Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KOJ PUAS XAV KAWM VAJLUGKUB?

Kawm Vajlugkub Ua Dabtsi?

Kawm Vajlugkub Ua Dabtsi?
  • Ua li cas ho muaj tibneeg?

  • Vim li cas tibneeg ho raug kev txom nyem thiab kev ploj kev tuag?

  • Yav tom hauv ntej yuav zoo li cas xwb?

  • Vajtswv puas mob siab txog kuv?

Koj puas tau nug li no thiab? Yog koj tau nug, tsis yog koj tib leeg xwb thiaj nug txog tej ntawd. Tibneeg thoob ntiajteb yeej xav paub txog tej ntawd thiab. Tiamsis koj yuav mus nrhiav cov lus teb qhovtwg?

Plhom plhom leej nrhiav tau cov lus teb nyob hauv phau Vajlugkub. Koj puas xav paub seb phau Vajlugkub hais li cas? Yog koj xav paub, Yehauvas Cov Timkhawv ib tug yuav zoo siab tuaj nrog koj kawm Vajlugkub dawb xwb. *

Tiamsis ib txhia tau hais li no: “Kuv tsis muaj sijhawm kawm.” “Phau Vajlugkub nyuaj to taub dhau lawm.” “Kuv tsis nyiam rau npe es ho kawm tsis tau.” Tiamsis muaj ib txhia ho tsis xav li ntawd. Lawv yeej xav paub seb phau Vajlugkub qhia txog dabtsi tiag. Cov ntawd ib txhia tau hais li no:

  • Gill, uas nyob tebchaws Askiv hais tias: “Kuv tau mus xyuas cov Kav Tos Liv (Catholic), cov Plos Tes Tas (Protestant), ib lub tuam tsev Sikh thiab ib lub tsev hauj sam, thiab kuv mus kawm txog kev ntseeg hauv tsev kawm ntawv qeb siab, tiamsis kuv yeej nrhiav tsis tau cov lus teb rau kuv tej lus nug txog Vajtswv li. Ces muaj ib hnub Yehauvas Cov Timkhawv ib tug txawm tuaj txog ntawm kuv tsev. Vim tag nrho nws cov lus teb tsuas yog los ntawm phau Vajlugkub los xwb, kuv thiaj txaus siab kawm Vajlugkub.”

  • Koffi, uas nyob tebchaws Benin hais tias: “Kuv muaj lus nug ntau heev txog lub neej, tiamsis kuv tus xibhwb tom tshawj (church) teb tsis tau raug kuv siab li. Tiamsis Yehauvas Cov Timkhawv ib tug siv phau Vajlugkub los teb tau kuv cov lus nug. Nws txawm nug seb kuv puas xav kawm ntxiv ces kuv thiaj zoo siab hlo pib kawm Vajlugkub.”

  • José, uas nyob tebchaws Brazil hais li no: “Kuv xav paub tias thaum tuag lawd ho zoo li cas lawm xwb. Kuv ntseeg tias cov tuag yeej los ua tau phem rau cov tseem ua neej nyob, tiamsis kuv kuj xav paub seb phau Vajlugkub ho hais li cas. Yog li ntawd, kuv thiaj pib kawm Vajlugkub ntawm kuv tus kwvluag uas yog Yehauvas Cov Timkhawv ib tug.”

  • Dennize, uas nyob Mev Teb hais tias: “Kuv muab phau Vajlugkub los nyeem, tiamsis tsis to taub li. Thaum Yehauvas Cov Timkhawv tuaj txog ntawm kuv tsev thiab piav ob peb nqes Vajlugkub txog tej lus faj lem rau kuv mloog tas ces kuv txawm xav kawm ntxiv.”

  • Anju, uas nyob tebchaws Nepal hais li no: “Kuv xav paub seb Vajtswv puas mob siab txog kuv tiag. Yog li ntawd, kuv thiaj txiav txim siab thov tus Vajtswv uas phau Vajlugkub hais txog. Ib hnub tom qab xwb, txawm muaj cov Timkhawv tuaj khob kuv qhov rooj ces kuv thiaj zoo siab hlo pib kawm Vajlugkub.”

Cov qauv no ua rau peb nco txog Yexus cov lus no: “Cov uas tshaib nqhis txojkev ncaj ncees, tau nyob kaj siab lug.” (Mathai 5:6) Muaj tseeb tiag, Vajtswv yeej tsim tibneeg kom los paub nws. Yog li ntawd, tsuas yog Vajtswv xwb thiaj teb tau tibneeg tej lus nug tseem ceeb, uas yog siv nws Txojlus, phau Vajlugkub, los teb.

Kawm Vajlugkub yog kawm li cas tiag? Yuav pab tau koj li cas? Zaj tom ntej yuav teb ob lo lus nug no.

^ nqe 8 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.