Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ua Tib Zoo Xav Txog Yehauvas Txojkev Hlub

Ua Tib Zoo Xav Txog Yehauvas Txojkev Hlub

“Kuv . . . xav txog koj tej haujlwm.”NTAWV NKAUJ 77:12.

ZAJ NKAUJ: 18, 29

1, 2. (1) Ua cas peb thiaj paub tias Yehauvas hlub nws cov tibneeg? (2) Yehauvas tsim peb tibneeg kom peb txawj ua dabtsi?

UA CAS koj thiaj paub tias Yehauvas hlub nws cov tibneeg? Xav txog cov qauv nram no: Muaj ib tug muam hu ua Taylene [the·lee] pom tias cov kwvtij nkauj muam txhawb nws lub zog heev. Tau ntau xyoo lawv txhawb kom nws tsis txhob ua nyuaj nyuaj rau nws tus kheej. Nws hais tias: “Yog Yehauvas tsis hlub kuv, ces Nws cov tibneeg twb tsis pab ntuas kuv npaum li ntawd.” Muaj dua ib tug muam hu ua Brigitte [nplia·tse], uas nws tus txiv tas sim neej lawm. Tshuav nws ib leeg tu nkawd 2 tug menyuam xwb. Brigitte hais tias: “Hauv Xatas lub qab ntuj, nyuaj tshaj plaws rau ib leej niam tu ib tug menyuam loj hlob. Tiamsis kuv yeej pom txog Yehauvas txojkev hlub. Txawm kuv nyuaj siab npaum li cas los, nws yeej tsom kwm kuv txoj hau kev thiab tsis pub kuv raug tej kev nyuaj siab uas kuv thev tsis taus.” (1 Khaulee 10:13) Ib tug muam hu ua Sandra [xa·da·la] tau ib tug mob hnyav heev uas kho tsis tau. Thaum nws mus rooj sib txoos 3 hnub, muaj ib tug muam los hais ob peb lo lus nplig nws siab. Sandra tus txiv thiaj hais li no: “Txawm wb twb tsis paub tus muam ntawd zoo los, qhov uas nws tseem mob siab txog wb, ua rau wb kaj siab lawm ntau. Thaum peb cov kwvtij nkauj muam sib hlub sib txhawb li no, qhia rau kuv tias Yehauvas hlub peb tiag.”

 2 Yehauvas tsim peb tibneeg kom peb txawj sib hlub sib pab. Tiamsis hauv lub qab ntuj no muaj ntau yam los txo peb lub zog. Tej zaum peb muaj mob muaj nkeeg, tsis muaj txaus noj txaus siv, lossis tej zaum peb niaj hnub mus qhia txoj xov zoo los, tsis muaj neeg xav mloog. Ib txhia kuj xav tias tsam Yehauvas tsis hlub lawv lawm. Yog tias peb xav li ntawd, nco ntsoov tias Yehauvas yeej saib peb rau nqe heev. Nws yeej nrog nraim peb, tuav rawv peb txhais tes, coj peb txoj hau kev. Nws yeej yuav tsis tso peb tseg, yog peb muab siab npuab nws.Yaxaya 41:13; 49:15.

3. Ua cas peb thiaj paub tias Yehauvas hlub peb tiag?

3 Cov muam uas peb tau nyeem tas los no yeej paub tias Vajtswv nrog nraim lawv thaum lawv raug kev nyuaj siab. Peb tso siab plhuav rau Yehauvas ib yam li lawv thiab. (Ntawv Nkauj 118:6, 7) Hauv zaj no peb yuav kawm txog 4 yam uas qhia tias Vajtswv yeej hlub peb tiag. Peb yuav kawm txog: (1) tej uas nws tau tsim, (2) phau Vajlugkub, (3) txojkev thov Vajtswv, thiab (4) tus nqe txhiv. Yog peb ua tib zoo xav txog Yehauvas tes haujlwm zoo, ces peb yuav pom tias Yehauvas yeej hlub peb tiag tiag.Nyeem Ntawv Nkauj 77:11, 12.

XAV TXOG TEJ UAS YEHAUVAS TAU TSIM

4. Peb kawm tau li cas los ntawm tej uas Yehauvas tau tsim?

4 Thaum peb saib tej uas Yehauvas tau tsim, peb yeej pom tias nws hlub peb npaum li cas tiag. (Loos 1:20) Xav txog thaum Yehauvas tsim lub ntiajteb, tsis yog nws tsim kom muaj huab muaj cua los yug peb txojsia xwb. Tiamsis nws tsim ib puas tsav yam zoo nkauj heev. Nws tsim ntau hom txiv hmab txiv ntoo rau peb noj, txaus nkaus peb lub siab. (Laj Lim Tswvyim 9:7) Muaj dua ib tug muam hu ua Catherine [kha·thau·lee] hais tias hauv nws lub tebchaws, lub caij nplooj ntoos hlav zoo nkauj kawg li. Nws hais tias: “Tej me paj tawg zom zaws tawm hauv av tuaj, tej me noog ya zom zaws rov los tsev. Tej me noog tsev ya los thos qhauv noj ntawm kuv lub qhov rais. Yehauvas yeej zoo siab heev thaum nws pom peb txaus siab rau tej uas nws tau tsim tseg.” Peb Leej Txiv Yehauvas zoo siab heev rau tej uas nws tau tsim. Nws yeej xav kom peb txaus siab rau tej ntawd thiab.Tubtxib Tes Haujlwm 14:16, 17.

5. Yehauvas tsim peb zoo li cas?

5 Yehauvas tsim kom peb txaus siab rau peb tes haujlwm. (Laj Lim Tswvyim 2:24) Nws tsim noob neej los tu lub ntiajteb no, thiab saib xyuas txhua yam tsiaj txhu uas yog tej me nas me noog, me ntses nuj ntses niag hauv hiavtxwv huv tibsi. (Chiv Keeb 1:26-28) Nws kuj tsim kom peb muaj peevxwm xyaum li nws thiab yoog raws li nws tus yam ntxwv.Efexau 5:1.

VAJTSWV TXOJLUS MUAJ NQES

6. Vim li cas peb yuav tsum saib Vajtswv Txojlus rau nqe?

6 Yehauvas npaj phau Vajlugkub rau peb vim nws hlub peb tshaj plaws li. Phau Vajlugkub qhia peb txog Vajtswv Yehauvas thiab nws txojkev hlub. Muaj tej zaj piav txog Yehauvas txojkev hlub rau nws haiv neeg Yixayee. Muaj ntau zaus lawv twb tsis mloog Yehauvas lus, tiamsis Ntawv Nkauj 78:38 qhia tias: “Txawm li ntawd los nws tseem khuvleej lawv, nws zam lawv tej kev txhaum thiab tsis ua kom lawv puam tsuaj tag. Vajtswv tswj nrees nws txojkev chim cia, nws tsis khawb nws txojkev npau taws huvsi los.” Yog peb ua tib zoo xav txog nqe Vajlugkub no peb yuav pom tias Yehauvas hlub tshua tibneeg npaum li cas. Peb tso siab tau tias Yehauvas yeej hlub peb, thiab saib peb rau nqe tiag.Nyeem 1 Petus 5:6, 7.

7. Vim li cas zoo rau peb saib phau Vajlugkub rau nqe?

7 Peb yuav tsum saib phau Vajlugkub rau nqe heev. Vim li cas? Vim tias Yehauvas nrog peb txuas lus los ntawm phau Vajlugkub. Muab xav rau tej niam txiv uas nrog lawv cov  menyuam sib txuas lus. Thaum leej niam leej txiv niaj hnub nrog menyuam txuas lus, lawv yuav hajyam sib raug zoo thiab ib leeg tso siab rau ib leeg. Yehauvas yog peb Leej Txiv. Txawm tias peb tsis pom nws tim ntsej tim muag, thiab tsis tau hnov nws lub suab ib zaug li los, yog peb nyeem phau Vajlugkub ces twb zoo li peb hnov nws lub suab qhuab qhia peb lawm. Peb yuav tsum cuab pob ntseg mloog zoo zoo! (Yaxaya 30:20, 21) Thaum peb nyeem Vajtswv Txojlus, peb yuav hajyam nrog Yehauvas sib raug zoo, thiab tso siab rau nws. Yehauvas yog tus coj peb txoj hau kev thiab tiv thaiv peb.Nyeem Ntawv Nkauj 19:7-11; Paj Lug 1:33.

Txawm tias Yehu ntuas Yehausafa los, Yehauvas tseem pom “qhov zoo” hauv Yehausafa (Saib nqe 8, 9)

8, 9. Yehauvas puas xav kom peb paub tias nws hlub peb? Piav txog tus qauv.

8 Yehauvas xav kom peb paub tias nws hlub peb heev. Peb yog neeg txhaum xwb tiamsis Yehauvas tseem xam pom tej yam zoo uas peb ua tau. (2 Vaj Keeb kwm 16:9) Cia peb kawm txog Vajntxwv Yehausafa uas kav Yuda tebchaws. Yehausafa tau pab Vajntxwv Ahaj tus uas kav Yixayee tebchaws, mus ntaus cov Xilia hauv lub moos Lamau Kile-a. Ahaj hu 400 tug cev Vajtswv lus tuaj qhia seb lawv puas yuav ntaus yeej ntsuj rog no. Lawv puavleej qhia tias Ahaj yuav tsum yeej xwb. Tiamsis Mikhaya uas yog tus cev Vajtswv lus tseeb, qhia Yehausafa thiab Ahaj tias yog lawv mus ntaus rog ces lawv yuav swb xwb xwb li. Txawm li ntawd los Yehausafa tsis mloog. Thaum lawv mus ntaus rog, Ahaj tuag rau hauv tshav rog lawm thiab Yehausafa yuav luag tsis dim. Tom qab ntsuj rog ntawd, Yehauvas thiaj txib Yehu mus ntuas Yehausafa. Txawm tias Yehausafa ua yuam kev li no los Yehu hais li no rau nws: “Txawm li cas kuj xij, koj muaj ib qhov zoo.”2 Vaj Keeb Kwm 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

 9 Yehauvas nco ntsoov qhov uas yav tas los Yehausafa tau qhia kom cov thawj, cov Levi, thiab cov pov thawj mus txhua nrho Yuda tej moos thiab cob qhia Yehauvas Txoj Kevcai rau tej pej xeem. Lub sijhawm ntawd lawv tseem pab tau lwm haiv neeg los paub Yehauvas thiab. (2 Vaj Keeb Kwm 17:3-10) Tom qab no txawm tias Yehausafa ua txhaum los, Yehauvas yeej nco ntsoov nws tes haujlwm zoo yav tas los. Tus qauv no txhawb tau peb zog kawg li, puas yog? Muaj tej lub sijhawm peb kuj ua yuam kev thiab. Tiamsis yog peb teev tiam Yehauvas kawg peb lub dag lub zog, nws yeej yuav hlub peb. Nws yuav nco ntsoov tes haujlwm zoo uas peb tau ua rau nws lawd.

SAIB KEV THOV VAJTSWV RAU NQE

10, 11. (1) Vim li cas kev thov Vajtswv tshwj xeeb ua luaj? (2) Vajtswv yuav teb peb tej lus thov li cas? (Saib daim duab ntawm sab 9.)

10 Ib leej txiv yeej siv sijhawm los nrog nws cov menyuam tham lus. Yog nws cov menyuam xav qhia dabtsi rau nws los nws yeej cuab pob ntseg mloog lawv hais. Nws yeej xav kom nws cov menyuam qhia siab rau nws vim nws hlub lawv heev. Peb Leej Txiv Yehauvas los zoo ib yam li ntawd thiab. Thaum peb thov nws, nws yeej mloog txhua lo uas peb thov. Yog li ntawd, peb yuav tsum saib kev thov Vajtswv rau nqe tiag!

11 Peb yuav thov Vajtswv thaum twg los yeej tau. Nws yog peb tus Phoojywg uas mloog ntsoov peb txhua lub caij. Tus muam Taylene thiaj hais tias: “Koj yuav hais li cas rau nws los tau.” Yehauvas yuav teb peb li cas tom qab peb qhia tas rau nws? Tej zaum peb yuav nyeem raug ib nqe Vajlugkub uas pab tau peb. Lossis txawm muaj tej zaj kawm uas lub koom haum luam tau phim peb heev. Tej zaum muaj ib tug kwvtij twg hais lus txhawb peb zog raws nkaus li peb tau thov. Yehauvas yeej hnov peb tej lus taij lus thov. Tsis muaj leejtwg yuav paub peb lub siab zoo npaum li Yehauvas paub. Thaum nws teb peb tej lus thov ces qhia tias nws yeej hlub peb tiag thiab yuav tsis tso peb tseg li.

12. Vim li cas zoo rau peb tshawb nrhiav txog Vajtswv cov tub qhe tej lus thov? Piav txog cov qauv.

12 Tau muab Vajtswv cov tub qhe tej lus taij thov Yehauvas sau cia rau hauv phau Vajlugkub. Thaum peb pe hawm Vajtswv ua ib tsev neeg, zoo rau peb tshawb nrhiav txog tej uas lawv thov. Yog peb ua tib zoo xav txog lawv tej lus thov ces peb yuav hajyam txawj thov Yehauvas thiab. Xav txog Yauna tus qauv. Thaum tus ntses loj loj muab nws nqos lawm, nws txo hwjchim thov Yehauvas hauv nruab siab tuaj. (Yaunas 1:17–2:10) Thaum Xalaumoo muab lub tuam tsev cob rau Yehauvas, nws muaj lub siab dawb paug thov Vajtswv. (1 Vajntxwv 8:22-53) Thiab Yexus kuj ua qauv rau nws cov thwjtim tias peb yuav thov Vajtswv li cas. (Mathai 6:9-13) Tseem ceeb heev rau peb “taij thiab thov thiab ua Vajtswv tsaug” tsis tu ncua. Phau Vajlugkub hais tias yog peb ua li ntawd ces ‘Vajtswv txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm peb lub siab thiab peb tej kev xav cia rau hauv Yexus Khetos.’ Kev thov Vajtswv yuav ua rau peb hajyam nco txiaj ntsig rau Yehauvas txojkev hlub.Filipi 4:6, 7.

NCO TXIAJ NTSIG RAU TUS NQE TXHIV

13. Tus nqe txhiv pab kom peb nrog leejtwg sib raug zoo?

13 Yehauvas pub tus nqe txhiv kom peb thiaj “muaj txojsia.” (1 Yauhas 4:9) Twb yog Povlauj pom txog Vajtswv txojkev hlub rau peb, nws thiaj sau tias: “Thaum peb tseem qaug zog Khetos tuag this cov neeg phem raws li lub sijhawm uas teem tseg lawm. Qhov tseeb tsis tshua muaj leejtwg tuag this tus neeg ncaj ncees, tiamsis tej zaum yuav muaj ib tug yeem tuag this tus neeg zoo. Tiamsis Vajtswv ua nws txojkev hlub tshwm rau peb, yog qhov uas thaum peb tseem ua neeg muaj txim Khetos tuag this peb.” (Loos 5:6-8) Tus nqe txhiv qhia tias Vajtswv hlub tibneeg tiag tiag. Vim muaj tus nqe txhiv peb thiaj tau nrog Yehauvas sib raug zoo.

14, 15. (1) Tus nqe txhiv pab cov xaiv tseg li cas? (2) Tus nqe txhiv pab cov uas yuav nyob hauv lub ntiajteb no li cas?

 14 Muaj ib pawg Khixatia tsawg tsawg uas Yehauvas tau xaiv tseg. Yehauvas txojkev hlub rau lawv tshwj xeeb heev. (Yauhas 1:12, 13; 3:5-7) Vajtswv tau pub nws lub hwj huam dawb huv rau lawv, saws lawv ua nws cov menyuam. (Loos 8:15, 16) Tseem tshuav ib co xaiv tseg nyob hauv ntiajteb no, ua cas Povlauj ho sau tias lawv “nrog [Yexus] zaum ua ke saum ntuj ceeb tsheej”? (Efexau 2:6) Povlauj sau li ntawd rau qhov Yehauvas yuav pub txojsia ib txhis tsis kawg saum ntuj ceeb tsheej rau cov xaiv tseg.Efexau 1:13, 14; Khaulauxi 1:5.

15 Cov uas tsis muaj feem nrog cov xaiv tseg tau nrog Vajtswv sib raug zoo thiab. Lawv yuav tsum muaj kev ntseeg rau tus nqe txhiv. Yog lawv ua li ntawd ces yav tom hauv ntej Vajtswv kuj saws lawv ua nws cov menyuam thiab. Lawv yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no. Tus nqe txhiv ua pov thawj tias Yehauvas hlub noob neej kawg li tiag. (Yauhas 3:16) Yog peb muab siab npuab Vajtswv tiag, nws yuav pub lub neej zoo kawg nkaus rau peb hauv lub qab ntuj tshiab! Yog li ntawd, thov kom sawvdaws saib tus nqe txhiv muaj nqes, rau qhov tus nqe txhiv ua pov thawj tias Vajtswv hlub peb thiab yuav tsis tso peb tseg li.

QHIA TIAS KOJ HLUB YEHAUVAS

16. Yog peb ua tib zoo xav txog Yehauvas txojkev hlub rau peb, yuav pab peb li cas?

16 Tej yam zoo uas Yehauvas tau ua mas, peb suav tsis txheeb. Vajntxwv Davi hu nkauj li no: “Au Vajtswv, tej uas koj xav cia tsim txiaj kawg nkaus rau kuv, muab sau zog ua ke kuj ntau kawg li lauj! Yog kuv yuav suav, mas muaj ntau dua tej xuab zeb. Thaum kuv tsim dheev los, kuv tseem nrog nraim koj.” (Ntawv Nkauj 139:17, 18) Yog peb ua tib zoo xav txog Yehauvas txojkev hlub rau peb, yeej ua rau peb yimhuab hlub Yehauvas xwb. Kuj ua rau peb mob siab teev tiam Yehauvas kawg peb lub dag lub zog.

17, 18. Peb yuav ua dabtsi thiaj qhia tias peb saib Vajtswv txojkev hlub rau peb muaj nqes?

17 Peb yuav ua dabtsi los qhia tias peb hlub Yehauvas. Zoo rau peb kub siab lug mus tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. (Mathai 24:14; 28:19, 20) Thaum peb txojkev ntseeg raug sim, peb yuav tsum ua siab ntev thev kom dhau. (Nyeem Ntawv Nkauj 84:11; Yakaunpau 1:2-5.) Txawm tias peb yuav raug kev nyuaj siab npaum li cas los, peb tso siab tias Yehauvas yeej pom tej uas peb raug. Nws yeej yuav pab peb rau qhov nws saib peb rau nqe.Ntawv Nkauj 56:8.

18 Yog peb hlub Yehauvas ces peb yuav ua tib zoo xav txog txhua yam zoo kawg nkaus uas Yehauvas tau tsim. Peb kuj siv sijhawm los kawm kom peb paub phau Vajlugkub zoo dua ntxiv. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav thov Vajtswv tsis tu ncua thiab nrhiav kev txhawb peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas kom ruaj khov. Thiab peb yuav ua tib zoo xav txog tus nqe txhiv, peb thiaj hajyam hlub Yehauvas ntxiv. (1 Yauhas 2:1, 2) Thaum peb coj raws li tau hais no, qhia tias peb saib nws txojkev hlub rau peb muaj nqes tiag.