PHAU TSOM FAJ Lub 4 Hlis Xyoo 2015 | Koj Puas Xav Kawm Vajlugkub?

Yehauvas Cov Timkhawv nrog ntau plhom leej thoob ntiajteb kawm Vajlugkub. Kev kawm Vajlugkub no pab tau lawv lub neej. Yog tias koj kawm Vajlugkub, yuav pab tau koj thiab.

THAWJ ZAJ

Kawm Vajlugkub Ua Dabtsi?

Koj puas tau xav dua li no, ‘Kuv tsis muaj sijhawm kawm,’ lossis, ‘Kuv tsis nyiam rau npe es ho kawm tsis tau’?

Kev Kawm Vajlugkub Rau Txhua Tus

Muaj lus teb rau 8 los lus nug ntsig txog txojkev kawm Vajlugkub no.

Nej Cov Txwj Laus Puas Xav Cob Qhia Lwm Tus?

Kawm txog 7 yam uas pab kom cov txwj laus cob qhia cov tub hluas.

Cov Txwj Laus Cob Qhia Kom Lwm Tus Txawj

Cov txwj laus xyaum tau Yexus tus qauv. Cov tub hluas xyaum tau Elisa tus qauv.

Koj Puas Muaj Ib Txojkev Sib Raug Zoo Nrog Yehauvas Tiag?

Kev sib txuas lus txhawb kom tej phoojywg sib raug zoo. Tseem ceeb rau peb nrog Vajtswv sib txuas lus li ntawd.

Tso Siab Plhuav Rau Yehauvas Rau Txhua Txojke!

Koj muaj peev xwm nyiaj dhau kev nyuaj siab thiab nrog Vajtswv sib raug zoo.

Txojkev Raug Rho Tawm Pab Tau Qhov Zoo Xwb

Txojkev rho ib tug neeg tawm mob siab ua luag, ua cas ho pab tau sawvdaws?

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Puas yuav muaj ib hnub uas neeg yuav txawj sib hlub?