“Thov sawvdaws hwm koj lub npe kom dawb huv.”MATHAI 6:9.

1. Thaum peb tshaj tawm txoj xov zoo peb piav Yexus zaj lus thov hauv Mathai 6:9-13 li cas?

COOB LEEJ paub zaj lus thov uas Yexus qhia hauv Mathai 6:9-13. Thaum peb tshaj tawm txoj xov zoo peb piav Yexus zaj lus thov rau tibneeg kom lawv paub tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv tiag tiag. Lub tseem fwv ntawd yuav muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab. Hauv Yexus zaj lus thov nws kuj qhia sawvdaws hwm Vajtswv lub npe kom dawb huv. Qhov ntawd qhia tias Vajtswv yeej muaj ib lub npe tiag, thiab tsim nyog sawvdaws saib lub npe ntawd dawb huv.Mathai 6:9.

2. Puas yog Yexus xav kom peb qog nws zaj lus thov?

2 Puas yog Yexus xav kom peb qog nws zaj lus thov thaum peb thov Vajtswv? Tsis yog. Yexus twb qhia tias: “Thaum nej thov Vajtswv, tsis txhob hais rov hais rais tib los qub.” (Mathai 6:7) Tom qab no thaum nws rov qhia nws cov thwjtim thov Vajtswv, Yexus thiaj tsis qog cov qub lus. (Luka 11:1-4) Yog li ntawd Yexus zaj lus thov hauv Mathai tshooj 6 yog ua qauv qhia tias zoo thov txog tej yam dabtsi.

3. Peb yuav tsum xav txog cov lus nug twg?

 3 Hauv zaj no thiab zaj tom ntej, peb yuav ua tib zoo kawm txog Yexus zaj lus thov. Xav txog cov lus nug no: ‘Zaj lus thov no ua qauv kom kuv txawj thov Vajtswv li cas? Ua li kuv puas coj kuv lub neej raws li Yexus zaj lus thov?’

“PEB LEEJ TXIV UAS NYOB SAUM NTUJ”

4. (1) Thaum Yexus thov Vajtswv nws hais li no: “Peb leej Txiv uas nyob saum ntuj.” Cov lus no qhia li cas? (2) Ua cas thiaj hais tau tias Yehauvas yog peb txiv thiab?

4 Thaum Yexus thov Vajtswv nws xub hais li no: “Peb leej Txiv uas nyob saum ntuj.” Cov lus no qhia tias peb cov kwvtij nkauj muam thoob qab ntuj koom tib Leej Txiv uas yog Yehauvas. (1 Petus 2:17) Yehauvas twb saws cov xaiv tseg los ua nws tub lawm. Lawv muaj ib txojkev sib raug zoo tshwj xeeb heev. (Loos 8:15-17) Cov uas muaj kev cia siab nyob hauv ntiajteb no kuj muab Yehauvas hu ua lawv Leej Txiv thiab. Vim li cas? Rau qhov Yehauvas yog tus pub txojsia thiab txhua yam uas lawv cheem tsum. Tiamsis thaum twg Vajtswv mam li saws lawv ua nws cov “menyuam”? Nws yuav ua li ntawd rau thaum lawv zoo tiav log tsis muaj kev txhaum li lawm, thiab tom qab uas lawv raug sim zaum kawg nkaus.Loos 8:21; Qhia Tshwm 20:7, 8.

5, 6. (1) Cov niam txiv pab tau kom lawv cov menyuam ua li cas? (2) Cov menyuam yuav tsum ua li cas thiab? (Saib daim duab ntawm sab 23.)

5 Cov ua niam ua txiv pab tau kom lawv tej metub menyuam pom tias Yehauvas yog lawv Leej Txiv. Lawv yuav tsum qhia kom lawv cov menyuam paub thov Vajtswv. Muaj ib tug kwvtij uas ncig xyuas cov koom txoos hauv tebchaws South Africa tau hais tias: “Txij hnub uas yug tau wb 2 tug ntxhais, kuv nrog nkawd thov Vajtswv txhua hmo, tsuas yog thaum kuv tsis nyob tsev lawm xwb. Ntau zaus nkawd hais tias nkawd nco tsis tau txhua lo uas kuv thov. Tiamsis nkawd nco ntsoov tias thaum peb thov Vajtswv peb yuav tsum hwm Nws. Thaum nkawd loj zog, kuv txhawb kom nkawd thov Vajtswv rau kuv mloog, kuv thiaj paub tias nkawd qhia siab li cas rau Yehauvas. Kuv xav paub seb nkawd xav li cas hauv nruab siab. Thaum kuv mloog nkawd thov, kuv thiaj paub cob qhia kom nkawd txawj thov Vajtswv raws li Yexus zaj lus thov.”

6 Vim tus kwvtij no cob qhia nws 2 tug ntxhais, nkawd thiaj txav ze rau Yehauvas. Tamsim no nkawd twb tiav niam thiab twb muaj txij nkawm tas lawm. Nkawd nrog nkawd 2 tug txiv ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Yog li ntawd, cov uas yog niam yog txiv pab tau kom lawv tej menyuam pom tias Yehauvas yog ib tug Vajtswv tiag tiag li. Tej menyuam muaj peevxwm nrog tau Yehauvas ntaus phoojywg. Tiamsis txhua tus menyuam, nyias yuav tau muaj nyias ib txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas.Ntawv Nkauj 5:11, 12; 91:14.

“THOV SAWVDAWS HWM KOJ LUB NPE KOM DAWB HUV”

7. (1) Peb tau ris leejtwg lub npe? (2) Peb yuav tsum saib taus Vajtswv lub npe li cas?

7 Peb yog ib haiv neeg uas tau los paub thiab los ris Vajtswv lub npe Yehauvas. (Tubtxib Tes Haujlwm 15:14; Yaxaya 43:10) Peb thov Vajtswv tias peb xav kom sawvdaws pom tias Nws lub npe dawb huv. Peb thiaj thov Yehauvas pab kom peb tsis txhob ua ib yam dabtsi uas yuav puas tsuas Nws lub npe. Peb tsis xav coj li cov uas nyob thawj 100 xyoo. Lawv ib txhia tsis coj raws li lawv tau qhia rau lwm tus. Povlauj thiaj sau li no mus rau lawv: “Lwm haiv neeg hais lus tuam mom Vajtswv lub npe vim yog tim nej.”Loos 2:21-24.

8, 9. Vim tus muam no hwm Yehauvas lub npe, Yehauvas tau pab nws li cas?

8 Peb yuav tsum ua txhua yam los qhuas Yehauvas lus npe. Muaj ib tug muam nyob tebchaws Norway uas raug kev nyuaj siab  ntau yam. Thaum nws tus tub muaj 2 xyoos xwb, nws tus txiv tau tag sim neej lawm. Tus muam hais tias: “Thaum ntawd kuv nyuaj siab kawg li. Kuv thov Vajtswv txhua txhua hnub, yuav luag txhua txhua teev, kom Vajtswv pub dag zog rau kuv thev dhau kuv tej kev nyuaj siab. Kuv tsis xav ua ib yam dabtsi kom Xatas muaj lus thuam Yehauvas tias kuv coj tsis zoo. Kuv tsuas xav ua kom Yehauvas lub npe dawb huv xwb, thiab kuv xav kom kuv tus tub rov pom nws txiv hauv lub Vaj Kaj Siab.”Paj Lug 27:11.

9 Yehauvas puas teb nws tej lus thov? Yehauvas yeej teb tiag. Vim tus muam ntawd niaj hnub nrog cov kwvtij nkauj muam ua ke, txhawb tau nws lub zog heev. Tsib xyoos tom qab, nws mam li yuav dua txiv tshiab. Nws yuav ib tug txwj laus. Nimno nws tus tub muaj 20 xyoo thiab twb ua kevcai raus dej lawm. Tus muam hais tias: “Kuv zoo siab kawg li uas kuv tus txiv pab tu kuv tus tub loj hlob.”

10. Thaum kawg Yehauvas yuav ua kom txhua leej txhua tus hwm nws lub npe li cas?

10 Yehauvas yeej yuav ua rau nws lub npe dawb huv tiag. Thaum kawg nws yuav muab tag nrho cov uas saib tsis taus thiab tsis kam zwm rau nws txojkev kav tshem tawm huv tibsi mus. (Nyeem Exekhee 38:22, 23.) Yehauvas yuav kho kom tibneeg rov qab zoo tiav log tsis muaj kev txhaum lawm. Thaum ntawd tag nrho cov tubtxib saum ntuj thiab cov tibneeg hauv ntiajteb no, puavleej yuav yog cov uas pe hawm Yehauvas thiab hwm nws lub npe xwb. Thaum kawg ces Yehauvas yuav “ua txhua yam tus thawj.”1 Khaulee 15:28.

“THOV CIA KOJ LUB [NCEEG VAJ] LOS”

11, 12. Xyoo 1876, Yehauvas tau pab nws cov tibneeg to taub txog dabtsi?

11 Ua ntej Yexus rov mus saum ntuj ceeb tsheej nws cov thwjtim nug nws li no: “Tus Tswv, koj yuav muab lub tebchaws [Nceeg Vaj] rov rau cov Yixayee kav zaum no lov?” Yexus qhia tias tsis tau txog lub caij rau lawv paub seb Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kav rau thaum twg. Nws qhia kom lawv tau hau ntsoov tshaj tawm txoj xov zoo xwb. (Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 1:6-8.) Yexus kuj qhia tias zoo rau lawv thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los. Nws xav kom lawv tos ntsoov lub sijhawm ntawd. Niaj hnub no peb thiaj thov qees kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los thiab.

12 Yehauvas pab kom nws cov tibneeg to taub tias Yexus yuav pib kav saum ntuj rau xyoo twg. Xyoo 1876, Kwvtij Charles Taze Russell sau ib zaj xov xwm hu ua: “Lub Caij Uas Lwm Haiv Neeg Kav, Yuav Xaus Rau Thaum Twg?” (“Gentile Times: When Do They End?”) Kwvtij Russell sau txog Daniyee thiab Yexus 2 zaj lus faj lem. Daniyee zaj lus faj lem qhia txog “xya xyoo” lossis 7 lub sijhawm. Yexus zaj lus faj lem ho qhia txog lub sijhawm uas “lwm haiv neeg yuav tsuj lub nroog Yeluxalees.” Kwvtij Russell piav tias 2 lub caij nyoog ntawd yog ntsig txog tib lub sijhawm xwb. Lub sijhawm ntawd yuav xaus rau xyoo 1914. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)Daniyee 4:16; Luka 21:24.

13. Txij xyoo 1914 los tau muaj tej xwm txheej zoo li cas xwb, thiab tej ntawd ua pov thawj li cas?

13 Xyoo 1914 txawm muaj kev tsov kev rog nyob sab Yus Luv. Tsis ntev xwb ntsuj rog ntawd tawg thoob ntiajteb. Thiaj muaj kev tshaib kev nqhis ntau qhov. Thaum ntsuj rog yuav xaus xyoo 1918, txawm muaj kab mob npaws kis ib qho rau ib qho, ua rau tibneeg tuag coob tshaj li cov uas tuag rau ntsuj rog ntawd. Tej no ua pov thawj tias Yexus sawv ua Vajntxwv saum ntuj ceeb tsheej xyoo 1914 lawm tiag. (Mathai 24:3-8; Luka 21:10, 11) Xyoo ntawd, Yexus “tawm mus yam nkaus li tus kov yeej uas yuav mus ntaus yeej.” (Qhia Tshwm 6:2) Yexus muab Xatas thiab nws cov  dab ntiab tawm saum ntuj los rau hauv ntiajteb no. Tom qab ntawd txawm pib muaj raws li zaj lus faj lem no: “Lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv’e, nej yuav raug txom nyem vim Ntxwg Nyoog twb nqes los rau hauv nej ua npau taws vog, rau qhov nws paub tias nws lub sijhawm tshuav tsis ntev lawm.”Qhia Tshwm 12:7-12.

14. (1) Vim li cas tseem ceeb rau peb thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los? (2) Tamsim no peb yuav tsum rau siab ua tes haujlwm twg?

14 Peb paub tias Yexus twb sawv ua Vajntxwv lawm tiag. Zaj lus faj lem hauv Qhia Tshwm tshooj 12 qhia tias lub sijhawm uas Yexus pib kav, Xatas raug muab pov los rau hauv ntiajteb no lawm. Twb yog vim li ntawd thiaj muaj kev kub ntxhov ua luaj hauv ntiajteb no. Tshuav tsis ntev lawm xwb Yexus yuav muab tej kev limhiam hauv lub qab ntuj no tshem tawm mus. Yog li ntawd, tseem ceeb rau peb thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los, thiab peb yuav tsum rau siab mus tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj ntawd. Thaum peb mus tshaj tawm txoj xov zoo ces muaj tiav raws li Yexus zaj lus faj lem no: “Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog.”Mathai 24:14.

“THOV CIA MUAJ RAWS LI KOJ LUB SIAB NYIAM RAU HAUV NTIAJTEB”

15, 16. Tom qab peb thov kom muaj raws li Vajtswv lub siab nyiam, peb yuav tsum ua dabtsi ntxiv?

15 Thaum ntuj tsim teb raug, txhua yam hauv lub ntiajteb no yeej muaj raws li Vajtswv  lub siab nyiam. Yehauvas thiaj pom tias txhua yam “zoo heev.” (Chiv Keeb 1:31) Tiamsis thaum Xatas ntxeev siab tawm tsam Vajtswv, tibneeg tsis coj raws li Vajtswv lub siab nyiam lawm. Niaj hnub no tsuas muaj li 8 plhom leej thoob ntiajteb pe hawm Yehauvas xwb. Lawv yog cov uas thov kom txhua yam hauv ntiajteb no muaj raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab lawv coj raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv tseem kub siab lug tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab.

Koj puas qhia koj cov menyuam los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam? (Saib nqe 16)

16 Muaj ib tug muam uas tau ua kevcai raus dej xyoo 1948. Lub koom haum tau txib nws mus tshaj tawm rau sab Afika. Nimno nws twb muaj 80 xyoo lawm. Nws hais tias: “Kuv niaj hnub thov kom peb mus nrhiav tau tag nrho cov yaj los paub Yehauvas ua ntej hnub kawg los txog. Tsis tas li ntawd xwb, ua ntej kuv yuav qhia ib tug twg kuv yeej thov kom Vajtswv pub tswvyim rau kuv txawj qhia raug siab. Kuv kuj thov kom Yehauvas pab peb saib xyuas cov yaj uas peb twb mus nrhiav tau lawm.” Tus muam no pab tau coob leej ntau tus los paub txog Yehauvas. Koj puas paub cov laus uas niaj hnub kub siab lug ua Yehauvas tes haujlwm ib yam li tus muam no?Nyeem Filipi 2:17.

17. Koj puas zoo siab rau tej uas Yehauvas yuav ua pub rau noob neej thiab lub ntiajteb no?

17 Tseem ceeb rau peb thov kom txhua yam hauv ntiajteb no muaj raws li Vajtswv lub siab nyiam. Peb yuav tsum thov li ntawd mus txog thaum Vajtswv muab nws cov yeeb ncuab rhuav tshem kiag. Tom qab ntawd Vajtswv yuav muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab. Muaj tsheej plhom leej yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los. Yexus hais tias: “Lub sijhawm tabtom los mas txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav hnov leej Tub lub suab thiab yuav tawm los.” (Yauhas 5:28, 29) Thaum ntawd peb yuav zoo siab tos txais cov uas sawv hauv qhov tuag rov qab los! Vajtswv yuav “so txhua ncos kua muag” ntawm peb qhov muag. (Qhia Tshwm 21:4) Cov neeg “tsis ncaj” uas tsis tau paub Yehauvas thiab Yexus yuav sawv rov qab los. Peb yuav zoo siab qhia kom lawv paub coj raws li Vajtswv lub siab nyiam, xwv lawv thiaj tau “txojsia ib txhis tsis kawg.”Tubtxib Tes Haujlwm 24:15; Yauhas 17:3.

18. Noob neej cheem tsum 3 yam twg tshaj?

18 Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj los, lub Nceeg Vaj yuav ua kom Vajtswv lub npe dawb huv, thiab kom txhua leej txhua tus tsis hais saum ntuj thiab hauv ntiajteb no koom ib lub siab pe hawm Vajtswv. Yexus thiaj qhia kom peb thov txog 3 yam no ua ntej. Noob neej cheem tsum 3 yam no tshaj lwm yam tibsi. Hauv zaj tom ntej, peb yuav kawm seb Yexus qhia kom peb thov txog dabtsi ntxiv thiab.

^ nqe 12 Yog tias xav kawm ntxiv seb zaj lus faj lem ntawd muaj tiav rau xyoo 1914 li cas, mus saib phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? sab 246-249.