Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 4 Hlis Xyoo 2015

Tso Siab Plhuav Rau Yehauvas Rau Txhua Txojke!

Tso Siab Plhuav Rau Yehauvas Rau Txhua Txojke!

“Cov pejxeem’e, cia li tso siab rau Vajtswv txhua lub sijhawm.”NTAWV NKAUJ 62:8.

1-3. Ua cas Povlauj tso siab plhuav rau Yehauvas? (Saib daim duab ntawm sab no.)

NYOB thawj 100 xyoo, cov Loos tsim txom cov Khixatia hnyav kawg li. Lawv liam tias cov Khixatia yog cov uas khwv tswvyim hlawv lub nroog Loos. Lawv kuj liam tias cov Khixatia ntxub ntxaug lwm leej lwm tus. Cov kwvtij nkauj muam coob tus thiaj raug ntes coj mus kaw. Lawv ntes ib txhia coj mus pov rau tej tsiaj qus noj. Ib co kuj raug ntsia saum tej ncej ntoo, muab hlawv ciaj cig lam lug thaum hmo ntuj. Yog tias peb nyob rau tiam ntawd yeej txaus ntshai kawg li, puas yog?

2 Nyob tiam ntawd Povlauj kuj raug kaw hauv tsev loj cuj thiab. Tej zaum Povlauj nyuaj siab tias xyov nws cov kwvtij Khixatia puas yuav pab nws los tsis pab. Nws nco tias muaj ib zaug nws cheem tsum kev pab los tsis muaj leejtwg tuaj pab li. Tiamsis thaum ntawd Yehauvas cia Yexus pub dag zog rau Povlauj. Yexus nrog nraim Povlauj thiab txhawb nws. Povlauj thiaj sau li no: “Kuv dim hauv  tsov ntxhuav lub qhov ncauj.”2 Timaute 4:16, 17. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

3 Povlauj nco ntsoov tias yav tas los Yehauvas twb pab nws lawm. Yog li, Yehauvas yeej yuav pub dag zog rau nws thev dhau txojkev nyuaj siab uas nws tabtom raug ntawd. Nws tso siab tias yav tom hauv ntej Yehauvas tseem yuav pab nws ntxiv. Povlauj thiaj sau cov lus no: “Tus Tswv yuav cawm kuv dim txhua yam kev phem.” (2 Timaute 4:18) Povlauj pom tias muaj tej lub sijhawm nws cov kwvtij nkauj muam yuav pab tsis tau nws. Tiamsis nws yeej tso siab plhuav tias Yehauvas thiab Yexus yuav pab nws xwb xwb li.

LUB CAIJ ZOO RAU PEB TSO SIAB RAU YEHAUVAS

4, 5. (1) Leejtwg thiaj pab tau koj txhua lub sijhawm? (2) Dabtsi yuav pab koj hajyam nrog Yehauvas sib raug zoo?

4 Puas tau muaj ib zaug uas koj ntxhov siab heev tiamsis zoo li tsis muaj leejtwg tuaj pab koj li? Tej zaum koj poob haujlwm lawm, lossis muaj ntau yam kev nyuaj siab tom tsev kawm ntawv. Tej zaum yog koj muaj mob muaj nkeeg, lossis lwm yam kev nyuaj siab. Nyias yeej muaj nyias kev nyuaj siab. Tej zaum koj twb mus cuag lwm tus, tiamsis lawv pab tsis tau koj. Muaj tej qho teeb meem uas tibneeg tsis muaj peevxwm kho tau. Thaum zoo li ntawd, koj yuav ua li cas? Phau Vajlugkub qhia kom peb “tso siab plhuav rau [Yehauvas]” xwb. (Paj Lug 3:5, 6) Yehauvas puas yuav pab koj tiag? Nws yeej pab xwb! Hauv phau Vajlugkub muaj ntau tus qauv uas qhia tias Yehauvas yeej pab nws cov tibneeg tiag.

5 Thaum koj raug kev nyuaj siab es tsis muaj leejtwg tuaj pab koj, nco ntsoov tsis txhob tu siab. Povlauj tus qauv qhia tias thaum peb raug kev nyuaj siab, yog lub caij zoo rau peb tso siab plhuav rau Yehauvas. Lub sijhawm uas koj raug kev nyuaj siab, koj yuav pom Yehauvas txhais tes tsom kwm koj. Qhov ntawd yuav ua rau koj hajyam tso siab rau Yehauvas thiab nrog nws sib raug zoo ntxiv.

PEB YUAV TSUM TSO SIAB RAU YEHAUVAS

6. Thaum peb muaj teeb meem, ua cas tsis yoojyim rau peb tso siab rau Yehauvas?

6 Yog tias peb xav nrog Yehauvas sib raug zoo, peb yuav tsum xyaum tso siab plhuav rau nws. Tej zaum koj muaj ib qho teeb meem ntxhov siab heev. Koj nrhiav kev los kho kawg tswvyim lawm. Koj kuj thov Yehauvas pab koj thiab. Zaum no koj puas tso siab tau tias Yehauvas yuav saib xyuas koj qhov teeb meem? Koj yeej tso siab tau! (Nyeem Ntawv Nkauj 62:8; 1 Petus 5:7.) Tiamsis ua cas tsis yoojyim rau peb tso siab rau Yehauvas? Rau qhov muaj tej zaus Yehauvas yuav tsis teb peb tej lus thov sai npaum li peb siab xav.Ntawv Nkauj 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hanpaku 1:2.

7. Vim li cas Yehauvas tsis teb peb tej lus thov sai npaum li peb siab xav?

7 Ua cas Yehauvas ho tsis teb peb tej lus thov sai npaum li peb siab xav? Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas yog peb Txiv thiab peb yog nws cov menyuam. (Ntawv Nkauj 103:13) Leej txiv tsis lam pub txhua yam uas nws tus menyuam taij thov ywj siab, puas yog? Leej txiv paub tias yog nws cia menyuam ywj siab li ntawd ces menyuam yuav xav taij ib yam tas ib yam tuaj xwb. Leej txiv paub tias nws tus menyuam cheem tsum dabtsi tiag. Nws yeej paub tias zoo pub rau lub caij twg thiaj pab tau tus menyuam thiab pab tau lwm tus. Yog tias leej txiv ua txhua yam raws li tus menyuam hais, ces nws kuj ua menyuam tus qhev xwb, puas yog? Peb Leej Txiv Yehauvas hlub peb kawg li. Nws yog tus Tswv Tsim, yog li ntawd nws yeej paub tias peb cheem tsum dabtsi tiag. Nws kuj paub tias lub caij twg thiaj zoo teb peb tiag. Zoo rau peb ua siab ntev tos seb Yehauvas yuav teb peb tej lus thov li cas.—Muab piv rau Yaxaya 29:16; 45:9.

8. Yog tias muaj tej yam uas peb thev tsis taus, Yehauvas cog lus li cas?

8 Nco ntsoov tias Yehauvas paub peb txhua  leej txhua tus. Nws paub tias muaj tej yam uas peb tiv tsis taus. (Ntawv Nkauj 103:14) Yehauvas thiaj qhia kom peb txhob vam khom peb tus kheej xwb. Nws zoo li leej txiv uas pub dag zog kom peb uv dhau. Yuav muaj tej lub caij uas peb yuav xav tias peb peem tsis taus lawm. Tiamsis Yehauvas cog lus tias thaum nyuaj dhau lawd, ces nws yuav “qheb kev” rau peb. (Nyeem 1 Khaulee 10:13.) Peb yeej tso siab plhuav tias Yehauvas paub txhua yam uas peb thev taus.

9. Yog tias Yehauvas tsis teb peb tej lus thov sai npaum li peb siab xav, peb yuav tsum ua li cas?

9 Yog tias peb thov Yehauvas tiamsis nws tsis teb peb sai npaum li peb lub siab xav, ces peb yuav tsum ua siab ntev tos nws. Nco ntsoov tias Yehauvas yeej xav pab peb, tiamsis nws tos lub caij zoo nws mam li pab. Phau Vajlugkub qhia tias: “[Yehauvas] tos nrhw yuav hlub nej, vim li no nws sawv tsees khuvleej nej. [Yehauvas] yog tus Vajtswv uas txiav txim ncaj. Txhua tus uas tos nws yuav tau koob hmoov.”Yaxaya 30:18.

“TSOV NTXHUAV LUB QHOV NCAUJ”

10-12. (1) Ua cas nyuaj rau peb tu ib tug uas raug mob raug nkeeg hauv peb tsev neeg? (2) Thaum peb tso siab rau Yehauvas, yuav txhawb peb txojkev sib raug zoo nrog nws li cas? Piav txog tus qauv.

10 Thaum peb tabtom raug ib qho teeb meem loj heev, tej zaum peb kuj xav ib yam li Povlauj thiab. Peb xav kom lwm tus cawm peb dim ntawm “tsov ntxhuav lub qhov ncauj.” (2 Timaute 4:17) Thaum peb nyuaj siab li ntawd, hajyam tseem ceeb rau peb tso siab rau Yehauvas. Muab xav tias koj tabtom tu ib tug neeg mob hauv koj tsev neeg. Tej zaum koj yuav niaj hnub thov kom Yehauvas pub tswvyim rau koj txiav txim zoo, thiab txhawb kom koj muaj zog peem taus. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Thaum koj ua li ntawd, ces koj paub tias Yehauvas pom txog koj txojkev nyuaj siab. Qhov ntawd yeej ua rau koj kaj siab lawm ntau. Yehauvas yuav pab koj thev dhau thiab muab siab npuab nws tsis tseg.Ntawv Nkauj 32:8.

11 Tiamsis muaj tej lub sijhawm zoo li Yehauvas tsis pab koj. Tej zaum cov kws kho mob nyias qhia nyias lawm ib yam rau koj, ua rau koj ntxhov siab heev tsis pom qab xaiv txojkev kho mob twg. Lossis koj cov nruab ze tsis yog tuaj nplig koj, tiamsis lawv tseem ua nyuaj rau koj xwb. Lub sijhawm ntawd Yehauvas yeej yuav pub dag zog rau koj. Cia li txav ze nws. (Nyeem 1 Xamuyee 30:3, 6.) Thaum koj pom Yehauvas tsom kwm koj, ces koj txojkev sib raug zoo nrog nws yuav hajyam ruaj khov dua qhov qub.

12 Tus muam Liag pom tias muaj li ntawd tiag. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Nws tu nws niam nws txiv tau ntau xyoo ua ntej nkawd tas sim neej. Nws hais tias: “Lub sijhawm ntawd kuv tus txiv thiab kuv tus nus tsis pom qab txiav txim siab tias tsim nyog xaiv txojkev kho mob twg. Muaj tej lub sijhawm peb tsis muaj chaw vam li. Tiamsis nimno kuv xav txog lub sijhawm ntawd kuv yeej pom tias Yehauvas nrog nraim peb. Txawm tias zoo li peb tws kev lawm los, Yehauvas txhawb peb lub zog thiab pub txhua yam uas peb cheem tsum rau peb.”

13. Qhov uas Mab tso siab rau Yehauvas pab nws nyiaj dhau kev nyuaj siab li cas?

13 Yog tias peb tso siab plhuav rau Yehauvas ces peb yuav nyiaj dhau tej kev nyuaj siab loj heev. Tus muam Mab tau pom li ntawd. Nws tus txiv uas tsis ntseeg Yehauvas tau muab nws nrauj lawm. Thaum ntawd nws tus nus txawm muaj ib tug mob loj heev uas lus Askiv hu ua lupus. Ces tau ob peb hlis tom qab ntawd xwb nws tus tis nyab tuag lawm. Thaum Mab kaj siab mentsis, nws mam li rau npe ua ib tug tho kev. Tiamsis nws niam txawm tas sim neej lawm thiab. Mab yuav ua  li cas nyiaj dhau tej kev nyuaj siab no? Nws hais tias: “Kuv niaj hnub thov Yehauvas txog txhua yam uas kuv yuav ua, tsis hais yam loj yam me tibsi. Qhov ntawd ua rau kuv pom tias muaj Yehauvas tiag tiag li. Kuj ua rau kuv tso siab rau nws, tsis yog tso siab rau kuv tus kheej lossis lwm tus. Txhua yam uas Yehauvas pub rau kuv, yog tej uas kuv cheem tsum. Nimno kuv yeej hais tau tias Yehauvas nqes tes pab kuv tiag tiag li.”

Tej zaum muaj kev nyuaj siab hauv lub cuab lub yig uas yuav txo tau yus txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas (Saib nqe 14-16)

14. Yehauvas yuav pab koj li cas yog tias ib tug hauv koj tsev neeg raug rho tawm?

14 Cia peb ho kawm txog txojkev nyuaj siab uas raug ib txhia. Puas tau muaj ib tug hauv koj tsev neeg raug rho tawm hauv lub koom txoos mus? Peb yeej paub tias phau Vajlugkub qhia li cas txog cov uas raug rho tawm lawd. (1 Khaulee 5:11; 2 Yauhas 10) Vim koj hlub tus neeg ntawd, nyuaj heev rau koj ua raws li phau Vajlugkub qhia. Koj puas tso siab tias koj Leej Txiv Yehauvas yuav pub lub dag lub zog rau koj ua raws li nws hais? Koj puas xam pom tias nov yog ib lub caij zoo rau koj txav ze rau Yehauvas?

15. Vim li cas Adas hla Yehauvas txoj kevcai?

15 Xav txog thawj tug txivneej Adas. Thaum Eva muab lub txiv rau nws noj, Adas puas ntseeg Xatas tej lus dag? Nws yeej tsis ntseeg li! Phau Vajlugkub qhia tias “tsis yog Adas raug dag ntxias.” (1 Timaute 2:14) Vim li cas Adas thiaj noj lub txiv? Rau qhov nws hlub nws tus pojniam dua Yehauvas. Nws yeem mloog Eva lus dua mloog Yehauvas lus.Chiv Keeb 3:6, 17.

16. Tsim nyog peb hlub leejtwg tshaj, thiab yog vim li cas?

16 Adas tus qauv qhia tias tsim nyog peb hlub Yehauvas dua li peb hlub tibneeg. (Nyeem Mathai 22:37, 38.) Thaum peb muaj kev hlub npaum li ntawd rau Yehauvas lawm, peb yuav pab tau peb cov nruab ze tsis hais cov paub Yehauvas los tsis paub. Yog li ntawd,  txav ze rau Yehauvas kom koj txojkev hlub rau Yehauvas nyob ruaj khov. Yog tias koj nyuaj siab heev vim koj tsev neeg ib tug raug rho tawm lawm, cia li qhia koj tej kev nyuaj siab huvsi rau Yehauvas. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Loos 12:12; Filipi 4:6, 7) Txawm tias nyuaj siab npaum li cas los, nco ntsoov tias lub caij ntawd zoo rau koj txav ze rau Yehauvas ntxiv. Thaum koj mloog Yehauvas lus koj yuav pom tias yeej pab tau koj dua thiab yuav ua rau koj yimhuab tso siab rau nws.

UA SIAB NTEV TOS

Rau siab tshaj tawm txoj xov zoo thiab qhia rau Yehauvas tias koj tso siab rau nws (Saib nqe 17)

17. Yog tias peb rau siab ntso mus tshaj tawm txoj xov zoo, peb tso siab tau li cas?

17 Vim li cas Yehauvas thiaj cawm Povlauj ntawm “tsov ntxhuav lub qhov ncauj”? Povlauj hais tias: “Kom kuv thiaj piav tau txoj xov zoo tag nrho huvsi xwv lwm haiv neeg sawvdaws thiaj tau hnov.” (2 Timaute 4:17) Yehauvas tau pub tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau peb ua thiab. Nws suav tias peb “koom nrog nws ua haujlwm.” (1 Thexalaunika 2:4; 1 Khaulee 3:9) Yog peb rau siab tshaj tawm tsis tseg ces peb yeej tso siab tias Yehauvas yuav pub txhua yam uas peb cheem tsum rau peb. (Mathai 6:33) Vim peb niaj hnub kub siab tshaj tawm txoj xov zoo, yuav tsis nyuaj rau peb tos Yehauvas teb peb tej lus thov.

18. Koj yuav tsum ua li cas koj thiaj tso siab rau Yehauvas thiab txav ze rau nws?

18 Yog li ntawd, txhua hnub peb yuav tsum nrhiav kev los txhawb peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Thaum koj raug kev nyuaj siab, yog lub caij zoo rau koj txav ze rau Vajtswv. Siv sijhawm los nyeem thiab kawm phau Vajlugkub. Muab tej no coj los ua tib zoo xav. Thov Yehauvas tsis tu ncua thiab rau siab ntso ua nws tes haujlwm. Yog koj xyaum raws li no, koj yuav tso siab tau tias Yehauvas yuav pab koj nyiaj dhau tej kev nyuaj siab tamsim no, thiab yav tom hauv ntej.

^ nqe 2 Thaum Povlauj sau cov lus no nws tabtom raug ib qho teeb meem loj uas yuav txo nws txojsia, tej zaum kuj yog ib co tsov ntxhuav tiag tiag los muaj thiab.

^ nqe 10 Lub koom haum tau luam ntau phau ntawv los pab cov Khixatia uas raug mob kev nkeeg thiab pab cov uas tu lawv tsev neeg. Mus saib cov Awake! Askiv, lub 2 Hlis tim 8, 1994; lub 2 Hlis tim 8, 1997; lub 5 Hlis tim 22, 2000; thiab lub 1 Hlis tim 22, 2001.

^ nqe 12 Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.

^ nqe 16 Lub koom haum tau luam tawm ntau zaj los pab cov uas muaj ib tug raug rho tawm lawm. Mus saib Phau Tsom Faj Askiv lub 9 Hlis tim 1, 2006, sab 17-21, thiab lub 1 Hlis tim 15, 2007, sab 17-20.