Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 XYAUM LAWV TXOJKEV NTSEEG | DENPAULA

“Kuv Sawv Los Ua Niam Hauv Yixayee”

“Kuv Sawv Los Ua Niam Hauv Yixayee”

THAUM kaj ntug txoog Denpaula ntsia pom cov tub rog sawv tsheej nceeg ua ke saum lub Roob Thanpau, nws hlub lawv kawg li. Nws pom tias lawv muaj siab tuab siab tawv tawm tsam lawv cov yeeb ncuab. Npala yog lawv tus thawj rog uas muaj kev ntseeg heev rau Yehauvas. Lawv muaj li 10,000 leej, tiamsis lawv cov yeeb ncuab mas coob ua npaim ua npaug suav tsis txheeb, muaj cuab yeej ntau tshaj lawv. Txawm li ntawd los, lawv muaj siab tawv tuaj saum lub Roob Thanpau. Twb yog muaj Denpaula txhawb, lawv thiaj ua taus siab tawv li ntawd.

Denpaula thiab Npala sawv saum Roob Thanpau ntsia mus rau hauv lub hav Esdraelon [e·de·la·i·loo] uas deb li 1,300 feet (400 m) tob. Lub ncov roob Thanpau tiaj tiaj tabtom zoo nuam tebchaws. Tus dej Khisoo ib txwm ntws hauv lub hav, dhau lub Roob Khamee tshab plaws rau Hiavtxwv Loj. Tej zaum yav sawv ntxov ntawd tus dej nqhuab tas lawm. Denpaula nkawd pom Xixela pab tub rog tuaj coob heev rau hauv lub kwj ha. Lub hnub ci ntuas tuaj ua rau Xixela cov tub rog tej hmuv hlau laim pes txias. Lawv caij 900 lub tsheb nees, tej zaum yog cov uas nruab hmuv hlau rau tej log tsheb tibsi. Xixela yeej npaj siab tias nws yuav muab cov Yixayee pab tub rog tua pov tseg tibsi, tsis tseg ib tug li.

Npala thiab nws pab tub rog tos Denpaula tso lus lawv mam li ntaus rog. Puas yog Denpaula ib leeg pojniam nrog pab tub rog ntawd xwb? Tag nrho pab tub rog ntawd saib ntsoov Denpaula, nws puas ntshai thiab? Nws yeej tsis ntshai kiag li. Vim li cas? Vim nws tus Vajtswv Yehauvas yog tus qhia kom nws ntaus ntsuj rog no. Yehauvas twb qhia ua ntej lawm tias Nws yuav muab Xixela cob rau ib tug pojniam txhais tes. (Cov Thawj 4:9) Cia peb kawm seb Denpaula thiab pab tub rog no txhawb peb txojkev ntseeg li cas.

“CIA LI MUS SAU ZOG KOJ COV TUB ROG TUAJ RAU NTAWM LUB ROOB THANPAU”

Phau Vajlugkub qhia tias Denpaula yog ib tug “pojniam cev Vajtswv lus.” Hauv phau Vajlugkub, tsawg tsawg tus pojniam thiaj tau ua txoj haujlwm zoo li ntawd xwb. * Denpaula kuj muaj dua lwm txoj haujlwm thiab. Cov Yixayee tuaj cuag Denpaula, ces Yehauvas mam li qhia nws tu lawv tej plaub ntug.Cov Thawj 4:4, 5.

Denpaula nyob pem koog toj siab Efa-i, ntu nruab nrab ntawm Lama thiab Npe-ee. Nws niaj hnub zaum hauv qab tsob toov laj, ces cov Yixayee coj lawv tej plaub ntug tuaj rau nws tu. Nws tes haujlwm yeej tsis yoojyim, tiamsis Denpaula tsis poob siab. Nws paub tias cov tibneeg cheem tsum nws txojkev pab. Tom qab no Yehauvas tseem qhia kom Denpaula sau ib zaj nkauj txog cov Yixayee uas tsis npuab siab rau Yehauvas. Denpaula sau tias vim cov Yixayee mus teev luag “tej dab tshiab,” kev tsov kev rog thiaj “tuaj txog ntawm rooj loog.” (Cov Thawj 5:8) Vim cov Yixayee tso Yehauvas tseg mus teev dab teev mlom, Yehauvas thiaj tso lawv tseg rau tej yeeb ncuab tsim txom. Cov Khana-as tus vajntxwv Yanpi tsa tus thawj rog Xixela los caij tsuj lawv tau ntau xyoo.

Thaum cov Yixayee hnov lub npe Xixela, ua rau sawvdaws ntshai tshee na. Cov Khana-as coj kevcai limhiam kawg li. Txawm lawv tej menyuam los, lawv yeej muab tua txi dab. Lawv muaj tej lub tuam tsev  niam ntiav vuab tsuab kawg li. Tus thawj rog Xixela yeej limhiam thiab vuab tsuab ib yam li ntawd. Denpaula zaj nkauj qhia tias, lub caij ntawd cov tibneeg tsis kav mus ncig tebchaws li lawm. Lawv khiav ua sab ua sua, tsis muaj neeg nyob hauv tej zej zos li lawm. (Cov Thawj 5:7, 8) Tej zaum cov pejxeem khiav mus nyob hav zoov hav tsuag, nyob khuab roob khuab ha. Lawv ntshai ua liaj ua teb tsam cov Khana-as tuaj ua phem rau lawv, ntes lawv cov menyuam mus, lossis txhom lawv tej pojniam tej ntxhais. *

Cov neeg Khana-as caij tsuj cov Yixayee tau 20 lub xyoos, mus txog thaum Yehauvas pom tias nws haiv neeg tawv ncauj ntxeev dua siab tshiab. Denpaula sau tias lawv raug quab yuam mus txog thaum Denpaula “sawv los ua niam hauv Yixayee.” Denpaula tus txiv hu ua Lapidau. Peb tsis paub xyov nkawd puas muaj metub menyuam li. Tiamsis zaj nkauj ntawd qhia tias Yehauvas muab Denpaula piv rau leej niam uas tiv thaiv haiv neeg Yixayee. Yehauvas sam hwm Denpaula kom txib tus thawj Npala nqes tes tawm tsam Xixela.Cov Thawj 4:3, 6, 7; 5:7.

Denpaula txhawb kom Npala cawm Vajtswv cov tibneeg

Yehauvas sam hwm kom Denpaula hais li no: “Cia li mus sau zog koj cov tub rog tuaj rau ntawm lub roob Thanpau.” Npala sau tau 10,000 leej hauv 2 xeem Yixayee. Denpaula qhia lawv tias Yehauvas yuav muab Xixela thiab nws cov tsheb nees huvsi cob rau lawv txhais tes! Npala xav tsis thoob rau Yehauvas lo lus cog tseg. Cov Yixayee twb tsis yog tub rog, thiab lawv tsis muaj cuab yeej. Txawm li ntawd los Npala zoo siab hlo ua raws li Yehauvas sam hwm, tsuas yog Denpaula nrog lawv mus xwb.Cov Thawj 4:6-8; 5:6-8.

Ib txhia thuam tias Npala tsis muaj kev ntseeg nws thiaj thov kom Denpaula nrog lawv mus. Tsis tsim nyog lawv thuam li ntawd. Yog tias Npala tsis muaj kev ntseeg ces nws kuj thov kom Yehauvas pub cuab yeej ntxiv rau lawv. Tiamsis nws tsis thov li ntawd. Denpaula yog tus sawv cev rau Yehauvas, Npala thiaj thov kom Denpaula nrog nws mus txhawb nws cov neeg xwb. (Henplais 11:32, 33) Yehauvas pom zoo raws li Npala thov thiab cia Denpaula nrog lawv mus. Tiamsis Yehauvas tshoov kom Denpaula qhia tawm tias ntsuj rog ntawd yuav muab cob rau ib tug pojniam txhais tes. (Cov Thawj 4:9) Vajtswv xav kom ib tug pojniam ua tus tua Xixela ntag!

Hauv lub qab ntuj no, tibneeg feem coob saib tsis taus pojniam li. Tibneeg ua nruj ua tsiv ua limhiam kawg li rau tej pojniam. Tsawg tsawg tus thiaj hwm pojniam raws li Vajtswv pom zoo xwb. Yehauvas saib pojniam thiab txiv neej muaj nqes ib yam. (Loos 2:11; Kalatia 3:28) Denpaula tus qauv qhia rau peb tias Yehauvas tso siab rau pojniam thiab cia lawv tuav tej haujlwm tseem ceeb. Cia peb tsis txhob ua neeg xaiv ntsej muag zoo li tej tibneeg hauv lub qab ntuj no.

 “LUB NTIAJTEB KUJ UA ZOG KOOG, LUB NTUJ TSO NAG LOS”

Npala sau tau 10,000 leej uas muaj lub siab loj suab tuab tsis ntshai tawm tsam Xixela. Thaum Npala coj lawv mus rau saum Roob Thanpau nws zoo siab kawg li uas “Denpaula kuj nrog nws mus.” (Cov Thawj 4:10) Thaum cov tub rog Yixayee pom Denpaula ua siab tawv qhawv thiab tso siab plhuav rau Yehauvas, txhawb tau lawv lub zog kawg li.

Thaum Xixela hnov tias cov Yixayee npaj ib pab tub rog sawv tawm tsam nws lawm, nws txawm npaj tub rog mus tua lawv. Cov vajntxwv Khana-as ob peb leeg koom siab nrog Vajntxwv Yanpi mus tua cov Yixayee. Tej zaum Yanpi yog tus vajntxwv uas muaj hwjchim tshaj cov. Xixela cov tub rog caij tsheb nees nrov ntwg mus rau pem lub Roob Thanpau. Cov Khana-as khav tias yuav yoojyim heev rau lawv tua Yixayee pab nyuag tub rog.Cov Thawj 4:12, 13; 5:19.

Thaum Denpaula thiab Npala pom cov Khana-as caij tsheb nees tuaj ze zuj zus, nkawd ua li cas xwb? Yog cov Yixayee nyob twjywm saum ncov roob, ces yuav yoojyim tua cov Khana-as heev, vim nyuaj rau cov Khana-as caij tsheb nees nce toj. Tiamsis Npala tso siab rau Yehauvas lo lus sam hwm. Lawv tos Denpaula tso lus lawv mam li tua. Thaum txog caij, Denpaula hais hlo tias: “Cia li mus los maj, rau qhov hnub no yog hnub uas [Yehauvas] muab Xixela rau hauv koj txhais tes. [Yehauvas] twb ua koj ntej mus lawm nev.” Tom qab ntawd nqe Vajlugkub hais tias: “Npala thiab nws cov tub rog ib vam leej thiaj nqes ntawm lub roob Thanpau mus.”Cov Thawj 4:14. *

Cov Yixayee tsaus tsi mus tua Xixela pab tub rog nram tiaj. Yehauvas puas ua lawv ntej li Denpaula tau hais? Phau Vajlugkub qhia tias: “Lub ntiajteb kuj ua zog koog, lub ntuj tso nag los, tej huab tso tuam tsam nag los.” Xixela pab tub rog txawm tawg ua sab ua sua. Los nag hlob heev, tib pliag ntshis xwb dej nyab nkaus lub hav ntawd. Av nkos heev, cov tsheb nees cia li zom av mus tsis taus lawm. Thaum kawg lawv tej cuab yeej pab tsis tau lawv li.Cov Thawj 4:14, 15; 5:4.

Thaum lawv pom cua daj cua dub hlo li ntawd, Npala thiab nws pab tub rog yeej tsis ntshai li. Lawv paub tias twb yog Yehauvas tso los nplawm lawv cov yeeb ncuab xwb. Lawv cuj loos mus tua cov tub rog Khana-as, tsis tseg ib tug cia li. Nag los hlob heev phwj nkaus tus dej Khisoo, dej tshoob lawv tej cev tuag mus rau puag nram Hiavtxwv Loj lawm.Cov Thawj 4:16; 5:21.

Raws li Denpaula zaj lus faj lem, Yehauvas tau pab nws haiv neeg Yixayee kov yeej Xixela pab tub rog

Niaj hnub no, Yehauvas tsis txib kom nws cov tub qhe mus ntaus rog li yav thaum ub lawm. Tiamsis peb tseem niaj hnub ntaus rog ntawm sab kev ntseeg. (Mathai 26:52; 2 Khaulee 10:4) Yog tias peb xav tuaj Vajtswv tog, ces twb yog peb nrog lub qab ntuj no sib qhau ntag. Peb yuav tsum ua siab tawv qhawv. Txawm peb yuav raug tawm tsam li cas los xij. Nco ntsoov tias Yehauvas tiv thaiv Denpaula, Npala, thiab cov tub rog Yixayee li cas, nws yuav tiv thaiv cov uas tso siab plhuav rau nws ib yam li ntawd.

“CIA YA-EE TAU HMOOV ZOO TSHAJ PLAWS TEJ POJNIAM HUVSI”

Thaum lawv tabtom sib tua heev, Xixela txawm khiav tso nws pab tub rog tseg hauv tshav rog. Nws taug kev deb heev, mus rau ntawm cov neeg uas nrog cov Khana-as sib raug zoo. Nws ntshai tsam cov tub rog Yixayee ho nrhiav tau nws. Thaum kawg nws mus txog ib tug neeg Khenai hu ua Henpaw lub tsev ntaub. Henpaw yog ib tug uas tawg ntawm nws xeem neeg mus nyob rau sab qab teb, thiab nws nrog Vajntxwv Yanpi sib raug zoo.Cov Thawj 4:11, 17.

Thaum Xixela mus txog ntawm Henpaw lub tsev ntaub, sab kawg li. Henpaw twb tsis nyob tsev lawm, tshuav nws tus pojniam Ya-ee tos txais Xixela xwb. Xixela tso siab tias yog Henpaw twb nrog Yanpi sib raug zoo, ces nyaj Ya-ee yuav tsis ua phem rau nws thiab. Tej zaum nws kuj xav tias Ya-ee yog ib tug pojniam xwb, Ya-ee yeej tsis muaj tswvyim coj txawv ntawm nws tus txiv. Tiamsis tsis zoo li Xixela xav ntawd. Ya-ee pom tias Xixela limhiam kawg nkaus li. Nws pom tias cov Khana-as yeej caij tsuj cov Yixayee tuag nthi. Zaum no Ya-ee yuav tsum txiav txim siab seb nws yuav ua li cas. Nws puas yuav pauv siab mus tuaj Yehauvas thiab haiv neeg Yixayee tog? Nws puas yuav muaj zog kov yeej tus thawj rog Xixela?

Tsis yog lub caij rau Ya-ee ua xyem xyav. Nws thiaj siv tswvyim caw Xixela los so hauv lawv lub tsev ntaub. Xixela hais kom Ya-ee txhob qhia leejtwg tias nws nyob hauv nkawd lub tsev. Ya-ee muab ib daim  pam kauv Xixela. Thaum Xixela thov dej haus, Ya-ee muab ib lub hnab tawv kua mis hliv rau nws haus. Ib pliag xwb Xixela looj hlias tsaug zog lawm. Thaum ntawd Ya-ee mam li nrhiav ib tus tswg txhos tsev ntaub thiab ib rab pam thawj los. Nws txhos caug ntawm Xixela ib sab, thiab muab tus tswg ntawd twb nkaus ntawm Xixela lub ntsos. Ya-ee siv zog npuj tus tswg tshab plaws Xixela qhov ntsos ti nkaus hauv av. Yog Ya-ee lam ntshai es plam tes ces nws yeej yuav plam nws txojsia thiab. Ya-ee xav li cas nws thiaj ua taus siab tawv npaum li ntawd? Tej zaum nws xav tias Xixela tsim txom Vajtswv haiv tibneeg tau ntau xyoo lawm. Tej zaum nws xav txhawb nqa Yehauvas los muaj thiab. Txawm nws xav li cas los xij, nws yeej tsis ntshai li. Tib pliag xwb nws twb muab Xixela tua tuag kiag lawm!Cov Thawj 4:18-21; 5:24-27.

Thaum Npala caum qab tuaj txog ntawm Ya-ee tsev, Ya-ee coj nws los hauv nkawd lub tsev ntaub. Ua cas muaj ib tug tswg ntsia tshab plaws Xixela lub ntsos! Muaj raws nkaus li Denpaula zaj lus faj lem tias Vajtswv yuav muab Xixela cob rau ib tug pojniam txhais tes! Niaj hnub no muaj tej neeg tshawb Vajlugkub thuam tias Ya-ee limhiam kawg li nws thiaj muab Xixela tua nyoos li ntawd. Tiamsis Npala thiab Denpaula qhuas Ya-ee lub siab tawv qhawv. Hauv nkawd zaj nkauj, nkawd thiaj hais tias: “Cia Ya-ee tau hmoov zoo tshaj plaws tej pojniam huvsi.” (Cov Thawj 4:22; 5:24) Denpaula tseg qauv zoo heev rau peb sawvdaws xyaum thiab. Nws tsis khib Ya-ee tes haujlwm, tiamsis nws zoo siab hlo qhuas Ya-ee. Denpaula tsuas xav kom txhua yam muaj raws li Yehauvas tej lus cog tseg xwb.

Thaum Xixela tuag lawd, Vajntxwv Yanpi tsis muaj hwjchim caij tsuj cov Yixayee lawm. Zaum no Yehauvas muab cov Khana-as tus quab lov nthos lawm tiag! Lub tebchaws thiaj nyob tiaj tus tau 40 xyoo. (Cov Thawj 4:24; 5:31) Twb yog Denpaula, Npala, thiab Ya-ee muaj kev ntseeg rau Vajtswv Yehauvas, lawv thiaj tau txais koob hmoov nplua mias. Yog tias peb xyaum Denpaula txojkev ntseeg, ua siab tawv qhawv tuaj Yehauvas tog, thiab txhawb kom lwm tus tso siab plhuav rau Yehauvas, ces Nws yeej yuav pab peb kov yeej peb cov yeeb ncuab thiab muaj kev thaj yeeb mus li.

^ nqe 7 Tus pojniam Mili-as thiab Yaxaya tus pojniam Huda kuj cev Vajtswv lus thiab.Khiav Dim 15:20; 2 Vajntxwv 22:14; Yaxaya 8:3.

^ nqe 9 Denpaula zaj nkauj qhia tias thaum Xixela pab tub rog rov mus tsev, lawv kuj ntes tej ntxhais nrog lawv mus thiab. Ib tug tub rog ntes tau ib ob tug hluas nkauj. (Cov Thawj 5:30) Hauv nqe ntawd cov qub lus “hluas nkauj” txhais tias “lub tsev menyuam.” Yog li ntawd, cov Khana-as tsuas ntes cov ntxhais no mus ua phem xwb. Lub caij ntawd lawv tsis ntshai txhom pojniam li.

^ nqe 17 Denpaula piav txog ntsuj rog no hauv Cov Thawj tshooj 4, Npala piav hauv tshooj 5. Nkawd nyias piav nyias lawm ib yam, xwv peb thiaj nkag siab tias ntsuj rog ntawd zoo li cas tiag.