Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | YUAV THEV DHAU TEJ KEV NTXHOV SIAB LI CAS?

Muaj Kev Ntxhov Siab Ntau Yam!

Muaj Kev Ntxhov Siab Ntau Yam!

Povlauj nyob tebchaws Zimbabwe [xi·npa·ve]. Thaum nws mus yuav mov tom khw ua cas tshuav tej khoom txom ncauj kim kim lawm xwb. Kim tshaj 10,000 npaug tus nqe qub. Hnub tom qab xwb cov khw twb muab txhua yam khoom noj muag du lug lawm.

Janet [ntsa·nej] nyob tebchaws Amelikas. Nws tus txiv tau ntxeev siab rau nws thiab tso lawv cov niam tub tseg. Janet nyuaj siab kawg nkaus thiab txhawj txog nws cov menyuam heev.

Alona [a·lau·na] nyob tebchaws Yixayee. Thaum nws hnov lub tswb quaj, nws nrhiav chaw nkaum tamsid. Nws pw twjywm hauv av mus txog thaum hoob pob ntsiag tas. Nws ntshai heev ua rau nws tshee na xwb.

Peb nyob rau lub “sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg.” (2 Timaute 3:1) Ib txhia ntxhov siab heev vim tu ncua nyiaj txiag, lub cuab lub yig tawg tas, muaj kev tsov kev rog, kev mob kev nkeeg, lossis lwm yam xwm txheej phem. Lwm cov txhawj tsam lawv ho mob kheeb xawm (cancer). Lawv kuj pom tias lub ntiajteb tsuas phem zuj zus xwb, xyov yav tom hauv ntej lawv tej xeeb ntxwv yuav ua neej li cas.

Puas muaj zaum puav uas tsim nyog peb txhawj ntshai thiab? Yeej muaj. Tej zaum peb txhawj thaum peb yuav xeem ntawv lossis xam phaj haujlwm. Yog peb ntshai raug mob peb kuj xyuam xim dua. Tiamsis tsis zoo rau peb niaj hnub txhawj. Muaj neeg tshawb pom tias kev txhawj xeeb ua rau neeg txojsia luv. Thaum ub Yexus nug li no: “Nej cov muaj leejtwg txojkev txhawj yuav txuas tau nws txojsia ntev ib tshim ntxiv?” Yog li ntawd, kev txhawj xeeb pab tsis tau kom neeg txojsia ntev. Yexus thiaj ceeb toom kom peb tsis txhob txhawj txog ntau yam. (Mathai 6:25, 27) Yuav ua li cas thiaj pab tau peb?

Peb yuav tsum nrhiav tswvyim es muaj kev ntseeg rau Vajtswv, thiab cia siab ntsoov rau lub neej yav tom hauv ntej, peb thiaj tsis txhawj txog ntau yam. Povlauj, Janet thiab Alona tau ua li ntawd lawv thiaj tiv dhau. Txawm peb tsis tau raug tej kev nyuaj siab li lawv, los cia peb kawm ntxiv txog tej uas lawv raug, peb thiaj tiv dhau tej kev nyuaj siab yav tom hauv ntej.