Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 6 Hli Xyoo 2015

Vajtswv Pub Hwjchim Rau Khetos

Vajtswv Pub Hwjchim Rau Khetos

“Khetos uas yog Vajtswv lub hwjchim.”1 KHAULEE 1:24.

1. Vim li cas Povlauj thiaj hais tias Khetos yog “Vajtswv lub hwjchim”?

PHAU VAJLUGKUB muaj ntau zaj qhia tias Vajtswv pub hwjchim rau Yexus Khetos ua txujci phimhwj. Thaum peb nyeem txog tej txujci uas Yexus ua txhawb tau peb zog kawg li. (Mathai 9:35; Luka 9:11) Twb yog vim li ntawd, Povlauj thiaj hais tias Khetos yog “Vajtswv lub hwjchim.” (1 Khaulee 1:24) Ua li tej txujci ntawd pab tau peb li cas?

2. Peb kawm tau dabtsi los ntawm tej txujci uas Yexus tau ua?

2 Tus tubtxib Petus hais tias Yexus ua “tej txujci tseem ceeb thiab tej uas phimhwj” kawg li. (Tubtxib Tes Haujlwm 2:22) Tej txujci ntawd ua qauv txog dabtsi? Ua qauv qhia tias thaum Yexus kav 1,000 xyoo nws yuav ua tej txujci zoo tshaj ntawd thiab. Nws yuav pab tag nrho cov tibneeg hauv lub qab ntuj khwb no. Tej txujci ntawd kuj qhia peb tias Yexus thiab Yehauvas muaj tus cwj pwm zoo li cas. Hauv zaj no peb yuav kawm txog 3 qho txujci phimhwj uas Yexus tau ua, seb pab tau peb li cas tamsim no thiab yav tom hauv ntej.

 UA SIAB DAWB PUB RAU LUAG

3. (1) Piav seb tau muaj li cas thaum Yexus mus nrog lawv noj tshoob hauv Khana. (2) Puas tas Yexus ua qhov txujci no?

3 Muaj ib zaug Yexus thiab nws niam mus nrog lawv noj tshoob hauv Khana. Tus nraug vauv thiab tus nkauj nyab yuav tsum npaj txhij tos txais qhua, tiamsis tej zaum muaj qhua coob heev thiaj tsis muaj cawv txaus haus. Maivliag thiaj thov Yexus pab nkawd. Puas yog Maivliag paub tias Yexus muaj hwjchim? Tej zaum kuj yog li ntawd thiab. Maivliag yuav tsum xav txog tej lus faj lem uas qhia txog nws tus tub. Nws paub tias Yexus yog “Vajtswv uas loj dua ntais tus tub.” (Luka 1:30-32; 2:52) Txawm li cas los xij, Maivliag thiab Yexus nkawd yeej xav pab 2 niam txiv ntawd. Yexus thiaj muab 380 lib (liter) dej lossis 100 nkas loos (gallon) hloov ua “cov thawj cawv txiv hmab” rau sawvdaws haus. Nov yog thawj qhov txujci uas Yexus tau ua. (Nyeem Yauhas 2:3, 6-11.) Tsis tas Yexus ua qhov txujci no. Tiamsis vim nws hlub tibneeg thiab nws xav xyaum li nws Leej Txiv Yehauvas, nws thiaj muaj lub siab dawb pub rau luag.

4, 5. (1) Peb kawm tau li cas los ntawm thawj qhov txujci uas Yexus ua? (2) Qhov txujci hauv Khana qhia li cas txog lub qab ntuj tshiab?

4 Yexus tau muab dej hloov ua cawv txiv hmab kom txaus coob leej haus. Peb kawm tau li cas los ntawm tus qauv no? Peb kawm tau tias Yehauvas thiab Yexus nkawd tsis cuaj khaum li. Nkawd muaj lub siab dawb paug pub rau sawvdaws. Nkawd txawj xav txog tibneeg thiab txawj txuag lwm tus ntsej muag. Tsis tas li ntawd xwb, tus qauv no qhia tias hauv lub qab ntuj tshiab, Yehauvas yuav pub kom tag nrho cov neeg hauv lub ntiajteb no muaj txaus noj txaus haus.Nyeem Yaxaya 25:6.

5 Tshuav tsis ntev lawm xwb Yehauvas yuav pub kom peb txhua tus muaj txaus noj txaus siv thiab muaj vag muaj tse nyob. Thaum peb xav txog tej uas Yehauvas cog tseg rau peb hauv lub Vaj Kaj Siab, yeej ua rau peb nco Yehauvas txiaj ntsig kawg li, puas yog?

Thaum peb siv sijhawm los pab cov kwvtij nkauj muam, twb yog peb xyaum Yexus ntag (Saib nqe 6)

6. (1) Yexus siv nws lub hwjchim li cas xwb? (2) Peb yuav xyaum Yexus li cas?

6 Yexus tsis siv nws lub hwjchim los ua raws li nws siab nyiam. Thaum Ntxwg Nyoog ntxias kom Yexus muab pob zeb hloov ua ncuav, nws tsis kam ua li Ntxwg Nyoog hais. (Mathai 4:2-4) Yexus tsuas siv nws lub hwjchim los pab lwm tus xwb. Peb yuav xyaum nws li cas? Yexus hais tias peb yuav tsum “pub rau luag.” (Luka 6:38) Pub rau luag li cas? Zoo rau peb caw lwm tus tuaj nrog peb noj ib pluag mov. Tom qab kev sib txoos, kuj zoo rau peb nrhiav kev txhawb peb cov kwvtij nkauj muam. Tej zaum peb yuav lauj sijhawm mloog ib tug kwvtij xyaum nws zaj lus qhia. Lossis zoo rau peb cob kom peb cov kwvtij nkauj muam yimhuab txawj qhia Vajlugkub ntxiv. Yog peb nrhiav sijhawm los pab lwm tus li no, twb yog peb coj li Yexus ntag.

“LAWV TXHUA TUS NOJ TSAU HUVSI”

7. Xatas lub qab ntuj no zoo li cas xwb?

7 Yeej ib txwm muaj cov neeg txom nyem. Yehauvas thiaj hais rau cov Yixayee tias “tej neeg pluag yuav ploj tsis tag hauv lub  tebchaws no.” (Kevcai 15:11) Ntau pua xyoo tom qab no, Yexus hais tias, “yuav muaj cov neeg pluag nrog nej nyob mus li.” (Mathai 26:11) Puas yog yuav muaj neeg txom nyem nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis? Tsis yog. Yexus hais li ntawd rau qhov tamsim no Xatas tseem kav lub qab ntuj no. Yog li ntawd, yeej yuav muaj neeg txom nyem nyob rau hauv lub qab ntuj phem no. Tiamsis thaum peb nyob hauv lub qab ntuj tshiab, yuav tsis zoo li qub lawm. Thaum ntawd yuav tsis muaj cov neeg txom nyem ntxiv lawm. Yuav muaj txaus noj txaus haus thiab sawvdaws yuav noj seem noj sos!

8, 9. (1) Vim li cas Yexus thiaj pub mov rau tibneeg coob heev noj? (2) Koj puas nyiam Yexus qhov txujci no?

8 Tus sau nkauj hais li no txog Yehauvas: “Koj cev tes, koj pub rau txhua yam uas ciaj sia tau noj npaum li uas lawv xav noj.” (Ntawv Nkauj 145:16) Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no nws coj ib yam li nws Leej Txiv Yehauvas. Nws hlub tshua cov tibneeg. Tsis yog nws lam ua rau luag qhuas tias nws muaj hwjchim. Cia peb kawm thiab nyeem Mathai 14:14-21. Muaj ib pab neeg coob coob raws Yexus qab tawm hauv nroog los. (Mathai 14:13) Thaum hnub yuav poob qho, Yexus cov thwjtim txhawj tsam cov tibneeg tshaib plab thiab tsaug leeg heev. Cov thwjtim thiaj thov kom Yexus tso lawv mus yuav zaub mov noj. Tiamsis Yexus ua li cas xwb?

9 Yexus thiaj ua txujci phimhwj kawg li. Nws muab 5 lub ncuav thiab 2 tug ntses faib rau sawvdaws noj tsau npo. Cov txivneej uas tuaj hnub ntawd muaj txog 5,000 leej, twb tsis suav pojniam menyuam. Cov tibneeg noj tsis tag, cov thwjtim tseem khaws tau 12 tawb. Vim li cas Yexus thiaj ua txujci li ntawd? Vim nws hlub cov tibneeg heev. Yexus xav kom lawv muaj zog taug kev rov qab mus lawv vaj lawv tsev.Luka 9:10-17.

10. Yav tom hauv ntej yuav ua li cas rau txojkev txom nyem?

10 Vim tej nom tswv siab hlob thiab coj tsis ncaj, tej laj mej pej xeem ntau txhiab ntau vam thiaj raug kev txom nyem. Txawm peb cov kwvtij los, ib txhia kuj tsis muaj txaus noj txaus siv. Thaum Yehauvas pom tej no yeej ua rau nws mob siab kawg, thiab nws xav nqes tes pab noob neej. Nws yeej muaj peevxwm kho tau ib puas tsav yam rau qhov nws yog tus Vajtswv muaj hwjchim loj kawg nkaus. Yehauvas cog lus tias tshuav tsis ntev lawm xwb, nws yuav tshem tawm tej kev txom nyem hauv lub qab ntuj no mus. Cov uas mloog Vajtswv lus yuav pom tej lus cog tseg no muaj tiav!Nyeem Qhia Tshwm 7:16.

11. (1) Koj puas ntseeg tias Yexus yuav siv nws lub hwjchim los pab tag nrho cov tibneeg hauv lub ntiajteb no? (2) Thaum koj xav txog tej uas Khetos yuav ua yav tom hauv ntej, puas ua rau koj xav qhia rau lwm tus paub?

11 Thaum Yexus los hauv ntiajteb no, nws tsuas ua tej txujci phimhwj hauv Yixayee tebchaws tau 3 xyoos thiab 6 lub hlis xwb. (Mathai 15:24) Tiamsis yav tom hauv ntej Yexus yuav ua Vajntxwv kav 1,000 xyoo. Thaum ntawd nws tsis yog pab ib koog me me xwb, tiamsis nws yuav pab tag nrho cov tibneeg hauv lub qab ntuj khwb no. (Ntawv Nkauj 72:8) Yexus tej txujci qhia tias nws siv nws lub hwjchim los pab kom neeg tau zoo xwb. Niaj hnub no peb tsis muaj hwjchim ua tej txujci phimhwj, tiamsis peb muaj peevxwm tshaj tawm tej lus cog tseg hauv phau Vajlugkub rau lwm tus. Peb txhua tus uas yog Yehauvas Cov Timkhawv muaj feem ua tes haujlwm no. (Loos 1:14, 15) Thaum peb xav txog tej uas Khetos yuav ua sai sai no, yeej ua rau peb xav qhia sawvdaws paub, puas yog?Ntawv Nkauj 45:1; 49:3.

YEHAUVAS THIAB YEXUS TSWJ TAU TEJ HUAB CUA

12. Yexus puas paub zoo txog lub ntiajteb no?

12 Thaum Vajtswv tsim lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam nyob rau hauv, phau Vajlugkub hais tias Yexus “nyob ntawm [Yehauvas] ib sab, ib yam nkaus li tus Kws ua tsev.”  (Paj Lug 8:22, 30, 31; Yauhas 1:2, 3, 10) Yog li ntawd, peb tso siab tias Yexus yeej paub zoo txog lub ntiajteb. Nws paub tswj tej huab cua huvsi.

Koj xav li cas txog tej txujci uas Yexus tau ua? (Saib nqe 13 thiab 14)

13, 14. Piav seb Yexus tswj tau tej huab cuab li cas.

13 Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb nws tswj tau tej huab cua. Qhov ntawd qhia tias nws muaj Vajtswv lub hwjchim tiag. Xav txog lub sijhawm uas Yexus txwv cua daj cua dub. (Nyeem Malakau 4:37-39.) Muaj ib tug yawg tshawb fawb phau Vajlugkub hais tias hauv Malakau tshooj 4 lo lus Kili “cua daj cua dub,” yog hais rau tej huab cua loj heev lossis tej khaub zeeg cua. Tej zaum muaj huab tsaus dub nciab, cua nplawm ntws, xob nroo tej niag rhev, thiab los nag hlob heev. Thaum los dhau plaws, ib puas tsav yam ntxhov hnyo. Tus tubtxib Mathai thiaj sau tias “muaj cua daj cua dub ntsawj hiavtxwv, mas lub nkoj thiaj raug tej niag nthwv dej nyab.”Mathai 8:24.

14 Lub sijhawm ntawd dej hiavtxwv ntas tej niag nthwv los rau hauv lub nkoj. Txawm tias lub nkoj ua yoj ua yees npaum li ntawd los, Yexus tsaug zog heev nws tsis hnov li. Cov thwjtim ntshai kawg li, lawv thiaj tsa Yexus sawv. Lawv qw nrov nrov tias, “Peb tabtom yuav puam tsuaj.” (Mathai 8:25) Yexus thiaj sawv los hais rau hiavtxwv tias: “Cia li tus yees, nyob twjywm.” (Malakau 4:39) Ces cua txawm tu nrho, thiab “txhua yam tus yees huvsi.” Qhov txujci no ua qauv tias Yexus muaj hwjchim tswj tej huab cua tiag!

15. Ua cas peb thiaj paub tias Yehauvas tswj tau tej huab cua?

15 Yehauvas yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, nws yog tus pub hwjchim rau Yexus. Yehauvas tswj tau tej huab cua hauv lub ntiajteb no. Ua cas peb thiaj paub li ntawd? Thaum dej tsis tau nyab ntiajteb Yehauvas hais tias: “Tshuav xya hnub kuv yuav tso nag los rau hauv lub ntiajteb no plaub caug hnub plaub caug hmo.” (Chiv Keeb 7:4) Tsis tas li ntawd xwb, Khiav Dim 14:21 qhia tias: “[Yehauvas] ua rau cua ntsawj hlob hlob sab hnub tuaj.” Yauna 1:4 kuj hais tias: “[Yehauvas] tso cua nplawm hlob hlob rau hauv hiavtxwv thiaj li muaj cua daj cua dub ntsawj  ceev kawg hauv hiavtxwv ua rau lub nkoj yuav tawg.” Yog li ntawd, hauv lub qab ntuj tshiab Yehauvas yuav tswj tej huab cua huv tibsi.

16. Koj puas zoo siab tias Yehauvas thiab Yexus nkawd muaj hwjchim tswj tau tej huab cua?

16 Thaum peb kawm tias Yehauvas thiab Yexus nkawd muaj hwjchim tswj tau tej huab cua yeej ua rau peb zoo siab kawg li, puas yog? Lub sijhawm uas Khetos Kav 1,000 Xyoo, tsis muaj leejtwg yuav txhawj tsam muaj tej huab cua phem. Yuav tsis muaj khaub zeeg cua, tsis muaj tej roob hluavtaws tawg, tsis muaj av qeeg thiab tsis muaj dej hiavtxwv loj ntas tuaj kuav tej zej zos ntawm ntug hiavtxwv lawm. Peb yuav tsis txhawj tsis ntshai rau qhov Vajtswv yuav tiv thaiv noob neej. (Qhia Tshwm 21:3, 4) Peb tso siab tias Yehauvas yuav pub hwjchim rau Yexus tswj tej huab cua rau lub sijhawm uas nws kav 1,000 xyoo.

XYAUM VAJTSWV THIAB KHETOS TAMSIM NO

17. Peb yuav xyaum Vajtswv thiab Khetos tamsim no li cas?

17 Peb yeej txwv tsis tau tej huab cua phem. Yehauvas thiab Yexus thiaj muaj hwjchim ua tau li ntawd xwb. Tiamsis peb coj tau raws li phau Vajlugkub qhia kom ua zoo rau luag lwm tus. (Nyeem Paj Lug 3:27.) Thaum peb cov kwvtij nkauj muam raug kev txom nyem nyuaj siab, peb yuav tsum sib pab sib txhawb zog. Tej zaum peb yuav pab nyiaj txiag, pab zaub mov, lossis hais lus zoo nplig lawv siab. (Paj Lug 17:17) Yog tias muaj tej xwm txheej huab cua phem, zoo rau peb nqes tes pab. Thaum muaj huab cua phem ua rau ib tug poj ntsuam lub tsev puam tsuaj tas, nws hais tias: “Kuv zoo siab kawg li uas kuv nyob hauv Yehauvas lub koom haum. Lub koom haum pab kuv ntawm sab nqaij tawv thiab sab kev ntseeg tibsi.” Muaj dua ib tug muam tsis muaj txij nkawm nyuaj siab heev thaum cua daj cua dub nplawm nws lub tsev piam tas. Tiamsis thaum cov kwvtij sawvdaws tuaj pab kho tau nws lub tsev, ua rau nws zoo siab tshaj plaws li. Nws hais tias: “Ua Yehauvas tsaug!” Thaum peb cov kwvtij nkauj muam sib pab li no, yeej ua rau peb nco lawv txiaj ntsig kawg li. Peb hajyam nco txiaj ntsig rau Yehauvas thiab Yexus Khetos vim nkawd mob siab txog peb tiag.

18. Vim li cas Yexus thiaj ua tej txujci phimhwj thiab koj puas txaus siab rau qhov ntawd?

18 Yexus tes dej num hauv ntiajteb no qhia tias nws muaj “Vajtswv lub hwjchim” tiag. Tiamsis nws yeej tsis siv lub hwjchim ntawd los ua rau luag qhuas nws. Tiamsis nws ua tej txujci phimhwj vim nws hlub tibneeg tiag tiag. Cia peb kawm ntxiv txog qhov ntawd nyob rau lwm zaj.