaum li cas? (2) Ib tug kwvtij ua li cas nws thiaj tig los txhawb lub koom txoos?

12 Ib tug Khixatia uas paub tab yuav txhawb kom lub koom txoos nyob sib haum xeeb. (Nyeem Efexau 4:1-6, 15, 16.) Nws xav kom cov Khixatia zoo li lub cev uas “sib txuas thiab koom ua ke” los ua ib teg haujlwm. Yuav kom koom tau ib lub siab li no, tus Khixatia yuav tsum txo hwjchim. Txawm tias lwm tus ua yuam kev rau nws los, nws yuav siv zog txhawb kom lub koom txoos koom ua ib lub siab tiag. Xav txog cov lus nug no: ‘Thaum kuv pom cov kwvtij nkauj muam coj cwj pwm tsis xis kuv, kuv xav li cas xwb? Ua li, yog lwm tus ua rau kuv tu siab kuv yuav coj li cas? Puas yog kuv cia li tsis kam nrog tus ntawd hais lus li lawm? Kuv puas nrhiav kev los kho kom wb rov qab sib raug zoo?’ Ib tug Khixatia uas paub tab yuav nrhiav kev los kho teeb meem, tsis yog nrhiav kev los tsim teeb meem rau lwm tus.

13 Xav txog ib tug kwvtij hu ua Uwe [u·ve]. Yav tas los, thaum cov kwvtij nkauj muam ua rau nws tu siab, nws pheej muab khaws chim. Tiamsis nws siv sijhawm los tshawb nrhiav txog Davi lub neej hauv phau Vajlugkub, thiab hauv phau ntawv Askiv Insight on the Scriptures. Ua li cas nws ho tshawb nrhiav txog Davi? Rau qhov Davi kuj raug ntau yam kev nyuaj siab los ntawm nws cov kwvtij thiab. Thaum ub, Vajntxwv Xa-u nrhiav kev tua Davi pov tseg. Muaj ib zaug cov pejxeem kuj xav muab pob zeb ntaus Davi. Davi tus pojniam los kuj thuam luag nws thiab. (1 Xamuyee 19:9-11; 30:1-6; 2 Xamuyee 6:14-22) Txawm lawv ua li ntawd los Davi tseem hlub thiab tso siab rau Yehauvas. Davi tseem khuvleej lwm tus. Thaum Uwe tshawb nrhiav txog tej no, nws pom tias nws yuav tsum hloov los xyaum li Davi. Tsis zoo rau nws cim ntsoov nws cov kwvtij tej kev txhaum. Nws yuav tsum txhawb kom lub koom txoos muaj kev sib haum xeeb. Koj puas npaj siab los ua li ntawd thiab?

XAIV COV PHOOJYWG UAS MOB SIAB VAJTSWV TES DEJ NUM

14. Yexus xaiv cov phoojywg zoo li cas?

14 Yexus Khetos ua zoo rau txhua leej txhua tus, tsis hais pojniam txivneej, cov laus cov hluas tibsi. Tej menyuam yaus kuj tsis ntshai mus cuag Yexus. Tiamsis Yexus ua tib zoo xaiv cov uas nws niaj hnub nrog  ua ke. Nws hais li no rau nws cov tubtxib: “Yog nej ua tej uas kuv kom nej ua, nej kuj yog kuv li kwvluag.” (Yauhas 15:14) Yexus tsuas ntaus phoojywg nrog cov raws nws qab, uas hlub thiab teev tiam Yehauvas xwb. Koj puas ntaus phoojywg nrog cov uas hlub Yehauvas thiab xwb? Vim li cas tsim nyog peb ua li ntawd?

15. Yog tias cov hluas ntaus phoojywg nrog cov Khixatia uas paub tab, yuav pab tau lawv li cas?

15 Yog ib tsob txiv nyob rau qhov chaw npos npos uas tsis tab tsha, ces cov txiv yuav tsis siav thiab tsob txiv ntawd las las kav. Peb tibneeg zoo ib yam li ntawd thiab. Yog peb xav hlob tiav ua ib tug Khixatia uas paub tab, yuav tsum muaj cov kwvtij nkauj muam uas zoo li tej sab hnub ci tuaj ziab peb, kom peb loj hlob. Yog tias koj tseem hluas, es koj tsis pom qab txiav txim seb koj yuav siv koj lub neej li cas, ces ntaus phoojywg nrog cov uas twb teev tiam Yehauvas tau ntev loo lawm. Xaiv cov phoojywg uas txhawb kom lub koom txoos sib haum xeeb. Tej zaum lawv twb raug ntau yam kev nyuaj siab, thiab thev dhau ntau yam, lawv thiaj tau los teev tiam Yehauvas. Lawv yuav pab koj txiav txim seb txojkev twg zoo rau koj taug. Yog koj siv sijhawm nrog lawv ua ke, lawv yuav tsav tswvyim rau koj, thiab pab koj ua ib tug Khixatia uas paub tab.Nyeem Henplais 5:14.

16. Ib tug muam tau nrhiav kev pab los ntawm nws lub koom txoos li cas?

16 Ib tug muam hu ua Helga [he·nka] hais tias nws tseem nco txog xyoo uas nws kawm ntawv yuav tiav. Thaum ntawd cov menyuam coob tus tham zom zaws seb lawv npaj li cas rau lawv lub neej yav tom hauv ntej. Coob tus xav mus kawm ntawv qeb siab lawv thiaj nrhiav tau ib txoj haujlwm zoo. Tiamsis Helga nug cov phoojywg uas paub tab hauv lub koom txoos txog tej ntawd. Nws hais tias: “Lawv coob tus hlob kuv, lawv pab tau kuv kawg li. Lawv txhawb kom kuv rau npe ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Thaum kuv kawm ntawv tiav, kuv ua ib tug tho kev tau 5 lub xyoos. Niaj hnub nimno, kuv zoo siab kawg li uas kuv siv kuv lub neej hluas los ua Yehauvas tes haujlwm. Kuv yeej tsis khuvxim li.”

17, 18. Yuav ua li cas peb thiaj muab tau yam zoo tshaj pub rau Yehauvas?

17 Peb yuav tsum xyaum Yexus, peb thiaj ua tau ib tug Khixatia paub tab. Peb yuav txav ze rau Yehauvas thiab hajyam xav teev tiam nws. Yog peb hlob tsis tiav ua ib tug Khixatia uas paub tab, peb yuav muab tsis tau yam uas zoo tshaj pub rau Yehauvas. Yexus txhawb nws cov thwjtim li no: “Ib yam li ntawd nej cia li ci tab meeg neeg sawvdaws kom lawv thiaj pom nej tej haujlwm zoo thiab qhuas nej leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej.”Mathai 5:16.

18 Hauv zaj no, peb kawm tias cov Khixatia paub tab txhawb tau lub koom txoos zoo heev. Ib tug Khixatia uas paub tab yuav tsum cob kom nws lub siab paub cais qhov zoo qhov phem. Peb lub siab yuav pab peb txiav txim li cas? Peb yuav tsum saib taus peb cov kwvtij es cia lawv txiav txim rau lawv tus kheej li cas? Peb yuav kawm txog cov lus nug ntawd rau lwm zaj.

^ nqe 6 Tej zaum cov txwj laus yuav hais kom ib tug kwvtij laus, tso haujlwm rau cov hluas tuav thiab. Cov laus paub tab dua, ces lawv mam li txhawb cov hluas kom paub tuav haujlwm.