Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | COV TUAG PUAS TSEEM MUAJ SIA?

Cov Tuag Mus Dua Twg Lawd?

Cov Tuag Mus Dua Twg Lawd?

Muaj ib tug yawg hu ua Lionel [lai·naum] hais tias: “Raws li kuv ntseeg mas, muaj 3 qho chaw uas cov tuag mus nyob. Ib txhia mus saum ntuj ceeb tsheej, ib txhia mus hauv ntuj tawg, thiab ib txhia mus nyob tebchaws them txim. * Kuv xav mas, kuv yeej tsis phem txaus mus nyob ntuj tawg. Tiamsis kuv kuj tsis zoo txaus mus saum ntuj ceeb tsheej thiab. Kuv tsis paub xyov tebchaws them txim ho zoo li cas. Kuv tsis tau nyeem txog tej no hauv phau Vajlugkub ib zaug li, tsuas hnov luag hais xwb.”

Kuj muaj ib tug yawg hu ua Fernando [faws·na·dau] tau hais tias: “Thaum kuv yau luag qhia kuv tias cov tuag puavleej mus saum ntuj ceeb tsheej. Tiamsis kuv tsis ntseeg li ntawd. Raws li kuv pom mas tibneeg tuag ces tas lawm xwb.”

‘Cov tuag mus dua twg lawm? Puas yog lawv mus raug tsim txom rau lwm qhov lawd? Puas muaj ib hnub uas peb yuav rov qab pom lawv dua? Yuav ua li cas peb thiaj paub tseeb txog tej no?’ Koj puas tau xav txog cov lus nug no ib zaug li? Cia peb kawm seb phau Vajlugkub qhia li cas txog kev tuag, thiab kawm seb Vajtswv Txojlus pab peb muaj kev cia siab li cas.

 Cov tuag zoo li cas lawm xwb?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: “Cov uas tseem ciaj yeej paub tias lawv yuav tuag, tiamsis cov uas tuag lawm tsis paub dabtsi li lawm, thiab lawv yuav tsis tau nqe zog dua li lawm, yuav tsis muaj leejtwg nco txog lawv. Qhov uas nws hlub thiab ntxub thiab khib twb ploj tag lawm, thiab tej uas ua hauv lub qab hnub lawv tsis muaj feem koom ua ke dua li lawm.” *Laj Lim Tswvyim 9:5, 6.

Noob neej lub qhov tuag piv txog dabtsi? Tsis yog ib qho chaw tiag tiag uas cov tuag yuav mus nyob. Tiamsis lub qhov tuag piv txog qhov chaw uas tsis muaj kev xav, tsis muaj haujlwm dabtsi ntxiv lawm. Hauv phau Vajlugkub Vajtswv tus tub qhe Yauj raug kev tsim txom hnyav heev. Ntxwg Nyoog ua rau nws tej menyuam tuag tas, nws poob ib puas tsav yam, thiab nws tseem tau ib tug mob phem heev. Thaum Yauj raug tej no, nws thov kom Vajtswv muab nws zais hauv lub qhov tuag. (Yauj 1:13-19; 2:7; 14:13, NW) Yauj thov li ntawd rau qhov nws paub tias hauv lub qhov tuag nws yuav tau so, tsis nco qab dabtsi li lawm.

Phau Vajlugkub qhia txog 8 leej uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los. Cia peb kawm txog lawv, peb thiaj paub tias kev tuag zoo li cas tiag.—Mus saib lub ntsiab “ Yim Leej Uas Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Qab Los.”

Yim leej uas Vajtswv tsa ciaj rov los, tsis muaj ib tug qhia tias lawv mus pom ntuj tawg lossis pom ntuj ceeb tsheej. Yog lawv mus pom tej ntawd, lawv yeej qhia rau sawvdaws xwb. Phau Vajlugkub los kuj tsis zais li thiab. Tiamsis tsis muaj ib nqes uas qhia tias lawv mus nyob rau lwm qhov lawm. Vim li cas? Vim tias thaum lawv tuag, lawv tsis muaj sia li lawm. Phau Vajlugkub muab kev tuag piv zoo li thaum tibneeg pw tsaug zog xwb. Thaum Yexus tus phoojywg Laxalau tuag lawm, Yexus thiaj hais tias: “Peb tus kwvluag Laxalau tsaug zog lawm.”Yauhas 11:11.

Peb puas yuav rov qab pom cov uas tuag lawd? Lawv puas sawv tau rov qab los tiag?

^ nqe 3 Ib txhia ntseeg tias thaum tibneeg tuag lawv tus plig mus nyob hauv tebchaws them txim (purgatory/purgatoire). Thaum lawv them lawv lub txim tas lawv mam li tau mus saum ntuj.

^ nqe 7 Lo lus Henplais “Sheol” [se·aus] thiab lo lus Kili “Hades” [ha·des] piv txog noob neej lub qhov tuag xwb. Ib txhia Vajlugkub, tibneeg muab 2 lo lus ntawd txhais yuam kev ua “tub tuag teb.” Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias tsis muaj ib lub tebchaws rau cov tuag mus nyob, thiab tsis muaj ntuj tawg los tsim txom cov tuag.