Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Txhawb Lub Vaj Kaj Siab Ntawm Sab Kev Ntseeg

Txhawb Lub Vaj Kaj Siab Ntawm Sab Kev Ntseeg

“Kuv yuav ua lub chaw uas tiag kuv kotaw tau koob meej.”YAXAYA 60:13.

ZAJ NKAUJ: 28, 19

1, 2. Hauv Cov Nqe Lus Henplais, lo lus “rooj tiag taw” piv txog dabtsi?

VAJTSWV YEHAUVAS hais tias: “Lub ntuj yog kuv lub zwm txwv, lub ntiajteb yog kuv lub rooj tiag taw.” (Yaxaya 66:1) Vajtswv kuj hais tias: “Kuv yuav ua lub chaw uas tiag kuv kotaw tau koob meej.” (Yaxaya 60:13) Vajtswv yuav ua rau nws lub rooj tiag taw tau koob meej li cas? Qhov no pab tau neeg ntiajteb li cas?

2 Hauv Cov Nqe Lus Henplais, lo lus “rooj tiag taw” kuj piv txog lub tuam tsev nyob hauv Yixayee tebchaws yav thaum ub. (1 Vaj Keeb Kwm 28:2; Ntawv Nkauj 132:7) Yehauvas pom tias lub tuam tsev zoo nkauj heev rau qhov yog lub hauv paus ntawm kev pe hawm tseeb. Thaum ub tibneeg siv lub tuam tsev no los qhuas Vajtswv Yehauvas hauv ntiajteb no.

3. (1) Niaj hnub no, lub hauv paus ntawm kev pe hawm tseeb nyob qhovtwg? (2) Yehauvas tsa lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg rau xyoo twg?

3 Niaj hnub no, lub hauv paus ntawm kev pe hawm tseeb nyob qhovtwg? Puas nyob hauv lub tuam tsev li yav thaum ub? Tsis nyob lawm. Nimno peb muaj lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg los qhuas Yehauvas. Lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg piv txog dabtsi? Piv txog txoj kab ke uas Vajtswv tau npaj tseg rau tibneeg,  kom lawv thiaj tau pe hawm nws thiab nrog nws sib raug zoo. Vim Yexus tuag txhiv noob neej, thiaj muaj txoj kab ke no. Vajtswv tau tsa txoj kab ke no thaum Yexus ua kevcai raus dej xyoo 29. Thaum ntawd Vajtswv tau xaiv Yexus los ua tus Tuam Pov Thawj Hlob hauv lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg.Henplais 9:11, 12.

4, 5. (1) Yehauvas cov tibneeg yuav coj raws li Ntawv Nkauj 99 li cas? (2) Peb yuav tsum xav txog lo lus nug twg?

4 Peb yeej nco Vajtswv txiaj ntsig kawg li uas nws npaj lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg. Yog peb nco Yehauvas txiaj ntsig ces peb yuav tsum tshaj tawm nws lub npe thiab tus nqe txhiv rau sawvdaws hnov. Peb zoo siab kawg li uas nimno twb muaj tshaj li 8 plhom tus tseem Khixatia los qhuas Vajtswv lawm! Txawm li ntawd los muaj ntau txojkev ntseeg qhia yuam kev tias tom qab lawv mus saum ntuj lawv mam li qhuas Vajtswv. Tiamsis Yehauvas cov tibneeg paub tias tamsim no tsim nyog lawv qhuas Yehauvas hauv ntiajteb no.

5 Thaum peb qhuas Yehauvas twb yog peb xyaum raws li Vajtswv cov tub qhe hauv Ntawv Nkauj 99:1-3, 5-7. (Nyeem.) Yav thaum ub, Vajtswv cov tub qhe ncaj ncees zoo li Mauxe, Aloo, thiab Xamuyee lawv puavleej txhawb nqa txoj kab ke uas Vajtswv tau npaj tseg rau lawv pe hawm nws. Niaj hnub no, cov xaiv tseg coj li lawv thiab. Ua ntej lawv mus nrog Yexus ua pov thawj saum ntuj, lawv kub siab lug ua haujlwm rau Yehauvas. Lawv leg num hauv lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg hauv ntiajteb no. Lwm pab yaj zoo siab hlo pab cov xaiv tseg leg num thiab. (Yauhas 10:16) Ob pab no yeej koom siab pe hawm Yehauvas ua ke. Tiamsis peb txhua tus yuav tsum xav txog qhov no: ‘Ua li kuv puas kub siab txhawb txojkev pe hawm uas Yehauvas tau npaj tseg?’

COV UAS LEG NUM HAUV LUB TUAM TSEV NTAWM SAB KEV NTSEEG

6, 7. (1) Nyob thawj 100 xyoo tau muaj li cas hauv lub koom txoos Khixatia? (2) Thaum txog xyoo 1919 tau muaj li cas?

6 Twb tsis tau muaj 100 xyoo tom qab tsa lub koom txoos Khixatia, ib co txawm fav xeeb tawm tsam Vajtswv raws li tau hais tseg. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:28-30; 2 Thexalaunika 2:3, 4) Txij thaum ntawd los nyuaj rau tibneeg pom tias pawg twg pe hawm Vajtswv raws li nws lub siab nyiam. Ntau pua xyoo tom qab no Yehauvas mam li txib kom Yexus tshuaj seb pab twg thiaj yog cov uas leg num hauv Vajtswv lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg.

7 Thaum txog xyoo 1919, mam li paub tseeb tias pab twg yog cov uas leg num hauv lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg. Lawv yog cov uas zoo siab hlo hloov lawv txojkev pe hawm kom haum Yehauvas siab. (Yaxaya 4:2, 3; Malakhi 3:1-4) Txij xyoo ntawd los txawm pib muaj tiav zuj zus raws li zaj yog toog uas tus tubtxib Povlauj tau pom.

8, 9. Qhov “chaw zoo kawg nkaus” uas Povlauj pom piv txog dabtsi?

8 Nqe Vajlugkub hauv 2 Khaulee tshooj 12 qhia txog Povlauj zaj yog toog. (Nyeem 2 Khaulee 12:1-4.) Hauv zaj yog toog ntawd Yehauvas ua rau Povlauj pom txog tej yam uas yuav muaj los yav tom hauv ntej. Povlauj pom ib qho “chaw zoo kawg nkaus.” Qhov chaw ntawd piv txog dabtsi? Piv txog 3 yam no: (1) piv txog lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no (Luka 23:43); (2) piv txog lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg hauv lub qab ntuj tshiab; thiab (3) piv txog lub neej zoo kawg nkaus hauv “Vajtswv lub vaj” saum ntuj ceeb tsheej.Qhia Tshwm 2:7.

9 Povlauj hais tias nws “hnov tej lus uas hais tsis tau, yog tej uas tsis tso cai rau neeg hais kiag li.” Vim li cas Povlauj thiaj hais li ntawd? Rau qhov tsis tau txog caij rau nws piav txhij txhua txog tej yam zoo kawg nkaus  uas nws tau pom hauv zaj yog toog. Tiamsis niaj hnub no Yehauvas xav kom peb qhia tibneeg txog tej koob hmoov uas peb muaj tamsim no!

10. Lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg txawv li cas ntawm lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg?

10 Peb niaj hnub tham txog lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg. Lub vaj ntawd piv txog dabtsi? Piv txog txojkev sib haum xeeb uas Vajtswv pub rau nws cov tibneeg. Nco ntsoov tias lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg tsis yog lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg. Lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg piv txog txoj kab ke uas Vajtswv npaj tseg los pe hawm nws. Tiamsis lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg qhia meej tias Vajtswv pom zoo pab neeg twg los pe hawm Nws hauv lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg.Malakhi 3:18.

11. Peb muaj tes haujlwm twg?

11 Txij xyoo 1919, Yehauvas cia tibneeg tu kom lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg hajyam nthuav dav zuj zus. Koj puas pab tu lub vaj no thiab? Koj puas saib tes haujlwm qhuas Yehauvas lub npe hauv lub ntiajteb no rau nqe?

YEHAUVAS UA RAU NWS LUB KOOM HAUM ZOO NKAUJ HEEV TUAJ

12. Ua cas peb thiaj paub tias Yaxaya 60:17 twb muaj tiav lawm? (Saib daim duab ntawm sab 10.)

12 Vajtswv tus tub qhe Yaxaya qhia tseg tias Yehauvas lub koom haum hauv ntiajteb no yuav hloov zuj zus. (Nyeem Yaxaya 60:17.) Cov hluas thiab cov los ntseeg tshiab tsis tau pom lub koom haum hloov ua ntu zus. Tiamsis coob tus kwvtij nkauj muam tau pom lub koom haum hloov los txog niaj hnub nimno. Lawv yeej ntseeg tias Vajtswv siv Yexus los ua tus coj Nws lub koom haum tiag! Thaum cov Khixatia no piav txog lawv lub neej thiab tej uas lawv tau pom, ua rau  peb yimhuab muaj kev ntseeg thiab tso siab rau Yehauvas.

13. Raws li Ntawv Nkauj 48:12-14, peb yuav tsum ua dabtsi?

13 Cov tseem Khixatia yuav tsum qhia lwm tus txog Yehauvas lub koom haum. Txawm tias peb nyob hauv Xatas lub qab ntuj phem los, peb cuab kwvtij tseem koom tau ib lub siab nyob sib haum xeeb. Twb yog Vajtswv ua tus coj thiaj sib haum li ntawd! Tiam tom ntej yuav tsum paub txog Yehauvas lub koom haum thiab paub txog lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg. Cia peb kub siab lug cob qhia lawv txog tej no!Nyeem Ntawv Nkauj 48:12-14.

14, 15. (1) Tom qab xyoo 1970, lub koom haum tau hloov li cas? (2) Ua cas thiaj zoo rau lub koom haum hloov li no?

14 Coob tus laus pom Yehauvas lub koom haum uas yog feem hauv ntiajteb tau hloov ua ntu zus. Tej uas tau hloov ntawd tsuas ua rau lub koom haum yimhuab zoo nkauj xwb. Yav thaud tsuas muaj ib tug kwvtij leg num rau lub koom txoos, tsuas muaj ib tug kwvtij leg num rau tag nrho ib ceg, thiab tsuas muaj ib tug thawj coj saib xyuas tag nrho lub hauv paus koom haum loj xwb. Tus kwvtij uas tuav tes haujlwm no yeej muaj ib tug los pab nws thiab, tiamsis feem ntau nws ib leeg ua tus txiav txim xwb. Tiamsis nimno tau hloov li cas lawd? Tom qab xyoo 1970, tau hloov kom muaj ib rooj txwj laus los tuav tes haujlwm no. Yuav tsum muaj ib rooj txwj laus saib xyuas ib lub koom txoos, yuav tsum muaj ib pab txwj laus los saib xyuas tag nrho ib ceg, thiab Pab Uas Ntaus Thawj mam li coj tag nrho lub koom haum.

15 Ua cas ho zoo rau lub koom haum hloov li no? Rau qhov lub koom haum hloov raws li phau Vajlugkub qhia xwb. Zaum no tsis yog ib tug neeg los txiav txim rau txhua tus, tiamsis tag nrho cov txwj laus uas Vajtswv “pub” yuav pab tawm tswvyim thiaj txhawb tau lub koom haum.Efexau 4:8; Paj Lug 24:6.

Yehauvas cob qhia tibneeg nyob qhov txhia qhov chaw kom lawv paub coj lawv lub neej (Saib nqe 16, 17)

16, 17. Lub koom haum tau hloov ntau yam. Koj nyiam qhovtwg tshaj?

 16 Xav seb peb tej ntaub ntawv tau hloov li cas. Peb muaj ntaub ntawv Vajlugkub zoo nkauj heev los pab tibneeg. Peb kuj muaj ntau yam twj koos pis tawj (computer) tshiab mus tshaj tawm txoj xov zoo. Zoo li lub Vej xaij jw.org. Tibneeg thoob ntiajteb muaj peevxwm mus saib lub Vej xaij no thiab nrhiav kev pab rau lawv tus kheej. Twb yog Yehauvas hlub thiab xav pab tibneeg tiag tiag li, lub koom haum thiaj npaj tej no.

17 Peb kuj zoo siab kawg li uas lub koom haum tau hloov peb tej kev sib txoos, xwv peb thiaj muaj sijhawm pe hawm Vajtswv ua ib tse neeg thiab kawm Vajlugkub ib leeg xwb. Peb zoo siab uas cov rooj sib txoos 1 hnub thiab rooj sib txoos 3 hnub kuj hloov ntau lawm thiab. Ib xyoos tas ib xyoos tuaj tsuas pom qhia zoo zuj zus lawm xwb! Peb ua Yehauvas tsaug uas tseem muaj cov tsev kawm ntawv rau peb tau kawm Vajlugkub ntxiv thiab. Tag nrho tej no ua pov thawj tias Yehauvas yog tus uas coj nws lub koom haum. Nws yuav kho lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg kom yimhuab zoo nkauj xwb!

PAB KOM LUB VAJ KAJ SIAB NTAWM SAB KEV NTSEEG YIMHUAB ZOO NKAUJ

18, 19. Peb yuav tu lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg li cas?

18 Yehauvas cia peb muaj feem kho kom lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg yimhuab zoo nkauj tuaj. Peb yuav kho li cas? Peb yuav tsum kub siab lug mus tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj thiab mus coj tibneeg los ua Yexus cov thwjtim. Thaum peb pab tau ib tug twg los ua Vajtswv tus tub qhe, twb yog peb pab tu lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg kom nthuav dav zuj zus mus.Yaxaya 26:15; 54:2.

19 Tseem ceeb rau peb xyaum coj tus cwj pwm zoo raws li Vajlugkub qhia. Tus cwj pwm zoo ua rau lwm tus hajyam xav los koom lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg. Tsis yog cov tibneeg pom tias peb paub Vajlugkub zoo xwb es lawv thiaj los ntseeg. Tiamsis ntau zaus lawv pom tias peb tes haujlwm dawb huv thiab pom tias peb muaj kev sib haum xeeb, lawv thiaj xav los rau hauv lub koom haum. Thaum kawg lawv thiaj xav los cuag Yehauvas thiab Yexus.

Koj muaj peevxwm pab tu kom lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg nthuav dav zuj zus (Saib nqe 18, 19)

20. Paj Lug 14:35 qhia kom peb ua dabtsi?

20 Niaj hnub no Yehauvas thiab Yexus zoo siab heev thaum nkawd pom lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg. Nimno peb zoo siab heev thaum peb tu lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg. Xav seb thaum peb muab lub qab ntuj no tu ua ib lub vaj kaj siab tiag tiag lawm, peb yuav hajyam xyiv fab tshaj ntawd ntxiv! Nco ntsoov Paj Lug 14:35 hais tias: “Cov tub qhe uas ua haujlwm ntse ntswb ntsuav ua rau vajntxwv txaus siab.” Raws li nqe no, cia peb txhua tus ua neeg thoob tsib, peb thiaj muaj feem tu lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg kom hajyam zoo nkauj!