Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 7 Hli Xyoo 2015

Muab Siab Npuab Vajtswv Lub Nceeg Vaj

Muab Siab Npuab Vajtswv Lub Nceeg Vaj

“Lawv tsis yog ntiajteb li.”YAUHAS 17:16.

ZAJ NKAUJ: 18, 54

1. Cov uas npuab siab rau Yehauvas puas koom nrog lub qab ntuj no? (Saib daim duab ntawm sab no.)

YEHAUVAS cov tub qhe yeej tsis txhawb ib roog nom tswv twg hauv lub qab ntuj no. Lawv kuj tsis saib ib haiv neeg tsim txiaj dua ib haiv. Vim li cas? Vim tias peb hlub Yehauvas. Peb muab siab npuab nws ib leeg xwb thiab peb xav ua raws li nws hais. (1 Yauhas 5:3) Txawm peb nyob lub tebchaws twg los xij, peb puavleej coj Yehauvas txoj kevcai. Tsis muaj ib yam tseem ceeb tshaj qhov uas peb muab siab npuab Yehauvas thiab nws lub Nceeg Vaj. (Mathai 6:33) Peb thiaj hais tau tias peb “tsis yog ntiajteb li.”Nyeem Yauhas 17:11, 15, 16; Yaxaya 2:4.

2. (1) Tibneeg feem coob npuab siab rau dabtsi xwb? (2) Tus cwj pwm ntawd tsim teeb meem li cas?

2 Tiamsis hauv lub qab ntuj no, tibneeg feem coob npuab siab rau dabtsi xwb? Niaj hnub no tibneeg tsuas xam pom lawv lub tebchaws, lawv lub xeem, lossis lawv haiv neeg xwb. Cov uas nyiam saib tibneeg ncaws pob, kuj khav txog pab uas lawv nyiam xwb. Vim muaj tus cwj pwm no, coob leej ntau tus thiaj sib tw, sib ntxub, sib ntaus sib tua. Tus cwj pwm no nyob puag ncig peb. Tej zaum nom tswv kuj tsa kevcai lij choj los tswj kom laj mej pejxeem nyob sib haum xeeb. Yog  tias tej kevcai ntawd tsis ncaj, kuj yuav raug peb thiab. Peb yuav tsum tswj peb lub siab peb thiaj tsis nrog luag ntxub lossis tawm tsam tej nom tswv. Tsis yoojyim tswj peb lub siab rau qhov Yehauvas tsim kom tibneeg muaj lub siab nyiam txojkev ncaj ncees. (Chiv Keeb 1:27; Kevcai 32:4) Ua li thaum koj pom lwm tus ua tsis ncaj, koj xav li cas xwb? Koj puas tswj koj lub siab kom txhob ntxub lwm haiv neeg lossis lwm tebchaws?

3, 4. (1) Vim li cas peb tsis tuaj leejtwg tog thaum muaj teeb meem hauv lub qab ntuj no? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

3 Thaum ib lub tebchaws twg muaj kev kub ntxhov, tej nom tswv hauv lub tebchaws ntawd yeej txhawb kom laj mej pejxeem koom siab ntxub lawv cov yeeb ncuab. Tiamsis peb yuav tsum xyaum Yexus tus qauv. Peb yeej tsis txhawb ib roog nom tswv twg, thiab peb tsis koom kev tsov kev rog. (Mathai 26:52) Cov Khixatia paub tias tag nrho lub qab ntuj no nyob hauv Xatas lub xib teg. Peb thiaj tsis qhuas thiab txhawb ib lub tebchaws twg li. (2 Khaulee 2:11) Peb yeej tsis raus tes nrog lub qab ntuj no tej teeb meem.Nyeem Yauhas 15:18, 19.

4 Vim peb yog neeg txhaum xwb, peb ib txhia yuav muaj ib nplooj siab tsis nyiam lossis tsis xis cov tibneeg uas txawv ntawm peb. (Yelemi 17:9; Efexau 4:22-24) Peb yuav tsum zam tus cwj pwm uas cais peb ntawm peb cov kwvtij nkauj muam. Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yuav pab peb kov yeej tus cwj pwm no. Cia peb kawm kom peb muaj Yehauvas thiab Yexus txojkev xav, xwv peb thiaj muab siab npuab lub Nceeg Vaj.

PEB TSIS TXHAWB IB YAM DABTSI HAUV LUB QAB NTUJ NO

5, 6. (1) Thaum Yexus los hauv ntiajteb no nws xav li cas txog lwm haiv neeg? (2) Vim li cas Yexus tsis xaiv ntsej muag?

5 Yexus tus qauv yuav pab kom peb txhob xaiv ntsej xaiv muag thiab txhob tuaj ib roog nom tswv twg tog. Peb yuav tsum xav tias, ‘Thaum Yexus los hauv ntiajteb no nws coj li cas xwb?’ Tiam ntawd cov neeg hauv lub xeev Yudia, Kalilais, thiab Xamali sib ntxub heev. Cov Yudai yeej tsis kam hais lus rau cov Xamali li. (Yauhas 4:9) Cov Falixai thiab cov Xadukai niaj hnub sib cav sib ceg. (Tubtxib Tes Haujlwm 23:6-9) Cov Yudai uas kawm Mauxe Txoj Kevcai xav tias lawv tsim txiaj dua lwm tus. (Yauhas 7:49) Thiab coob tus ntxub cov neeg sau se thiab cov neeg Loos heev. (Mathai 9:11) Txawm li ntawd los Yexus yeej tsis ntxub, tsis tuaj leejtwg tog li. Yexus paub tias cov Yixayee yog Vajtswv haiv neeg, tiamsis nws yeej tsis tsa lawv cai lossis qhia tias lawv zoo dua lwm haiv neeg. Nws tsuas qhia qhov tseeb txog Yehauvas xwb. (Yauhas 4:22) Nws qhia kom nws cov thwjtim hlub txhua leej txhua tus.Luka 10:27.

6 Vim li cas Yexus tsis saib ib haiv neeg tsim txiaj dua ib haiv? Rau qhov nws paub tias nws Leej Txiv Yehauvas hlub tibneeg sawvdaws. Txhua haiv neeg hauv ntiajteb yeej yog Yehauvas ua tus tsim. (Chiv Keeb 1:27, 28) Yehauvas thiab Yexus yeej tsis suav tias ib yam lus, ib haiv neeg, lossis ib lub tebchaws twg zoo dua cov. (Tubtxib Tes Haujlwm 10:34, 35; Qhia Tshwm 7:9, 13, 14) Cia peb xyaum li nkawd thiab.Mathai 5:43-48.

7, 8. (1) Peb tuaj leejtwg tog xwb, thiab yog vim li cas? (2) Dabtsi thiaj kho tau tibneeg tej teeb meem xwb?

7 Peb yeej tsis tuaj ib roog nom tswv hauv ntiajteb no tog li. Vim li cas? Vim tias peb twb tuaj Yehauvas tog lawm. Nws yog tus uas kav peb. Hauv lub vaj Edee, Xatas liam tias Yehauvas tsis txawj kav tibneeg. Xatas xav kom tibneeg ntseeg tias nws kav zoo dua Vajtswv. Yehauvas thiaj cia peb xaiv seb peb yuav tuaj leejtwg tog. Ua li koj yuav tuaj leejtwg tog? Xav txog cov lus nug no: Puas yog kuv mloog Yehauvas lus vim kuv ntseeg tias Yehauvas lub tswvyim zoo dua kuv lub? Kuv puas tso siab tias nws lub Nceeg Vaj yuav kho tau tibneeg tej teeb meem tiag? Los yog kuv ntseeg tias tibneeg tsis tas vam khom Vajtswv, lawv  yeej muaj tswvyim txaus lawm?Chiv Keeb 3:4, 5.

8 Tsis tas li ntawd xwb, niaj hnub no muaj ntau pab ntau pawg, ntau lub koom haum los sawv cev rau cov neeg txom nyem thiab los txhawb nqa kev nom kev tswv. Yog leejtwg nug seb koj nyiam pab twg tshaj, koj yuav teb li cas? Yeej muaj tej pawg uas xav pab tibneeg tiag tiag. Tiamsis peb paub tseeb lawm tias tsuas yog Yehauvas lub Nceeg Vaj xwb, thiaj yuav tu tau tibneeg tej teeb meem thiab kho kom muaj kev ncaj ncees. Peb xav ua raws li Yehauvas cob qhia hauv lub koom txoos xwb. Yog peb nyias coj li nyias pom zoo xwb, thaum kawg lub koom txoos yuav koom tsis tau ib lub siab.

9. Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo sib cav sib ceg li cas, thiab Povlauj ntuas kom lawv ua dabtsi?

9 Nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia hauv Khaulee sib cav li no: “ ‘Kuv yog Povlauj cov,’ ‘Kuv yog Apaulau cov,’ ‘Kuv yog Khefa cov,’ lossis ‘Kuv yog Khetos cov.’ ” Thaum Povlauj hnov qhov uas lawv sib cav li ntawd, nws tsis pom qab xav li. Yog tias lawv sib cav li ntawd ces yuav ua rau lub koom txoos tawg. Nws thiaj nug lawv tias: “Muab Khetos faib ua ntau tus lawm lov?” Povlauj ntuas lawv li no: “Cov kwvtij, kuv tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe thov kom nej sawvdaws nyob sib [haum] thiab tsis txhob tawg ua pab ua pawg, thiab thov kom nej koom ua ib lub siab thiab xam pom ib yam nkaus.” Niaj hnub no Povlauj cov lus tseem pab tau peb thiab. Tsis tsim nyog lub koom txoos sib cav sib ceg, tawg ua pab ua pawg.1 Khaulee 1:10-13; nyeem Loos 16:17, 18.

10. (1) Povlauj xav kom cov Khixatia nco ntsoov li cas? (2) Peb kawm tau li cas los ntawm qhov no?

10 Povlauj xav kom cov xaiv tseg nco ntsoov tias lawv yog pejxeem saum ntuj. Yog li ntawd, tsis zoo rau lawv niaj hnub xav txog tej yam “uas yog ntiajteb li.” (Filipi 3:17-20) * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Cov xaiv tseg sawv cev rau Vajtswv thiab Khetos. Thaum ib tug sawv cev mus txawv tebchaws nws yeej tsis cuam tshuam lub tebchaws ntawd tej teeb meem thiab tej kev nom kev tswv. Ib yam li ntawd, tsis tsim nyog cov xaiv tseg cuam tshuam lub qab ntuj no tej teeb meem thiab tej kev nom kev tswv. (2 Khaulee 5:20) Cov uas muaj kev cia siab nyob hauv ntiajteb no mus ib txhis npuab siab rau lub Nceeg Vaj thiab. Lawv thiaj tsis cuam tshuam lub qab ntuj no tej teeb meem.

XYAUM NPUAB SIAB RAU LUB NCEEG VAJ

11, 12. (1) Yog peb xav muab siab npuab Vajtswv lub Nceeg Vaj, peb yuav tsum zam tus cwj pwm twg? (2) Ib tug muam xav li cas txog lwm haiv neeg thiab dabtsi pab tau nws hloov siab?

11 Hauv lub qab ntuj no, thaum tibneeg pom ib tug uas yog lawv haiv neeg, hais lawv yam lus, lossis coj kevcai li lawv, ces lawv yeej ncawg tus ntawd dua. Ntau zaus tibneeg nyiam khav txog lawv haiv neeg lossis lawv lub tebchaws xwb, tiamsis peb tsis txhob coj li ntawd. Peb yuav tsum hloov peb tus cwj pwm. Yog tias peb hnov tibneeg cav tias ib lub tebchaws twg lossis ib co neeg twg zoo dua lwm cov, peb yuav tsum tswj peb lub siab, txhob qhuas ib tog twg li. Peb yuav ua li cas xyaum tau li ntawd?

12 Xav txog tus muam Alina uas nyob sab Yus Luv. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Cov tibneeg uas nyob rau nws koog ntxub haiv neeg Serbian [xaw·npia] heev. Thaum nws los paub Yehauvas nws kawm tias tsis tsim nyog nws muab ib haiv neeg saib hlob dua ib haiv. Nws pom tias Xatas yog tus uas xav kom peb ib leeg ntxub ib leeg. Alina thiaj txiav txim siab tias nws yuav tsum hloov nws tus cwj pwm. Tom qab no thaum rov muaj kev kub ntxhov hauv lawv lub tebchaws, nws muaj ib nploog siab rov ntxub cov Serbian twjywm. Nws cia li tsis xav qhia Vajlugkub rau cov neeg  ntawd li lawm. Alina paub tias qhov uas nws xav li ntawd tsis haum Yehauvas siab. Nws thiaj thov Yehauvas pab tswj nws lub siab. Nws thov kom Yehauvas pab nws ua tau ib tug tho kev. Alina hais tias: “Thaum kuv tau hau ntsoov mus tshaj tawm txoj xov zoo pab tau kuv zoo tshaj lwm yam tibsi. Ua rau kuv xav xyaum Yehauvas txojkev hlub. Kuv thiaj tsis xav phem txog lawv li lawm.”

13. (1) Ua li cas rau Ana? (2) Ana tus qauv pab tau peb li cas?

13 Ana nyob hauv Mev teb (Mexico), tiamsis nws khiav mus rau sab Yus Luv. Hauv nws lub koom txoos tshiab, Ana hais tias cov kwvtij ib txhia pheej tso dag txog nws haiv neeg tej kev coj noj coj ua, tej nkauj thiab nws lub tebchaws. Lawv ua rau Ana tu siab heev nws thiaj thov Yehauvas pab nws. Yog muaj ib co kwvtij nkauj muam tso dag li ntawd rau koj, koj puas tu siab? Nco ntsoov tias yog peb hais lus saib tsis taus lwm haiv neeg lossis lwm tebchaws, ces yuav ua rau peb cov kwvtij nkauj muam ib txhia tu siab. Tsis zoo rau peb hais lus siab lwm tus, cuag li peb nim zoo dua lawv. Tiamsis yog peb ho hnov lwm tus thuam peb li cas los, kuj tsis zoo rau peb khaws chim thiab. Txawm li cas los xij, peb tsis txhob ua rau peb cov kwvtij nkauj muam sib cais.Loos 14:19; 2 Khaulee 6:3.

14. Yuav ua li cas koj thiaj muaj lub siab hlub tibneeg ib yam li Yehauvas?

14 Yehauvas cov tub qhe los koom ua ib haiv neeg lawm. Tsis zoo rau peb nyias khav txog nyias lub tebchaws. Tiamsis yog peb tsev neeg yeej ib txwm qhia tias peb haiv neeg zoo dua lwm haiv, ces tej zaum peb yuav muaj ib nplooj siab tsis xis lwm haiv neeg. Yuav ua li cas peb thiaj hloov tau peb lub siab? Peb yuav tsum xav txog Yehauvas xwb. Vajtswv Yehauvas ntxub cov tibneeg uas tsab loj thiab khav txog lawv lub tebchaws. Thaum peb nrog peb tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke, zoo rau peb tshawb nrhiav txog Yehauvas txojkev hlub. Thiab thov Yehauvas pab kom peb muaj lub siab hlub tibneeg ib yam li Yehauvas hlub.Nyeem Loos 12:2.

Yog tias peb npuab siab rau Yehauvas tiag, ces peb yuav mloog nws lus tuag nthi. Txawm lwm tus yuav ua li cas rau peb los xij (Saib nqe 15, 16)

15, 16. (1) Lwm tus yuav xav li cas thaum peb coj txawv ntawm luag lwm tus? (2) Cov niam txiv yuav pab kom lawv cov menyuam muab siab npuab Yehauvas li cas?

15 Thaum peb teev tiam Yehauvas peb coj txawv ntawm peb cov kwvtij neej tsa. Peb kuj coj txawv ntawm cov neeg uas nrog peb ua haujlwm thiab nrog peb kawm ntawv ua ke. (1 Petus 2:19) Yexus twb hais tias lub ntiajteb yuav ntxub peb vim peb tsis coj li lawv. Nco ntsoov tias cov uas tawm tsam peb tsis tau paub txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Thaum lawv pom tias peb tsis txhawb tibneeg tej kev nom kev tswv, ua rau lawv xav tsis thoob li.

16 Txawm tibneeg yuav thuam li cas los xij, peb yuav tsum muab siab npuab Yehauvas. (Daniyee 3:16-18) Nyuaj heev rau cov hluas coj txawv ntawm lawv cov npoj. Nej cov uas yog niam yog txiv, pab kom nej cov menyuam ua taus siab tawv tom tsev kawm ntawv. Tej zaum nej cov menyuam yuav ntshai hais rau lawv cov xibhwb tias lawv tsis kam hawm tus chij, thiab tsis kam ua tej kevcai uas txuam nrog kev nom kev tswv. Thaum nej tsev neeg  pe hawm Vajtswv ua ke, kawm seb Yehauvas qhia li cas txog tej ntawd. Cob qhia nej cov menyuam xwv lawv thiaj txawj piav lawv txojkev ntseeg thiab hais lus saib taus luag lwm tus. (Loos 1:16) Tej zaum zoo rau nej cov ua niam ua txiv mus nrog tus xibhwb tham thiab piav peb txojkev ntseeg rau lawv.

ZOO SIAB RAU TXHUA YAM UAS YEHAUVAS TSIM

17. Peb yuav tsum ceev faj tus cwj pwm twg thiab yog vim li cas?

17 Peb nyiam noj tej zaub mov uas peb haiv neeg ib txwm noj, nyiam hais yam lus uas peb niam peb txiv qhia peb, thiab nyiam lub teb lub chaw uas peb loj hlob. Tiamsis tsis tsim nyog muab tej uas peb nyiam ntawd saib hlob dua tej uas lwm haiv neeg nyiam. Yehauvas yog tus tsim kom txhua yam muaj txhij muaj txhua, nyias txawv nyias lawm ib yam. Nws xav kom peb txaus siab rau txhua yam uas nws tau tsim tseg. (Ntawv Nkauj 104:24: Qhia Tshwm 4:11) Yog li ntawd, puas tsim nyog peb khav?

18. Vim li cas zoo rau peb xav li Yehauvas xav?

18 Yehauvas xav kom txhua haiv neeg los paub txog nws thiab tau txojsia ib txhis tsis kawg. (Yauhas 3:16; 1 Timaute 2:3, 4) Cia peb xyaum li Yehauvas. Txawm peb cov kwvtij tsis coj li peb coj, tsis xav li peb xav, tsis noj li peb noj los, peb yuav tsum zoo siab tos txais lawv. Yog tej uas lawv coj twb tsis txhaum Yehauvas ces tsis ua cas. Yog tias peb yoog peb cov kwvtij nkauj muam li no, ces peb lub neej yuav lomzem dua, thiab peb yuav nrog peb cov kwvtij nkauj muam koom ib lub siab. Peb zoo siab kawg li uas Vajtswv Yehauvas tau tso peb dim ntawm Xatas lub qab ntuj txojkev khav theeb uas nyiam sib tw, sib ntxub, thiab sib cais. Peb xav ib yam li tus sau nkauj tau hais no: “Qhov uas kwvtij nyob ua ke sib [haum] xeeb mas kuj yog qhov zoo thiab kaj siab kawg li.”Ntawv Nkauj 133:1.

^ nqe 10 Muaj ib txhia hauv lub koom txoos Filipi yog pejxeem Loos, lawv thiaj muaj cai ua ntau yam dua lawv cov kwvtij uas tsis yog pejxeem Loos.

^ nqe 12 Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.