Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Lub 9 Hlis Xyoo 2015 | Yehauvas Cov Timkhawv Zoo Li Cas?

Yog tsis tau hnov ob tog lus, txhob rawm ntseeg, mus nrog cov Timkhawv tham.

THAWJ ZAJ

Yehauvas Cov Timkhawv Zoo Li Cas?

Koj puas xav li cov neeg hauv thawj zaj no?

THAWJ ZAJ

Yehauvas Cov Timkhawv Yog Neeg Dabtsi?

Koj yuav pom Yehauvas Cov Timkhawv nrog sawvdaws nyob sib chab sib chaw.

THAWJ ZAJ

Yehauvas Cov Timkhawv Ntseeg Dabtsi?

Vim li cas txhua yam uas Yehauvas Cov Timkhawv ua, xaus rau phau Vajlugkub?

THAWJ ZAJ

Leejtwg Pab Nyiaj Los Ua Tes Haujlwm No?

Lawv muab nyiaj qhovtwg los them tej nuj nqes? Lawv siv cov nyiaj pub dawb li cas?

THAWJ ZAJ

Vim Li Cas Peb Tshaj Tawm Txoj Xov Zoo?

Muaj 3 yam ua rau peb tshaj tawm txoj xov zoo.

Peb Yuav Tsum Hlob Tiav Li Khetos

Txawm peb twb teev tiam Yehauvas ntev npaum li cas lawm los, peb tseem txhawb tau peb txojkev ntseeg ntxiv.

Koj Lub Siab Puas Paub Cais Qhov Zoo Qhov Phem?

Kawm seb koj lub siab yuav pab koj xaiv kev kho mob, xaiv kev lomzem ua si thiab mus tshaj txoj xov zoo li cas.

“Nyob Ruaj Hauv Txojkev Ntseeg”

Peb kawm tau li cas los ntawm qhov uas Petus mus kotaw saum nplaim dej?

Yehauvas Hlub Peb Npaum Li Cas?

Puas nyuaj rau koj ntseeg tias Yehauvas hlub koj tiag?

Peb Yuav Qhia Tias Peb Hlub Yehauvas Li Cas?

Tsis yog peb hlub ntawm lub ncauj xwb.