Vajtswv puas yuav cia tibneeg caij tsuj tibneeg mus txog thaum tibneeg tu noob nrho? Nws yuav tsis cia, zoo li peb tau pom, nws yuav daws qhov teeb meem no thiab muab tej kev txom nyem thiab kev quab yuam rhuav tshem mus. Tus Tswv uas tsim tibneeg thiab lub ntiajteb xav kom koj paub tias thaum twg nws yuav ua tej no. Nws yuav ua li cas qhia peb txog tej no?

Xav txog zaj lus piv txwv no: Thaum koj yuav tsav tsheb mus rau ib qho chaw uas koj tsis tau mus dua, tej zaum koj yuav mus saib hauv Is Taws Nej (Internet), mus saib daim ntawv qhia kev, lossis mus saib daim ntawv sau kev seb qhov chaw ntawd nyob qhovtwg. Thaum koj mus, yog koj pom tej cim uas hais nyob hauv daim ntawv qhia kev ces koj yeej tso siab tias koj twb mus yuav txog chaw. Ib yam li ntawd, Vajtswv Txojlus muaj tej cim uas qhia tias peb nyob rau lub caij twg lawm. Thaum peb pom muaj raws li tej cim uas phau Vajlugkub qhia ntawd ces peb yeej tso siab tias peb twb nyob rau lub sijhawm kawg lawm.

Phau Vajlugkub qhia tias noob neej yuav nyob rau ib lub caij tshwj xeeb uas yuav pom hnub kawg los. Lub sijhawm ntawd yuav muaj tej xwm txheej thiab lwm yam uas yuav tshwm sim thoob plaws qab ntuj uas noob neej tsis tau pom dua li. Cia peb mus saib tej uas Vajtswv Txojlus hais ntawd seb qee yam yog dabtsi.

1. LUB QAB NTUJ TEJ KEV KUB NTXHOV Muaj ib zaj lus faj lem hauv Mathai tshooj 24 qhia txog ntau yam uas yuav tshwm sim hauv ntiajteb. Tag nrho tej ntawd yog ib lub cim tshwj xeeb heev. Lub cim ntawd qhia tias thaum twg thiaj yog “lub caij lub nyoog yuav kawg” uas “lub sijhawm kawg [hnub kawg] yuav los txog.” (Nqe 3, 14) Lub sijhawm ntawd yuav muaj kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, av qeeg ntau qhov, kev phem nthuav dav zuj zus, tej neeg coob coob txojkev hlub yuav txias zuj zus mus, thiab yuav muaj tej thawj coj ntawm tej kev ntseeg uas dag ntxias tibneeg. (Nqe 6-26) Muaj tseeb tiag, qee yam uas hais tas los no yeej muaj tshwm sim ua ntu zus tau pua pua xyoo los lawm. Tiamsis, tsis tau muaj dua ib zaug uas tag nrho tej no tau tshwm sim rau tib lub caij zoo li lub caij kawg no. Tej cim hais tas no muaj tshwm sim ua ke nrog 3 lub cim hais nram no.

2. TIBNEEG TEJ CWJ PWM Phau Vajlugkub hais tias “tiam kawg” lossis lub sijhawm kawg tibneeg yuav coj cwj pwm phem heev. Peb nyeem hauv 2 Timaute 3:1-4 tias: “Neeg yuav xam pom lawv tus kheej xwb, ntshaw nyiaj txiag, khav theeb, muab hlob, saib tsis taus luag, tsis mloog niam txiv lus, tsis nco luag txiaj ntsig, tsis yuav Vajtswv, tsis hlub luag, tsis zam txim, xyav luag moo, tsis tswj lub siab, ua neeg nyaum, ntxub qhov zoo, fav xeeb rau luag, ua siab heev, tsab ua loj, nyiam kev lomzem heev dua li nyiam Vajtswv.” Muaj tseeb tiag, neeg yeej coj cwj pwm phem ntev los lawm, tiamsis tsuas yog tiam kawg thiaj tsim nyog hu ua “lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg” vim tiam kawg neeg yimhuab yuav coj cwj pwm phem. Niaj hnub no koj puas pom tibneeg coj li ntawd tiag?

3. LUB NTIAJTEB RAUG PUAM TSUAJ Phau Vajlugkub hais tias Vajtswv yuav “rhuav cov neeg uas ua rau lub ntiajteb no puastsuaj kom lawv puastsuaj mus.” (Qhia Tshwm 11:18, TMZ) Tibneeg ua rau lub ntiajteb no puam tsuaj li cas? Lub caij uas Nau-a nyob los zoo tib yam li ntawd: “Lub ntiajteb phem tag huvsi thiab ua limhiam . . . puv nkaus ntiajteb. Vajtswv ntsia ntsoov lub ntiajteb mas pom tias phem kawg li.” Vajtswv thiaj hais tias: “Kuv yuav ua kom lawv . . . puam tsuaj tag huvsi.” (Chiv Keeb 6:11-13) Koj puas pom tej pov thawj uas qhia tias muaj kev limhiam puv ntia lub ntiajteb lawm tiag? Tsis tas li ntawd xwb, noob neej nyob rau ib lub caij uas txaus ntshai heev: Lawv muaj peevxwm ua tau rau lub ntiajteb puam tsuaj vim lawv muaj tej cuab yeej ua tsov ua rog uas siv tau los rhuav tshem txhua tus neeg huvsi. Thiab neeg kuj ua rau lub ntiajteb puam tsuaj tag vim tsis txuag tej huab cua, tej tsiaj txhu, tej xyoob ntoo, thiab tej dej hiavtxwv, uas yog tej uas yug tau neeg txojsia.

 Muab xav li no: ‘Ib puas xyoo dhau los, neeg puas muaj peev xwm tsim tau tej cuab yeej ua tsov ua rog uas rhuav tshem tau neeg kom tu noob nrho?’ Niaj hnub no, neeg siv neeg lub tswvyim los tsim tej cuab yeej ua tsov ua rog ntau heev thiab siv lub tswvyim ntawd los rhuav tshem lub ntiajteb kom puam tsuaj. Tsis tas li ntawd xwb, neeg tseem tsim tau khoom ntau tshaj li lawv paub siv, uas thaum kawg kuj ua rau lub ntiajteb puam tsuaj tau thiab. Tiamsis, neeg tsis yog tus txiav txim seb yav tom hauv ntej lub ntiajteb yuav zoo li cas lossis yuav nyob hov ntev. Yog li ntawd, ua ntej txhua yam ciaj sia hauv ntiajteb tu noob, Vajtswv yuav rhuav tshem cov uas ua rau lub ntiajteb puam tsuaj kom puam tsuaj mus. Vajtswv tau cog tseg li ntawd ntag!

4. TSHAJ TAWM TXOJ XOV ZOO THOOB PLAWS NTIAJTEB Muaj ib yam ntxiv uas qhia tias hnub kawg los ze lawm, yam ntawd yog li no: “Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog.” (Mathai 24:14) Txojkev tshaj tawm no txawv lwm txoj uas tau tshaj tawm dhau los lawd. Nyob rau tiam kawg yuav tshaj tawm ib txoj xov tshwj xeeb heev uas yog, “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj].” Koj puas paub ib txojkev ntseeg twg uas tshaj tawm txoj xov no? Txawm yog muaj tej txhia tshaj tawm los, puas yog lawv tsuas tshaj hauv zej hauv zos xwb, los yog mus tshaj tawm “thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws”?

Txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj tau muab tshaj tawm thoob plaws ntiajteb ua ntau pua yam lus

Lub Vej xaij (Web site) www.jw.org qhia txog “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj].” Lub Vej xaij no muaj tej ntaub ntawv uas tham txog txoj xov zoo ua 700 tawm yam lus. Koj puas paub lwm txojkev twg uas tau siv los qhia txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj mus thoob plaws lub ntiajteb? Ua ntej uas muaj Is Taws Nej, tibneeg twb paub tias Yehauvas Cov Timkhawv yog cov uas siv zog mus tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Txij xyoo 1939 los, Yehauvas Cov Timkhawv yeej ib txwm muab cov lus “Tshaj Tawm Txog Yehauvas Lub Nceeg Vaj” sau rau thawj sab ntawm Phau Tsom Faj. Muaj ib phau ntawv uas sau txog kev ntseeg tau qhuas tias tsis tau muaj lwm txojkev ntseeg twg uas tau siv zog tshaj tawm txoj xov zoo kom thoob ntiajteb npaum li Yehauvas Cov Timkhawv. Txoj xov zoo uas Yehauvas Cov Timkhawv tshaj tawm qhia tias tsis ntev Vajtswv yuav siv nws lub Nceeg Vaj los rhuav tshem tej kev phem kev limhiam hauv ntiajteb no mus ces thaum ntawd hnub kawg yuav los txog.

LUB CAIJ TSHWJ XEEB HEEV RAU NOOB NEEJ

Koj puas pom 4 yam uas phau Vajlugkub ceeb toom txog uas tau hais nyob hauv zaj no muaj  tshwm sim huvsi rau tiam uas koj nyob no? Tau muaj li 100 tawm xyoo lawm, Phau Tsom Faj tau qhia txog tej xwm txheej uas pab tibneeg pom tseeb tias peb twb nyob ze zuj zus rau hnub kawg lawm. Tiamsis, tseem muaj cov uas tsis ntseeg uas xav tias tej pov thawj ntawd tsuas yog neeg hais raws li neeg xav xwb. Cov uas tsis ntseeg ntawd kuj hais tias vim niaj hnub no muaj tej twj uas mloog tau xov xwm thoob plaws ntiajteb ces thiaj zoo li lub ntiajteb phem zuj zus lawm xwb. Txawm li ntawd los, niaj hnub no yeej muaj pov thawj tshwm sim tsis tseg qhia tias peb twb nyob rau ib lub caij lub nyoog uas yuav kawg.

Muaj ib co tub txawg tub ntse xav tias tsis ntev tom ntej yuav muaj ntau yam xwm txheej loj uas yuav los raug lub ntiajteb. Hais txog tej cuab yeej uas siv tau los rhuav noob neej kom tu noob, nyob rau xyoo 2014, cov tub txawg tub ntse tau hais li no: “Tom qab peb ua tib zoo tshuaj tas, peb tau pom tias tej cuab yeej uas siv tau los rhuav tshem tibneeg tseem tshuav ntau heev.” Muaj coob tus yimhuab ntseeg tias peb twb nyob rau ib lub caij uas tshwj xeeb heev lawm tiag. Cov uas luam Phau Tsom Faj no thiab coob tus uas nyeem Phau Tsom Faj yeej ntseeg tias peb twb nyob rau tiam kawg lawm thiab lawv ntseeg tias hnub kawg twb los ze lawm. Tiamsis tsis tsim nyog koj ntshai tej uas yuav tshwm sim yav tom hauv ntej, rau qhov tom qab tej ntawd dhau tas lawd, koj yuav zoo siab heev. Yog vim li cas? Koj yuav zoo siab rau qhov koj yeej dim tau hnub kawg!