Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 XYAUM LAWV TXOJKEV NTSEEG | YAUXEJ

“Kuv Nim Yog Vajtswv Lov?”

“Kuv Nim Yog Vajtswv Lov?”

YAUXEJ nyob hauv nws lub vaj thaum lub hnub tabtom yuav poob tim npoo ntuj. Nws ntsia ib ncig nws pom tej me txiv hmab txiv ntoo txi nrw niab, thiab tej me pas dej tuaj nroj tsuag ntsuab xwb xiab. Thaum nws ntsia dhau plaws lub vaj loog rau sab nraud, nws pom Falau lub tsev. Lub sijhawm ntawd Yauxej txawm hnov nws ob tug metub uas yog Manaxe thiab Efa-i tabtom sib tawb qw luag zoo siab hlo hauv tsev tuaj. Hauv nruab siab nws pom nws tus pojniam luag ntxhi rau nws ob tug metub. Yauxej txawm luag ntxhi. Nws paub tias Vajtswv foom koob hmoov rau nws lawm tiag.

Yauxej muab nws tus tub hlob hu ua Manaxe uas txhais tias tsis nco qab. (Chiv Keeb 41:51) Tej koob hmoov uas Vajtswv tau foom rau Yauxej ob peb xyoos dhau los no pab tau nws tsis nco qab txog nws lub vaj lub tsev, nws cov kwvtij, thiab nws txiv. Qhov uas nws cov tijlaug ntxub nws hloov tau nws lub neej ntau kawg li. Nws cov tijlaug tau muab nws ntaus, tshuav muab nws tua xwb. Tom qab ntawd, lawv thiaj muab nws muag rau cov tub lag tub luam uas ncig tebchaws. Txij thaum ntawd los, Yauxej tau ntsib kev nyuaj siab ib qho tas ib qho tuaj. Tau li 12 lub xyoos, nws raug mus ua luag qhev thiab raug kaw, ib zaug nws raug luag muab cuab hlau cuab nws cia. Tiamsis zaum no nws yog tus uas muaj hwjchim tshaj hauv tebchaws Iyi, tsuas yog Falau tib leeg xwb thiaj muaj hwjchim siab dua nws. *

Tau ntau xyoo, Yauxej pom tej uas Yehauvas tau qhia rau nws muaj tiav ib qho zuj zus. Xya lub xyoos uas tebchaws Iyi muaj qoob loo nplua mias twb yuav xaus, thiab Yauxej twb sau tau tej qoob loo uas muaj nplua mias ntawd los cia hauv txhab tag. Lub caij ntawd, Yauxej tus pojniam Axena yug tau ob tug tub rau nws. Txawm li ntawd los, hauv nws nruab siab nws tseem niaj hnub xav txog nws tsev neeg uas nyob deb heev. Nws xav txog nws tus kwv Npeeyamee thiab nws txiv Yakhauj. Tej zaum nws xav paub seb nkawd puas tseem noj qab nyob zoo. Tsis tas li ntawd xwb, nws kuj xav paub seb nws cov tijlaug puas tau tso lawv tej kev limhiam tseg lossis seb puas yuav muaj ib hnub twg uas nws rov tau nrog nws tsev neeg nyob ua ke ib zaug ntxiv.

Yog koj tsev neeg muaj kev khib xeeb, kev ntxeev siab, lossis kev sib ntxub, uas ua rau nej tsis muaj kev thaj yeeb, tej zaum koj yuav xav ib yam li Yauxej thiab. Txawm li ntawd los, Yauxej muaj kev ntseeg heev nws tseem saib xyuas nws tsev neeg, qhov no qhia li cas rau peb?

“CIA LI MUS CUAG YAUXEJ”

Lub sijhawm no Yauxej khwv kawg li, ua rau lub caij lub nyoog mus nrawm heev. Zoo li Yehauvas tau ua npau suav rau Falau pom, tom qab 7 lub xyoo uas muaj qoob loo nplua mias xaus, txhua tsav txhua yam txawm pib hloov. Tsis ntev xwb, txawm muaj kev tshaib nqhis thoob plaws tej tebchaws uas nyob ib ncig Iyi. Tiamsis phau Vajlugkub hais tias, “hauv Iyi tebchaws tseem muaj mov noj.” (Chiv Keeb 41:54) Tebchaws Iyi tseem muaj noj twb yog vim Yehauvas qhia rau Yauxej xwv nws thiaj paub npaj qoob loo khaws cia.

Vim Yauxej txo hwjchim, Yehauvas thiaj siv tau nws

Tej zaum cov Iyi yuav nco Yauxej txiaj ntsig heev thiab yuav qhuas nws kawg li rau tej qoob loo uas nws tau sau khaws cia. Tiamsis Yauxej tsis kam lees tej ntawd, nws tsuas xav kom sawvdaws qhuas nws tus Vajtswv Yehauvas xwb. Niaj hnub no txawm peb muaj peevxwm ua tau ib qho dabtsi twg los, yog peb txo hwjchim es siv lub peevxwm ntawd ua Yehauvas tes haujlwm ces nws yuav siv peb ua tau tej haujlwm uas peb xav tias peb yuav ua tsis tau ib zaug li.

 Tsis ntev xwb, kev tshaib nqhis txawm los raug cov Iyi lawm thiab. Thaum cov Iyi mus thov Falau pab, nws tsuas teb lawv tias: “Cia li mus cuag Yauxej, nws hais li cas, nej ua li ntawd.” Yog li ntawd, Yauxej thiaj pib qheb txhua txhab qoob xwv cov tibneeg thiaj tau yuav mus noj.​—Chiv Keeb 41:55, 56.

Tiamsis nyob rau tej tebchaws ib ncig Iyi, tsis muaj qoob loo rau tibneeg mus yuav los noj. Puag pem tebchaws Khana-as, Yauxej tsev neeg tshaib nqhis heev. Lub sijhawm no Yakhauj twb laus heev lawm. Nws hnov tias hauv tebchaws Iyi muaj mov noj. Yog li ntawd, nws thiaj hais rau nws cov tub kom mus yuav mov qhov ntawd los rau lawv noj.​—Chiv Keeb 42:1, 2.

Yakhauj thiaj li txib nws 10 tus tub hlob mus, tiamsis nws tsis pub tus tub ntxawg Npeeyamee mus. Yakhauj tseem nco ntsoov txog thaum nws txib nws tus tub Yauxej uas nws hlub heev mus ib leeg mus xyuas nws cov tijlaug. Zaum ntawd yog zaum kawg uas Yakhauj pom nws tus tub Yauxej. Thaum Yakhauj 10 tus tub hlob rov los tsev, lawv nqa tau Yauxej lub tsho ntev zoo nkauj heev los rau lawv txiv, mas lub tsho ntuag thiab lo ntshav tas. Lub tsho ntawd yog lub uas Yakhauj ua rau Yauxej vim nws hlub Yauxej heev. Yauxej cov tijlaug ua rau lawv txiv ntseeg tias ntshe ib tug tsiaj qus tau muab Yauxej tom noj lawm.​—Chiv Keeb 37:31-35.

“YAUXEJ NCO TXOG OB ZAJ NPAU SUAV”

Yakhauj cov tub mus deb heev mam li mus txog tebchaws Iyi. Thaum lawv nug luag tej tias yuav mus yuav mov qhovtwg, luag thiaj qhia kom lawv mus cuag tus thawj uas kav lub tebchaws hu ua Xafena Pane-a. (Chiv Keeb 41:45) Thaum lawv mus ntsib tus thawj ntawd, lawv puas paub tias nws yog Yauxej? Lawv tsis paub. Lawv tsuas paub tias tus thawj ntawd yog ib tug Iyi uas kav lub tebchaws thiab yog tus uas lawv yuav tau mus thov yuav mov noj xwb. Lawv thiaj hawm Yauxej li lawv ib txwm ua thaum ntsib ib tug nom tswv twg: Lawv txawm “pe nws khwb ti nkaus av.”​—Chiv Keeb 42:5, 6.

Ua li Yauxej ne? Thaum Yauxej pom dheev lawv nws yeej paub tias lawv yog nws cov tijlaug! Tsis tas li ntawd xwb, thaum nws pom lawv pe nws, ua rau nws nco dheev txog lub sijhawm thaum nws tseem yau. Phau Vajlugkub qhia tias, “Yauxej nco txog ob zaj npau suav” uas Yehauvas ua rau nws pom thaum nws tseem yog ib tug menyuam tub. Ob zaj npau suav ntawd qhia txog ib lub sijhawm uas Yauxej cov tijlaug yuav pe nws zoo li lawv tabtom ua no! (Chiv Keeb 37:2, 5-9; 42:7, 9, TMZ) Yauxej yuav ua li cas xwb? Nws puas yuav puag nkaus lawv? Nws puas yuav ua phem pauj phem?

Yauxej paub tias tsis zoo rau nws lam tau lam ua ywj siab. Txawm yuav zoo li cas los, Yehauvas yog tus uas coj txoj hauv kev kom txhua yam mus raws li nws lub ntsiab. Yehauvas tau cog lus tseg tias Yakhauj cov tub ki yuav huaj vam ua ib haiv neeg coob coob. (Chiv Keeb 35:11, 12) Yog Yauxej cov tijlaug tseem ua neeg limhiam uas tsis paub xav txog lwm tus thiab tsis nyiam ua qhov ncaj ces ntev mus tej zaum yuav muaj teeb meem. Thiab yog Yauxej lam tau lam ua ywj siab ces thaum kawg kuj yuav tsim tau teeb meem rau nws txiv thiab nws tus kwv Npeeyamee. Nkawd puas tseem muaj txojsia nyob? Yauxej thiaj txiav txim siab ua twjywm tsis qhia nws cov tijlaug tias nws yog leejtwg xwv nws thiaj sim tau lawv seb lawv yog neeg zoo li cas lawm. Nws ua li ntawd, nws thiaj paub ua haum Yehauvas siab.

Tej zaum koj yuav tsis raug tej teeb meem uas Yauxej tau raug ib zaug li. Txawm li ntawd los, niaj hnub no muaj ntau yim yeej nyob tsis sib haum xeeb thiab tawg  ua sab ua sua tag. Thaum peb ntsib tej teeb meem zoo li no, tej zaum peb yuav lam tau lam ua raws peb siab nyiam xwb. Tiamsis qhov zoo mas yog xyaum Yauxej tus qauv es saib seb Vajtswv xav kom peb ua li cas xwv peb thiaj paub ua haum nws siab. (Paj Lug 14:12) Qhov uas muaj kev thaj yeeb nrog yus tsev neeg yeej tseem ceeb kawg li, tiamsis yimhuab tseem ceeb yog yus muaj kev thaj yeeb nrog Yehauvas thiab nws tus Tub.​—Mathai 10:37.

“KUV YUAV SIM NEJ LI NO”

Yauxej sim nws cov tijlaug ob peb lwm seb lawv lub siab zoo li cas lawm. Thaum Yauxej nrog nws cov tijlaug tham, nws hais nyaum heev thiab nws kom ib tug txhais lus rau nws. Nws liam tias lawv yog neeg tshuaj tebchaws. Lawv thiaj teb tias lawv tsis yog tuaj tshuaj tebchaws ces lawv txawm qhia nws txog lawv tsev neeg thiab qhia nws tias lawv tseem tshuav ib tug kwv nyob pem tsev. Thaum Yauxej hnov txog nws tus kwv, nws zoo siab kawg li, tiamsis nws tsis pub lawv pom. Nws tus kwv puas tseem muaj txojsia nyob tiag? Zaum no Yauxej paub tias nws yuav ua li cas. Nws thiaj hais tias: “Kuv yuav sim nej li no,” ces nws txawm hais rau lawv tias lawv yuav tau coj lawv tus kwv ntxawg tuaj rau nws saib. Tom qab ntawd, nws thiaj kam tso lawv rov mus tsev mus coj tus kwv ntxawg tuaj, tiamsis yuav tau cia lawv ib tug raug kaw rau hauv tsev lojfaj.​—Chiv Keeb 42:9-20.

Yauxej cov tijlaug tsis paub tias Yauxej totaub lawv, yog li ntawd, lawv txawm sib yws zom zaws txog qhov uas lawv tau ua txhaum rau Yauxej 20 lub xyoo dhau los. Lawv thiaj yws tias: “Qhov tseeb peb tau ua txhaum rau peb tus kwv. Thaum peb pom nws raug txom nyem nyuaj siab nws thov thov peb los peb tsis mloog nws. Vim li no txojkev txom nyem no thiaj li poob rov los raug peb ntag lauj.” Tom qab Yauxej hnov lawv hais tas, nws txawm tawm mus quaj quaj. (Chiv Keeb 42:21-24) Tiamsis nws paub tias ib tug uas ntxeev dua siab tshiab tsis yog tsuas tu siab rau tej kev phem uas nws tau ua yav tas los xwb. Yog li ntawd, Yauxej thiaj li sim lawv.

Yauxej tso lawv mus tsev tsuas tseg Xime-oo ib leeg kaw hauv tsev lojfaj xwb. Nws hais kom nws tus tub qhe muab nws cov tijlaug tej nyiaj rov ntsaws rau hauv lawv tej seev. Yauxej cov tijlaug thiaj rov mus tsev mus thov Yakhauj tso Npeeyamee nrog lawv rov mus rau nram tebchaws Iyi. Thaum rov mus txog tebchaws Iyi, lawv qhia dawb paug rau Yauxej tus tub qhe txog cov nyiaj uas lawv pom nyob hauv lawv tej seev thiab lees tias lawv yuav them kom tas rov qab. Qhov uas lawv ua li ntawd yeej zoo heev tiamsis Yauxej xav pom seb lawv yog neeg zoo li cas tiag. Yauxej npaj tau ib pluag mov rau lawv noj. Thaum nws pom Npeeyamee, nws zoo siab heev, nws tswj yuav luag tsis tau nws tus kheej. Txawm li ntawd los, nws kuj tso lawv rov mus tsev lawm thiab. Nws rov ntim lawv tej seev puv nkaus, tiamsis zaum no nws kom muab nws lub khob nyiaj ntsaws rau hauv Npeeyamee lub seev.​—Chiv Keeb 42:26–44:2.

Yauxej txawm ua li nws tau npaj tseg. Nws hais nws cov tub qhe kom mus caum nws cov kwvtij. Thaum lawv caum cuag, lawv thiaj muab nws cov kwvtij ntes thiab liam tias lawv muab Yauxej lub khob nyiag lawm. Thaum lawv nrhiav tau lub khob nyob hauv Npeeyamee lub seev, lawv txawm coj tag nrho Yauxej cov kwvtij rov mus rau nws. Zaum no lauj Yauxej yuav paub tias nws cov kwvtij yog neeg zoo li cas tiag. Yuda txawm sawv lawv cev thov Yauxej kom khuvleej lawv es cia lawv 11 leeg tibsi ua nws qhev nyob hauv tebchaws Iyi. Tiamsis Yauxej teb lawv tias nws tsuas yuav Npeeyamee ib leeg nyob ua nws qhev xwb es kom cov cia li rov mus tsev.​—Chiv Keeb 44:2-17.

Yuda txawm teb tu siab nrho hais tias: “Cov uas nrog nws koom niam tshuav nws ib leeg xwb. Txiv hlub tus ntawd heev.” Ntshe cov lus no ua rau Yauxej mob siab kawg li, rau qhov Yauxej yog Lachee yug. Yog tus pojniam uas Yakhauj hlub tshaj plaws uas thaum yug Npeeyamee es tuag lawd. Yauxej kuj nco nws niam Lachee heev ib yam li nws txiv Yakhauj nco thiab. Vim Yauxej thiab Npeeyamee koom ib leej niam, nws thiaj hlub Npeeyamee ua luaj.​—Chiv Keeb 35:18-20; 44:20.

Yuda taij thov Yauxej heev kom txhob coj Npeeyamee mus ua qhev. Nws thov Yauxej kom cia nws ua qhev nyob Npeeyamee chaw. Thaum kawg Yuda thiaj thov tu siab nrho tias: “Yog tus tub hluas tsis nrog kuv ua ke, kuv yuav ua li cas rov mus cuag tau kuv txiv? Ntshai tsam yuav pom xwm txheej phem los raug kuv txiv!” (Chiv Keeb 44:18-34) Zaum no Yauxej thiaj pom tias Yuda tsis yog tus neeg qub lawm. Nws tau ntxeev dua siab tshiab thiab kuj paub xav txog thiab hlub tshua lwm tus.

Yauxej pom tau tias nws cov tijlaug tu siab kawg txog tej uas lawv tau ua rau nws

Yauxej tswj tsis taus nws lub kua muag ntxiv lawm. Yog li ntawd, nws thiaj hais kom nws cov tub qhe tawm mus. Nws quaj nrov heev ua rau txhua tus uas nyob hauv Falau tsev hnov tag. Thaum kawg nws mam qhia tias: “Kuv yog Yauxej yog tus kwv uas nej muab muag los rau hauv Iyi tebchaws no.” Tamsim ntawd, nws cov  kwvtij yoob tag ces nws txawm mus puag nkaus lawv thiab nws qhia rau lawv tias nws zam txim tag nrho tej kev phem uas lawv tau ua rau nws. (Chiv Keeb 45:1-15) Qhov Yauxej ua no qhia tias nws xyaum Yehauvas uas yog tus uas muaj siab dawb siab zoo zam luag lub txim. (Ntawv Nkauj 86:5) Koj puas zam txim rau luag thiab?

“KOJ TSEEM MUAJ TXOJSIA NYOB”!

Thaum Falau hnov tias Yauxej cov kwvtij tuaj, nws hais kom Yauxej coj nws txiv thiab nws txiv tsev neeg los nyob hauv tebchaws Iyi. Tsis ntev tom qab ntawd, Yauxej thiaj tos tau nws txiv uas nws hlub heev los nrog nws nyob. Yakhauj quaj ib pluag thiab hais tias: “Nimno kuv tuag los tau lawm lauj, rau qhov kuv twb pom koj lub ntsej muag lawm thiab paub tias koj tseem muaj txojsia nyob.”​—Chiv Keeb 45:16-28; 46:29, 30.

Yakhauj nyob tau 17 xyoo hauv tebchaws Iyi ces nws mam li tuag. Ua ntej nws tuag nws foom koob hmoov rau nws 12 tug tub. Nws muab ob npaug uas yog tus tub hlob feem rau Yauxej uas yog tus tub 11. Ob xeem Yixayee yuav los ntawm nws caj ces los. Yakhauj foom koob hmoov li cas rau Yuda xwb, uas yog tus tub 4? Vim Yuda yog tus ua rau Yauxej pom tias lawv tsis coj li qub, lawv twb ntxeev dua siab tshiab lawm, yog li ntawd Yakhauj foom koob hmoov rau Yuda tias tus Mexiyas yuav los ntawm nws caj ces los.​—Chiv Keeb, tshooj 48, 49.

Thaum Yakhauj tuag, nws muaj 147 xyoo. Tom qab ntawd, Yauxej cov tijlaug ntshai tsam Yauxej ho ua phem pauj phem rau lawv. Tiamsis Yauxej cog lus rau lawv tias nws yeej hlub lawv tiag. Nws yeej ntseeg tias Yehauvas yog tus uas xa nws tsev neeg los nyob rau hauv tebchaws Iyi es kom nws cov tijlaug tsis txhob txhawj txog tej uas lawv tau ua tas los lawm. Nws thiaj nug lawv li no: “Kuv nim yog Vajtswv lov?” (Chiv Keeb 15:13; 45:7, 8; 50:15-21) Yauxej paub tias Yehauvas yog tus Txiav Txim uas ncaj ncees. Yauxej yog leejtwg es yuav rau txim rau cov uas Yehauvas twb zam txim rau lawd?​—Henplais 10:30.

Puas nyuaj rau peb zam lwm tus lub txim? Yeej nyuaj heev, yog tias tus ntawd txhob txwm ua limhiam rau peb. Tiamsis yog peb zam cov uas twb ntxeev dua siab tshiab lawd lub txim tawm hauv lub siab dawb paug los ces yuav pab tau sawvdaws nyob sib haum xeeb. Tsis tas li ntawd xwb, kuj yog peb xyaum Yauxej txojkev ntseeg thiab nws tus Vajtswv Yehauvas uas muaj lub siab khuvleej.

^ nqe 4 Mus saib zaj “Xyaum Lawv Txojkev Ntseeg” hauv Phau Tsom Faj lub 8 Hli tim 1 thiab lub 11 Hlis tim 1 xyoo 2014, ua lus Askiv; thiab lub 2 Hlis tim 1 xyoo 2015, ua lus Hmoob.