Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJLUGKUB KHO TAU LUB NEEJ

Kuv Lub Neej Tsuas Phem Zuj Zus Xwb

Kuv Lub Neej Tsuas Phem Zuj Zus Xwb
  • YUG XYOO: 1952

  • YUG TEBCHAWS: U.S.A.

  • KEEB KWM: UA NEEG NRUJ NEEG TSIV

KUV LUB NEEJ YAV TAS LOS:

Kuv loj hlob hauv lub nroog Los Angeles [lo ee·ntsus·lev], xeev California [ka·li·fau·nia], U.S.A. Peb nyob tej koog uas muaj tub sab, muaj neeg quav yeeb quav tshuaj coob heev. Kuv niam kuv txiv yug tau peb 6 leej, 4 tug tub 2 tug ntxhais. Kuv yog tus 2.

Kuv niam ib txwm coj peb los ntseeg Vajtswv. Txhua txhua Hnub 7 kuv ua txuj nrog lawv hu nkauj tom lub tsev teev ntuj. Tiamsis Hnub 1 txog Hnub 6 kuv huas ntshis kev lomzem ua si xwb. Kuv nrog luag haus yeeb haus tshuaj, ua nkauj ua nraug, ua phem ua qias ntau yam.

Yav thaum ub kuv ua neeg nruj neeg tsiv. Thaum kuv nrog leejtwg sib ntaus mas, yam twg nyob ncaj ke kuv khaws yam ntawd los ntaus kom kuv yeej xwb. Tej uas kuv kawm hauv tsev teev ntuj twb pab tsis tau kuv li. Kuv tseem khav tias Vajtswv yog tus txib kuv mus ua pauj luag tej kev txhaum. Lub caij 1960, kuv tseem yog ib tug tub hluas kawm ntawv, kuv tau mus poo ib lub koom haum hu ua Black Panthers. Lub koom haum ntawd tsa cai rau laj mej pej xeem, tiamsis lawv ua nruj ua tsiv kom nom tswv nyoo lawv. Kuv kuj koom nrog ib lub koom haum uas sawv cev rau cov tub kawm ntawv. Muaj ob peb zaug peb kwv ntawv tawm tsam tej thawj coj, ua rau luag muab tsev kawm ntawv kaw kiag ib hnub nkaus.

Txawm tias kuv mus nrog luag kwv ntawv tawm tsam li ntawd los, yeej tsis zoo kuv siab li. Kuv thiaj pib ua phem rau lwm haiv neeg. Muaj ib zaug kuv cov phoojywg peb mus saib ib zaj yeeb yaj kiab txog lub sijhawm uas cov dub raug yuam ua qhev hauv tebchaws U.S.A. Thaum peb saib tas, ua rau peb npau taws heev. Muaj ib co hluas uas yog neeg dawb tawv tuaj saib thiab. Peb txawm muab lawv ntaus kiag tamsim ntawd. Tom qab ntawd peb tseem mus tsim teeb meem ntxiv hauv tej koog tsev uas muaj cov neeg dawb nyob.

Thaum peb cov kwvtij tiav hluas tibsi lawm, sawvdaws muab peb tis npe hu ua menyuam tub sab xwb. Peb raug tub ceev xwm ntes tas zog. Kuv ib tug kwv tseem mus koom ib pab tub sab uas nto moo heev. Kuv kuj nrog lawv ua ke thiab. Kuv lub neej tsuas phem zuj zus xwb.

PHAU VAJLUGKUB HLOOV KUV LUB NEEJ:

Kuv muaj ib tug phoojywg uas nws niam nws txiv yog Yehauvas Cov Timkhawv. Nkawd tau caw kuv nrog nkawd mus ib qho kev sib txoos. Thaum kuv mus txog tom kev sib txoos kuv pom tias cov Timkhawv yeej coj txawv ntawm luag tej. Lawv ib leeg muaj ib phau Vajlugkub, thiab thaum tuaj sib txoos ua ke lawv puavleej nthuav Vajlugkub nyeem. Cov tub ntxhais hluas tseem txawj qhuab qhia saum sam thiaj thiab! Kuv xav tsis thoob li thaum kuv hnov lawv siv lub npe Yehauvas thiab lawv qhia kuv tias  Yehauvas yog Vajtswv lub npe. (Ntawv Nkauj 83:18, NW) Tsis tas li ntawd xwb, lub koom txoos muaj ntau haiv neeg tiamsis lawv puavleej nyob sib haum xeeb.

Thaum ntej kuv tsis xav kom cov Timkhawv qhia Vajlugkub rau kuv, tiamsis kuv xav mus kev sib txoos xwb. Muaj ib hmos thaum kuv mus kev sib txoos lawd, kuv cov phoojywg mus ua si lwm qhov. Lawv cia li mus thab plaub txeeb ib tug hluas lub tsho tiv no. Tiamsis tus hluas tsis kam muab nws lub tsho hle rau lawv, lawv thiaj muab nws ntaus tuag kiag. Hnub tom qab kuv cov phoojywg khav zom zaws tias lawv muab tus hluas ntawd ntaus tuag lawm. Thaum tub ceev xwm ntes lawv mus hais plaub los lawv twb tsis pom lawv qhov txhaum. Feem coob raug kaw mus tas lawv lub neej. Kuv zoo siab kawg li uas kuv tsis nrog lawv mus ua si hmo ntawd. Txij thaum ntawd los, kuv thiaj txiav txim siab tias kuv yuav hloov kuv lub neej los kawm Vajlugkub.

Thaum kuv hluas kuv tsuas pom ib haiv neeg ntxub ib haiv neeg xwb. Tiamsis thaum kuv pom cov Timkhawv sib hlub sib pab ua rau kuv xav tsis thoob li. Muaj ib zaug, ib tug Timkhawv dawb yuav mus txawv tebchaws, nws kuj tseg nws cov menyuam rau ib yig Timkhawv dub zov. Thiab muaj dua ib zaug kuv pom ib yim Timkhawv dawb tos txais ib tug tub hluas dub los nrog lawv nyob vim nws tsis muaj chaw mus. Kuv pom tseeb tias Yehauvas Cov Timkhawv coj raws li Yexus cov lus hauv Yauhas 13:35: “Qhov uas nej sib hlub no yuav ua rau sawvdaws paub tias nej yog kuv li thwjtim.” Kuv thiaj ntseeg tias kuv nrhiav tau ib cuab kwvtij uas sib hlub sib pab tiag tiag.

Thaum kuv kawm Vajlugkub zoo zuj zus, kuv pom tias kuv yuav tsum hloov kuv lub siab. Tsis yog kuv lam xyaum ua siab ntev xwb, tiamsis kuv pom tias lub neej raws li phau Vajlugkub qhia thiaj yog lub neej zoo tshaj. (Loos 12:2) Lub 1 Hlis xyoo 1974, kuv thiaj ua kevcai raus dej los ua Yehauvas ib tug Timkhawv.

Txawm tias kuv twb ua kevcai raus dej lawm los kuv yuav tsum tswj nrees kuv lub siab. Muaj ib zaug thaum kuv mus qhia ib lub tsev rau ib lub, muaj tub sab dawj kuv lub xov tooj cua hauv tsheb mus lawm. Kuv thiaj dhia caum nws qab. Thaum kuv caum yuav cuag nws, nws muab lub xov tooj cua pov rhees hauv pem teb khiav lawm. Thaum kuv qhia zaj no rau cov kwvtij mloog, ib tug txwj laus thiaj nug tias: “Xatefanau, yog koj lam caum cuag nws koj yuav muab nws ntaus lov?” Thaum nws nug kuv li ntawd tas, kuv mam ras tias kuv yuav tsum xyaum ua ib tug neeg uas muaj lub siab mos siab muag tiag tiag.

Thaum txog lub 10 Hli ntuj xyoo 1974, kuv rau npe ua ib tug tshaj tawm puv ntoob. Peb yuav tsum qhia Vajlugkub txog li 100 txoos teev txhua lub hlis. Tom qab no kuv tau mus ua haujlwm rau Yehauvas Cov Timkhawv lub hauv paus koom haum loj uas nyob New York [nus·yoj]. Tiamsis xyoo 1978 kuv niam nkees heev, kuv thiaj rov los nyob Los Angeles. Ob xyoos tom qab ntawd kuv mam li yuav kuv tus pojniam Aarhonda [a·au·da]. Kuv tus pojniam txhawb kuv kawg li thiab pab kuv tu kuv niam mus txog thaum kuv niam tag sim neej. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv pojniam wb tau mus koom txoj Kev Kawm Vajlugkub Kile-a (Watchtower Bible School of Gilead). Thaum wb kawm tas, lub koom haum txib wb mus qhia Vajlugkub rau tebchaws Panama. Wb tseem nyob hauv lub tebchaws ntawd los txog niaj hnub nimno.

Txij thaum kuv ua kevcai raus dej los txog niaj hnub nimno, muaj ntau zaus uas kuv yuav tsum tswj kuv lub siab tiag tiag, kuv thiaj ua taus siab ntev. Kuv pom tias thaum muaj neeg txhob txwm thab kuv, zoo rau kuv sawv mus rau lwm qhov, lossis nrhiav kev los pab kom kuv siab txias. Kuv pojniam thiab coob tus kuj qhuas kuv thaum kuv tswj tau siab tus yees. Muaj tej lub sijhawm kuv npau taws heev, tiamsis kuv tseem nyiaj taus thiab. Kuv paub tias twb yog muaj tej lus cob qhia hauv phau Vajlugkub los pab, kuv thiaj hloov tau li no xwb.Henplais 4:12.

PAB TAU KUV LI CAS:

Phau Vajlugkub pab kom kuv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis, thiab kom kuv muaj kev sib haum xeeb nrog luag lwm tus. Kuv tsis ntaus tibneeg li yav thaud lawm. Tiamsis nimno kuv pab nplig thiab txhawb lawv txojkev ntseeg. Kuv tseem tau qhia Vajlugkub rau ib tug uas thaum wb tseem hluas, wb ua yeeb ncuab loj heev! Tom qab nws ua kevcai raus dej tas wb los nyob ua ib tse tau ib nyuag ntu. Txawm niaj hnub no los wb tseem sib raug zoo heev. Txij thaum kuv teev tiam Yehauvas los, kuv pojniam wb tau qhia Vajlugkub thiab pab tau tshaj li 80 leej los ua Yehauvas Cov Timkhawv.

Kuv nco Yehauvas txiaj ntsim kawg li uas nws pub ib lub neej muaj hauv paus hauv ntsis rau kuv, nrog ib cuab kwvtij uas sib hlub tiag tiag.