“Kuv . . . xyiv fab rau ib tsoom neeg.”PAJ LUG 8:31.

1, 2. Yexus hlub noob neej npaum li cas?

YEXUS KHETOS yog Vajtswv tus Tub hlob. Nws ua qauv rau sawvdaws pom tias Vajtswv Yehauvas muaj tswvyim heev. Yexus zoo li tus “Kws ua tsev” nyob ntawm Vajtswv ib sab. Thaum Yexus pom Yehauvas “tsim lub ntuj” thiab “pua daim lag zeb tiag lub ntiajteb,” nws zoo siab kawg li. Tiamsis Yexus txaus siab rau dabtsi tshaj? Phau Vajlugkub hais tias Yexus “xyiv fab rau ib tsoom neeg.” (Paj Lug 8:22-31) Yog li ntawd, txij thaum ntuj tsim teb raug los, Yexus yeej hlub tibneeg heev.

2 Yexus hlub nws Leej Txiv Yehauvas thiab hlub tibneeg kawg li, nws thiaj zoo siab hlo los yug ua tibneeg hauv ntiajteb no. Yexus muab nws txojsia “ua nqe txhiv neeg coob coob.” (Mathai 20:28; Filipi 2:5-8) Vajtswv pub hwjchim rau Yexus ua ntau yam txujci phimhwj hauv ntiajteb no. Tej txujci ntawd ua pov thawj tias Yexus hlub tibneeg kawg li tiag. Tshuav tsis ntev lawm xwb, nws yuav foom koob hmoov rau noob neej ib yam li ntawd.

3. Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

3 Thaum Yexus los hauv ntiajteb no, nws tshaj tawm “txoj xov zoo” txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. (Luka 4:43) Nws paub tias lub Nceeg Vaj yuav ua kom Vajtswv lub npe dawb huv. Lub Nceeg  Vaj yuav kho tibneeg tej teeb meem mus ib txhis. Yexus thooj txhij tshaj tawm thiab ua txujci los pab tibneeg. Tej txujci ntawd qhia tias Yexus hlub tshua ib tsoom tibneeg heev. Tej txujci ntawd pab tau peb li cas? Tej txujci ntawd pab kom peb muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej. Cia peb kawm txog 4 qhov txujci uas Yexus tau ua.

“YEXUS MUAJ HWJCHIM . . . KHO TAU MOB”

4. Thaum Yexus ntsib tus txivneej mob ruas tau muaj li cas?

4 Yexus ua nws tes haujlwm hauv Kalilais tebchaws. Muaj ib zaug Yexus ntsib ib tug txivneej mob ruas. (Malakau 1:39, 40) Luka yog ib tug kws kho mob. Hauv phau ntawv Luka nws piav tias tus txivneej ntawd “mob ruas thoob plaws ib ce.” (Luka 5:12) Phau Vajlugkub hais tias thaum tus txivneej ntawd pom Yexus, nws “txhos caug ntua thov Yexus hais tias, ‘Yog koj xav kho, koj yeej kho tau kuv zoo kom huv.’ ” Tus txivneej ntawd paub tias Yexus muaj hwjchim kho tau nws, tiamsis nws xav paub seb Yexus puas muaj lub siab xav kho tiag. Vim li cas? Rau qhov tiam ntawd cov Falixai yeej saib tsis taus cov neeg mob ruas li. Yexus puas yuav coj li lawv thiab? Tej zaum tus txivneej no tej tes taw twb qhuav nqws tas, Yexus puas yuav hlub tshua nws? Ua li koj ne, yog koj nyob tiam ntawd koj yuav coj li cas?

5. Vim li cas Yexus xav kho tus neeg mob ruas?

5 Mauxe Txoj Kevcai sam hwm tias cov neeg mob ruas yuav tsum qw tias, “Qias tsis huv, qias tsis huv” kom sawvdaws zam kev. Tiamsis tus txivneej uas Yexus kho, tsis ua raws li txojcai ntawd. (Levi Tej Kevcai 13:43-46) Yexus puas npau taws rau nws? Yexus tsis npau. Yexus tsuas xav seb yuav ua li cas thiaj pab tau tus txivneej ntawd xwb. Yexus hlub tus txivneej ntawd heev Yexus thiaj ua txujci kho nws zoo. Yeej tsis muaj leejtwg yuav xav kov tus neeg mob ruas ntawd, tiamsis Yexus cia li cev tes npuab nkaus tus txivneej ntawd thiab hais tias: “Kuv xav los maj, cia li zoo kiag huv lauj.” Nws tej mob ruas txawm zoo hlo tamsim ntawd. (Luka 5:13) Yog li ntawd, Yehauvas pub hwjchim rau Yexus ua qhov txujci no sawvdaws thiaj paub tias Yexus hlub tibneeg npaum li cas.Luka 5:17.

6. (1) Yexus kho tibneeg tej mob li cas? (2) Yexus tej txujci ua pov thawj li cas?

6 Vajtswv pub hwjchim rau Yexus ua ntau yam txujci phimhwj. Nws tsis yog kho cov neeg mob ruas xwb. Yexus kuj kho lwm yam kev mob kev nkeeg thiab. Phau Vajlugkub qhia tias cov tibneeg xav tsis thoob thaum lawv pom cov neeg hais tsis tau lus ‘hais tau lus, cov uas tuag tes tuag taw zoo, cov neeg ceg tawv mus taus kev thiab cov dig muag pom kev lawm.’ (Mathai 15:31) Niaj hnub no cov kws kho mob cheem tsum kom lwm tus pab muab raum, muab siab, muab ntsws mam li kho tau tus neeg muaj mob. Tiamsis Yexus tsis zoo li ntawd. Nws muaj hwjchim kho cov neeg muaj mob zoo huvsi. Tsis tas tus neeg muaj mob yuav los sawv ntawm Yexus xubntiag thiaj yuav kho tau nws. Txawm nyob deb nyob ze los Yexus kho tau tibsi. (Yauhas 4:46-54) Tej txujci ntawd ua pov thawj li cas? Ua pov thawj tias peb tus Vajntxwv Yexus Khetos tsis yog muaj hwjchim kho neeg zoo xwb, tiamsis nws yeej muaj lub siab xav pab kom tibneeg txhob muaj mob muaj nkeeg li lawm. Thaum peb kawm tias Yexus mob siab tibneeg npaum li no, ua rau peb tso siab tias thaum peb nyob hauv lub qab ntuj tshiab, nws yuav “khuvleej cov neeg tsis muaj zog thiab cov uas txom nyem.” (Ntawv Nkauj 72:13) Yexus yeej xav kho tibneeg tiag tiag li. Nws yuav kho txhua tus uas muaj mob muaj nkeeg.

 “SAWV TSEES . . . NQA KOJ LUB CHAW PW THIAB MUS KEV”

7, 8. Tau muaj li cas ua ntej Yexus ntsib tus txivneej uas mus tsis taus kev?

7 Ob peb hlis tom qab Yexus kho tau tus neeg mob ruas zoo lawd, Yexus mam li sawv kev mus rau lub xeev Yudia mus tshaj tawm txoj xov zoo. Muaj ntau txhiab leej hnov txoj xov zoo, thiab pom tias Yexus hlub sawvdaws kawg li. Yexus xav nplig cov txom nyem siab thiab cov uas raug luag quab yuam caij tsuj. Nws txhawb kom lawv muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej.Yaxaya 61:1, 2; Luka 4:18-21.

8 Lub hli Nixa Yexus sawv kev mus ua Kevcai Hla Dhau hauv lub nroog Yeluxalees. Muaj tibneeg coob heev tuaj ua Kevcai Hla Dhau. Ze ntawm lub tuam tsev muaj ib lub pas dej hu ua Npexatha. Yexus ntsib ib tug txivneej uas mus tsis taus kev pw ntawm lub pas dej ib sab.

9, 10. (1) Vim li cas tibneeg coob ua luaj li tuaj ntawm lub pas dej Npexatha? (2) Yexus ua dabtsi thaum nws mus txog ntawm lub pas dej, thiab nws ua qauv li cas rau peb xyaum? (Saib daim duab ntawm sab 13.)

9 Vim li cas muaj neeg coob ua luaj li tuaj da lub pas dej Npexatha? Rau qhov lawv ntseeg tias thaum cov dej ntas, tus uas nqes mus rau hauv lub pas dej txawm zoo mob. Thaum Yexus mus txog ntawd, tej zaum tibneeg tuaj nchuav nthwv ntawm lub pas dej. Tus yuav mob li cas los muaj, lawv puavleej xav kom lawv zoo mob xwb. Yexus twb tsis muaj mob, ua cas nws ho tuaj ntawd thiab? Twb yog nws hlub cov neeg txom nyem ntawd heev. Thaum ntawd Yexus thiaj ntsib tus txivneej mus tsis taus kev uas pw ntawm lub pas dej ib sab. Tus txivneej ntawd twb mob tau 38 xyoo lawm, tseem ntev tshaj li lub sijhawm uas Yexus los nyob hauv ntiajteb no thiab.Nyeem Yauhas 5:5-9.

10 Yexus nug tus txivneej ntawd seb nws puas xav zoo mob. Nws teb Yexus tias nws yeej xav zoo, nws thiaj tuaj pw ntawm lub pas dej no. Tiamsis thaum dej ntas tsis muaj neeg pab tuav nws mus rau hauv lub pas dej, nws thiaj tsis txawj zoo li. Tus txivneej ntawd nyuaj siab heev. Yexus thiaj hais kom tus txivneej ntawd sawv tsees thiab nqa nws lub chaw pw mus. Ua ciav tamsim ntawd, tus txivneej txawm sawv tsees ua raws li Yexus hais. Qhov txujci no ua pov thawj tias hauv lub qab ntuj tshiab Yexus yuav ua tau txujci ib yam li ntawd. Yexus khuvleej thiab mob siab tibneeg heev. Nws txhob txwm mus nrhiav cov neeg txom nyem xwv nws thiaj tau pab lawv. Yexus tus qauv pab kom peb muaj lub siab hlub cov txom nyem. Vim lub qab ntuj no phem kawg li, peb yuav tsum rau siab ntso mus nrhiav cov uas nyuaj siab ntxhov plawv, peb thiaj tau qhia txoj xov zoo rau lawv.

“LEEJTWG KOV KUV?”

11. Malakau 5:25-34 qhia tias Yexus hlub tibneeg li cas?

11 Nyeem Malakau 5:25-34. Muaj ib tug pojniam uas nchuav cev tau 12 lub xyoos. Tus mob no txaj muag heev thiab ua rau nws lub neej txom nyem ntsuav. Nws kuj tsis tau zoo pe hawm Vajtswv li thiab. Nws mus cuag coob tus kws kho mob thiab nws siv tag nrho nws tej nyiaj txiag mus nrhiav kev pab, tiamsis nws tsuas mob loj zuj zus ntxiv xwb. Thaum nws hnov txog Yexus, nws thiaj nrog ib co neeg coob coob raws Yexus qab. Nws nam ntiag mus kov kiag Yexus lub tw tsho. (Levi Tej Kevcai 15:19, 25) Thaum tus pojniam kov kiag Yexus lub tsho, hwjchim tawm hauv Yexus tamsim ntawd, Yexus thiaj nug seb leejtwg kov nws. Tus pojniam “ntshai tshee hnyo los khwb nkaus rau ntawm Yexus xubntiag” thiab nws mam li qhia tias nws yog tus kov Yexus lub tsho. Yexus paub tias twb yog Yehauvas kho tus  pojniam ntawd, nws thiaj ua tib zoo hais li no: “Mentxhais’e, koj txojkev ntseeg ua rau koj zoo lawm. Cia li mus ua siab tus yees thiab tus mob no zoo kiag.”

Yexus tej txujci phimhwj qhia tias nws hlub peb thiab xav pab daws peb tej teeb meem tiag (Saib nqe 11, 12)

12. (1) Yexus tus cwj pwm zoo li cas xwb? (2) Yexus tseg tus qauv zoo li cas rau peb?

12 Tus qauv no qhia tias Yexus hlub tibneeg kawg li. Nws hajyam hlub cov neeg uas muaj mob muaj nkeeg. Xatas tsis coj li Yexus. Xatas xav ntxias kom peb xav yuam kev tias tsis muaj leejtwg hlub tshua peb, thiab peb tsis muaj nqes dabtsi li. Tiamsis Yexus tej txujci pab peb pom tseeb tias nws hlub tshua peb thiab xav kho peb tej teeb meem. Peb zoo siab kawg li uas Yexus yog peb tus Vajntxwv thiab tus Pov Thawj Hlob! (Henplais 4:15) Muaj ib txhia muaj mob muaj nkeeg tau ntev los lawm. Yog tias peb tsis tau raug dua tej kev mob kev nkeeg li ntawd, ces peb tsis paub tias lawv ua neej txom nyem npaum li cas tiag. Txawm li ntawd los xav txog Yexus tus qauv. Nws twb tsis tau mob ib zaug li los nws tseem hlub tshua cov tibneeg uas muaj mob muaj nkeeg. Cia peb xyaum Yexus txojkev hlub thiab.1 Petus 3:8.

“YEXUS KUJ QUAJ”

13. Zaj uas Laxalau sawv rov qab los qhia li cas txog Yexus?

13 Thaum Yexus pom lwm tus muaj kev nyuaj siab ua rau nws mob siab kawg li. Xav txog lub sijhawm uas Yexus tus phoojywg Laxalau tuag lawm. Phau Vajlugkub qhia tias thaum Yexus pom Laxalau cov nruab ze quaj zom zaws, ua rau nws “mob siab heev thiab nyuaj siab kawg.” (Nyeem Yauhas 11:33-36.) Yexus twb npaj tias nws yuav tsa Laxalau sawv rov qab los. Txawm nws paub li ntawd los, nws tseem quaj thiab. Nws tsis txaj muag rau cov tibneeg uas nyob puag ncig nws. Yexus yeej hlub Laxalau thiab  lawv tsev neeg heev, nws thiaj thov kom Vajtswv pub hwjchim rau nws tsa Laxalau ciaj sawv rov qab los.Yauhas 11:43, 44.

14, 15. (1) Ua cas peb thiaj paub tias Yehauvas xav tshem tawm txhua yam kev txom nyem? (2) Lo lus Kili hais tias “qhov ntxa” yog txhais li cas?

14 Phau Vajlugkub piav tias Yexus zoo ib yam li nws Leej Txiv Yehauvas. (Henplais 1:3) Yog li ntawd, tej txujci uas Yexus tau ua qhia tias Yehauvas thiab Yexus nkawd yeej xav tshem tawm kev mob kev nkeeg thiab kev ploj kev tuag. Tshuav tsis ntev lawm xwb, Yehauvas thiab Yexus yuav tsa coob leej ntau tus sawv rov qab los. Yexus hais tias “lub sijhawm tabtom los mas txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa” yuav sawv rov qab los.Yauhas 5:28, 29.

15 Lo lus Kili hais tias “qhov ntxa” yog txhais tias “nco txog.” Yog li ntawd Yehauvas yeej nco ntsoov cov uas tuag lawd. Nws yog tus Vajtswv muaj hwjchim loj kawg nkaus uas tsim ib puas tsav yam. Nws muaj peevxwm cim tau txhua yam txog peb, seb peb zoo li cas thiab coj tus cwj pwm li cas. (Yaxaya 40:26) Tsis yog Yehauvas muaj hwjchim es nws lam nco txog peb xwb. Tiamsis nws yeej xav nco txog peb tiag. Phau Vajlugkub qhia txog tej tug uas twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Cov ntawd ua pov thawj tias hauv lub qab ntuj tshiab Yehauvas yuav tsa cov tuag sawv rov qab los tiag tiag li.

YEXUS TEJ TXUJCI QHIA LI CAS

16. Vajtswv cov tub qhe yuav pom qhov txujci tshwj xeeb twg?

16 Yog tias peb muab siab npuab Vajtswv tiag, ces peb yuav pom qhov txujci uas tshwj xeeb tshaj plaws. Peb yuav nyob dhau lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li! Tom qab Amakedoo, peb yuav pom ntau yam txujci phimhwj ntxiv. Thaum ntawd txhua leej txhua tus yuav hluas zuj zus tuaj thiab yuav noj qab nyob zoo. (Yaxaya 33:24; 35:5, 6; Qhia Tshwm 21:4) Peb yuav pom tibneeg muab lawv tej tsom iav qhov muag, tej pas nrig cuam pov tseg tibsi. Cov lag ntseg yuav rov hnov lus tuaj. Yehauvas yuav pab kom cov uas dim Amakedoo rov muaj zog npho rau qhov lawv yuav muaj haujlwm ntau heev ua. Lawv yuav yog cov uas muab lub ntiajteb no tu ua ib lub vaj kaj siab.Ntawv Nkauj 115:16.

17, 18. (1) Vim li cas Yexus thiaj ua tej txujci phimhwj? (2) Vim li cas zoo rau koj rau siab ua txhua yam raws li Vajtswv hais xwv koj thiaj tau nyob hauv lub qab ntuj tshiab?

17 Niaj hnub no thaum “pab neeg coob coob” nyeem txog tej txujci uas Yexus tau ua los kho cov neeg muaj mob, txhawb tau lawv zog kawg li. (Qhia Tshwm 7:9) Tej txujci ntawd txhawb kom peb muaj kev cia siab tias yav tom hauv ntej Vajtswv yuav kho txhua tus uas muaj mob muaj nkeeg. Tsis tas li ntawd xwb, kuj pab kom peb pom tias Vajtswv tus Tub Yexus hlub noob neej kawg li tiag. (Yauhas 10:11; 15:12, 13) Yexus txojkev hlub kuj ua pov thawj tias Yehauvas hlub nws cov tub qhe txhua leej txhua tus.Yauhas 5:19.

18 Lub qab ntuj no muaj kev nyuaj siab, kev mob kev nkeeg thiab kev ploj kev tuag. (Loos 8:22) Twb yog vim li ntawd peb thiaj tos ntsoov Vajtswv lub qab ntuj tshiab. Hauv lub qab ntuj tshiab tibneeg yuav noj qab nyob zoo ib yam li Vajtswv tau cog tseg. Malakhi 4:2 qhia tias peb yuav zoo siab “dhia paj paws tawm mus yam nkaus li tej menyuam nyuj dhia tawm hauv nkuaj.” Vim li cas? Vim tias Vajtswv twb tshem tawm lub txim txhaum hauv peb mus lawm. Thov cia peb txhua tus nco Yehauvas txiaj ntsig, peb thiaj rau siab ua txhua yam raws li Vajtswv hais, xwv peb thiaj tau nyob hauv lub qab ntuj tshiab. Tej txujci phimhwj uas Yexus tau ua qhia meej tias yav tom hauv ntej noob neej yuav nyob tso siab plhuav tiag tiag li.