Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 4 Hlis Xyoo 2015

Nej Cov Txwj Laus Puas Xav Cob Qhia Lwm Tus?

Nej Cov Txwj Laus Puas Xav Cob Qhia Lwm Tus?

“Muaj caij muaj nyoog rau txhua yam.”LAJ LIM TSWVYIM 3:1.

1, 2. Cov kwvtij uas ncig xyuas thaj tsam tau pom li cas hauv ntau lub koom txoos?

MUAJ ib tug kwvtij uas ncig xyuas thaj tsam tau nrog ib pab txwj laus sablaj ua ke. Thaum nws saib cov txwj laus ntawd nws yeej hlub tshua lawv heev. Lawv ib txhia twb laus li nws txiv lawm. Zaum tas los uas nws tuaj xyuas lawv, nws twb txhawb kom lawv cob qhia lwm tus los tuav haujlwm. Zaum no nws thiaj nug tias, “Cov kwvtij, nej puas tau nqes tes cob lwm tus los tuav haujlwm hauv lub koom txoos?” Lawv sawvdaws kuj txaj muag teb nws, ces muaj ib tug txwj laus mam li lees tias lawv tsis tau pab txaus. Tag nrho cov txwj laus puavleej lees ib yam li ntawd thiab.

2 Nej cov txwj laus puas tau ntsib qhov teeb meem no? Hauv ntau lub koom txoos, cov kwvtij uas ncig xyuas thaj tsam tau pom tias cov txwj laus yuav tsum siv sijhawm ntxiv los cob qhia lwm tus, tsis hais tus laus tus hluas huvsi los pab saib xyuas lub koom txoos. Yeej tsis yoojyim siv sijhawm los cob qhia lwm tus. Ua cas ho nyuaj ua luaj?

3. (1) Phau Vajlugkub puas sam hwm kom peb cob qhia lwm tus, thiab vim li cas zoo rau peb txhua tus kawm txog qhov no thiab? (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (2) Vim li cas nyuaj rau cov txwj laus los cob qhia lwm tus?

 3 Nej cov txwj laus yeej paub zoo lawm tias, yuav tsum siv sijhawm thiaj cob qhia tau lwm tus. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Yuav kom lub koom txoos sawv ruaj khov, yuav tsum muaj cov kwvtij los pab saib xyuas. Tseem yuav muaj ntau lub koom txoos ntxiv thiab. (Nyeem Yaxaya 60:22.) Phau Vajlugkub thiaj sam hwm kom peb cia li “qhia” lwm tus. (Nyeem 2 Timaute 2:2.) Tiamsis yeej nyuaj heev rau peb lauj sijhawm los cob qhia lwm tus. Cov txwj laus muaj haujlwm ntau heev. Lawv nrhiav noj nrhiav haus, saib xyuas lawv lub cuab lub yig, saib xyuas lub koom txoos thiab pab tu tej haujlwm tseem ceeb. Ua cas ho tseem ceeb ua luaj rau cov txwj laus lauj sijhawm los mus cob qhia lwm tus? Cia peb kawm qhov no ua ke.

COB QHIA COV KWVTIJ TAMSIM NO

4. Vim li cas cov txwj laus ib txhia pheej ncua cia tsis cob qhia lwm tus?

4 Ua cas nyuaj ua luaj rau cov txwj laus cob qhia cov tub hluas hauv lub koom txoos? Rau qhov cov txwj laus muaj haujlwm ntau yam ua hauv lub koom txoos. Tej zaum ib txhia xav tias yog lawv leg tej haujlwm ntawd ua ntej, es mam cob qhia cov hluas tom qab yeej tsis lig, thiab tsis ua cas rau lub koom txoos. Tiamsis tsis yog li lawv xav ntawd. Yog tias cov txwj laus pheej ncua cia tsis cob qhia lwm tus, ces ntev mus ntev tuaj yuav ua rau lub koom txoos tu ncua lwm yam thiab.

5, 6. Zaj lus piv txwv txog lub tsheb pab tau cov txwj laus li cas?

5 Cia peb muab piv rau lub tsheb. Yuav kom lub tsheb dhia taus, yus yuav tsum sam roj thiab hloov roj cav tsis tseg. Tiamsis muaj ib txhia tsuas txhawj txog cov roj tsheb xwb. Lawv tsis nco qab hloov roj cav lawm. Yog tias lawv tsis hloov roj cav, ntev loo yuav ua li cas rau lub tsheb? Thaum kawg lub cav tsheb yuav dhia tsis zoo, thiab yuav tau siv nyiaj ntau los kho. Yog tias lawv sam roj thiab hloov roj cav tibsi tsis tseg, ces lub tsheb yuav kav ntev dua. Peb kawm tau li cas los ntawm cov lus piv txwv no?

6 Hauv lub koom txoos cov txwj laus yuav tsum “pom tias yam twg tsim txiaj kawg nkaus.” (Filipi 1:10) Yeej muaj haujlwm tseem ceeb hauv lub koom txoos uas cov txwj laus yuav tsum maj nroos ua. Tiamsis ib txhia muaj haujlwm ntau dhau lawm, lawv thiaj tsis muaj sijhawm cob qhia lwm tus los tuav haujlwm hauv lub koom txoos. Yog tias lawv ncua cia tsis cob qhia lwm tus ces yuav zoo ib yam li tus neeg uas sam roj tsheb tas zog, tiamsis tsis nco qab hloov roj cav lawm. Ntev mus yuav tsis muaj kwvtij txaus los pab tuav haujlwm hauv lub koom txoos.

7. Peb xav li cas txog cov txwj laus uas cob qhia lwm tus?

7 Yog li ntawd, cov txwj laus yuav tsum pom tias tseem ceeb heev rau lawv cob qhia lwm tus los tuav haujlwm. Cov txwj laus uas thoob tsib yuav nrhiav kev los txhawb lub koom txoos rau yav tom hauv ntej, thiab lauj sijhawm los cob qhia lwm tus. Lawv tes haujlwm yuav pab tau cov kwvtij nkauj muam heev. (Nyeem 1 Petus 4:10.) Yuav pab tau lub koom txoos li cas?

LAUJ SIJHAWM

8. (1) Vim li cas zoo rau cov txwj laus cob qhia lwm tus? (2) Cov txwj laus uas mus pab lwm koog yuav tsum ua dabtsi? (Saib lub ntsiab me “ Cob Qhia Lwm Tus Tamsim No.”)

8 Txawm tias ib tug txwj laus twb tuav haujlwm tau ntau xyoo thiab ua haujlwm zoo heev los, nws yeej paub zoo tias nws yuav laus zuj zus thiab yuav tuav tsis tau haujlwm  mus li. (Mikha 6:8) Tsis tas li ntawd xwb, cov txwj laus yeej paub tias tibneeg txojsia zoo li tej “huab uas nyob ib pliag xwb kuj ploj tag lawm.” Yog li, peb tsis paub tias lub neej tom hauv ntej yuav mus li cas. (Yakaunpau 4:13, 14) Cov txwj laus hlub Yehauvas thiab hlub cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos, lawv thiaj cob qhia cov tub hluas kom lawv paub tuav haujlwm hauv lub koom txoos lawm yav tom ntej.Nyeem Ntawv Nkauj 71:17, 18.

9. Yog tias cov txwj laus cob qhia lwm tus tamsim no yuav pab peb rau lub caij twg?

9 Cov txwj laus uas cob qhia lwm tus pab tau lub koom txoos li cas? Yog cov txwj laus nquag cob qhia lwm tus ces yuav muaj coob tus kwvtij los txheem lub koom txoos sawv ruaj khov. Cov kwvtij ntawd yuav paub txhawb kom sawvdaws koom ib lub siab pe hawm Vajtswv. Tsis yog lawv txhawb peb nyob tiam kawg no xwb, tiamsis thaum txog lub sijhawm muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li, lawv yuav txhawb peb thiab. (Exekhee 38:10-12; Mikha 5:5, 6) Yog li ntawd, pib hnub no mus thov kom nej cov txwj laus siv sijhawm los cob qhia lwm tus pab tuav haujlwm hauv lub koom txoos.

10. Yuav kom cov txwj laus muaj sijhawm cob qhia lwm tus lawv yuav tsum ua li cas?

10 Peb pom tias nej cov uas yog txwj laus twb muaj haujlwm ntau heev ua hauv lub koom txoos lawm. Tiamsis zoo rau nej qee sijhawm ntawm lub koom txoos los mus cob qhia lwm tus. (Laj Lim Tswvyim 3:1) Yog tias nej siv sijhawm li ntawd, yeej tsis nkim nej lub zog thiab yav tom hauv ntej yuav pab tau lub koom txoos.

NPAJ LUB SIAB UA NTEJ

11. (1) Thaum lub koom haum nug coob tus txwj laus txog txojkev cob qhia lwm tus, lawv teb li cas xwb? (2) Raws li Paj Lug 15:22, vim li cas tseem ceeb rau peb kawm txog lwm cov txwj laus?

11 Lub koom haum tau nug seb cov txwj laus pab cob qhia lwm tus li cas lawm. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Lawv tau nug coob tus txwj laus, nyias nyob nyias ib lub tebchaws thiab nyias muaj nyias kev coj noj coj ua, tiamsis lawv puavleej teb ib yam nkaus. Vim li cas? Vim lawv cob qhia lwm tus raws li lub tswvyim hauv phau Vajlugkub. Phau Vajlugkub tej lus cob qhia yeej zoo siv “rau hauv txhua pawg ntseeg” tibsi. (1 Khaulee 4:17) Yog li ntawd, hauv zaj no thiab zaj tom ntej, peb yuav kawm seb cov txwj laus uas lub koom haum nug ntawd, tau cob qhia lwm tus li cas.Paj Lug 15:22.

12. Ib tug txwj laus yuav tsum ua li cas ua ntej nws yuav cob qhia lwm tus, thiab yog vim li cas?

12 Ua ntej ib tug txwj laus yuav cob tau lwm tus, nws yuav tsum npaj tus hluas lub siab. Muab piv rau tus neeg ua teb. Nws yuav tsum laij teb ua ntej nws mam cog qoob rau. Ib yam li ntawd, tus txwj laus yuav tsum npaj tus hluas lub siab lossis txhawb nws ua ntej, mam li cob qhia nws. Cov txwj laus yuav npaj lwm tus lub siab li cas? Zoo rau lawv xyaum Xamuyee tus qauv.

13-15. (1) Yehauvas qhia kom Xamuyee ua dabtsi? (2) Xamuyee txhawb Xa-u li cas kom nws npaj txhij ua nws tes haujlwm? (Saib daim duab ntawm sab 8.) (3) Vim li cas zaj no pab tau cov txwj laus?

13 Tau 3,000 xyoo dhau los Yehauvas qhia li no rau nws tus tub qhe Xamuyee: “Tagkis kwvlam lub sijhawm no kuv yuav xa ib tug txivneej uas nyob hauv Npeeyamee tebchaws tuaj. Koj yuav tsa nws ua thawj kav kuv haiv neeg Yixayee.” (1 Xamuyee 9:15, 16) Xamuyee paub lawm tias nws yuav tsis tau coj cov Yixayee ntxiv lawm. Yehauvas yuav tsa ib tug thawj coj tshiab. Yog li ntawd, Xamuyee thiaj tawm tswvyim los txhawb thiab cob qhia tus thawj coj tshiab ntawd kom paub tuav haujlwm zoo.

 14 Hnub tom qab Xamuyee mus ntsib Xa-u. Yehauvas hais li no rau Xamuyee: “No yog tus txivneej uas twb hais rau koj lawd.” Txij hnub ntawd los, Xamuyee thiaj nrhiav kev los cob qhia Xa-u. Nws caw Xa-u mus nrog nws noj ib pluag mov. Nws muab lub rooj zoo tshaj rau Xa-u zaum thiab muab cov nqaij zoo tshaj rau Xa-u noj. Xamuyee hais tias: “Koj cia li noj vim yog muab khaws cia rau koj txog lub sijhawm lawm, kuv twb hu tej qhua tuaj tag lawm.” Tom qab nkawd noj mov tas, Xamuyee thiab Xa-u nkawd taug kev mus tom nws tsev thiab mus nyob “saum txheej tsev las tshav” tham pem mus txog thaum tsaus ntuj kiag. Hnub tom qab, Xamuyee mam li muab roj hliv rau Xa-u taubhau thiab nwj Xa-u. Nws qhia Xa-u ntxiv, Xa-u mam li mus lawm. Vim Xamuyee tau pab Xa-u li no, Xa-u thiaj paub tuav haujlwm rau Yehauvas.1 Xamuyee 9:17-27; 10:1.

15 Thaum kawg Xamuyee mam li muab roj hliv rau Xa-u taubhau qhia tias Yehauvas xaiv Xa-u los coj haiv neeg Yixayee lawm. Tes haujlwm saib xyuas lub koom txoos tsis thooj li tes haujlwm ua vajntxwv. Txawm li ntawd los, cov txwj laus yuav tau xyaum Xamuyee tus qauv thaum lawv pab cov tub hluas hauv lub koom txoos. Cia peb kawm seb Xamuyee pab Xa-u rau 2 txojke twg.

QHIA THIAB NTAUS PHOOJYWG

16. (1) Xamuyee xav li cas thaum cov Yixayee thov kom nws tsa ib tug vajntxwv los kav lawv? (2) Thaum Yehauvas qhia kom Xamuyee xaiv Xa-u, nws ua li cas xwb?

16 Zoo siab hlo pab lwm tus. Thaum Xamuyee hnov tias cov Yixayee xav tsa ib tug vajntxwv kav lawv, nws tu siab heev. (1 Xamuyee 8:4-8) Xamuyee tsis xav tsa vajntxwv rau lawv, Yehauvas thiaj hais 3 lwm kom Xamuyee mloog cov tibneeg hais. (1 Xamuyee 8:7, 9, 22) Txawm tias Xamuyee tu siab heev los nws tsis khib thiab tsis chim rau tus vajntxwv uas yuav hloov nws chaw coj cov Yixayee. Thaum Yehauvas qhia kom Xamuyee xaiv Xa-u, Xamuyee ua raws li Yehauvas hais tamsid. Nws zoo siab mloog Yehauvas lus rau qhov nws hlub Yehauvas, tsis yog nws lam mloog xwb.

17. (1) Cov txwj laus xyaum Xamuyee tus qauv li cas? (2) Cov txwj laus puas zoo siab pab cov hluas?

17 Niaj hnub no, muaj coob tus txwj laus uas tau xyaum raws li Xamuyee tus qauv. Lawv muaj lub siab hlub thiab xav pab kom cov kwvtij hauv lub koom txoos loj hlob. (1 Petus 5:2) Cov txwj laus ntawd zoo siab hlo cob qhia lwm tus. Lawv yeej tsis ntshai lossis khib xeeb tsam cov hluas yuav  los txeeb haujlwm. Tiamsis lawv suav tias cov kwvtij ntawd nrog lawv “koom tes” ua haujlwm saib xyuas lub koom txoos xwb. (2 Khaulee 1:24; Henplais 13:16) Cov txwj laus ntawd zoo siab heev thaum lawv pom cov hluas siv lawv lub peev xwm los pab Yehauvas cov tibneeg.Tubtxib Tes Haujlwm 20:35.

18, 19. (1) Cov txwj laus yuav pab kom ib tug hluas npaj siab tuav haujlwm li cas? (2) Ua cas tseem ceeb rau cov txwj laus pab lawv li no?

18 Nrog luag ntaus phoojywg, tsis yog qhia xwb. Thaum Xamuyee ntsib Xa-u, puas yog Xamuyee maj nroos muab roj hliv rau Xa-u taubhau? Tsis yog. Yog tias nws maj li ntawd ces Xa-u yeej tsis paub coj Vajtswv cov tibneeg. Ua ntej nws muab roj hliv rau Xa-u taubhau, Xamuyee tau siv sijhawm nrog Xa-u ua ke, npaj nws lub siab. Nws ua tib zoo qhia ib qho zuj zus kom Xa-u paub tuav haujlwm. Nkawd noj ib pluag mov ua ke, nkawd taug kev tham pem ntev loo, nkawd kuj nrhiav caij so thiab. Tom qab Xamuyee ua tej no tas, nws mam li muab roj hliv rau Xa-u taubhau tsa nws ua vajntxwv.

Yuav kom cob tau ib tug twg, koj yuav tsum nrog nws ntaus phoojywg (Saib nqe 18, 19)

19 Niaj hnub no Xamuyee tus qauv pab tau cov txwj laus heev. Ua ntej cov txwj laus yuav cob qhia ib tug kwvtij twg, lawv yuav tsum nrhiav kev los nrog nws ntaus phoojywg. Xav li no: Tus kwvtij ntawd tsev neeg coj li cas? Nws haiv neeg tej kev coj noj coj ua txawv txav li cas? Yog tias cov txwj laus xav txog tej no lawv yuav paub yoog tus kwvtij, nws thiaj tsis ntshai thiab tsis txaj muag rau lawv. Txawm nyob lub tebchaws twg los xij, yog cov txwj laus qee sijhawm los pab cov kwvtij hauv lub koom txoos, lawv yeej yuav tsis mom nws txheej. Cov kwvtij yuav pom tias cov txwj laus saib lawv rau nqe thiab hlub tshua lawv tiag tiag.Nyeem Loos 12:10.

20, 21. (1) Tus uas txawj qhia luag yuav coj li cas? (2) Lwm zaj peb yuav kawm txog dabtsi?

20 Nco ntsoov li no: Tus uas txawj qhia luag, tsis yog nws nyiam tes haujlwm uas nws ua xwb, nws kuj hlub tshua tus neeg uas nws qhia thiab. (Muab piv rau Yauhas 5:20.) Vim li cas tseem ceeb rau cov txwj laus hlub cov kwvtij uas lawv qhia? Thaum ib tug kwvtij paub tias cov txwj laus hlub tshua nws thiab xav pab nws tiag tiag, nws yuav zoo siab hlo xyaum raws li tej uas nws tau kawm. Yog li ntawd, thov kom nej cov txwj laus nrog cov kwvtij uas nej qhia sib cog phoojywg.Paj Lug 17:17; Yauhas 15:15.

21 Thaum cov txwj laus pab tau lwm tus npaj siab ua haujlwm lawd, lawv yuav cob qhia tus kwvtij ntawd li cas ntxiv? Lwm zaj yuav piav txog qhov no.

^ nqe 3 Zaj no thiab zaj tom ntej yog sau rau cov txwj laus. Tiamsis zoo rau peb txhua tus kawm 2 zaj no. Vim li cas? Ob zaj no pab kom tag nrho cov kwvtij to taub tias lawv yuav tsum tau xyaum lawv thiaj paub tuav haujlwm hauv lub koom txoos. Thaum coob tus kwvtij paub tuav haujlwm lawd, yuav pab tau txhua leej txhua tus.

^ nqe 11 Lub koom haum nug tej txwj laus hauv tebchaws Australia, Bangladesh, Belgium, Brazil, Fab Kis, French Guiana, Nyiv Pooj, Kaus Lim, Mev, Namibia, Nigeria, Réunion, Russia, Afikas Qab Teb, thiab U.S.A.