Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Lub 7 Hli Xyoo 2015 | Yuav Thev Dhau Tej Kev Ntxhov Siab Li Cas?

Muaj tsheej plhom leej raug kev ntxhov siab ntau yam, txawm li ntawd los ib txhia tsis nyuaj siab npaum li cov. Ua cas lawv ho thev taus?

THAWJ ZAJ

Muaj Kev Ntxhov Siab Ntau Yam!

Cov neeg tshawb txujci pom tias kev nyuaj siab txo tau yus txojsia luv. Yuav ua li cas yus thiaj uv dhau?

THAWJ ZAJ

Ntxhov Siab Txog Nyiaj Txiag

Txawm tias ib puas tsav yam nce nqe tas lawm los, tus kwvtij no pab tau nws lub cuab lub yig.

THAWJ ZAJ

Ntxhov Siab Txog Tsev Neeg

Muaj ib tug muam uas raug kev nyuaj siab ntau yam vim nws tus txiv ntxeev siab rau nws thiab muab lawv cov niam tub tso tseg. Kawm seb kev ntseeg pab tau tus muam no li cas.

THAWJ ZAJ

Ntxhov Siab Vim Muaj Kev Piam Sij

Yuav ua li cas tiv dhau kev tsov kev rog, kev tub sab tub nyiag, kev puas tsuas lub ntiajteb, thiab lwm yam kab mob kev nkeeg?

Txhawb Lub Vaj Kaj Siab Ntawm Sab Kev Ntseeg

Puas yog lub tuam tsev ntawm sab kev ntseeg thiab lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg piv txog ib yam xwb? Qhov “chaw zoo kawg nkaus” uas Povlauj ua yog toog pom piv txog dabtsi?

“Qhov Uas Txhiv Nej Dim Los Ze Lawm”!

Thaum txog lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li, yuav muaj xov xwm dabtsi? Yuav ua li cas rau cov xaiv tseg rau lub caij ntawd?

Muab Siab Npuab Vajtswv Lub Nceeg Vaj

Cov Khixatia yuav tsum xyaum li cas lawv thiaj npuab siab rau Yehauvas thiab nws lub Nceeg Vaj?

VAJLUGKUB KHO TAU LUB NEEJ

Kuv Lub Neej Tsuas Phem Zuj Zus Xwb

Xatefanau McDowell yog ib tug tub hluas uas nyiam ua nruj ua tsiv heev, tiamsis thaum nws cov phoojywg tua ib tug neeg tuag lawm nws thiaj txiav txim siab hloov nws lub neej.

Peb Lub Tsev Pe Hawm Vajtswv

Peb yuav ua li cas saib taus cov tsev uas peb siv los pe hawm Yehauvas? Peb yuav muab nyiaj qhovtwg los kho thiab tsa cov Tsev Nceeg Vaj?