Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 6 Hli Xyoo 2015

Coj Raws Li Yexus Zaj Lus Thov—Ntu 2

Coj Raws Li Yexus Zaj Lus Thov—Ntu 2

“Rau qhov yam uas nej cheem tsum nej leej Txiv twb paub ua ntej.”MATHAI 6:8.

1-3. Vim li cas Lana thiaj pom tias Yehauvas paub txog tej uas nws cheem tsum?

LANA yog ib tug tho kev uas Yehauvas tau teb nws tej lus thov. Xyoo 2012 nws mus xyuas tebchaws Ntsaws Mes Nis. Thaum nws tabtom caij tsheb nqaj mus tom tshav dav hlau, nws thov kom Yehauvas pab nws tau qhia Vajlugkub rau ib tug twg. Thaum nws mus txog tom tshav dav hlau nws pom tias nws lub dav hlau tuaj lig lawm thiab yuav ncua 1 hnub mam li tau sawv kev. Lana twb muab nws cov nyiaj siv yuav tas, nws thiaj thov kom Yehauvas pab nws nrhiav chaw so.

2 Thaum Lana thov Yehauvas xaus kiag, nws hnov ib tug hu nws tias, “Lana, koj tuaj txog no thiab sav.” Ua ciav yog ib tug tub hluas uas yav nram ntej nkawd kawm ntawv ua ke. Tus tub hluas leej niam thiab niam tais tabtom xa nws mus tebchaws South Africa. Lana qhia lawv tias nws lub dav hlau lig lawm thiab yuav ncua 1 hnub nws mam li tau sawv kev, leej niam thiab niam tais nkawd thiaj caw Lana mus so tom nkawd tsev. Nkawd muaj lus nug ntau yam txog Yehauvas Cov Timkhawv, thiab txog tes haujlwm ua ib tug tho kev. Lana tau zoo qhia txoj xov zoo rau nkawd kawg li.

3 Hnub tom qab, thaum Lana lawv noj tshais tas, lawv tham  Vajlugkub ntxiv. Lana thiaj muab nkawd chaw nyob xa mus rau cov kwvtij hauv koog ntawd, kom cov kwvtij thiaj paub tuaj qhia Vajlugkub rau nkawd. Yehauvas hnov Lana tej lus thov, thiab paub tej uas nws cheem tsum tiag. Lana paub tias yog Yehauvas teb nws tej lus thov xwb. Thaum kawg Lana mus txog tsev thiab nws tseem ua ib tug tho kev li qub.Ntawv Nkauj 65:2.

4. Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

4 Yehauvas yeej zoo siab mloog peb tej lus thov, tiamsis puas yog peb tsuas thov Yehauvas thaum peb muaj teeb meem xwb? Tsis yog. (Ntawv Nkauj 34:15; Paj Lug 15:8) Yexus zaj lus thov ua qauv qhia tias muaj tej yam uas peb yuav tsum xub thov txog. Hauv zaj no peb yuav kawm seb Yexus qhia kom peb thov txog 4 yam twg. Plaub yam no yuav pab kom peb muab siab npuab Yehauvas.Nyeem Mathai 6:11-13.

“PUB TEJ ZAUB MOV UAS PEB NIAJ HNUB NOJ”

5, 6. Yog tias peb twb muaj txaus noj txaus haus lawm, ua cas Yexus ho qhia kom peb thov Vajtswv pub “tej zaub mov uas peb niaj hnub noj”?

5 Yexus qhia kom peb thov Vajtswv pub “tej zaub mov uas peb niaj hnub noj.” Nws tsis qhia kom peb thov rau peb tus kheej xwb. Hauv Afika, muaj ib tug kwvtij hu ua Victor, uas ncig xyuas thaj tsam tau hais li no: “Kuv ua Yehauvas tsaug uas kuv thiab kuv pojniam wb tsis tas txhawj tias yuav nrhiav zaub mov li cas los noj. Wb kuj tsis txhawj tias leejtwg yuav them nqe vaj nqe tsev. Cov kwvtij yeej saib xyuas wb txhua hnub. Tiamsis cov kwvtij nkauj muam uas saib xyuas wb niaj hnub khwv noj khwv haus. Yog li ntawd, kuv thov kom Yehauvas pab lawv thev dhau lawv tej kev nyuaj siab.”

6 Pom tias peb ib txhia muaj txaus noj txaus haus, tiamsis peb cov kwvtij nkauj muam coob tus txom nyem heev. Ib txhia txom nyem vim muaj huab cua phem lossis lwm yam xwm txheej los raug lawv koog. Tsis yog peb thov Vajtswv rau lawv xwb tiamsis zoo rau peb nrhiav lwm txojkev pab thiab. Peb muaj li cas, zoo rau peb pub li ntawd. Ib txhia pab nyiaj siab dawb mus ua tes haujlwm thoob qab ntuj. Tej nyiaj txiag uas peb pub yuav pab tau peb cov kwvtij nkauj muam uas tu ncua.1 Yauhas 3:17.

7. Yexus qhia lus piv txwv li cas kom peb txhob “txhawj txog tagkis”?

7 Tom qab Yexus qhia lawv thov Vajtswv tas, nws txawm piav rau lawv tias tsis zoo rau peb txhawj txog kev nrhiav noj nrhiav haus xwb. Nws hais li no: “Tej nroj tsuag hauv teb uas nyob hnub no xwb, tagkis twb yuav muab pov rau hauv cub hluavtaws, yog Vajtswv twb pub rau hnav li ntawd, nej cov uas kev ntseeg yau’e, nws yimhuab yuav pub rau nej hnav los tsis yog?” Ces nws rov qab hais li no: “Tsis txhob txhawj txog tagkis.” (Mathai 6:30-34) Peb tsis tas txhawj txog tej uas peb cheem tsum rau yav tom hauv ntej. Tiamsis peb yuav tsum txaus siab rau tej uas peb muaj hnub no. Ua li peb yuav thov Vajtswv txog dabtsi? Zoo rau peb thov kom peb muaj chaw nyob chaw txoos, muaj dej muaj num ua, thiab muaj tswvyim nrhiav kev kho mob. Tiamsis muaj ib yam uas tseem ceeb dua tej ntawd tibsi, yog dabtsi?

8. Yexus qhia tias cov zaub mov twg thiaj yug tau peb txojsia? (Saib daim duab ntawm sab 28.)

8 Yeej zoo rau peb thov kom peb muaj txaus noj txaus haus ntawm sab nqaij tawv. Tiamsis qhov uas peb muaj txaus noj txaus haus ntawm sab kev ntseeg hajyam tseem ceeb dua. Yexus hais tias: “Tsis yog tib cov mov xwb thiaj yug tau neeg txojsia, tiamsis yog txhua lo lus uas tawm ntawm Vajtswv qhov ncauj los thiaj yug tau.” (Mathai 4:4) Yog li ntawd, cia peb thov kom Yehauvas pub tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau peb tas mus li, xwv peb thiaj tau nrog nws sib raug zoo.

“ZAM PEB COV NUJ NQIS”

9. Vim li cas Yexus ho muab peb lub txim piv rau tej “nuj nqis”?

9 Hauv Yexus zaj lus thov, nws kuj qhia lawv  thov li no: “Koj zam peb cov nuj nqis.” Hauv Luka tshooj 11, Yexus ho hais tias: “Thov koj daws peb lub txim.” (Mathai 6:12, NN; Luka 11:4) Ua cas Yexus thiaj muab peb lub txim piv rau tej “nuj nqis”? Phau Tsom Faj Askiv xyoo 1951 piav li no: “Thaum peb ua txhaum hla Vajtswv tej kevcai zoo ib yam li peb tshuav Vajtswv nqe . . . Vajtswv muaj cai muab peb txojsia los them tus nqe ntawd . . . Yog Yehauvas xav txiav kev sib raug zoo nrog peb nws yeej muaj cai txiav . . . Tsim nyog peb hlub Vajtswv thiab mloog nws lus vim peb tshuav nws nqe. Thaum peb tsis mloog nws lus ces zoo ib yam li peb kwv tsis them Nws.” Yog li ntawd, kev txhaum txiav peb txojkev hlub rau Yehauvas.1 Yauhas 5:3.

10. Vim li cas Yehauvas ho zam txim rau peb, thiab peb yuav tsum xav li cas txog qhov ntawd?

10 Peb zoo siab kawg li uas Yehauvas tau txib Yexus los tuag txhiv noob neej! Yehauvas yuav tsum zam peb lub txim txhua txhua hnub peb thiaj ua tau haum nws siab. Txawm tias Yexus twb tuag tau 2,000 xyoo lawm los, tus nqe txhiv tseem pab tau peb niaj hnub nimno. Peb yuav tsum nco ntsoov ua Yehauvas tsaug, vim tias peb tsis muaj ib tug twg yuav them taus tus nqe txhiv. (Nyeem Ntawv Nkauj 49:7-9; 1 Petus 1:18, 19.) Yexus thov kom Vajtswv zam “peb cov nuj nqis.” Qhov no txhais li cas? Txhais tias peb txhua tus cheem tsum tus nqe txhiv, thiab Vajtswv txojkev zam txim. Tsis yog peb txhawj txog peb tus kheej xwb, tiamsis peb yuav tsum txhawj txog peb cov kwvtij nkauj muam thiab. Muaj qee zaus peb cov kwvtij kuj tau ua txhaum rau peb tiag, tiamsis yeej tsis txhaum loj ua luaj twg. Peb yuav tsum zoo siab hlo zam txim rau lawv ib yam li Vajtswv zam txim rau peb, thiaj qhia tau tias peb hlub peb cov kwvtij tiag.Khaulauxi 3:13.

11. Vim li cas peb ib leeg yuav tsum zam txim rau ib leeg?

11 Vim peb yog neeg txhaum, tsis yoojyim rau peb zam lwm tus lub txim. (Levi Tej Kevcai 19:18) Yog tias peb pheej tham txog tej uas luag ua txhaum rau peb ces yuav ua rau ib txhia hauv lub koom txoos xav tuaj peb tog. Thaum kawg yuav ua rau lub koom txoos tsis sib haum xeeb. Yog peb pheej cib nyeej li ntawd yuav qhia tias peb tsis nco txiaj ntsig rau tus nqe txhiv. (Mathai 18:35) Yog peb tsis zam txim rau lwm tus ces Vajtswv yuav tsis zam txim rau peb thiab. (Nyeem Mathai 6:14, 15.) Yog tias peb xav kom Yehauvas zam txim rau peb, tsis txhob ua tej yam uas Yehauvas ntxub.1 Yauhas 3:4, 6.

Yog tias koj xav kom Vajtswv zam txim rau koj, koj yuav tsum zam txim rau lwm tus (Saib nqe 11)

 “TSIS TXHOB COJ PEB MUS RAUG KEV SIM SIAB”

12, 13. (1) Tom qab Yexus ua kevcai raus dej tas, ua li cas rau Yexus? (2) Yog tias peb qaug rau kev sim siab, vim li cas peb muab liam tsis tau rau lwm tus? (3) Qhov uas Yexus muab siab npuab Yehauvas mus txog hnub tuag ua pov thawj li cas?

12 Hauv Yexus zaj lus thov, nws hais tias: “Tsis txhob coj peb mus raug kev sim siab.” Vim li cas Yexus thiaj qhia kom peb thov li ntawd? Rau qhov nws yeej paub tias kev sim siab zoo li cas. Tom qab nws ua kevcai raus dej tas, Vajtswv lub hwj huam dawb huv “coj Yexus mus rau hauv tebchaws moj sab qhua kom Yexus thiaj raug Ntxwg Nyoog sim.” (Mathai 4:1; 6:13) Ua cas Yehauvas ho cia Yexus raug sim li ntawd? Rau qhov Yexus los hauv ntiajteb no los teb tej lus twv thiab tej lus dag uas muaj thaum Adas thiab Eva fav xeeb rau Vajtswv. Thaum lawv tawm tsam Vajtswv txojkev kav, thiaj muaj cov lus nug no: Puas yog Yehauvas tsis txawj tsim noob neej? Yog tias Xatas sim ib tug neeg zoo tiav log tsis muaj txim, nws puas yuav npuab siab rau Vajtswv tiag? Puas tsim nyog tibneeg rov kav noob neej? (Chiv Keeb 3:4, 5) Yuav tsum ncua sijhawm kom teb tau cov lus nug no. Yav tom hauv ntej, thaum teb tas lawd ces txhua leej txhua tus saum ntuj thiab hauv ntiajteb no yuav paub tseeb tias tsim nyog Yehauvas ib leeg xwb ua tus kav ib puas tsav yam.

13 Yehauvas yog tus dawb huv kawg nkaus. Nws yeej tsis sim kom peb ua tej yam phem. Tsuas yog Xatas thiaj sim tibneeg li ntawd xwb. (Mathai 4:3) Xatas muab ntau yam los ntxias peb. Tiamsis peb nyias yuav tsum txiav txim nyias seb peb puas yuav ua li Xatas hais. (Nyeem Yakaunpau 1:13-15.) Thaum Xatas sim Yexus, nws teb li cas xwb? Yexus muab Vajtswv Txojlus los teb kiag Xatas. Nws muab siab npuab Vajtswv tiag. Txawm li ntawd los Xatas tsis tso Yexus tseg yoojyim. Nws tseem tos kom “rov muaj zoo sijhawm” ntxias Yexus. (Luka 4:13) Tiamsis Yexus zwm rau Yehauvas txojkev kav xwb. Nws tus qauv qhia meej tias, ib tug neeg zoo kawg nkaus tsis muaj kev txhaum yeej muab siab npuab tau rau Yehauvas. Txawm Xatas twb paub li ntawd los, nws tseem niaj hnub nrhiav kev los ntxias Yexus cov thwjtim kom txhob mloog Yehauvas lus.

14. Peb yuav tsum ua li cas peb thiaj tsis qaug rau kev sim siab?

14 Teb puas tau tas cov lus twv txog Yehauvas txojkev kav? Tsis tau. Twb yog vim li ntawd, Yehauvas thiaj cia Xatas ntxias tibneeg los txog niaj hnub nimno. Nco ntsoov tias Yehauvas tsis yog tus uas “coj peb mus raug kev sim siab.” Nws tso siab tias peb yeej yuav npuab siab rau nws tiag. Nws yeej tsis yuam kom peb ua zoo. Tiamsis nws xav kom peb txiav txim rau peb tus kheej seb peb yuav mloog nws lus los tsis mloog. Nws xav pab kom peb thev dhau txhua yam kev sim siab. Yuav kom peb tiv dhau, peb yuav tsum ua 2 yam no: (1) txav ze rau Yehauvas; thiab (2) thov Yehauvas pab peb. Yehauvas yuav teb peb tej lus thov li cas?

Txav ze rau Yehauvas thiab kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo (Saib nqe 15)

15, 16. (1) Peb yuav tsum tawm tsam txojkev sim siab zoo li cas? (2) Yog tias peb qaug rau kev sim siab peb puas liam tau Xatas?

15 Yehauvas yuav pub nws lub hwj huam dawb huv pab peb tawm tsam Xatas tej kev haub ntxias. Yehauvas muab phau Vajlugkub thiab lub koom txoos los pab kom peb paub ceev faj. Muaj lus ceeb toom kom peb tsis txhob siv peb lub sijhawm, peb tej nyiaj txiag, thiab peb lub dag lub zog mus ua tej yam uas tsis tseem ceeb. Xav txog Kwvtij Espen thiab nws tus pojniam Janne uas nyob sab Yus Luv hauv ib lub tebchaws vam meej. Tau ntau xyoo nkawd ua cov tho kev nyob rau ib thaj tsam uas cheem tsum kev pab. Thaum nkawd muaj thawj tug menyuam, nkawd tso tseg tsis ua cov tho kev lawm. Nimno nkawd muaj 2 tug menyuam. Kwvtij Espen hais tias: “Wb yeej thov Yehauvas kom wb txhob qaug rau kev sim siab. Tamsim no wb tsis muaj sijhawm ua Vajtswv tes haujlwm npaum li yav tas los lawm. Tiamsis wb thov kom Yehauvas pub wb muaj lub siab kub lug ua nws tes dej num li qub.”

 16 Muaj dua lwm yam uas peb yuav tsum ceev faj thiab. Peb yuav tsum tsis txhob saib tej duab liab qab. Yog tias peb qaug rau txojkev sim siab no, peb liam tsis tau rau Xatas. Vim li cas? Rau qhov Xatas thiab lub qab ntuj no yeej yuam tsis tau kom peb ua txhaum. Ib txhia saib tej duab liab qab rau qhov lawv cia lawv lub siab xav txog tej yam tsis dawb huv. Tiamsis peb cov kwvtij nkauj muam coob tus twb kov yeej txojkev sim siab ntawd lawm. Peb yuav kov yeej thiab!1 Khaulee 10:12, 13.

“CAWM PEB DIM”

17. (1) Yog peb xav kom Yehauvas “cawm peb dim” ntawm Ntxwg Nyoog, peb yuav tsum ua li cas? (2) Tshuav tsis ntev Yehauvas yuav muab Xatas thiab lub qab ntuj no ua li cas?

17 Yog tias peb xav kom Yehauvas “cawm peb dim” ntawm Ntxwg Nyoog, peb yuav tsum tsis txhob koom nrog lub qab ntuj. Phau Vajlugkub qhia tias: “Tsis txhob nyiam kev ntiajteb thiab tej uas nyob hauv ntiajteb.” (Yauhas 15:19; 1 Yauhas 2:15-17) Thaum Yehauvas muab Xatas tshem tawm thiab muab lub qab ntuj phem no rhuav tshem tas, ces sawvdaws yuav tau nyob kaj siab lug. Ntxwg Nyoog npau taws heev vim nws “paub tias nws lub sijhawm tshuav tsis ntev lawm.” Nws yuav ua txhua yam los tav peb txoj hau kev, kom peb tso Yehauvas tseg. Yog li ntawd, peb yuav tsum niaj hnub thov kom Yehauvas tiv thaiv peb ntawm Xatas.Qhia Tshwm 12:12, 17.

18. Yog tias peb xav dim thaum Xatas lub qab ntuj phem no raug rhuav tshem, peb yuav tsum ua li cas?

18 Koj puas xav nyob hauv ib lub qab ntuj uas tsis muaj Xatas lawd? Peb txhua tus yeej xav nyob, puas yog? Cia peb thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los, sawvdaws thiaj hwm Vajtswv lub npe uas dawb huv, thiab thov kom txhua yam muaj tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam hauv ntiajteb no. Nco ntsoov tso siab rau Yehauvas. Nws yeej yuav tsom kwm koj thiab pab kom koj muab siab npuab nws. Cia li coj koj lub neej raws li Yexus zaj lus thov.