Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 8 Hli Xyoo 2015

Cia Li Nyob Tos!

Cia Li Nyob Tos!

“Txawm yog tseem tshuav ntev mam li muaj los los, koj cia li nyob tos.”—HANPAKUS [HANPAKU] 2:3, VTL.

ZAJ NKAUJ: 32, 45

1, 2. Yehauvas cov tub qhe yeej ib txwm tos ntsoov dabtsi?

YEHAUVAS cov tub qhe ib txwm saib ntsoov thiab ua siab ntev tos seb tej lus faj lem yuav muaj tshwm sim li cas. Zoo li Yelemi ceeb toom tias tebchaws Yuda yuav raug puam tsuaj. Thaum txog xyoo 607 U.Nt.Y., cov Npanpiloo tuaj muab Yuda rhuav tshem raws nkaus li Yelemi ceeb toom. (Yelemi 25:8-11) Yaxaya tau tshaj tawm tias Yehauvas yuav tso cov neeg Yuda dim rov los tsim tsa kev pe hawm tseeb hauv Yeluxalees. Yaxaya hais tias: “Txhua tus uas tos nws yuav tau koob hmoov.” (Yaxaya 30:18) Mikha los kuj ntseeg tias Yehauvas tej lus faj lem yuav muaj tiav xwb xwb li, nws thiaj hais tias: “Kuv li kuv yuav ntsia ntsoov [Yehauvas].” (Mikha 7:7) Tom qab no, Vajtswv cov tibneeg los kuj tos ntsoov seb cov lus faj lem txog tus Mexiyas, lossis tus Khetos, yuav muaj tiav li cas.Luka 3:15; 1 Petus 1:10-12. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

2 Niaj hnub no Vajtswv cov tub qhe kuj ua siab ntev tos ntsoov seb tej lus faj lem txog lub Nceeg Vaj yuav muaj tiav li cas. Yexus yog tus Vajntxwv uas kav lub Nceeg Vaj. Tsis ntev tom ntej no nws yuav los cawm Vajtswv cov tibneeg dim ntawm lub qab ntuj phem no. Yexus yuav muab cov neeg limhiam tshem tawm thiab kho kom txhob muaj  kev txom nyem ntxiv lawm. (1 Yauhas 5:19) Yog li ntawd, peb yuav tsum ceev faj zov tos rau qhov lub sim ceeb no yuav dua mus sai sai no.

3. Yog tias peb twb teev tiam Yehauvas tau ntau xyoo lawm, tej zaum peb yuav xav li cas?

3 Peb tos ntsoov hnub uas txhua yam hauv ntiajteb no muaj tiav raws li Vajtswv siab nyiam. (Mathai 6:10) Tiamsis yog peb ib txhia twb teev tiam Yehauvas tau ntau xyoo lawm, tej zaum peb yuav xav twjywm tias, ‘Puas tsim nyog kuv tuav kev ntseeg tias hnub kawg yuav los txog sai sai no?’

PUAS TSIM NYOG PEB ZOV TOS?

4. Vim li cas tseem ceeb rau peb “ceev faj zov tos”?

4 Vim li cas tseem ceeb rau peb zov tos hnub kawg rau lub sim ceeb no? Vim tias Yexus tau sam hwm kom nws cov thwjtim “ceev faj zov tos,” txhob tsaug zog. (Mathai 24:42; Luka 21:34-36) Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas lub koom haum niaj hnub ceeb toom peb kom “zov tos thiab txhib kom Vajtswv hnub los txog sai.” Lawv txhawb kom peb xav ntsoov rau Yehauvas tej lus cog tseg txog lub qab ntuj tshiab.Nyeem 2 Petus 3:11-13.

5. Vim li cas tseem ceeb rau peb hajyam ceev faj zov tos Yehauvas hnub?

5 Yexus cov thwjtim nyob thawj 100 xyoo yeej tos ntsoov Yehauvas hnub. Niaj hnub no tseem ceeb rau peb hajyam ceev faj zov tos. Vim li cas? Vim tias peb twb nyob rau lub caij uas Yexus kav lawm. Muaj pov thawj qhia tias Yexus sawv kav xyoo 1914. Tsis tas li ntawd xwb, lub ntiajteb no yeej phem zuj zus thiab tau muab txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj tshaj tawm thoob ntiajteb raws li Yexus qhia tseg lawm. Tej no qhia tias peb twb nyob tiam uas “lub caij lub nyoog yuav kawg.” (Mathai 24:3, 7-14) Yexus tsis qhia tias lub caij kawg yuav ntev npaum li cas, yog li ntawd peb yuav tsum ceev faj npaj txhij zov tos txhua lub sijhawm.

6. Ua li cas peb ho paub tias lub ntiajteb no tsuas muaj phem zuj zus ntxiv xwb?

6 Thaum phau Vajlugkub hais txog lub caij kawg, puas yog ib lub caij yav tom hauv ntej, los yog tamsim no? Phau Vajlugkub hais tias nyob rau “tiam kawg,” tibneeg tsuas muaj phem zuj zus ntxiv xwb. (2 Timaute 3:1, 13; Mathai 24:21; Qhia Tshwm 12:12) Yog li ntawd, txawm tias tamsim no twb phem heev lawm los, peb paub tias lub ntiajteb tseem yuav phem tshaj no ntxiv thiab.

7. Raws li Mathai 24:37-39, nyob rau tiam kawg lub qab ntuj yuav zoo li cas xwb?

7 Ib txhia ntseeg tias ua ntej muaj “kev ceeblaj txom nyem loj kawg li,” txhua lub tebchaws hauv ntiajteb no yuav ua tsov ua rog sib tawm tsam. Lawv xav tias txhua yim neeg yuav muaj mob muaj nkeeg, lossis tuag tshaib tuag nqhis. (Qhia Tshwm 7:14) Tiamsis, yog muaj li ntawd ces txawm cov neeg uas thuam phau Vajlugkub los, yuav lees tias peb nyob rau tiam kawg raws li Vajtswv Txojlus tau hais. Nco ntsoov Yexus hais tias tibneeg yuav tsis quav ntsej tias peb nyob rau tiam kawg lawm. Lawv yuav ua noj ua haus ua tshoob, qua tub qua ntxhais mus txog ntua Yehauvas hnub. Thaum ntawd, yuav lig heev rau lawv lawm. (Nyeem Mathai 24:37-39.) Yog li ntawd, txhob xav tias lub qab ntuj no tseem yuav phem tshaj tamsim no kom tibneeg thiaj ntseeg tias peb nyob rau lub caij kawg, es mam li pib lub caij muaj “kev ceeblaj txom nyem loj kawg li.”Luka 17:20; 2 Petus 3:3, 4.

8. “Yam txujci” uas Yexus qhia txog ua rau peb ntseeg ruaj nreeg li cas?

8 Yexus tau ceeb toom nws cov thwjtim li cas, kom lawv thiaj paub tias lawv nyob rau tiam kawg lawd? Yexus qhia lawv txog tej xwm uas yuav muaj tshwm sim. Tej xwm ntawd yuav yog “yam txujci” uas qhia tias lawv nyob rau tiam kawg lawm tiag. (Mathai 24:27, 42) Txij xyoo 1914 los, Yexus cov lus twb muaj tiav ua ntu zus lawm. Peb thiaj ntseeg ruaj nreeg tias peb nyob rau lub caij uas lub sim ceeb no yuav kawg tiag. Yehauvas twb teem caij teem nyoog tseg lawm tias nws yuav muab Xatas lub qab ntuj limhiam no rhuav tshem. Hnub ntawd yuav tsis muab ncua cia.

9. Vim li cas peb ho ntseeg tias hnub kawg yuav los sai sai tamsim no?

 9 Raws li peb tau kawm, vim li cas peb ho ntseeg tias hnub kawg yuav los sai sai no? Vim peb ceev faj zov tos li Yexus tau sam hwm rau peb. Peb pom tseeb tias “yam txujci” uas Yexus qhia txog tabtom muaj tiav. Tsis yog peb lam ntseeg tias peb nyob rau tiam kawg xwb, tiamsis peb yeej pom tias tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub twb muaj tiav ua ntu zus lawm tiag. Peb yuav tsum sawv ruaj khov, npaj peb lub siab zov tos hnub kawg.

PEB YUAV TOS NTEV NPAUM LI CAS?

10, 11. (1) Vim li cas Yexus ho hais kom nws cov thwjtim “ceev faj zov tos”? (2) Yog hnub kawg tsis los sai npaum li peb siab xav los, Yexus qhia kom nws cov thwjtim ua dabtsi? (Saib daim duab ntawm sab 14.)

10 Peb coob tus twb teev tiam Yehauvas los tau ntev niaj ntau xyoo lawm. Peb yeej tos ntsoov Yehauvas hnub. Txawm tias peb twb tos ntev xyoo lawm los, peb yuav tsum ua siab ntev tos ntxiv mus thiab. Peb yuav tsum npaj txhij rau hnub uas Yexus los muab Xatas lub qab ntuj no rhuav tshem. Peb yuav tsum nco ntsoov Yexus cov lus sam hwm no: “Nej yuav tsum ceev faj zov tos, rau qhov nej tsis paub lub sijhawm ntawd los txog thaum twg. Piv li ib tug yawg uas yuav mus kev deb, thaum nws tawm rooj mus, nws cob haujlwm rau nws cov tub qhe nyias ua nyias tes haujlwm thiab nws nkaw lus rau tus uas zov qhov rooj kom ceev faj zov zoo. Vim li no nej yuav tsum zov tos, rau qhov nej tsis paub tias tus tswv tsev yuav los thaum twg, yog thaum tsaus ntuj lossis ib tag hmo lossis thaum qaib qua lossis thaum sawv ntxov, nyob tsam nws los tamsid mas pom nej tseem pw tsaug zog. Tej uas kuv hais rau nej no kuv kuj hais rau sawvdaws tias, cia li zov tos.”Malakau 13:33-37.

11 Vajtswv cov tibneeg kawm tau tias Yexus twb sawv kav rau xyoo 1914 lawm, lawv thiaj pom tias hnub kawg yuav los thaum twg los tau. Lawv thiaj npaj txhij txhua lub sijhawm thiab yimhuab siv zog tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Yexus hais tias tej zaum nws yuav los thaum “tsaus ntuj lossis ib tag hmo lossis thaum qaib qua lossis thaum sawv ntxov.” Yexus thiaj hais tias: “Nej yuav tsum ceev faj zov tos.” Txawm peb tsis paub tseeb tias hnub kawg yuav los thaum twg los xij, peb yuav tsum npaj tos txhob ua siab hnyav. Tsis txhob xav tias yuav tsis los rau peb tiam no.

12. (1) Hanpaku nug Yehauvas li cas? (2) Vajtswv teb Hanpaku li cas?

12 Vajtswv tus tub qhe Hanpaku ua siab ntev tshaj tawm tias lub nroog Yeluxalees yuav raug puam tsuaj. Tau ntau xyoo ua ntej Hanpaku, lwm cov tub qhe los kuj tau ceeb toom ib yam li ntawd thiab. Hanpaku pom tias cov tibneeg tsuas ua limhiam thiab ua nkhib ua nkhaus  xwb, lawv tseem ua phem tshaj qhov qub lawm thiab. Hanpaku thiaj thov Yehauvas tias: “Au [Yehauvas], kuv yuav quaj thov kev pab ntev li cas.” Txawm Yehauvas tsis qhia tias hnub kawg rau Yeluxalees yuav los rau thaum twg los, Nws cog lus tias Nws “yuav tsis sej cia ntev.” Yehauvas kuj txhawb kom Hanpaku ua siab ntev zov tos hnub kawg.—Nyeem Hanpaku 1:1-4; 2:3.

13. Yog Hanpaku qaug zog es tsis zov tos Yehauvas hnub, tej zaum nws yuav pib xav li cas?

13 Yog Hanpaku qaug zog es ceeblaj zov tos Yehauvas hnub, tej zaum nws yuav xav li no: ‘Kuv twb tos Yehauvas hnub tau ntev heev lawm. Tej zaum tshuav ntev heev hnub ntawd mam li los, kuv tsis tas tshaj tawm ntxiv lawm. Lwm tus mam li pab tshaj tawm.’ Yog nws lam xav tau li ntawd, thaum kawg yuav muaj li cas rau nws? Yehauvas yuav tsis txaus siab rau nws. Thaum kawg yog nws tsis npaj txhij ces nws yuav tsis dim Yehauvas hnub.

14. Vim li cas peb ho zoo siab tias Yehauvas tau ceeb toom kom peb npaj txhij zov tos tamsim no?

14 Xav txog lub sijhawm uas peb tau mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab. Thaum ntawd txhua lo lus faj lem txog tiam kawg twb muaj tiav raws nkaus li Yehauvas hais tseg lawm. Qhov ntawd yuav ua rau koj hajyam tso siab rau Yehauvas tias nws yuav ua txhua yam raws li nws tau cog tseg. (Nyeem Yausua 23:14.) Thaum ntawd peb yuav ua Yehauvas tsaug uas nws tau ceeb toom kom peb ceev faj zov tos. Peb yuav zoo siab tias Yehauvas rhuav tshem lub sim ceeb no, raws nkaus li nws tau teem tseg.Tubtxib Tes Haujlwm 1:7; 1 Petus 4:7.

PEB YUAV TSUM TSHAJ TAWM TSIS TSEG

Koj puas kub siab tshaj tawm txoj xov zoo? (Saib nqe 15)

15, 16. Puas tsim nyog peb maj nroos tshaj tawm txoj xov zoo rau tiam kawg no, thiab yog vim li cas?

15 Yehauvas lub koom haum yuav ntuas tas ntuas thiab, kom peb tau hau ntsoov teev tiam Yehauvas. Tsis yog peb lam leg num rau Yehauvas xwb tiamsis peb yuav tsum maj nroos ua peb tes haujlwm. Tsis tshuav sijhawm ntev lawm. Peb paub tseeb tias yam txujci uas Yexus qhia txog tabtom muaj tiav rau peb lub caij lub nyoog no, thiab hnub kawg los ze heev lawm. Yog li ntawd, peb yuav tsum xam pom Yehauvas ua ntej hauv peb lub neej, thiab rau siab ntso tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj.Mathai 6:33; Malakau 13:10.

16 Thaum peb tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm tus, twb yog peb pab cawm lawv dim hauv Xatas lub qab ntuj phem no. Xatas lub qab ntuj twb yuav raug rhuav tshem sai sai tamsim no ntag. Nyob rau xyoo 1945, muaj ib lub nkoj txwg (Wilhelm Gustloff) uas tog rau hauv hiavtxwv. Ntau txhiab leej raug ploj tuag. Muaj ib tug pojniam uas teev tiam Yehauvas thiab nws tus txiv dim tsis tuag. Tus muam ntawd nco ntsoov thaum lub nkoj tabtom tog, muaj ib tug pojniam quaj qw tias: “Kuv lub phij xab! Kuv lub phij xab! Kuv cov hlua nyiaj hlua kub! Tag nrho kuv tej hlua nyiaj hlua kub nyob  hauv lub thawv lawm. Tag nrho kuv tej khoom tseem ceeb poob tibsi lawm lauj!” Tiamsis lwm cov tsis coj li tus pojniam ntawd. Lawv pom tias yam twg tseem ceeb dua ntais; lawv sawvdaws thiaj phwb tes tsog cawm tibneeg txojsia. Niaj hnub no los tib yam li ntawd thiab. Peb yuav tsum maj nroos tshaj tawm txoj xov zoo thiaj cawm tau tibneeg txojsia. Peb yuav tsum ua npaum li peb ua tau, los pab tibneeg dim Xatas lub sim ceeb phem no.

Txiav txim zoo thiab maj nroos tshaj tawm txoj xov zoo (Saib nqe 17)

17. Vim li cas peb ho ntseeg tias hnub kawg yuav los thaum twg los tau?

17 Tej xwm txheej niaj hnub no ua pov thawj tias tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub tabtom muaj tiav thiab hnub kawg twb los ze ze lawm. Peb tabtom tos hnub uas “kaum tus kub” thiab “tus tsiaj” tig mus tom thiab rhuav tshem lub Tuam Ceeb Npanpiloo uas yog kev ntseeg cuav. (Qhia Tshwm 17:16) Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yuav “tshum lawv lub siab kom ua raws li Vajtswv xav tseg.” Thaum ntawd, lub Tuam Ceeb Npanpiloo yuav raug rhuav tshem, kom raws lub sijhawm uas qab ntuj neeg tsis nco ceev faj. (Qhia Tshwm 17:17) Xatas lub qab ntuj phem yuav raug rhuav tshem sai sai no. Tseem ceeb rau peb coj raws li Yexus cov lus ceeb toom no: “Yuav tsum ceev faj zoo tsam ces nej lub siab qaug rau tej kev tsis tsheej haj, kev qaug dej qaug cawv thiab tej kev txhawj txog lub neej tiam no ces hnub ntawd yuav los txog nej rau thaum nej xav tsis txog, ib yam li mag rooj hlua.” (Luka 21:34, 35; Qhia Tshwm 16:15) Cia peb sawvdaws zov tos thiab kub siab lug ua Yehauvas tes haujlwm, rau qhov Yehauvas yog tus Vajtswv uas “pab cov uas tos rawv nws.”Yaxaya 64:4.

18. Zaj tom ntej no peb yuav kawm dabtsi?

18 Peb tos ntsoov hnub uas lub qab ntuj phem no yuav raug rhuav tshem. Cia peb coj raws li Yuda cov lus no: “Nej cov uas kuv hlub, cia li tsim tsa kom nej nyob ruaj saum nej txojkev ntseeg uas dawb huv kawg nkaus thiab thov Vajtswv hauv [lub hwj huam] uas dawb huv. Cia li ceev faj nyob hauv Vajtswv txojkev hlub rau thaum uas tos rawv peb tus Tswv Yexus Khetos txojkev khuvleej uas coj mus txog txojsia ib txhis tsis kawg.” (Yuda 20, 21) Yog li peb yuav zov tos li cas? Peb yuav coj li cas thiaj qhia tias peb xav kom Yehauvas hnub los txog? Zaj kawm tom ntej yuav teb cov lus nug no.

^ nqe 1 Yog tias xav paub ntxiv txog phau Vajlugkub tej lus faj lem txog tus Mexiyas, mus saib phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?, sab 231.