Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 7 Hli Xyoo 2015

“Qhov Uas Txhiv Nej Dim Los Ze Lawm”!

“Qhov Uas Txhiv Nej Dim Los Ze Lawm”!

“Cia li sawv ntsug thiab tsa taubhau, vim qhov uas txhiv nej dim los ze lawm.”LUKA 21:28.

ZAJ NKAUJ: 49, 43

1. Muaj xwm txheej dabtsi xyoo 66? (Saib daim duab ntawm sab no.)

XAV seb lub nroog Yeluxalees zoo li cas xyoo 66. Lub sijhawm ntawd muaj ib tug thawj coj Loos hu ua Florus [fau·lus] nyiag 17 tala nyiaj hauv lub tuam tsev. Cov Yudai npau taws heev lawv thiaj sawv tawm tsam cov Loos thiab muab coob tus tub rog Loos tua pov tseg. Lawv tsis kam cov Loos tswj lawv ntxiv lawm. Tiamsis Loos ua li cas xwb? Tau 3 lub hlis tom qab ntawd, tus tswv xeev Cestius Gallus [xe·ti·u nka·lu] coj 30,000 tus tub rog tuaj vij lub nroog Yeluxalees. Cov Yudai uas fav xeeb rau Loos mus nrhiav chaw nkaum hauv lub tuam tsev. Tiamsis tsis ntev xwb cov tub rog Loos twb txeem txog tus ntsa loog sab nraud lub tuam tsev lawm. Cov neeg hauv lub nroog ntshai kawg nkaus li, ua rau lawv khiav ri sua. Yog tias peb nyob rau tiam ntawd yeej txaus ntshai heev puas yog?

2. (1) Cov Khixatia yuav tsum ua li cas thaum lawv pom cov Loos tuaj vij lawv lub nroog? (2) Ua cas cov Khixatia ho tau kev khiav?

2 Yexus twb ceeb toom nws cov thwjtim txog tej xwm txheej no ntau xyoo ua ntej lawm. Nws ceeb toom tias: “Thaum nej pom tub rog vij nkaus lub nroog Yeluxalees, cia li paub tias ze lub sijhawm uas lub  nroog yuav puam tsuaj tag nyob do cuas. Thaum ntawd cov uas nyob hauv Yudia cia li khiav mus rau pem tej roob, thiab cov uas nyob hauv lub nroog cia li tawm khiav mus, thiab cov uas nyob tom teb tsis txhob rov los rau hauv nroog.” (Luka 21:20, 21) Thaum cov Loos tuaj vij nkaus lub nroog, cov Khixatia khiav li cas xwb? Ua ciav pab tub rog Loos cia li thim rov qab lawm. Tej xwm txheej no muaj raws nkaus li Yexus cov lus tias yuav muab “lub caij lub nyoog txiav kom luv.” (Mathai 24:22) Thaum cov tub rog thim rov qab lawd, cov Khixatia uas npuab siab rau Vajtswv thiaj maj nroos khiav mus rau pem roob li Yexus tau qhia. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Thaum txog xyoo 70, cov tub rog Loos rov loo tuaj muab lub nroog Yeluxalees rhuav tshem huvsi. Cov uas mloog Yexus lus thiaj dim xwb.

3. (1) Cov Khixatia yuav pom tej xwm txheej dabtsi sai sai no? (2) Peb yuav kawm dabtsi hauv zaj no?

3 Yexus tej lus ceeb toom yav thaud puas muaj qabhau rau peb tamsim no? Yeej muaj rau qhov tshuav tsis ntev xwb peb yuav raug tej xwm txheej zoo ib yam li ntawd. Yexus muab tus qauv hauv Yeluxalees piv rau lub caij muaj “kev ceeblaj txom nyem loj kawg li” uas yuav muaj tom ntej no. (Mathai 24:3, 21, 29) Yav thaum ub cov uas npuab siab rau Vajtswv Yehauvas thiaj li dim xwb. Thaum lub qab ntuj phem no raug rhuav tshem los, yuav muaj “ib pab neeg coob coob” dim thiab. (Nyeem Qhia Tshwm 7:9, 13, 14.) Phau Vajlugkub qhia li cas txog lub caij muaj “kev ceeblaj txom nyem loj kawg li”? Tseem ceeb uas peb nkag siab zoo txog tej no, peb thiaj cawm tau peb txojsia. Cia peb kawm ib qho zuj zus seb tej xwm txheej ntawd yuav raug peb li cas.

LUB CAIJ MUAJ KEV CEEBLAJ TXOM NYEM LOJ KAWG LI YUAV PIB LI CAS?

4. Lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li yuav pib li cas?

4 Lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li yuav pib li cas? Yuav pib thaum kev ntseeg cuav raug puam tsuaj. Phau Vajlugkub muab kev ntseeg cuav hu ua “lub tuam ceeb Npanpiloo, yog cov uas muag cev thiab tej kev qias vuab tsuab hauv lub ntiajteb leej niam.” (Qhia Tshwm 17:5-7) Ua cas phau Vajlugkub ho muab kev ntseeg cuav piv rau ib tug niam ntiav? Rau qhov kev ntseeg cuav cov thawj coj tsis muab siab npuab Vajtswv tiag. Lawv tsis txhawb Yexus thiab nws lub Nceeg Vaj, tiamsis txhawb tibneeg tej tseem fwv thiab lawv txhob txwm hla Vajlugkub tej kevcai kom lawv tau zoo haub ntxias tibneeg. Lawv txojkev pe hawm tsis dawb huv li cov xaiv tseg. (2 Khaulee 11:2; Yakaunpau 1:27; Qhia Tshwm 14:4) Ua li leejtwg yuav muab lub Tuam Ceeb Npanpiloo rhuav tshem? Yehauvas yuav ua rau “kaum tus kub” nyob ntawm tus “tsiaj liab ploog” mus “ua raws li Vajtswv xav tseg.” Tus “tsiaj liab ploog” ntawd piv txog lub koom haum UN (United Nations), thiab “kaum tus kub” piv txog tag nrho tej nom tswv uas txhawb lub koom haum ntawd.Nyeem Qhia Tshwm 17:3, 16-18.

5, 6. Thaum lub Tuam Ceeb Npanpiloo raug rhuav tshem, puas yog txhua leej txhua tus uas koom nrog kev ntseeg cuav yuav raug tua pov tseg?

5 Thaum lub Tuam Ceeb Npanpiloo raug rhuav tshem, puas yog txhua leej txhua tus uas koom nrog kev ntseeg cuav yuav raug tua pov tseg? Tsis yog. Xekhaliya sau tias thaum txog lub caij ntawd tus uas coj kev ntseeg cuav los lawd, yuav ua txuj hais li no: “ ‘Kuv tsis yog tus uas cev Vajtswv lus, kuv yog neeg ua liaj ua teb xwb, rau qhov kuv yeej ua liaj ua teb txij thaum kuv tseem hluas los lawm.’ Yog leejtwg nug nws tias, ‘Ua cas koj muaj kiav txhab saum nrob qaum?’ mas nws yuav teb tias ‘Kuv tau tej kiav txhab no ntawm tej kwvluag lub tsev.’ ” (Xekhaliya 13:4-6) Yog li ntawd, txawm cov thawj coj los yuav tsis kam lees tias lawv ntseeg Vajtswv. Lawv yuav ua txuj hais tias lawv yeej ib txwm tsis koom nrog kev ntseeg cuav.

6 Lub sijhawm ntawd yuav ua li cas rau Vajtswv cov tibneeg? Yexus piav tias: “Yog tsis muab lub caij lub nyoog ntawd txiav kom luv, yuav tsis muaj neeg dim tau li. Tiamsis vim saib rau cov uas twb xaiv cia lawd, thiaj muab lub caij lub nyoog txiav kom luv.” (Mathai 24:22)  Yuav muab lub caij lub nyoog txiav kom luv li cas? Nyob thawj 100 xyoo, txojkev ceeblaj hauv Yeluxalees raug “txiav kom luv” thaum cov Loos thim rov qab. Lub sijhawm ntawd cov xaiv tseg thiaj tau kev khiav tawm hauv lub nroog mus. Yav tom hauv ntej, yuav muab lub sijhawm tawm tsam lub Tuam Ceeb Npanpiloo “txiav kom luv” thiab. Thaum ntawd Vajtswv yuav txwv tsis pub “kaum tus kub” uas yog tej nom tswv, rhuav tshem Vajtswv cov tibneeg. Tiamsis tom qab kev ntseeg cuav raug puam tsuaj lawd, yuav muaj ib ncuas sijhawm uas nyob tiaj tus.

LUB SIJHAWM RAUG SIM THIAB RAUG TXIAV TXIM

7, 8. (1) Tom qab kev ntseeg cuav raug puam tsuaj lawm, peb yuav tsum ua dabtsi? (2) Vajtswv cov tibneeg yuav coj txawv li cas ntawm luag lwm tus?

7 Yuav muaj li cas tom qab kev ntseeg cuav raug puam tsuaj lawd? Lub sijhawm ntawd peb tes haujlwm yuav qhia seb peb puas muab siab npuab Vajtswv tiag. Thaum ntawd, coob leej ntau tus yuav vam khom tej koom haum uas tibneeg tsa xwb. Lawv xav tias tej koom haum ntawd zoo li “tej kem zeb saum tej roob” uas yuav thaiv ntis lawv. (Qhia Tshwm 6:15-17) Tiamsis Vajtswv cov tibneeg paub tias lawv yuav tsum vam khom Nws tib leeg xwb. Lub sijhawm ntawd tibneeg puas yuav sau nthwv los ntseeg Yehauvas? Yuav tsis los li ntawd. Xav txog thawj 100 xyoo, thaum cov Loos thim rov qab. Thaum ntawd yog lub caij rau cov Khixatia khiav tawm hauv lub nroog mus raws li Yexus tau qhia, tsis yog lub caij rau tibneeg los ntseeg thiab coj kevcai Khixatia. Yav tom hauv ntej, tom qab lub Tuam Ceeb Npanpiloo puam tsuaj lawd tsis yog lub caij rau tibneeg sau nthwv los ntseeg Yehauvas. Tiamsis thaum ntawd cov Khixatia yuav tsum txhawb cov xaiv tseg thiab muab siab npuab Yehauvas.Mathai 25:34-40.

8 Nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia tiv ntau yam kev txom nyem. Lawv tso vaj tso tsev, tso kwv tso tij tseg lawv thiaj dim. (Malakau 13:15-18) Peb tsis paub tias lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li yuav sim peb txojkev ntseeg li cas. Tej zaum peb yuav tau tso ntau yam tseg peb thiaj dim thiab. Zoo rau peb xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas kam tso kuv tej qhov txhia chaw tseg? Kuv puas kam tiv txhua yam kev txom nyem kom kuv tau nrog Yehauvas sib raug zoo?’ Thaum ntawd peb thiaj yog cov uas tuav rawv peb txojkev ntseeg lawm xwb! Txawm peb yuav raug kev tsim txom li cas los xij, cia peb muab siab npuab Vajtswv ib yam li tus tub qhe Daniyee.Daniyee 6:10, 11.

9, 10. (1) Thaum txog lub caij muaj kev ceeb laj txom nyem loj kawg li, Vajtswv cov tibneeg yuav tshaj txoj xov xwm twg? (2) Vajtswv cov yeeb ncuab yuav txiav txim siab ua dabtsi?

9 Lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li tsis yog lub caij mus “tshaj tawm” txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj lawm. Lub sijhawm ntawd twb dhau lawm. Hnub “kawg” twb los yuav txog ntag! (Mathai 24:14) Thaum ntawd Vajtswv cov tibneeg yuav tshaj tawm ib txoj xov xwm hnyav heev rau sawvdaws hnov. Tej zaum peb yuav tshaj tawm tias Xatas lub sim ceeb yuav raug puam tsuaj huv tibsi sai sai tamsim no! Phau Vajlugkub muab txoj xov ntawd piv rau tej lawg hnyav heev. Qhia Tshwm 16:21 hais tias: “Tej lub lawg loj loj hnyav plaub caug tsib kilu [45 phaus] poob saum ntuj los rau saum ib tsoom neeg, mas neeg txawm cem foom Vajtswv vim tej sub tawg sub ntsha ntawm cov lawg ntawd rau qhov tej sub tawg sub ntsha ntawd loj heev.”

10 Thaum peb cov yeeb ncuab hnov txoj xov xwm no, lawv yuav xav li cas xwb? Exekhee sau tias ib tsoom tebchaws, uas yog “Kau hauv Makau tebchaws” yuav coj li no: “Vajtswv [Yehauvas] hais li no tias, ‘Hnub ntawd koj yuav xav hauv koj lub siab thiab yuav ntaus tswvyim phem, thiab hais tias, “Kuv yuav mus ntaus rog rau lub tebchaws uas tej zej zog tsis muaj ntsa loog. Kuv yuav ntaus haiv neeg uas nyob thaj yeeb thiab tso siab plhuav, txhua tus nyob tsis muaj ntsa loog thaiv tsis muaj rooj loog tsis muaj las rooj. Kuv yuav txeeb thiab lws tej qhov txhia chaw coj mus, thiab ua rog rau tej chaw uas twb muab tso tseg nyob do cuas kom nimno muaj neeg nyob hauv lawm, thiab ua rog rau tej neeg uas sau hauv ib tsoom tebchaws los, yog cov uas tau tsiaj txhu qhov txhia chaw uas  nyob hauv plawv ntiajteb.” ’ ” (Exekhee 38:10-12) Raws li cov nqe no, Vajtswv cov tibneeg yuav “nyob hauv plawv ntiajteb” rau sawvdaws ntsia, vim lawv tsis coj li tej haiv neeg hauv lub qab ntuj no. Ib tsoom tebchaws yuav tswj tsis taus lawv lub siab. Lawv thiaj ntaus tswvyim mus tawm tsam cov xaiv tseg thiab txhua tus uas txhawb cov xaiv tseg.

11. (1) Phau Vajlugkub puas qhia ntxaws ntxaws tias qhov xwm txheej twg yuav tshwm sim ua ntej? (2) Vajtswv cov yeeb ncuab yuav xav li cas thaum lawv pom tej txujci uas Yexus qhia txog?

11 Yexus piav ntxiv tias thaum txog lub caij kawg yuav muaj tej xwm txheej no: “Yuav muaj txujci tseem ceeb tshwm rau saum lub hnub lub hli thiab tej hnub qub huvsi, thiab ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb no yuav raug kev txom nyem thiab yuav tsis pom qab xav vim lub suab nrov uas dej hiavtxwv ntas tej niag nthwv. Tej neeg yuav feeb pes tsias vim ntshai heev thiab tos ntsoov tej uas yuav tsim los raug lub ntiajteb, rau qhov tej uas muaj hwjchim saum nruab ntug yuav raug muab co ua zog koog. Thaum ntawd lawv yuav pom Neeg leej tub nrog nws lub hwjchim thiab meej mom loj nrog huab saum ntuj los.” (Luka 21:25-27; nyeem Malakau 13:24-26.) Puas yuav muaj tej txujci txaus ntshai heev tshwm saum nruab ntug tiag? Los yog piv txwv xwb? Thaum txog hnub ntawd peb mam li paub tseeb. Txawm li cas los xij, zaj lus faj lem no qhia tias thaum Vajtswv cov yeeb ncuab pom tej txujci ntawd lawv yuav ntshai kawg li, ua rau lawv khiav ua sab ua sua. Nco ntsoov tias phau Vajlugkub tsis qhia ntxaws ntxaws tias qhov xwm txheej twg yuav tshwm sim ua ntej. Tej zaum yuav tshwm sim sib laws sib liag, lossis tej zaum yuav muaj thooj txhij ua ke. Txog thaum ntawd peb mam li paub tseeb.

Peb yuav ua neej tso siab plhuav rau qhov Vajtswv yuav cawm peb dim! (Saib nqe 12, 13)

12, 13. (1) Thaum Yexus “nrog nws lub hwjchim thiab meej mom loj nrog huab saum ntuj los” yuav muaj dabtsi tshwm sim? (2) Vajtswv cov tub qhe yuav coj li cas thaum muaj tej xwm txheej no?

12 Thaum Yexus “nrog nws lub hwjchim thiab meej mom loj nrog huab saum ntuj los” yuav muaj dabtsi tshwm sim? Thaum ntawd Yexus yuav pub nqe zog rau cov uas muab siab npuab nws. Tiamsis cov tsis npuab siab rau nws yuav raug txim. (Mathai 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) Yexus qhia lus piv txwv li no: “Thaum Neeg leej Tub nrog nws lub hwjchim ci ntsa iab thiab cov tubtxib saum ntuj sawvdaws nqes los, thaum ntawd nws yuav zaum saum nws lub zwm txwv uas muaj hwjchim ci ntsa iab. Ib tsoom tebchaws sawvdaws yuav raug sau zog tuaj ua ke rau ntawm nws xubntiag, mas nws yuav muab lawv cais ua ob pab ib yam li tus yug yaj cais cov yaj tawm ntawm cov tshis. Nws yuav muab cov yaj tso nyob rau ntawm nws sab xis, muab cov tshis tso nyob rau ntawm nws sab laug.” (Mathai 25:31-33) Yuav ua li cas rau cov yaj thiab cov tshis? Yexus yuav txiav txim rau lawv. Cov tshis uas tsis npuab siab rau Yexus yuav “raug teem txim ib txhis tsis kawg.” Tiamsis cov yaj uas npuab siab rau Yexus yuav tau txojsia mus ib txhis.Mathai 25:46.

13 Cov tshis yuav xav li cas thaum lawv raug rhuav tshem? Lawv yuav “ntaus hauv siab quaj ntsuag.” (Mathai 24:30) Tiamsis cov xaiv tseg thiab txhua tus uas txhawb cov xaiv tseg yuav coj li Yexus tau hais no: “Thaum tej xwm txheej no pib muaj tshwm los, cia li sawv ntsug thiab tsa taubhau, vim qhov uas txhiv nej dim los ze lawm.”Luka 21:28.

CI NTSA IAB HAUV LUB NCEEG VAJ

14, 15. Tom qab Kau sawv tawm tsam Vajtswv cov tibneeg, Yexus yuav los qaws cov xaiv tseg li cas?

14 Tom qab Kau hauv Makau sawv tawm tsam Vajtswv cov tibneeg yuav muaj li cas? Phau Vajlugkub hais tias neeg leej tub yuav “txib cov tubtxib saum ntuj mus mas nws yuav qaws cov neeg uas nws xaiv cia lawd plaub ceg kaum ntuj tag nrho txhua lub kaum ntiajteb mus thoob qab ntuj kawg.” (Malakau 13:27; Mathai 24:31) Nqe no tsis yog hais txog thaum Yehauvas xub nias cim rau cov xaiv tseg. Kuj tsis yog lub sijhawm uas Yehauvas nias lub cim kawg nkaus rau lawv thiab. (Mathai 13:37, 38) Vajtswv twb nias lub cim kawg nkaus rau lawv ua ntej lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li lawm. (Qhia Tshwm 7:1-4) Ua li Yexus yuav qaws cov xaiv tseg li cas? Twb yog Yexus yuav sau cov xaiv tseg uas tseem nyob hauv ntiajteb no mus  saum ntuj ceeb tsheej. (1 Thexalaunika 4:15-17; Qhia Tshwm 14:1) Tom qab Kau sawv tawm tsam ces Yexus yuav los coj lawv. (Exekhee 38:11) Thaum ntawd ces yuav muaj raws li Yexus tau hais: “Cov uas ncaj ncees yuav ci rau hauv lawv leej Txiv lub tebchaws [Nceeg Vaj] ib yam li lub hnub.”Mathai 13:43. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

15 Ntau txojkev ntseeg qhia tias thaum Yexus los qaws cov xaiv tseg ces nws yuav coj cov Khixatia cev nqaij tawv huvsi mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Lawv kuj ntseeg tias lawv yuav pom kiag Yexus tim ntsej tim muag nqes los hauv ntiajteb no. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias thaum Yexus los, peb qhov muag yuav tsis pom nws. Muaj ib nqe Vajlugkub hais tias: “Yam txujci uas qhia txog Neeg leej Tub, yuav tshwm rau saum nruab ntug,” ces Yexus yuav “nrog huab saum ntuj los.” (Mathai 24:30) Phau Vajlugkub kuj qhia tias “nqaij thiab ntshav tsis muaj feem tau Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj].” Yog li ntawd, cov uas yuav mus saum ntuj yuav tsum “plhis dua tshiab.” * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Nyeem 1 Khaulee 15:50-53.) Ntau txojkev ntseeg muab lub sijhawm uas Yexus los qaws cov ntseeg hu ua “rapture” (“enlèvement”). Tiamsis peb tsis siv lo lus ntawd vim txuam nrog kev ntseeg cuav xwb. Peb paub tias thaum Yexus los qaws cov xaiv tseg, ces tib ntsais muag xwb lawv yuav hloov dua lub cev tshiab mus rau saum ntuj ceeb tsheej.

16, 17. Yuav muaj dabtsi tshwm sim ua ntej tus Menyuam Yaj rooj tshoob?

16 Thaum tag nrho cov 144,000 leej mus txog saum ntuj tibsi lawd, ces twb yuav npaj txhij tus Menyuam Yaj rooj tshoob. (Qhia Tshwm 19:9) Tiamsis yuav muaj dabtsi tshwm sim ua ntej pib  tus Menyuam Yaj rooj tshoob? Ua ntej cov xaiv tseg puavleej mus saum ntuj, Kau yuav sawv tawm tsam Vajtswv cov tibneeg hauv ntiajteb no. (Exekhee 38:16) Thaum ntawd Vajtswv cov tibneeg yuav ua li cas? Phau Vajlugkub qhia tias: “Zaum rog no tsis txog nej yuav tawm tsam li. . . . Tsis txhob ntshai, tsis txhob poob siab.” (2 Vaj Keeb Kwm 20:17) Tom qab Kau sawv tawm tsam Vajtswv cov tibneeg, ces Yexus mam li qaws cov xaiv tseg uas tseem nyob hauv ntiajteb mus rau saum ntuj. Qhia Tshwm 17:14 qhia tias Vajtswv cov yeeb ncuab yuav “ua rog rau tus Menyuam Yaj, tiamsis tus Menyuam Yaj yuav kov yeej lawv, vim nws yog cov uas muaj hwjchim tus Tswv thiab yog ib tsoom vajntxwv tus Vajntxwv thiab cov uas koom nrog nws kuj yog cov uas raug hu los thiab xaiv cia lawm thiab yog cov uas muaj siab xib rau nws.” Yog li ntawd, cov 144,000 leej uas Yexus qaws mus ua vajntxwv, yuav nrog nws los cawm Vajtswv cov tibneeg hauv ntiajteb no.

17 Thaum Yexus thiab cov xaiv tseg los cawm Vajtswv cov tibneeg, ces twb yog lawv ntaus ntsuj rog Amakedoo ntag. Ntsuj rog ntawd yuav qhuas txog Vajtswv Yehauvas lub npe dawb huv. (Qhia Tshwm 16:16) Cov tshis uas tsis npuab siab rau Vajtswv yuav raug rhuav tshem. Yuav tsis muaj kev limhiam hauv lub ntiajteb no ntxiv lawm. Tiamsis “pab neeg coob coob” yuav dim Amakedoo. Thaum ntawd peb mam li noj tus Menyuam Yaj rooj tshoob, raws li phau ntawv Qhia Tshwm tau hais tseg. (Qhia Tshwm 21:1-4) * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Cov uas tau nyob hauv ntiajteb no yuav pom Vajtswv txojkev hlub thiab yuav pom Nws foom koob hmoov nplua mias rau lawv. Peb sawvdaws tos ntsoov lub sijhawm ntawd. Rooj tshoob ntawd yuav ua rau sawvdaws xyiv fab kawg nkaus li!Nyeem 2 Petus 3:13.

18. Tej xwm txheej uas phau Vajlugkub qhia tseg twb yuav muaj sai sai no, peb yuav tsum txiav txim li cas?

18 Tej xwm txheej uas tseem yuav muaj tom ntej no tshwj xeeb kawg li tiag. Peb txhua tus yuav tsum ua li cas tamsim no? Yehauvas tshoov kom Petus sau cov lus no: “Vim txhua yam yuav puam tsuaj tag li uas hais tag no tsim nyog nej yuav ua neeg zoo li cas? Nej yuav tsum ua lub neej dawb huv thiab hwm Vajtswv, thiab nej yuav tsum zov tos thiab txhib kom Vajtswv hnub los txog sai . . . Vim li no, cov uas kuv hlub, thaum nej tseem tos rawv tej no nej cia li kub siab lug ua nej lub neej rau Vajtswv pom tias nej tsis muaj ib qho phem, tsis muaj ib qho chaw thuam thiab nej nyob siab tus yees.” (2 Petus 3:11, 12, 14) Yog li ntawd, peb txojkev pe hawm yuav tsum dawb huv, tsis pub txuam nrog kev ntseeg cuav hlo li. Cia peb txhua tus txhawb tus Vajntxwv uas coj kev thaj yeeb uas yog Yexus Khetos.

^ nqe 2 Mus saib Phau Tsom Faj Askiv, lub 4 Hlis tim 15, 2012, sab 25-26.

^ nqe 14 Mus saib Phau Tsom Faj Askiv lub 7 Hli tim 15, 2013, sab 13-14.

^ nqe 15 Thaum Yexus los qaws cov xaiv tseg uas tseem nyob hauv ntiajteb no, lawv cev nqaij daim tawv yuav mus tsis tau saum ntuj ceeb tsheej. (1 Khaulee 15:48, 49) Yexus cev nqaij daim tawv raug muab pov tseg li cas, cov xaiv tseg cev nqaij daim tawv yuav muab pov tseg ib yam li ntawd.

^ nqe 17 Ntawv Nkauj 45 qhia tias tus Vajntxwv yuav tsum xub mus ntaus rog, mam li ua rooj tshoob tom qab.