“Nyob hauv lub koom txoos, kuv nrhiav tsis tau ib tug txij nkawm los phim kuv li. Nimno yus laus zuj zus lawm, ntshe tsam tsis muaj ib tug los saib xyuas yus.”

“Cov txivneej uas tsis tau paub Yehauvas kuj muaj ib txhia coj zoo, txawj xav heev thiab. Lawv kuj tsis tawm tsam kuv txojkev ntseeg. Muaj tej tug tseem xis siab tshaj cov kwvtij lawm thiab.”

Yehauvas cov tibneeg ib txhia kuj xav tau li hais los saum no thiab. Lawv yeej paub hais tias Yehauvas xav kom nws cov tibneeg yuav “tus uas ntseeg tus Tswv” xwb, los yog yuav cov tseem Khixatia xwb. (1 Khaulee 7:39) Tiamsis ua cas cov Khixatia ib txhia ho xav yuav cov sab nraud?

VIM LI CAS IB TXHIA XAV YUAV COV SAB NRAUD?

Cov Khixatia ib txhia txhawj tsam lawv ho nrhiav tsis tau txij nkawm vim lawv pom tias cov muam uas ntseeg Yehauvas coob dua cov kwvtij lawm. Muaj ntau lub tebchaws, cov muam yeej coob dua cov kwvtij tiag. Zoo li hauv tebchaws Kaus Lim, yog suav cov Timkhawv, 57 feem pua yog pojniam tiamsis 43 feem pua yog txivneej. Hauv tebchaws Colombia, 66 feem pua yog pojniam tiamsis 34 feem pua yog txivneej xwb.

Hauv tej lub tebchaws, cov niam txiv uas tsis ntseeg Yehauvas kuj sau nqe tshoob hnyav heev. Cov kwvtij uas txom nyem thiaj yuav tsis taus pojniam. Yog li ntawd, cov muam ib txhia txhawj tsam lawv ho nrhiav tsis tau ib tug txiv zoo. *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

YUAV TSUM TSO SIAB RAU YEHAUVAS

Yog tias koj nyuaj siab txog kev nrhiav txij nkawm, nco ntsoov tias Yehauvas yeej paub tej uas koj lub siab ntshaw.2 Vaj Keeb Kwm 6:29, 30.

Hauv phau Vajlugkub, Yehauvas sam hwm kom peb yuav tus uas ntseeg tus Tswv xwb. Ua cas Yehauvas thiaj sam hwm li ntawd? Rau qhov Yehauvas xav tiv thaiv peb kom peb tau lub neej zoo. Nws tsis xav kom peb ua lub neej nyuaj siab ntxhov plawv. Cov neeg Yudai uas nyob Nehemi tiam yuav tej pojniam uas tsis teev tiam Vajtswv. Nehemi  thiaj ntuas kom lawv nco ntsoov txog Xalaumoo tus qauv. Nehemi hais tias “tsis muaj ib tug vajntxwv twg zoo cuag li [Xalaumoo] thiab nws tus Vajtswv kuj hlub nws, Vajtswv pub nws ua vajntxwv kav cov Yixayee huvsi. Txawm li ntawd los tej pojniam uas yog lwm haiv neeg tseem ua rau nws ua txhaum.” (Nehemi 13:23-26) Yehauvas yeej paub tias txhua yam uas nws hais kom peb ua tsuas pab kom peb tau zoo xwb. Nws thiaj sam hwm kom peb yuav tus uas ntseeg xwb. (Ntawv Nkauj 19:7-10; Yaxaya 48:17, 18) Yehauvas hlub peb heev, peb yeej tso siab tau rau txhua yam uas nws hais kom peb ua. Thaum peb zwm rau Yehauvas txojkev kav, ces peb yuav pom tias nws muaj cai cob qhia peb.Paj Lug 1:5.

Peb yeej tsis xav “nrog tus uas tsis ntseeg koom ib tug quab,” lossis yuav tus uas tsis ntseeg Yehauvas, puas yog? Tus uas tsis ntseeg yuav ntxias tau yus tso Yehauvas tseg los muaj thiab. (2 Khaulee 6:14) Vajtswv Txojlus yeej tsis qhia kom peb yuam kev ib zaug li. Cov Khixatia coob tus thiaj txiav txim siab mloog Yehauvas tej lus. Tiamsis muaj ib co tsis mloog li ntawd.

PUAS TSEEM ZOO?

Muaj ib tug muam hu ua Maggy nyob hauv tebchaws Australia. Nws pib nrog ib tug tub hluas uas tsis ntseeg Yehauvas tham lus. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Nws hais tias: “Kuv tsis mus kev sib txoos kom kuv thiaj tau nrog nws ua ke. Qhov ntawd txo kuv txojkev ntseeg lawm ntau heev.” Muaj dua ib tug ntxhais hluas hauv tebchaws Idia hu ua Ratana. Nws pib tham lus nrog ib tug tub hluas tom tsev kawm ntawv. Tus tub hluas ntawd ua txuj kawm Vajlugkub, tiamsis ntev mus nws pom tias tus tub hluas ntawd lam kawm kom tau nrog nws hais lus xwb. Thaum kawg tus ntxhais ntawd tso Yehauvas tseg, thiab nws tseem mus coj dua ib txoj kevcai kom nws tau yuav tus tub hluas ntawd.

Hauv tebchaws Cameroon muaj ib tug ntxhais hu ua Ndenguè uas muaj 19 xyoos, yuav tau ib tug txiv uas tsis teev tiam Yehauvas. Thaum nkawd tsis tau ua tshoob, tus txiv cog lus tias tus ntxhais ntawd teev tiam Yehauvas los tau. Tiamsis 2 lub lim tiam tom qab nkawd ua tshoob tas, nws txwv kiag tsis pub tus ntxhais ntawd mus kev sib txoos li lawm. Tus ntxhais ntawd hais tias: “Kuv mam li pom tias kuv poob tag nrho ib puas tsav yam hauv kuv lub neej. Kuv nyuaj siab thiab kho siab kawg li, kuv mam li nco quaj ces twb lig dhau lawm.”

Muaj tej tug Khixatia yuav tau cov txij nkawm tsis paub Yehauvas uas kuj coj ncaj coj zoo thiab. Txawm li ntawd los, peb yuav tsum ua tib zoo xav txog cov lus nug no: Tus txij nkawm uas tsis ntseeg Yehauvas puas txhawb tau yus txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv? Yog yus txhob txwm hla Yehauvas txoj kevcai mus yuav tus ua tsis ntseeg, yus puas yuav muaj kev kaj siab tiag? Yehauvas xav li cas txog qhov uas yus yuav ib tug txij nkawm uas tsis teev tiam Nws?Paj Lug 1:33.

Cov kwvtij nkauj muam uas coj raws li Yehauvas tej lus nkaw, pom tias Nws tej lus sam hwm yeej zoo tshaj. Lawv txiav txim siab yuav tus ntseeg xwv Yehauvas thiaj txaus siab rau lawv. Nyob hauv Nyiv Pooj teb muaj ib tug muam hu ua Michiko tau coj li ntawd. Nws cov nruab ze pheej txhob kom nws cia li yuav cov uas tsis paub Yehauvas. Thaum nws pom nws cov phoojywg yuav tau cov kwvtij uas ntseeg Yehauvas, kuj ua rau nws tu siab vim nws tsis tau yuav txiv. Nws hais tias: “Kuv nco ntsoov tias Yehauvas yog tus Vajtswv uas ‘muaj kev zoo siab.’ Peb txojkev zoo siab tsis yog vim peb muaj txij nkawm los tsis muaj. Kuv kuj ntseeg tias Yehauvas pub kom peb tau tej yam uas peb lub siab ntshaw. Txawm yog tsis muaj tus txij nkawm uas haum peb los peb yeej nyob tau ib leeg.” (1 Timaute 1:11) Tom qab no Michiko yuav tau ib tug txiv uas zoo heev. Nws zoo siab rau qhov uas nws mloog Yehauvas lus.

Kuj muaj ib co kwvtij uas ua siab ntev nrhiav pojniam thiab. Muaj ib tug kwvtij hu ua Bill nyob tebchaws Australia. Nws hais tias yav tas los nws kuj pom tej pojniam tsis ntseeg Yehauvas uas zoo nkauj kawg li thiab. Tiamsis nws tsis xav nrog lawv hais lus ntau nyob tsam nws ho yuav tau ib tug pojniam uas tsis ntseeg Yehauvas. Tau ntau xyoo, kuj muaj tej tug muam uas nws nyiam thiab, tiamsis lawv ho tsis nyiam nws. Nws thiaj tos tau 30 xyoo  nws mam li nrhiav tau ib tug muam uas muaj tib lub hom phiaj li nws. Nws hais tias: “Kuv yeej tsis khuvxim kuv lub neej hluas. Kuv zoo siab uas kuv pojniam wb tau mus tshaj tawm ua ke, kawm Vajlugkub ua ke, thiab pe hawm Yehauvas ua ke. Kuv zoo siab ntsib kuv pojniam cov phoojywg rau qhov lawv puavleej teev tiam Yehauvas thiab. Thaum wb muaj teeb meem li cas los wb cia phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus kho xwb.”

TOS NTSOOV YEHAUVAS

Yog koj tabtom npaj tos kom Yehauvas pab koj nrhiav ib tug txij nkawm zoo, koj yuav tsum ua dabtsi? Ua tib zoo xav seb yog vim li cas koj thiaj tsis tau muaj txij nkawm. Puas yog koj ua siab ntev tos kom koj nrhiav tau ib tug txij nkawm zoo uas teev tiam Yehauvas? Qhov uas koj ua siab ntev li ntawd yuav ua rau Yehauvas zoo siab. (1 Xamuyee 15:22; Paj Lug 27:11) Tsis tas li ntawd xwb, thov Yehauvas tsis tu ncua. Qhia koj tej kev nyuaj siab rau nws. (Ntawv Nkauj 62:8) Tswj nrees koj lub siab kom txhob ntshaw tej yam phem. Yog koj ua li ntawd, koj yuav hajyam nrog Yehauvas sib raug zoo ntxiv. Tso siab tias Yehauvas yeej hlub tshua koj thiab paub txhua yam uas koj lub siab ntshaw. Nws tsis tau cog lus tias nws yuav nrhiav ib tug txij nkawm rau koj. Tiamsis yog koj cheem tsum ib tug txij nkawm tiag, nco ntsoov tias Yehauvas paub txog tej uas koj cheem tsum. Txawm li cas los nws yuav pab kom koj txaus siab rau koj lub neej.Ntawv Nkauj 145:16; Mathai 6:32.

Tej zaum muaj tej lub sijhawm koj xav li Davi hais no: “[Yehauvas], thov koj teb kuv tej lus thov tamsim no! Kuv tas kev cia siab lawm. Thov koj tsis txhob khiav nkaum kuv.” (Phau Ntawv Nkauj [Ntawv Nkauj] 143:5-7, 10, TMZ) Thaum koj xav li no, nco ntsoov ua siab ntev tos Yehauvas. Vajtswv Yehauvas yeej yuav coj koj txoj hau kev. Nyeem phau Vajlugkub thiab xav txog tej uas koj tau nyeem, koj thiaj paub mloog Yehauvas lus. Koj yuav pom tias Yehauvas pab nws cov tub qhe yav thaum ub li cas. Yog koj xyaum mloog Yehauvas lus, koj yuav yimhuab tso siab rau nws thiab yav tom hauv ntej koj yuav xav coj raws li nws sam hwm tseg.

Cov Khixatia uas tsis tau muaj txij nkawm tseem ceeb heev rau lub koom txoos. Lawv pab tau cov muaj cuab muaj yig, thiab cov hluas tibsi

Thaum koj tsis tau muaj txij nkawm, cia li txhawb koj txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas, xyaum ua neeg siab dawb, nquag ua haujlwm, nrog luag lwm tus sib raug zoo thiab muab siab npuab Yehauvas tsis tseg. Yog koj xyaum coj li ntawd, ces thaum koj nrhiav tau txij nkawm neb yuav muaj kev kaj siab. (Chiv Keeb 24:16-21; Luv 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Paj Lug 31:10-27) Xub nrhiav Vajtswv lub Nceeg Vaj ua ntej. Rau siab mus qhia Vajlugkub thiab pab ua haujlwm hauv koj lub koom txoos. Tej no yuav tiv thaiv koj thiab pab koj xaiv tus txij nkawm zoo. Kwvtij Bill hais tias thaum nws tsis tau muaj txij nkawm, nws tau ua ib tug tho kev. Twb yog vim li ntawd lub sijhawm thiaj tsis ntev rau nws li.

Yehauvas sam hwm kom peb yuav “tus uas ntseeg tus Tswv” xwb. Lo lus sam hwm ntawd tseem zoo coj niaj hnub nimno. Yog tias peb txiav txim siab xaiv ib tug tseem Khixatia los ua txij nkawm, qhia tias peb hwm Yehauvas thiab thaum kawg peb lub neej yuav muaj kev kaj siab. Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li qhuas [Yehauvas]. Tus uas hwm thiab paub ntshai [Yehauvas] tau nyob kaj siab lug, yog tus uas zoo siab kawg rau [Yehauvas] tej lus nkaw. Nyiaj txiag thiab kev nplua nuj nyob hauv nws lub tsev, nws txojkev ncaj ncees yuav nyob mus ib txhis.” (Ntawv Nkauj 112:1, 3) Yog li ntawd, cia li txiav txim siab yuav “tus uas ntseeg tus Tswv” xwb.

^ nqe 7 Hauv zaj no peb yuav tham txog tej yam uas cov muam txhawj txog. Tiamsis tej hauv paus ntsiab lus no kuj pab tau cov kwvtij thiab.

^ nqe 13 Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.