Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | YUAV THEV DHAU TEJ KEV NTXHOV SIAB LI CAS?

Ntxhov Siab Txog Nyiaj Txiag

Ntxhov Siab Txog Nyiaj Txiag

Povlauj yog ib tug txiv tsev uas muaj pojniam menyuam. Nws tau hais li no: “Hauv peb lub tebchaws txhua yam nce nqe tibsi, zaub mov kim kawg li, peb tsis pom qab yuav mus nrhiav mov qhovtwg los noj li lawm.” Nws piav tias lawv sawv ib kab tos mus yuav mov, tiamsis thaum mus txog ntawd ua cas neeg twb muab yuav du lug lawm. Vim muaj kev tshaib kev nqhis sawvdaws yuag heev, ib co kuj vau ntawm kev thiab. Tej khoom noj khoom siv kim kawg nkaus li, nce tsheej plhom npaug tus qub nqe. Thaum kawg, tej nyiaj txiag poob nqes tas. Cov nyiaj uas Povlauj khaws cia hauv txhab, cov nyiaj faj seeb, thiab nyiaj laus poob tibsi lawm.

Povlauj

Povlauj paub tias yuav tsum siv “tswvyim” nws tsev neeg thiaj peem dhau lub caij txom nyem no. (Paj Lug 3:21) Nws yog ib tug neeg kho hluavtaws xob lossis fai fab. Tiamsis nws hais li no: “Haujlwm dabtsi los kuv yeej zoo siab ua, txawm luag them ntau them tsawg los xij.” Thaum luag ntiav nws ua haujlwm ib txhia muab zaub mov lossis lwm yam khoom los them nws xwb. Nws hais li no: “Lawv muab 4 lub tshuaj ntxuav tes los them kuv. Kuv thiaj tseg 2 lub siv, muab 2 lub muag. Tom qab no kuv tau 40 tus menyuam qaib. Thaum cov qaib loj lawm, kuv muab muag mus yuav 300 tug ntxiv. Tom qab ntawd kuv muab 50 tus qaib pauv 2 hnab mov kuam uas hnyav 110 phaus (pound) (50 kis lus [kilogram]). Kuv tsev neeg thiab ob peb yig thiaj tau noj ntev loo.”

Povlauj paub tias lawv yuav tsum tso siab rau Vajtswv, thiaj yuav pab tau lawv xwb. Thaum peb ua raws li Vajtswv tej lus sam hwm yeej pab tau peb tiag. Yexus twb qhia li no: “Tsis txhob txhawj . . . Nej leej Txiv yeej paub lawm tias nej cheem tsum tej no.”Luka 12:29-31.

Xatas uas yog Vajtswv tus tuam thawj yeeb ncuab, twb dag ntxias coob leej ntau tus kom lawv txhawj xeeb txog ntau yam. Tibneeg niaj hnub nyuaj siab txog tej uas lawv tu ncua, lawv thiaj vuag ntau tsav ntau yam. Coob tus luab nuj luab nqe ntau heev,  lawv mam li pom tias “tus uas qev luag li ces yog ua luag qhev.”Paj Lug 22:7.

Ib txhia tsis txawj txiav txim zoo. Povlauj piav tias: “Cov neeg zej zos coob tus tso lawv lub cuab lub yig thiab tej kwvtij kwvluag tseg, mus nrhiav noj nrhiav haus rau lwm tebchaws . . . Ib txhia nrhiav tsis tau haujlwm vim lawv nyiag nyob lub tebchaws ntawd tsis muaj ntaub ntawv. Lawv tsis muaj vag muaj tse nyob thiab lawv khiav nkaum tub ceev xwm tas zog. Lawv tsis cia Vajtswv ua tus pab lawv. Tiamsis ntawm kuv tsev neeg, peb twb txiav txim siab lawm tias peb yuav cia Vajtswv ua tus tsom kwm peb, kom peb muaj txaus noj txaus siv rau lub caij txom nyem no.”

COJ RAWS LI YEXUS TAU QHIA

Povlauj hais ntxiv tias: “Yexus twb qhia tias, ‘Tsis txhob txhawj txog tagkis rau qhov tagkis yeej muaj kev txhawj rau tagkis lawm. Txhua hnub li kev ceeblaj kuj txaus txhua hnub lawm.’ Vim Yexus qhia li ntawd kuv thiaj niaj hnub thov kom Vajtswv ‘pub zaub mov’ rau peb noj txhua hnub peb thiaj tsis tu pluas. Vajtswv yeej pab peb tsev neeg raws li Yexus tau qhia tiag. Tsis yog peb yuav tau noj txhua yam uas peb nqhis. Muaj ib zaug kuv mus yuav mov noj. Kuv tsis paub tias lawv muag dabtsi hnub ntawd. Thaum txog ped, kuv pom tias lawv muag yogurt [yau·nkaws] xwb. Kuv tsis nyiam noj yogurt li. Txawm li ntawd los yeej yug tau kuv tsev neeg, kuv thiaj yuav los rau peb noj. Kuv ua Vajtswv tsaug uas lub sijhawm txom nyem ntawd, kuv tsev neeg kuj tsis tu pluas li.” *

Vajtswv cog lus tias: “Kuv yuav tsis ncaim koj thiab yuav tsis tso koj tseg kiag li.”Henplais 13:5

Povlauj qhia ntxiv tias: “Tamsim no peb tsev neeg tsis txom nyem npaum li yav tas los lawd. Peb pom tseeb tias yog peb xav thev dhau kev ntxhov siab, peb yuav tsum tso siab plhuav rau Vajtswv. Yehauvas * yeej yuav pab peb yog peb coj raws li nws lub siab nyiam. Cov lus hauv Ntawv Nkauj 34:8 muaj tseeb tiag: ‘Cia li sim saib thiab pom tias [Yehauvas] zoo kawg li. Tus uas cawm siav rau hauv nws kuj tau nyob kaj siab lug.’ Nimno yog rov muaj kev txom nyem li qub los peb tsis txhawj tsis ntshai lawm.”

Vajtswv tsis pub cov neeg ncaj ncees tu pluas

Povlauj hais tias: “Yog tibneeg tsis muaj haujlwm, tsis muaj nyiaj los lawv yeej nyob taus. Tiamsis tibneeg yuav tsum tau mov noj, lawv thiaj ciaj sia. Peb tos ntsoov lub caij uas Vajtswv tej lus cog tseg no muaj tiav: ‘Thov kom muaj qoob loo nplua mias hauv lub tebchaws.’ Tamsim no peb cia li ‘txaus siab’ rau tej uas peb muaj. Nqe Vajlugkub no txhawb tau peb zog kawg li: ‘Nej tsis txhob xam pom nyiaj txiag xwb, cia li txaus siab rau tej uas nej muaj vim Vajtswv hais tias, “Kuv yuav tsis ncaim koj thiab yuav tsis tso koj tseg kiag li.” Vim li no peb thiaj ruaj siab hais tau tias, “[Yehauvas] yog tus pab kuv, kuv tsis ntshai li.” ’ ” *

Peb yuav tsum muaj kev ntseeg tiag tiag peb thiaj “nrog nraim Vajtswv” ib yam li Povlauj thiab nws tsev neeg. (Chiv Keeb 6:9) Peb tsis paub tias peb yuav raug kev txom nyem lub caij twg. Txawm li cas los xij, Povlauj tseg tus qauv zoo heev rau peb xyaum peb thiaj muaj kev ntseeg thiab muaj tswvyim.

Cia peb kawm ntxiv seb yog peb tsev neeg raug kev nyuaj siab peb yuav ua li cas.

^ nqe 10 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.