Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | COV TUAG PUAS TSEEM MUAJ SIA?

Peb Puas Yuav Rov Qab Pom Cov Tuag Dua?

Peb Puas Yuav Rov Qab Pom Cov Tuag Dua?

Cov tuag puas yuav sawv tau rov qab los?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: “Lub sijhawm tabtom los mas txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav hnov [Yexus] lub suab thiab yuav tawm los.”Yauhas 5:28, 29.

Yexus twb hais lawm tias, thaum nws lub Nceeg Vaj kav cov uas nyob hauv lub qhov ntxa yuav sawv rov qab los. Tus txivneej Fernando, uas hais tas hauv thawj zaj hais tias: “Thaum kuv nyeem txog Yauhas 5:28, 29 raug kuv siab kawg li. Nqe Vajlugkub ntawd pab kuv muaj kev vam kev cia siab rau yav tom hauv ntej.”

Vajtswv tus tub qhe Yauj ntseeg tias txawm nws tuag lawm los, muaj ib hnub Vajtswv yuav tsa nws sawv rov qab los. Yauj nug tias: “Yog neeg tuag lawm nws yuav rov muaj txojsia lov?” Yauj ntseeg ruaj li no: “Kuv yuav tos nrhw mus txog thaum koj tso kuv dim [“hauv lub qhov tuag los,” NW]. Koj yuav hu thiab kuv yuav teb koj.”Yauj 14:14, 15.

Laxalau tus qauv pab kom peb muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej

Laxalau tus muam Matha, kuj ntseeg tias muaj ib hnub Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov qab los. Thaum Yexus hais rau Matha tias: “Koj tus nus yeej yuav ciaj sawv rov qab los.” Matha teb li no: “Kuv paub tias nws yuav sawv rov los rau hnub kawg uas tej neeg sawvdaws sawv rov los.” Yexus thiaj hais ntxiv tias: “Kuv yog qhov uas ciaj sawv rov los thiab yog txojsia. Tus uas ntseeg kuv txawm yog nws tuag lawm los nws yeej yuav muaj txojsia.” (Yauhas 11:23-25) Tom qab Yexus hais tej lus no tas, nws txawm tsa Laxalau sawv rov qab los. Zaj no pab tau peb cia siab tias yav tom hauv ntej thoob plaws lub ntiajteb no, Yexus yuav tsa cov tuag sawv rov qab los.

Puas yog ib txhia yuav mus saum ntuj ceeb tsheej?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Zoo li peb tau kawm hauv phau Vajlugkub, Vajtswv tau tsa 8 leej sawv rov qab los muaj sia. Puas yog lawv sawv mus nyob saum ntuj? Tsis yog. Lawv nyob hauv ntiajteb no. Tiamsis thaum Vajtswv tsa Yexus ciaj sawv rov los, phau Vajlugkub qhia tias: “Yexus mus saum ntuj thiab zaum ntawm Vajtswv sab tes xis lawm.” (1 Petus 3:21, 22) Puas yog Yexus tib leeg xwb thiaj raug tsa sawv mus nyob saum ntuj? Tsis yog. Yexus twb hais tseg lawm tias: “Thaum kuv mus tu chaw tseg rau nej tiav lawd, kuv yeej yuav rov los dua thiab coj nej mus nrog kuv nyob, xwv kuv nyob qhovtwg nej thiaj tau nyob qhov ntawd.”Yauhas 14:3.

 Khetos tau mus saum ntuj ceeb tsheej thiab mus tu chaw tos nws cov thwjtim. Thaum kawg yuav muaj 144,000 leej mus nyob saum ntuj ceeb tsheej. (Qhia Tshwm 14:1, 3) Ua li lawv yuav ua haujlwm dabtsi saum ntuj ceeb tsheej?

Lawv yuav muaj haujlwm ntau heev ua saum ntuj ceeb tsheej! Phau Vajlugkub qhia tias: “Tus uas muaj feem ciaj sawv hauv qhov tuag rov los zaum ib tau nyob kaj siab lug thiab dawb huv. Txojkev tuag zaum ob tsis muaj hwjchim kav lawv lawm tiamsis lawv yuav ua Vajtswv thiab Khetos li pov thawj, thiab yuav nrog nws kav ib txhiab xyoo.” (Qhia Tshwm 20:6) Cov uas tau mus saum ntuj yuav nrog Khetos ua vajntxwv thiab ua pov thawj kav lub ntiajteb.

Vajtswv yuav tsa leejtwg sawv rov los thiab?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Hauv phau Vajlugkub, tus tubtxib Povlauj hais tias: “Kuv muaj siab vam rau hauv Vajtswv uas lawv vam ib yam nkaus, uas hais tias cov ncaj ncees thiab cov tsis ncaj puavleej yuav sawv hauv qhov tuag rov los.”Tubtxib Tes Haujlwm 24:15.

Vajtswv Txojlus cog tseg tias tsheej plhom leej yuav sawv rov qab los

“Cov ncaj ncees” uas yuav sawv rov qab los yog leejtwg? Xav txog tus qauv no. Thaum tus tub qhe Daniyee laus lawm, Vajtswv hais rau nws tias: “Koj yuav tsum muab siab npuab mus txog hnub koj tuag, tiamsis thaum txog lub sijhawm kawg koj yuav sawv rov qab los txais koj tej nqis zog.” (Danias [Daniyee] 12:13, VTL) Daniyee yuav sawv los nyob qhovtwg? Phau Vajlugkub qhia tias: “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.” (Ntawv Nkauj 37:29) Yexus twb hais tseg lawm tias: “Cov uas txo hwjchim tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav tau lub ntiajteb ua lawv tug.” (Mathai 5:5) Daniyee thiab cov neeg ncaj ncees yuav tau sawv ciaj rov qab los nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis.

Ua li “cov tsis ncaj” ho yog leejtwg? Muaj tsheej plhom tus neeg uas tau ua neej nyob hauv ntiajteb no, tiamsis tsis tau kawm txog qhov tseeb hauv phau Vajlugkub ib zaug li. Thaum lawv sawv rov qab los, lawv yuav muaj feem kawm txog Yehauvas * thiab Yexus. (Yauhas 17:3) Cov uas txiav txim siab tuaj Vajtswv tog yuav tau txais txojsia nyob mus ib txhis. Lawv yuav muaj txojsia nyob ntev npaum li Vajtswv Yehauvas.

Cov uas txiav txim siab teev tiam Vajtswv yuav tau txojsia mus ib txhis tsis muaj mob muaj nkeeg li lawm

Yav tom hauv ntej lub ntiajteb yuav zoo li cas?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Vajtswv “yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.” (Qhia Tshwm 21:4) “Lawv yuav ua vaj tse thiab tau nyob rau hauv, lawv yuav cog vaj txiv hmab thiab tau noj tej txiv ntawd.”Yaxaya 65:21.

Xav seb koj yuav zoo siab npaum li cas thaum cov neeg uas koj hlub sawv rov los! Yuav ua li cas peb thiaj paub tseeb tias yuav muaj raws li Vajtswv hais tiag? Cia peb kawm txog qhov ntawd.

^ nqe 15 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.