Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 5 Hlis Xyoo 2015

Lawv “Pom” Tej Uas Vajtswv Tau Cog Tseg

Lawv “Pom” Tej Uas Vajtswv Tau Cog Tseg

“[Lawv] tsis tau txais tej uas cog lus cia tiamsis lawv kuj pom tej ntawd deb deb thiab zoo siab tos txais.”HENPLAIS 11:13.

1. Vim li cas zoo rau peb xav ntsoov txog tej uas peb tsis tau pom tim ntsej tim muag? (Saib daim duab ntawm sab no.)

YEHAUVAS tsim kom peb txawj xav txog tej uas peb lub qhov muag tsis tau pom. Peb paub xav txhij xav txhua txog lub neej yav tom hauv ntej seb yuav mus li cas. Peb kuj paub npaj seb peb yuav txiav txim li cas thiaj zam dhau tej teeb meem. Yehauvas pom txhua yam uas tseem yuav muaj tshwm los. Nws xav kom peb tos ntsoov tej yam zoo kawg nkaus uas tseem yuav muaj rau yav tom hauv ntej. Txawm tias peb tsis tau pom Yehauvas tej lus cog tseg muaj tiav tim ntsej tim muag los, peb yuav tsum xav ntsoov tej lus ntawd rau hauv nruab siab, peb thiaj muaj kev ntseeg rau tej lus cog tseg ntawd.2 Khaulee 4:18.

2, 3. (1) Peb txojkev xav pab tau peb li cas? (2) Zaj no yuav teb cov lus nug twg?

2 Vim peb xav txog ntau yam, muaj tej zaum peb yuav xav txog tej yam uas peb tsis muaj cuab kav ua tau. Zoo li ib tug mentxhais xav hauv nruab siab tias nws tabtom caij ib tug npauj npaim. Yeej muaj tsis tau li ntawd ib zaug li, puas yog? Tiamsis xav txog Xamuyee niam uas yog Hana. Nws cog lus tias muaj ib hnub nws yuav coj Xamuyee mus nrog cov pov thawj ua haujlwm hauv lub tsev ntaub sib ntsib. Nws xav ntsoov txog nws lo lus cog tseg ntawd. Tsis yog nws lam cog lus xwb. Hana twb txiav txim siab lawm tias nws yuav ua li ntawd  tiag. Vim nws niaj hnub xav txog nws lo lus cog tseg, thaum txog lub sijhawm coj Xamuyee mus, Hana thiaj ua tau raws li nws tau hais. (1 Xamuyee 1:22) Thaum peb xav ntsoov txog Yehauvas tej lus cog tseg, tsis yog peb lam cia siab qhuav xwb. Yehauvas tej lus cog tseg yeej yuav muaj tiav tiag tiag li.2 Petus 1:19-21.

3 Yehauvas cov tibneeg hauv phau Vajlugkub xav ntsoov txog nws tej lus cog tseg. Vim li cas zoo rau lawv ua li ntawd? Vim li cas ho zoo rau peb xav ntsoov txog thaum Vajtswv tej lus cog tseg muaj tiav?

LAWV XAV NTSOOV TXOG YAV TOM HAUV NTEJ LAWV THIAJ MUAJ KEV NTSEEG

4. Anpee xav ntsoov txog dabtsi thiab ua cas nws ho paub xav li ntawd?

4 Anpee yog thawj tug txivneej uas muaj kev ntseeg rau Yehauvas tej lus cog tseg. Nws paub txog cov lus uas Yehauvas hais rau Adas thiab Eva tom qab nkawd ua txhaum. Yehauvas hais tias: “Kuv yuav ua rau koj thiab tus pojniam no ua yeeb ncuab, koj caj ces thiab tus pojniam caj ces yuav ua yeeb ncuab mus li. Tus pojniam caj ces yuav tsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws luj taws.” (Chiv Keeb 3:14, 15) Anpee tsis paub tias cov lus no yuav muaj tiav li cas. Tiamsis nws yeej xav ntsoov txog tej uas Vajtswv tau hais. Tej zaum Anpee niaj hnub xav tias, tus raug nab tom uas yuav los cawm noob neej yog leejtwg tiag. Anpee ntseeg tias Yehauvas tej lus yuav muaj tiav xwb xwb li. Vim Anpee muaj kev ntseeg, Yehauvas thiaj txaus siab thaum Anpee muab tsiaj xyeem rau Nws.Nyeem Chiv Keeb 4:3-5; Henplais 11:4.

5. Thaum Enauj xav ntsoov rau lub neej yav tom hauv ntej pab tau nws li cas?

5 Enauj kuj muaj kev ntseeg heev rau Vajtswv. Nws nyob rau tiam uas neeg limhiam kawg li. Cov tibneeg yeej “tsis hwm” Vajtswv kiag li. Tiamsis Enauj muaj siab tawv qhawv tshaj tawm Vajtswv txoj xov rau lawv. Nws qhia lawv tias Yehauvas yuav muab cov neeg limhiam rhuav tshem. (Yuda 14, 15) Vim li cas Enauj ua taus siab tawv npaum li ntawd? Tej zaum Enauj xav ntsoov txog lub sijhawm thaum tag nrho cov tibneeg hauv qab ntuj no yuav teev tiam Yehauvas xwb.Nyeem Henplais 11:5, 6. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

6. Tom qab dej dag nyab ntiajteb, Nau-a xav txog dabtsi xwb?

6 Nau-a muaj kev ntseeg rau Yehauvas, thaum dej dag nyab ntiajteb nws thiaj dim. (Henplais 11:7) Thaum Nau-a tawm hauv lub nkoj los nws muaj kev ntseeg heev nws thiaj tua tsiaj xyeem rau Yehauvas. (Chiv Keeb 8:20) Tom qab no, tibneeg rov phem zuj zus li qub. Nilauj tsa nws tus kheej los kav sawvdaws thiab nws xav kom cov pej xeem tawm tsam Yehauvas. (Chiv Keeb 10:8-12) Txawm li ntawd los Nau-a tseem muab siab npuab Yehauvas li qub. Nau-a paub tseeb tias muaj ib hnub Yehauvas yuav tshem tawm kev txhaum thiab kev tuag mus. Tej zaum Nau-a niaj hnub xav ntsoov txog lub sijhawm uas Yehauvas yuav tsis cia cov neeg limhiam kav noob neej lawm. Cia peb xyaum Nau-a tus qauv es xav ntsoov rau lub caij uas Yehauvas yuav tshem tawm tej kev nom kev tswv uas coj tsis ncaj mus. Lub sijhawm ntawd twb los ze kawg li lawm tiag.Loos 6:23.

LAWV XAV TXOG LUB SIJHAWM VAJTSWV TEJ LUS COG TSEG MUAJ TIAV

7. Aplahas, Yiha, thiab Yakhauj tos ntsoov dabtsi?

7 Aplahas, Yiha, thiab Yakhauj lawv pom hauv nruab siab tias yav tom hauv ntej yuav muaj ntau yam zoo heev tshwm sim los. Yehauvas twb cog lus tias ntau haiv neeg yuav txais koob hmoov los ntawm lawv “caj ces.” (Chiv Keeb 22:18; 26:4; 28:14) Vajtswv cog lus tias lawv tsev neeg yuav ua ib haiv neeg coob heev, thiab yuav tau nyob hauv lub tebchaws uas Vajtswv cog tseg. (Chiv Keeb 15:5-7) Aplahas, Yiha, thiab Yakhauj paub tias Yehauvas cov lus  cog tseg yeej yuav muaj tiav. Lawv muaj kev ntseeg cuag li lawv twb pom tim ntsej tim muag lawm. Txij thaum Adas thiab Eva poob kev txhaum los, Yehauvas yeej nrhiav kev los qhia nws cov tub qhe tias muaj ib hnub twg noob neej yuav tau lub neej zoo kawg nkaus, tsis muaj kev txhaum ib yam li thaum chiv keeb.

8. Dabtsi pab kom Aplahas muaj kev ntseeg thiab mloog Vajtswv lus?

8 Txawm tias Aplahas ntsib ntau yam kev nyuaj siab los, twb yog nws muaj kev ntseeg nws thiaj zoo siab mloog Yehauvas lus. Cov uas npuab siab rau Yehauvas ib yam li Aplahas tsis tau pom Yehauvas tej lus cog tseg muaj tiav rau lawv tiam, tiamsis lawv muaj kev ntseeg rau txhua yam uas Yehauvas cog tseg. Phau Vajlugkub hais tias: “Lawv kuj pom tej ntawd deb deb thiab zoo siab tos txais.” (Nyeem Henplais 11:8-13.) Aplahas paub tias Yehauvas ib txwm ua raws li nws cog tseg. Yog li ntawd txhua yam uas Yehauvas cog tseg rau yav tom hauv ntej yuav tsum muaj tiav thiab.

9. Aplahas txojkev ntseeg rau Vajtswv tej lus cog tseg pab tau nws li cas?

9 Vim Aplahas muaj kev ntseeg rau Yehauvas tej lus cog tseg, nws thiaj ua txhua yam uas Yehauvas txib kom nws ua. Aplahas zoo siab tso vaj tso tsev hauv lub moos Aw tseg, mus nyob tsev ntaub tas nws tiam neej. Aplahas paub tias tej nroog uas nyob ib ncig nws nyob tsis ruaj tsis khov vim lawv tej nom tswv tsis teev tiam Yehauvas. (Yausua 24:2) Nws tos ntsoov lub caij uas Yehauvas lub tseem fwv yuav kav lub ntiajteb mus ib txhis. Lub tseem fwv ntawd yog lub uas “tsim tsa rau saum tej taw tiag uas Vajtswv tsim thiab Vajtswv ua.” (Henplais 11:10) Aplahas, Anpee, Enauj, Nau-a thiab lwm cov tub qhe yeej ntseeg tias Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov qab los. Thaum lawv xav txog lub sijhawm uas neeg yuav tau nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis yeej ua rau lawv muaj kev ntseeg heev.Nyeem Henplais 11:15, 16.

10. Vim li cas zoo rau Xala xav txog yav tom hauv ntej?

10 Aplahas tus pojniam Xala kuj muaj kev ntseeg rau Yehauvas tej lus cog tseg thiab. Txawm tias Xala twb muaj 90 xyoo lawm los, nws tseem tos ntsoov lub caij uas nws yuav yug tau ib tug menyuam los tu. Nws kuj xav txog lub sijhawm uas nws cov xeeb ntxwv yuav huam vam ua ib haiv neeg coob. (Henplais 11:11, 12) Ua cas nws thiaj paub tias yuav muaj tau li ntawd? Nws paub rau qhov Yehauvas twb hais li no rau nws tus txiv lawm: “Kuv yuav foom koob hmoov rau nws thiab tsis tag li ntawd xwb kuv yuav pub nws yug ib tug tub rau koj. Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, nws yuav ua tej haiv neeg leej niam thiab tej vajntxwv yuav tshwm hauv nws los.” (Chiv Keeb 17:16) Tau muaj raws li Yehauvas cog tseg, tom qab no Xala yug tau ib tug tub thiab muab nws tis npe hu ua Yiha. Tom qab Yehauvas ua txujci li ntawd, Xala yeej tso siab plhuav rau Yehauvas txhua lo lus cog tseg. Thaum peb xav txog txhua yam zoo uas Yehauvas tau cog tseg, yuav txhawb tau peb txojkev ntseeg ib yam li ntawd.

NWS XAV TXOG NWS TUS NQE ZOG

11, 12. Ua cas Mauxe yimhuab hlub Yehauvas ntxiv?

11 Mauxe muaj kev ntseeg rau Yehauvas tej lus cog tseg. Nws loj hlob hauv tebchaws Iyi ua ib tug tub vajntxwv. Tiamsis vim nws hlub Yehauvas tshaj plaws, Mauxe tsis ntshaw nyiaj txiag thiab tsis ntshaw hwjchim. Nws niam nws txiv yog neeg Henplais. Nkawd qhia Yehauvas rau nws. Nws kawm tias Yehauvas yuav tso cov Henplais dim cev qhev thiab yuav pub ib lub tebchaws rau lawv nyob. (Chiv Keeb 13:14, 15; Khiav Dim 2:5-10) Thaum Mauxe yimhuab xav txog Yehauvas tej lus cog tseg, ua rau nws yimhuab hlub Yehauvas ntxiv xwb.

12 Phau Vajlugkub qhia tias Mauxe xav li no: “Vim Mauxe ntseeg, thaum nws hlob lawd nws thiaj tsis yeem kom hu hais tias nws yog Falau tus ntxhais li tub, tiamsis nws xaiv qhov uas nrog Vajtswv cov neeg raug txom nyem zoo dua li qhov uas nyob ua lomzem ib vuag dua hauv txojkev txhaum. Nws suav tias qhov uas raug thuam vim saib rau Khetos muaj nqes dua tej cuab txhiaj cuab tam hauv Iyi tebchaws, vim  nws xam pom tej nqe zog uas nws tseem yuav tau.”Henplais 11:24-26.

13. Vim li cas zoo rau Mauxe xav txog Yehauvas tej lus cog tseg?

13 Yehauvas cog lus tias nws yuav tso cov Henplais dim cev qhev. Yuav tsum yog Mauxe xav ntsoov txog lo lus cog tseg ntawd. Mauxe ntseeg tias Yehauvas yuav tso noob neej dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag. (Yauj 14:14, 15; Henplais 11:17-19) Yog li ntawd, Mauxe paub tias Yehauvas hlub tibneeg heev. Qhov ntawd ua rau Mauxe hajyam hlub Yehauvas thiab muaj kev ntseeg dua qhov qub. Mauxe thiaj teev tiam Yehauvas mus tas nws lub neej. (Kevcai 6:4, 5) Txawm tias Falau xav muab Mauxe tua los, nws yeej tsis ntshai. Nws paub tias Yehauvas yuav pub nqe zog rau nws yav tom hauv ntej.Khiav Dim 10:28, 29.

XAV TXOG TEJ UAS VAJTSWV LUB TSEEM FWV YUAV UA

Thaum Yehauvas tej lus cog tseg muaj tiav, koj yuav ua dabtsi xwb? (Saib nqe 15)

14. Coob leej xav li cas txog yav tom hauv ntej?

14 Tibneeg feem coob xav li cas txog lub neej yav tom hauv ntej xwb? Pom tias cov txom nyem niaj hnub xav tau lub neej nplua nuj mias, tsis txob tsis txhawj txog ib yam dabtsi li. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias Xatas lub qab ntuj tsuas “muaj haujlwm khwv thiab kev ceeblaj” mus li xwb. (Ntawv Nkauj 90:10) Ib txhia kuj xav tias neeg tej tseem fwv yuav kho tau tej teeb meem hauv lub qab ntuj no. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias tsuas yog Vajtswv lub tseem fwv thiaj kho tau xwb. (Daniyee 2:44) Muaj dua lwm cov xav tias lub ntiajteb no tej kev coj noj coj ua yuav nyob li qub mus li. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yuav rhuav tshem lub qab ntuj neeg limhiam no. (Xefaniya 1:18; 1 Yauhas 2:15-17) Thaum Vajtswv lub tseem fwv kho ib puas tsav yam, yuav tsis thooj li neeg niaj hnub xav.

15. (1) Vim li cas zoo rau peb xav txog tej uas Vajtswv cog tseg rau peb? (2) Koj tos ntsoov dabtsi xwb?

15 Yehauvas cog lus tias yav tom hauv ntej peb yuav tau lub neej zoo kawg nkaus. Yog peb xav txog lub sijhawm ntawd yuav ua rau peb zoo siab heev thiab pab peb muaj lub siab tawv qhawv teev tiam Yehauvas. Xav seb thaum Vajtswv tej lus cog tseg muaj tiav lawm koj lub neej yuav zoo li cas? Yog koj muaj kev cia siab nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no, ces koj yeej tos ntsoov lub sijhawm uas koj yuav tau nrog koj cov phoojywg kho lub ntiajteb dua tshiab. Cov uas saib xyuas tes haujlwm kho lub ntiajteb yeej hlub tshua koj tiag. Cov tibneeg ib ncig koj yuav yog cov uas hlub Yehauvas ib yam li koj. Thaum ntawd koj yuav tsis muaj mob muaj nkeeg li lawm. Koj yuav muaj zog npho ua haujlwm tsis nkees tsis dhuav li. Koj yuav zoo siab siv koj lub tswvyim thiab rab peevxwm mus pab lwm tus thiab qhuas Yehauvas. (Yauhas 17:3; Tubtxib Tes Haujlwm 24:15) Thaum koj xav txog tej yam zoo li no, tsis yog koj lam cia siab qhuav xwb. Yeej yuav muaj tiav raws li  tej no vim phau Vajlugkub twb qhia tseg lawm.Yaxaya 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

THAM TXOG TEJ UAS KOJ TOS NTSOOV

16, 17. Vim li cas zoo rau peb tham txog lub neej uas Yehauvas cog tseg rau peb?

16 Hauv lub vaj kaj siab peb tsis paub tias peb yuav ua txoj haujlwm twg. Txawm li ntawd los zoo rau peb nrog cov kwvtij nkauj muam tham txog lub neej hauv lub vaj kaj siab. Yog peb tham li ntawd yuav pab kom peb hajyam muaj kev ntseeg rau Yehauvas tej lus cog tseg. Tsis tas li ntawd xwb, ib leeg yuav txhawb tau ib leeg lub zog kom rau siab ua Yehauvas tes haujlwm dhau lub caij ntxhov siab no. Yav thaum ub tus tubtxib Povlauj thiab cov kwvtij Loos sib txhawb li ntawd, lawv thiaj li nyiaj dhau.Loos 1:11, 12.

17 Thaum koj xav txog Yehauvas tej lus cog tseg, koj yuav tsis nco qab txhawj txog koj tej kev nyuaj siab. Muaj ib zaug Petus txhawj heev, nws thiaj nug Yexus tias: “Peb twb tso txhua yam tseg raws koj tuaj. Peb yuav tau dabtsi?” Yexus xav kom Petus thiab cov tubtxib xav txog tes haujlwm zoo kawg nkaus uas lawv yuav txais yav tom hauv ntej. Nws thiaj hais li no rau lawv: “Thaum Neeg leej Tub zaum saum nws lub zwm txwv uas ci ntsa iab hauv lub ntiajteb tshiab, nej cov uas raws kuv qab yuav tau zaum saum kaum ob lub zwm txwv txiav txim rau kaum ob xeem Yixayee. Txhua tus uas tso vaj tse kwvtij nkauj muam niam txiv menyuam liaj teb tseg vim yog saib rau kuv lub npe, mas yuav tau qas pua npaug thiab yuav tau txojsia ntev mus ib txhis.” (Mathai 19:27-29) Yog li ntawd, Petus lawv yuav tsum xav txog lub sijhawm uas lawv nrog Yexus kav saum ntuj ceeb tsheej. Lawv yuav pab cov tibneeg hauv lub ntiajteb no kom zoo tiav log ib yam li thaum chiv thawj.

18. Vim li cas zoo rau peb xav txog lub sijhawm uas Vajtswv tej lus cog tseg muaj tiav?

18 Hauv zaj no peb kawm tau tias Yehauvas cov tub qhe muaj kev ntseeg ruaj nreeg vim lawv xav txog nws tej lus cog tseg. Anpee xav txog Yehauvas lo lus cog tseg tias yav tom hauv ntej nws yuav tau ib lub neej zoo dua. Vim Anpee muaj kev ntseeg, nws thiaj ua haum Yehauvas siab. Aplahas xav ntsoov txog tus “caj ces” uas Yehauvas tau cog tseg, nws thiaj mloog Yehauvas lus; txawm tias nws raug ntau yam kev nyuaj siab. (Chiv Keeb 3:15) Mauxe tos ntsoov tus nqe zog uas Yehauvas cog tseg, nws thiaj hlub thiab muab siab npuab Yehauvas. (Henplais 11:26) Thaum peb xav txog lub neej uas Yehauvas cog tseg yav tom hauv ntej, peb yuav hajyam hlub Yehauvas thiab muaj kev ntseeg rau Nws. Zaj tom ntej peb yuav kawm seb zoo rau peb xav txog dabtsi thiab.

^ nqe 5 Henplais 11:5, 6 (TMZ): “Twb yog vim Enauj ntseeg, Enauj thiaj tsis tuag. Vajtswv coj nws mus thiaj tsis muaj leejtwg nrhiav tau nws, rau qhov Vajtswv twb coj nws mus lawm. Vajtswv txojlus hais tias, ‘Thaum Vajtswv tseem tsis tau coj Enauj mus, Enauj yeej ua haum Vajtswv siab.’ Tus uas tsis ntseeg yeej ua tsis tau haum Vajtswv siab, rau qhov tus uas xav los cuag Vajtswv, tus ntawd yuav tsum ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, thiab Vajtswv yuav muab nqi zog rau tus uas los cuag Vajtswv.”