Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Lub 6 Hli Xyoo 2015 | Kev Tshawb Txujci Puas Pab Tau Txhua Yam?

Kev tshawb txujci thiab phau Vajlugkub puas qhia sib thooj?

THAWJ ZAJ

Kev Tshawb Txujci Pab Tau Peb Lub Neej

Cov tub txawg tub ntse cav tias tsis muaj Vajtswv li cas?

THAWJ ZAJ

Kev Tshawb Txujci Tu Ncua Dabtsi?

Carl Sagan xav txog neeg tej keeb kwm nws thiaj hais tias txawm tej tub txawg tub ntse kawm tau ntau yam los, lawv tseem qhia tau yuam kev thiab.

Vajtswv Pub Hwjchim Rau Khetos

Yexus tej txujci phimhwj pab tau cov neeg hauv Yixayee tebchaws, thiab tej txujci ntawd qhia tias yav tom hauv ntej Yexus yuav ua txujci li ntawd thoob plaws lub qab ntuj no.

Nws Hlub Cov Tibneeg

Thaum Yexus ua tej txujci phimhwj, nws tus cwj pwm puas qhia tias nws hlub tibneeg?

Peb Yeej Coj Tau Dawb Huv

Phau Vajlugkub qhia tias muaj 3 yam uas pab peb tswj kom peb lub siab txhob ntshaw tej yam tsis dawb huv.

Coj Raws Li Yexus Zaj Lus Thov—Ntu 1

Thaum Yexus pib thov Vajtswv nws muab Vajtswv hu ua “Peb leej Txiv.” Ua cas Yexus ho tsis hais tias, “Kuv leej Txiv”?

Coj Raws Li Yexus Zaj Lus Thov—Ntu 2

Thaum peb thov kom Vajtswv pub zaub mov rau peb twb yog peb thov rau lwm tus thiab thov txog tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg.