“Kuv kub siab lug rau koj lub tuam tsev kawg dag kawg zog.”YAUHAS 2:17.

ZAJ NKAUJ: 13, 21

1, 2. (1) Yav tas los Yehauvas cov tibneeg pe hawm nws qhovtwg? (2) Yexus saib Yehauvas lub tuam tsev hauv Yeluxalees zoo li cas? (3) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

VAJTSWV cov tub qhe thaum ub yeej tu ib qho chaw los pe hawm Nws. Tej zaum Anpee ua ib lub thaj tua tsiaj xyeem rau Yehauvas. (Chiv Keeb 4:3, 4) Nau-a, Aplahas, Yiha, Yakhauj, thiab Mauxe puavleej ua thaj rau Yehauvas. (Chiv Keeb 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Khiav Dim 17:15) Yehauvas kuj txib cov Yixayee ua lub tsev ntaub sib ntsib los pe hawm nws. (Khiav Dim 25:8) Tom qab no Yehauvas txib lawv ua lub tuam tsev. (1 Vajntxwv 8:27, 29) Thaum Vajtswv cov tibneeg rov tim Npanpiloo los, lawv sib txoos hauv tej tsev sab laj. (Malakau 6:2; Yauhas 18:20; Tubtxib Tes Haujlwm 15:21) Ces thaum txog thawj 100 xyoo, cov Khixatia sib txoos hauv lawv tej vaj tse. (Tubtxib Tes Haujlwm 12:12; 1 Khaulee 16:19) Niaj hnub no, Yehauvas cov tibneeg muaj ntau txhiab lub Tsev Nceeg Vaj thoob qab ntuj, los sib txoos pe hawm Vajtswv Yehauvas.

2 Yexus saib taus Yehauvas lub tuam tsev hauv Yeluxalees heev. Nws cov thwjtim yeej pom tias Yexus coj raws li tus sau nkauj tau hais no: “Kuv kub siab lug rau koj lub tuam tsev kawg dag kawg zog.” (Ntawv Nkauj 69:9; Yauhas 2:17) Lub Tsev Nceeg Vaj tsis zoo li Yehauvas “lub tuam tsev” thaum ub. (2 Vaj Keeb Kwm 5:13; 33:4)  Txawm li ntawd los peb yuav tsum saib cov tsev uas peb pe hawm Vajtswv rau nqe. Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus uas yuav pab tau peb. Cia peb kawm txog cov lus nug no: Peb yuav coj li cas thaum peb mus tom lub Tsev Nceeg Vaj? Peb yuav tu thiab saib xyuas cov Tsev Nceeg Vaj li cas? Thiab peb yuav them cov tsev no li cas? *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

SAIB TEJ KEV SIB TXOOS RAU NQE

3-5. (1) Lub Tsev Nceeg Vaj yog siv ua dabtsi? (2) Peb yuav tsum saib peb cov kev sib txoos rau nqe li cas?

3 Lub Tsev Nceeg Vaj yog qhov chaw rau tej neeg zej zos tuaj pe hawm Vajtswv Yehauvas ua ke. Vajtswv npaj tej kev sib txoos no rau peb xwv peb thiaj tau nrog nws sib raug zoo. Tej kev sib txoos ntawd yuav txhawb peb lub zog thiab cob qhia peb raws li nws lub koom haum tau npaj tseg. Twb yog Yehauvas thiab nws tus Tub ua tus caw peb tuaj noj “rooj mov” no. (1 Khaulee 10:21) Yog li ntawd, peb yuav tsum muab tej kev sib txoos no saib rau nqe. Nco ntsoov tias tej kev sib txoos tshwj xeeb npaum li cas tiag.

4 Yehauvas qhia tseeb tias nws xav kom peb mus koom kev sib txoos tsis tu ncua, thiab peb ib leeg txhawb ib leeg lub zog. (Nyeem Henplais 10:24, 25.) Peb saib taus Yehauvas, peb thiaj tsis cia tej yam tsis tseem ceeb los tab kaum peb txojkev sib txoos. Thaum peb mus kev sib txoos, yog peb npaj thiab tsa tes teb ces qhia tias peb yeej saib tej uas peb kawm ntawd rau nqe tiag.Ntawv Nkauj 22:22.

5 Qhov uas peb mob siab tu lub Tsev Nceeg Vaj thiab coj zoo thaum peb mus kev sib txoos, yuav qhia tias peb saib taus Yehauvas. Feem ntau peb muab Yehauvas lub npe sau rau ntawm lub Tsev Nceeg Vaj rau ib tsoom sawvdaws pom. Yog li ntawd, peb tes haujlwm yuav tsum qhuas Yehauvas lub npe thiab.—Muab piv rau 1 Vajntxwv 8:17.

6. Tibneeg qhuas li cas txog lub Tsev Nceeg Vaj thiab cov uas tuaj kev sib txoos? (Saib daim duab ntawm sab 28.)

6 Yog peb tu thiab kho cov Tsev Nceeg Vaj kom zoo nkauj, ces luag yuav pom tias peb yeej saib cov tsev ntawd rau nqe. Ib tug txiv neej nyob tebchaws Turkey [rhaw·ki], tau hais li no: “Kuv pom tias lub Tsev Nceeg Vaj huv siab kawg li, thiab lawv coj txhua yam raws kab raws kev. Cov tibneeg hnav khaubncaws du lwb lug, thiab lawv zoo siab tos txais kuv luag ntxhwb ntxhi. Kuv yeej qhuas lawv kawg li.” Tom qab ntawd tus txiv neej no txawm mus kev sib txoos tsis tu ncua thiab tsis ntev xwb nws ua kevcai raus dej. Nyob tebchaws Indonesia [i·dau·ne·xia], cov kwvtij ua tau ib lub Tsev Nceeg Vaj tshiab hauv ib lub nroog. Lawv thiaj caw tus tswv zos, lwm cov thawj coj, thiab ib zej tsoom tuaj ncig saib. Tus tswv zos qhuas tias lub Tsev Nceeg Vaj zoo kawg li, tseem muaj ib lub vaj zoo nkauj heev thiab. Tus tswv zos hais tias: “Lub tsev no huv siab kawg li, yeej phim nej txojkev ntseeg tiag.”

Tej uas peb ua thaum peb mus tom kev sib txoos qhia seb peb puas saib taus Vajtswv (Saib nqe 7, 8)

7, 8. Peb yuav qhia li cas tias peb saib taus Yehauvas thaum peb tuaj kev sib txoos?

 7 Yehauvas yog tus caw peb tuaj kev sib txoos. Nws yeej saib ntsoov seb peb hnav tej tsoos tsho zoo li cas, thiab coj tus cwj pwm zoo li cas. Tsis yog peb yuav coj nruj nruj, es hnav zoo zoo tuaj xwb. Tiamsis peb xav kom cov uas tuaj koom tshiab txhob txaj muag rau cov Timkhawv ib tug twg. Tsis zoo rau peb hnav tej tsoos tsho txawv txawv uas tsis raug muag, lossis hnav tej khaubncaws mus ua si. Peb xav kom peb cev tsoos tsho qhia tias peb saib tej kev sib txoos rau nqe. Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb tabtom sib txoos tsis tsim nyog peb haus dej, txom ncauj, thiab ntaus xov tooj mus rau lwm tus. Zoo rau cov niam txiv cob qhia lawv cov menyuam kom txhob dhia ua si hauv lub Tsev Nceeg Vaj.Laj Lim Tswvyim 3:1.

8 Thaum Yexus pom tibneeg muag khoom hauv Vajtswv lub tuam tsev, nws npau taws heev nws thiaj muab lawv ntiab tawm. (Yauhas 2:13-17) Hauv peb cov Tsev Nceeg Vaj peb tuaj pe hawm Yehauvas thiab kawm txog nws. Yog li ntawd, tsis zoo rau peb tuaj ua lag ua luam thaum peb sib txoos ua ke.—Muab piv rau Nehemi 13:7, 8.

PAB TSA TSEV NCEEG VAJ

9, 10. (1) Yehauvas cov tibneeg pab tsa Tsev Nceeg Vaj li cas xwb? (2) Cov koom txoos uas tsis txawm peem, tau txais kev pab li cas los ntawm Yehauvas lub koom haum?

9 Yehauvas cov tibneeg thoob ntiajteb sib pab tsa cov Tsev Nceeg Vaj los pe hawm Vajtswv. Cov kwvtij nkauj muam pab tsim tsa thiab kho cov tsev no dawb xwb. Vim sawvdaws kub siab lug ua haujlwm, tau 15 lub xyoos no peb thiaj tsa tau 28,000 tawm lub Tsev Nceeg Vaj thoob ntiajteb. Yog muab xam mas, ib hnub twg peb tsa tau 5 lub Tsev Nceeg Vaj.

10 Thaum ib koog twg cheem tsum ib lub Tsev Nceeg Vaj, Yehauvas lub koom haum txib ib co kwvtij thiab xa nyiaj mus pab tsa tsev. Phau Vajlugkub qhia tias cov uas muaj ntau yuav tsum pab cov uas muaj tsawg. Yog li ntawd, peb xyaum raws li lub hauv paus ntsiab lus no. (Nyeem 2 Khaulee 8:13-15.) Vim sawvdaws sib pab, peb thiaj tsa tau ntau lub Tsev Nceeg Vaj rau tej koom txoos uas tsis txawm peem.

11. (1) Cov kwvtij xav li cas txog cov Tsev Nceeg Vaj tshiab? (2) Koj xav li cas thaum koj hnov txog cov qauv zoo li no?

11 Cov kwvtij hauv ib lub koom txoos nyob tebchaws Costa Rica [khau·xi·ta li·ka] hais li no: “Thaum peb sawv ib cag ntsia lub Tsev Nceeg Vaj, cuag li yog npau suav xwb! Tsis txaus ntseeg li tiag. Yim hnub xwb twb tsa tau ib lub Tsev Nceeg Vaj tiav log lawm! Twb yog Yehauvas foom koob hmoov rau tes haujlwm no ntag. Muaj lub koom haum txhawb nqa, thiab muaj cov kwvtij nkauj muam nqes tes pab thiaj ua tau lub tsev no tiav. Lub tsev no zoo ib yam li lub qe zeb hlaws muaj nqes uas Yehauvas pub rau peb, ua rau peb zoo siab kawg nkaus li.” Thaum peb hnov cov kwvtij nkauj muam ua Yehauvas tsaug rau txhua yam uas nws tau pub rau lawv, kuj ua rau peb zoo  siab kawg li thiab. Peb xav kom tag nrho cov kwvtij nkauj muam thoob ntiajteb muaj ib lub Tsev Nceeg Vaj los pe hawm Yehauvas. Ua cas peb thiaj paub tias Yehauvas yeej foom koob hmoov rau tes haujlwm tsa Tsev Nceeg Vaj no? Rau qhov thaum tsa tau ib lub Tsev Nceeg Vaj twg, txawm muaj coob leej ntau tus tuaj kawm ntxiv txog Yehauvas.Ntawv Nkauj 127:1.

12. Yuav ua li cas koj thiaj muaj feem los pab tsa tej Tsev Nceeg Vaj?

12 Yuav ua li cas koj thiaj muaj feem los pab tsa tej Tsev Nceeg Vaj? Yog koj xav rau npe pab los yeej tau. Peb sawvdaws kuj pab tau nyiaj txiag mus tsa Tsev Nceeg Vaj thiab. Peb yuav zoo siab heev yog peb pab txhawb tes haujlwm no kawg peb lub dag lub zog. Qhov tseem ceeb tshaj yog qhov uas peb tau qhuas Yehauvas. Peb xav xyaum raws li Vajtswv cov tibneeg hauv phau Vajlugkub uas sib pab nyiaj txiag los kho lub tsev ntaub sib ntsib.Khiav Dim 25:2; 2 Khaulee 9:7.

PAB TU COV TSEV NCEEG VAJ

13, 14. Phau Vajlugkub qhia li cas kom peb paub ua neeg dawb huv?

13 Yehauvas yog tus Vajtswv dawb huv uas nyiam kom txhua yam muaj chaw txawb chaw rau. Twb yog vim li ntawd peb thiaj tu ntshis peb cov Tsev Nceeg Vaj kom huv siab si. (Nyeem 1 Khaulee 14:33, 40.) Yog tias peb xav coj dawb huv li Yehauvas, peb txojkev pe hawm, peb txojkev xav, peb tes haujlwm, thiab peb cev nqaij daim tawv yuav tsum dawb huv thiab.Qhia Tshwm 19:8.

14 Thaum peb tu peb cov Tsev Nceeg Vaj du lwb lug, ces peb tsis txaj muag caw tibneeg tuaj kev sib txoos. Peb niaj hnub tshaj tawm tias lub qab ntuj tshiab yuav huv siab heev. Thaum tibneeg tuaj pom tias peb tu lub Tsev Nceeg Vaj huv siab si, ces qhia tias peb yeej coj raws li peb tshaj tawm tiag. Luag tej yuav pom tias tus Vajtswv uas peb pe hawm yeej dawb huv tiag. Muaj ib hnub Vajtswv yuav kho kom lub  ntiajteb no ua ib lub vaj kaj siab zoo nkauj kawg li.Yaxaya 6:1-3; Qhia Tshwm 11:18.

15, 16. (1) Vim li cas tsis yoojyim tu lub Tsev Nceeg Vaj? (2) Vim li cas peb yuav tsum tu lub Tsev Nceeg Vaj du lug? (3) Leejtwg saib xyuas tes haujlwm tu lub Tsev Nceeg Vaj thiab peb sawvdaws muaj txoj koob hmoov twg?

15 Nyias muaj nyias tswvyim tu vaj tu tsev. Vim li cas? Tej zaum yog vim peb nyias nyob nyias ib lub tebchaws. Ib txhia nyob rau tej chaw uas taug kev plua tshauv xwb. Muaj dua ib co nyob rau tej koog uas tsis muaj dej txaus siv, lossis tsis muaj tshuaj tu tsev. Txawm cov tibneeg nyob puag ncig yuav tu vaj tu tsev li cas los xij, peb yuav tsum tu lub Tsev Nceeg Vaj kom huv siab si. Vim li cas? Vim tias peb siv lub Tsev Nceeg Vaj los pe hawm Yehauvas.Kevcai 23:14.

16 Yog peb xav kom lub Tsev Nceeg Vaj huv siab ces peb yuav tsum npaj zoo zoo ua ntej. Cov txwj laus mam li teem sijhawm rau cov koom txoos tu tsev. Lawv yuav tsum npaj kom muaj tshuaj tu tsev, muaj khaub rhuab, thiab lwm yam twj los tu tsev. Thaum txog hnub tu tsev, cov txwj laus yuav tau pab saib xyuas kom haujlwm tiav. Tom qab txhua txojkev sib txoos, muaj tej yam uas sawvdaws yuav tau tu qho ntsis. Tiamsis muaj dua lwm yam, ntev zog mam li tu los tau. Peb puavleej muaj txoj koob hmoov los tu lub Tsev Nceeg Vaj.

PEB SAIB XYUAS COV TSEV NCEEG VAJ

17, 18. (1) Peb kawm tau li cas los ntawm Yehauvas cov tibneeg yav thaum ub? (2) Vim li cas peb yuav tsum saib xyuas cov Tsev Nceeg Vaj?

17 Peb yuav saib xyuas cov Tsev Nceeg Vaj li cas ntxiv? Peb yuav tsum kho tej yam uas piam hauv lub Tsev Nceeg Vaj. Yav thaum ub Yehauvas cov tibneeg kuj ua li ntawd. Thaum Vajntxwv Yau-as kav Yuda tebchaws, cov tibneeg pab nyiaj rau lub tuam tsev. Vajntxwv sam hwm tias yog lub tuam tsev piam li cas, cov pov thawj cia li siv cov nyiaj ntawd los kho. (2 Vajntxwv 12:4, 5) Tau 200 tawm xyoo tom qab ntawd, Vajntxwv Yauxiya siv cov nyiaj uas cov pejxeem pub los kho lub tuam tsev thiab.Nyeem 2 Vaj Keeb Kwm 34:9-11.

18 Cov kwvtij uas saib xyuas tej ceg pom tias hauv lawv tebchaws, tibneeg tsis paub saib xyuas lawv tej vaj tse thiab tej twj kho tsev. Tej zaum hauv cov tebchaws ntawd, tsawg tsawg tus thiaj txawj kho vaj kho tsev xwb. Tej zaum lawv kuj tsis muaj nyiaj txaus los kho thiab. Tiamsis nco ntsoov tias, yog peb tsis kho peb cov Tsev Nceeg Vaj ces yuav nphob zuj zus xwb. Thaum kawg yuav ua tsis tau timkhawv zoo rau sawvdaws. Yog peb ua zoo tu lub Tsev Nceeg Vaj ces yuav qhuas Yehauvas lub npe, thiab qhia tias peb nco txiaj ntsig rau tej nyiaj txiag uas peb cov kwvtij nkauj muam tau pub.

Peb yuav tsum pab kho thiab tu ntshis peb lub Tsev Nceeg Vaj kom zoo nkauj (Saib nqe 16, 18)

19. Koj yuav ua li cas qhia tias koj saib taus lub Tsev Nceeg Vaj?

19 Peb muab cov Tsev Nceeg Vaj cob rau Yehauvas, tsis yog ib tug twg lossis ib lub koom haum twg li. Hauv zaj no peb kawm tias phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yuav pab peb saib taus qhov chaw pe hawm Vajtswv. Vim peb hwm Yehauvas, tsis yog peb saib lub tsev rau nqe xwb tiamsis peb kuj saib tej kev sib txoos rau nqe ib yam. Peb yeej zoo siab pab nyiaj txiag mus tsa Tsev Nceeg Vaj. Peb kuj mob siab tu thiab saib xyuas cov Tsev Nceeg Vaj kom du lug. Ib yam li Yexus, peb mob siab txog cov tsev uas peb siv los pe hawm Vajtswv Yehauvas.Yauhas 2:17.

^ nqe 2 Zaj kawm no piav txog cov Tsev Nceeg Vaj xwb. Tiamsis thaum peb mus koom tej Tsev Rooj Sib Txoos, lossis lwm lub tsev pe hawm Yehauvas, zoo rau peb coj raws li tej hauv paus ntsiab lus no thiab.