“Cia li nkaw lus kom lawv ua zoo, . . . kom lawv thiaj tuav tau txojsia, yog txojsia uas tseeb.”1 TIMAUTE 6:18, 19.

ZAJ NKAUJ: 43, 40

1, 2. (1) Koj xav ua dabtsi hauv lub Vaj Kaj Siab? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Hauv lub Vaj Kaj Siab dabtsi yuav ua rau peb xyiv fab tshaj?

PEB sawvdaws puavleej tos ntsoov lub caij uas peb tau “txojsia ib txhis” tsis kawg, puas yog? Tus tubtxib Povlauj hais tias qhov uas peb muaj txojsia nyob mus ib txhis thiaj yog “txojsia uas tseeb.” (Nyeem 1 Timaute 6:12, 19.) Feem coob xav nyob mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no xwb. Lub sijhawm ntawd, peb yuav zoo siab tshaj plaws li. Txhua tagkis peb sawv los tsis hnov mob qhovtwg, sawvdaws puavleej noj qab nyob zoo lawm xwb. (Yaxaya 35:5, 6) Thaum ntawd peb yuav tau nrog peb cov kwvtij thiab cov phoojywg nyob ua ke lomzem heev. Peb yuav tos txais cov uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov los. (Yauhas 5:28, 29; Tubtxib Tes Haujlwm 24:15) Peb yuav muaj caij kawm txog ntau yam. Ib txhia yuav xav xyaum ntaus nkauj, lossis kawm txuj kawm ci txog lub ntiajteb. Muaj ib co yuav tsa vaj tsa tsev zoo nkauj heev rau lawv tsev neeg nyob. Thaum txog lub Vaj Kaj Siab peb yuav muaj sijhawm ua tej ntawd huv tibsi.

2 Yuav tsis muaj ib yam xyiv fab npaum li qhov uas peb tau pe hawm Yehauvas hauv lub Vaj Kaj Siab. Thaum ntawd tag nrho cov tibneeg hauv lub ntiajteb no yuav yog cov uas hwm Yehauvas  lub npe thiab zwm rau nws txojkev kav. (Mathai 6:9, 10) Thaum noob neej thiab lub ntiajteb no zoo tiav log raws li Vajtswv lub ntsiab thaum chiv keeb, ces peb yuav zoo siab heev. Thaum peb zoo tiav log lawd, peb yuav hajyam nrog Vajtswv Yehauvas sib raug zoo xwb!Ntawv Nkauj 73:28; Yakaunpau 4:8.

3. Peb yuav npaj li cas tamsim no?

3 Peb tso siab tias Yehauvas yeej ua tau raws li nws cog tseg rau qhov Nws “ua tau txhua yam huvsi.” (Mathai 19:25, 26) Yog tias peb xav nyob hauv lub qab ntuj tshiab, peb yuav tsum “tuav rawv” txojsia mus ib txhis. Peb paub tias hnub kawg los ze heev lawm. Peb lub neej yuav tsum qhia tias peb tos ntsoov hnub ntawd. Peb yuav tsum npaj peb lub neej tamsim no mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab. Cia peb kawm seb peb yuav npaj li cas.

YUAV NPAJ LI CAS

4. Peb yuav npaj li cas mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab? Muab ua lus piv txwv.

4 Peb yuav npaj li cas mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab? Muab xav li no: Yog koj yuav mus txawv tebchaws koj yeej npaj ua ntej. Tej zaum koj yuav kawm lawv yam lus, kawm lawv tej kev coj noj coj ua, lossis saj lawv tej zaub mov. Ib yam li ntawd, yog peb xav mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab, peb yuav tsum npaj peb tus kheej tamsim no. Xyaum coj lub neej kom phim lub Vaj Kaj Siab. Cia peb kawm seb peb yuav npaj li cas.

5, 6. Yog tias peb xyaum mloog Yehauvas lub koom haum lus tamsim no yuav pab peb li cas hauv lub qab ntuj tshiab?

5 Lub qab ntuj tamsim no, Xatas xav kom tibneeg ua ywj siab xwb. Feem coob xav tias lawv tsis tas mloog Vajtswv lus, lawv mam li txiav txim rau lawv tus kheej. Thaum kawg lawv lub neej zoo li cas xwb? Lawv tsis muaj kev zoo siab thiab lawv raug ntau yam kev txom nyem. (Yelemi 10:23) Tiamsis Yehauvas yog ib tug Vajtswv zoo kawg nkaus li, rau qhov nws hlub peb heev. Nyob hauv lub qab ntuj tshiab, sawvdaws yuav mloog Yehauvas lus thiab yuav tau lub neej zoo tshaj plaws!

6 Hauv lub qab ntuj tshiab, Yehauvas lub koom haum yuav cob qhia kom peb muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab zoo nkauj heev. Lawv yuav cob qhia cov neeg uas sawv hauv qhov tuag rov qab los. Yehauvas yuav muab haujlwm ntau heev rau peb ua. Thaum ntawd yog lub koom haum kom peb ua ib teg haujlwm uas peb tsis xav ua, peb puas yuav mloog? Peb puas yuav zoo siab hlo ua tes haujlwm ntawd? Peb yuav tsum xyaum mloog Yehauvas lub koom haum lus tamsim no, thaum ntawd peb thiaj yuav mloog thiab.

7, 8. (1) Vim li cas zoo rau peb xyaum mloog cov uas coj lub koom haum lus tamsim no? (2) Cov Khixatia ib txhia tau hloov haujlwm li cas? (3) Peb puas muaj kev zoo siab hauv lub qab ntuj tshiab?

7 Yog peb xav npaj mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab, peb yuav tsum txaus siab rau tej uas peb muaj, mloog lub koom haum lus thiab nrog sawvdaws koom siab ua haujlwm. Muab xav li no, yog tias lub koom haum txib peb mus ua ib teg haujlwm tshiab, peb puas zoo siab hlo ua tes haujlwm ntawd thiab txaus siab rau tej uas lub koom haum pub rau peb? Yog peb xyaum mloog cov uas coj lub koom haum lus tamsim no, ces peb yuav mloog lawv lus hauv lub qab ntuj tshiab thiab. (Nyeem Henplais 13:17.) Thaum cov Yixayee mus nyob lub tebchaws uas Yehauvas cog tseg, Yehauvas yog tus tu tebchaws rau lawv nyob. (Xwm Txheej Taug Kev 26:52-56; Yausua 14:1, 2) Hauv lub qab ntuj tshiab peb tsis paub tias Yehauvas yuav tu tebchaws rau peb nyob li cas. Tiamsis yog peb xyaum mloog lus tamsim no, ces txawm Yehauvas yuav tu tebchaws li cas los peb yuav txaus siab rau tej uas nws tu ntawd.

8 Yog peb tau teev tiam Vajtswv hauv lub qab ntuj tshiab mas yuav yog ib txoj koob hmoov zoo kawg nkaus li! Cia peb zoo siab hlo ua tes haujlwm uas Yehauvas lub koom haum muab rau peb ua tamsim no. Tej zaum  tes haujlwm uas peb ua ntawd yuav hloov. Xws li hauv tebchaws U.S.A., lub koom haum tau txib ib co kwvtij hauv Npe-ee tawm rov mus tshaj tawm txoj xov zoo lawm. Lawv kuj txib cov kwvtij uas ncig xyuas thaj tsam ib txhia mus ua cov tho kev tshwj xeeb. Cov kwvtij ntawd yeej zoo siab hlo ua lawv tes haujlwm tshiab. Yehauvas twb foom koob hmoov nplua mias rau lawv lawm. Yehauvas yuav foom koob hmoov rau peb ib yam li ntawd thiab. Peb yuav tsum thov Yehauvas tsis tseg, ua haujlwm kawg peb lub dag lub zog, thiab txaus siab rau tej uas lub koom haum tu rau peb. (Nyeem Paj Lug 10:22.) Hauv lub qab ntuj tshiab, tej zaum muaj ib koog uas peb nyiam nyob heev. Tiamsis Yehauvas lub koom haum ho txib peb mus nyob rau lwm koog lawm, peb puas yuav xav mus? Thaum ntawd txawm peb nyob qhovtwg thiab ua tes haujlwm twg los xij, tsuav yog peb tau nyob hauv lub qab ntuj tshiab xwb ces peb yeej ua Yehauvas tsaug, puas yog?Nehemi 8:10.

9, 10. (1) Vim li cas peb yuav tsum ua siab ntev hauv lub qab ntuj tshiab? (2) Peb yuav xyaum ua siab ntev li cas tamsim no?

9 Hauv lub qab ntuj tshiab, muaj tej lub sijhawm peb yuav tau ua siab ntev. Thaum ntawd tej zaum peb yuav pom peb cov kwvtij nkauj muam tos txais cov uas txheeb ze lawv sawv hauv qhov tuag rov qab los. Tiamsis, yog peb tseem tsis tau hnov xov txog peb cov neeg, peb yuav xav li cas? Peb puas yuav ua siab ntev tos Yehauvas? Thov cia peb sawvdaws nrog peb cov kwvtij zoo siab, thiab ua siab ntev tos lub sijhawm uas Vajtswv tsa cov uas peb hlub sawv rov qab los. (Loos 12:15) Tamsim no, yog tias peb xyaum ua siab ntev tos Yehauvas, ces hauv lub qab ntuj tshiab peb yuav ua siab ntev ib yam.Laj Lim Tswvyim 7:8.

10 Peb yuav npaj li cas ntxiv rau lub qab ntuj tshiab? Niaj hnub no, peb yuav tsum xyaum ua siab ntev thaum muaj tej ntsiab lus hauv phau Vajlugkub uas peb tsis nkag siab. Thaum cov kwvtij qhia ib yam tshiab uas nyuaj nkag siab, peb puas ua siab ntev kawm? Tamsim no yog peb xyaum ua siab ntev, ces hauv lub Vaj Kaj Siab peb yuav ua siab ntev kawm tej yam tshiab uas Yehauvas qhia rau peb thiab.Paj Lug 4:18; Yauhas 16:12.

11. Yog peb xyaum sib zam tamsim no, yuav pab tau peb li cas hauv lub qab ntuj tshiab?

11 Yog peb xav npaj mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab peb yuav tsum muaj lub siab zam xeeb. Thaum Khetos Kav 1,000 Xyoo hauv lub qab ntuj tshiab, peb yuav xyaum ntev loo txhua leej txhua tus mam li zoo tiav log. (Tubtxib Tes Haujlwm 24:15) Thaum txog lub sijhawm ntawd, peb puas yuav sib hlub sib zam? Tamsim no yog peb xyaum zam txim rau luag lwm tus thiab nrog sawvdaws sib raug zoo, ces thaum nyob hauv lub qab ntuj tshiab yuav yoojyim dua rau peb nrog sawvdaws nyob sib haum xeeb.Nyeem Khaulauxi 3:12-14.

12. Vim li cas peb yuav tsum npaj tamsim no mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab?

12 Hauv lub qab ntuj tshiab puas yog peb  yuav ua ywj siab tas li xwb? Tsis yog. Tej zaum peb yuav tau ua siab ntev tos yam uas peb ntshaw. Txawm li cas los peb yuav tsum nco txiaj ntsig thiab txaus siab rau tej uas Yehauvas pub rau peb. Tamsim no Yehauvas niaj hnub cob qhia kom peb coj raws li nws tus cwj pwm. Hauv lub Vaj Kaj Siab, peb yuav tau coj tib tug cwj pwm ntawd thiab. Yog peb xyaum tamsim no, ces Yehauvas yuav pom tias peb yeej xav nyob hauv lub qab ntuj tshiab tiag tiag. Peb xav tau txojsia ib txhis tsis kawg uas Yehauvas cog tseg. (Henplais 2:5; 11:1) Kuj qhia tias peb xav nyob hauv ib lub ntiajteb uas txhua leej txhua tus koom siab ua raws li Yehauvas pom zoo.

TAU HAU NTSOOV TEEV TIAM YEHAUVAS

Kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo

13. Hauv lub qab ntuj tshiab peb yuav saib leejtwg tseem ceeb dua hauv peb lub neej?

13 Hauv lub qab ntuj tshiab, Yehauvas yuav pub kom peb nyob kaj siab lug tsis tu ncua ib yam dabtsi li. Tiamsis tsis muaj ib yam zoo npaum li qhov uas peb tau nrog Yehauvas sib raug zoo. (Mathai 5:3) Thaum ntawd peb yuav niaj hnub ua Yehauvas tes haujlwm, thiab xyiv fab hlo teev tiam nws. (Ntawv Nkauj 37:4) Tamsim no yog peb muab Yehauvas tso ua ntej hauv peb lub neej, ces thaum peb nyob hauv lub qab ntuj tshiab los, peb yuav ua ib yam li ntawd thiab.Nyeem Mathai 6:19-21.

14. Cov hluas npaj tau hom phiaj zoo li cas?

14 Peb yuav xyiv fab teev tiam Yehauvas li cas ntxiv? Peb yuav tsum npaj hom phiaj los ua nws tes haujlwm. Nej cov hluas yuav tsum ua tib zoo xav seb nej yuav siv nej lub neej los ua dabtsi rau Yehauvas. Tshawb nrhiav lub koom haum tej ntaub ntawv seb muaj tej haujlwm puv ntoob twg, nej thiaj paub npaj hom phiaj. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Tsis tas li ntawd xwb, nrog cov uas twb ua haujlwm puv ntoob ntev los lawm tham seb lawv lub neej zoo li cas. Yog tias nej txiav txim siab siv nej lub neej los ua Yehauvas tes haujlwm, ces twb yog nej cia Yehauvas cob qhia kom nej muaj tswvyim ua ntau yam zoo. Lub tswvyim ntawd yuav hajyam pab nej teev tiam Yehauvas hauv lub qab ntuj tshiab.

Npaj hom phiaj ua Yehauvas tes haujlwm

15. Peb yuav npaj tej lub hom phiaj zoo li cas?

15 Peb cov uas tshaj tawm txoj xov zoo yuav npaj hom phiaj dabtsi? Muaj ntau txojkev qhia Vajlugkub, tej zaum ib txhia xav xyaum kom lawv txawj qhia tom khw, lossis qhia ib lub qhov rooj rau ib lub. Ib co npaj hom phiaj tias lawv xav tshawb nrhiav ntxiv txog phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, xwv lawv thiaj hajyam paub coj raws li cov ntsiab lus ntawd. Muaj dua ib co npaj hom phiaj tias lawv xav xyaum kom lawv txawj nyeem ntawv zoo dua qub, txawj teb, lossis xyaum cev lus qhuab  qhia hauv kev sib txoos. Txhua lub hom phiaj ntawm sab kev ntseeg yuav pab kom peb kub siab lug ua Yehauvas tes haujlwm, thiab yuav pab peb ua neej hauv lub qab ntuj tshiab.

LUB NEEJ ZOO TSHAJ TAMSIM NO

Nco txiaj ntsig rau txhua yam uas Yehauvas pub rau koj

16. Vim li cas lub neej teev tiam Yehauvas yog lub zoo tshaj?

16 Yog peb npaj lub neej mus nyob hauv Vajtswv lub qab ntuj tshiab, puas yog nkim peb lub neej tamsim no xwb? Yeej tsis nkim li. Lub neej teev tiam Yehauvas yog lub zoo tshaj plaws. Tsis yog lwm tus yuam peb thiab tsis yog peb teev tiam Yehauvas kom peb dim hnub kawg xwb. Tiamsis Yehauvas yeej tsim peb los nrog nws sib raug zoo. Twb yog vim li ntawd, tsis muaj ib yam zoo tshaj qhov uas Vajtswv hlub peb thiab coj peb txoj hau kev. Lub neej tsis muaj Yehauvas, yeej tsis muaj hauv paus hauv ntsis thiab tsis muaj kev xyiv fab. (Nyeem Ntawv Nkauj 63:1-3.) Yog peb teev tiam Yehauvas kawg siab kawg ntsws, ces nws yuav foom koob hmoov rau peb thiab pab peb ua neej xyiv fab lug tamsim no thiab mus ib txhis. Cov uas twb teev tiam Yehauvas tau ntau xyoo lawm yeej pom tias tsis muaj ib lub neej zoo tshaj qhov uas peb tau teev tiam Vajtswv Yehauvas li.Ntawv Nkauj 1:1-3; Yaxaya 58:13, 14.

Nrhiav kev pab los ntawm phau Vajlugkub

17. Hauv lub Vaj Kaj Siab peb puas tau so thiab ua si lomzem?

17 Hauv lub Vaj Kaj Siab peb yuav tau so los siav thiab muaj kev lomzem ua si. Yehauvas twb cog lus tias nws yuav “pub lawv muaj txaus nkaus, . . . ua rau lawv zoo siab rau tej uas lawv ntshaw.” (Nkauj Qhuas Vajtswv [Ntawv Nkauj] 145:16, VTL; Laj Lim Tswvyim 2:24) Niaj hnub no peb sawvdaws yeej nyiam ua si thiab nrhiav caij so. Tiamsis yog peb muab Yehauvas tes haujlwm tso ua ntej, thaum peb so ua si yeej txaus siab dua. Hauv lub Vaj Kaj Siab yuav zoo ib yam li ntawd thiab. Cia peb “xub nrhiav Vajtswv lub [Nceeg Vaj]” ua ntej, txhob huas ntshis kev lomzem xwb. Cia peb xav ntsoov txog tej koob hmoov uas Yehauvas pub rau nws cov tibneeg tamsim no.Mathai 6:33.

18. Peb yuav npaj li cas thiaj qhia tias peb xav nyob mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab?

18 Hauv lub qab ntuj tshiab peb lub neej yuav zoo tshaj plaws li tiag. Yog peb xav tau “txojsia uas tseeb,” cia peb coj lub neej qhia tias peb xav nyob hauv lub Vaj Kaj Siab tiag tiag. Cia peb xyaum coj tus cwj pwm uas Yehauvas xav kom peb coj tamsim no, thiab kub siab lug mus tshaj tawm txoj xov zoo. Thov cia peb txhua tus muab kev pe hawm Yehauvas tso ua ntej hauv peb lub neej, peb thiaj muaj kev xyiv fab. Tso siab plhuav tias hauv lub qab ntuj tshiab Yehauvas yuav ua txhua yam zoo raws li nws tau cog tseg. Cia peb coj lub neej zoo li peb twb nyob hauv lub qab ntuj tshiab lawm ntag!

^ nqe 14 Saib phau ntawv Askiv Young People Ask—Answers That Work, Volume 2, sab 311 txog 318.