Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | YEXUS CAWM PEB—LI CAS?

Yexus Tuag Thiab Sawv Rov Los—Pab Tau Koj Li Cas

Yexus Tuag Thiab Sawv Rov Los—Pab Tau Koj Li Cas

“Cia li tso siab rau tus Tswv Yexus mas . . . koj yuav tau txojkev dim.”Tubtxib Tes Haujlwm 16:31.

Tus tubtxib Povlauj thiab Xila hais cov lus no rau tus zov tsev lojfaj hauv lub moos Filipi xeev Makhedaunia. Ua li, cov lus no yog hais txog dabtsi tiag? Vim li cas qhov uas tso siab rau Yexus ho cawm tau peb dim ntawm kev ploj kev tuag? Yuav kom peb to taub lo lus nug no, peb yuav tsum xub kawm seb yog vim li cas peb ho txawj tuag. Cia peb saib seb phau Vajlugkub qhia li cas.

Tsis yog tsim kom tibneeg txawj tuag

“Vajtswv [Yehauvas] muab tus neeg ntawd tso nyob hauv lub vaj Edee kom tu thiab saib lub vaj ntawd. Mas Vajtswv [Yehauvas] nkaw lus rau tus neeg tias, ‘Txhua yam txiv ntoo hauv lub vaj no koj noj tau huvsi, tiamsis tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo qhov phem, koj tsis txhob noj cov txiv kiag li, yog hnub twg koj noj koj yuav tuag.’ ”Chiv Keeb 2:15-17.

Vajtswv muab thawj tug txivneej, uas yog Adas, tso rau hauv lub vaj Edee uas yog ib lub vaj kaj siab uas muaj tsiaj txhu thiab me nroj me tsuag zoo nkauj heev. Nyob hauv lub vaj ntawd kuj muaj tej ntoo txi txiv rau Adas noj thiab. Tiamsis muaj ib tsob uas Vajtswv Yehauvas txwv tsis pub Adas noj. Nws ceeb toom Adas tias yog nws noj ces nws yuav tuag.

Adas puas to taub Vajtswv cov lus ceeb toom? Nws yeej to taub rau qhov nws twb pom tej tsiaj tuag. Yog Vajtswv yeej tsim Adas kom txawj tuag ces tsis tas Adas yuav mloog cov lus ceeb toom ntawd li. Tiamsis Adas paub tias yog nws mloog Vajtswv lus es tsis noj tsob ntoo ntawd cov txiv ces nws yuav nyob tau mus ib txhis tsis kawg.

Ib txhia ntseeg tias tsob ntoo ntawd piv txog kev ua txij ua nkawm tiamsis yeej tsis yog li lawv ntseeg, rau qhov Yehauvas twb hais kom Adas thiab nws tus pojniam, uas yog Eva, “muaj tub ki huaj vam coob puv nkaus ntiajteb, thiab kav lub ntiajteb rau hauv [nkawd] xib teg.” (Chiv Keeb 1:28) Tsob ntoo uas Vajtswv txwv ntawd yeej yog ib tsob ntoo tiag tiag. Yehauvas muab tsob ntoo ntawd hu ua “tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo qhov phem,” rau qhov tsob ntoo ntawd qhia tias Yehauvas thiaj yog tus muaj cai txiav txim rau tibneeg tias yam twg zoo yam twg phem. Yog Adas tsis noj tsob ntoo ntawd cov txiv, ces kuj qhia tau tias nws mloog Vajtswv lus thiab nws nco txiaj ntsig rau Tus uas tsim nws thiab foom koob hmoov nplua mias rau nws.

 Adas tuag vim nws tsis mloog Vajtswv lus

“Vajtswv hais rau Adas tias, ‘Vim koj . . . noj tsob txiv ntoo uas kuv hais tias, “Koj tsis txhob noj,” mas . . . koj yuav khwv nto hws lug thiaj tau noj mus txog thaum koj rov qab mus rau hauv av, vim yog tsim koj tawm hauv av los. Koj yog hmoov av, mas koj yuav rov mus ua hmoov av.’ ”Chiv Keeb 3:17, 19.

Adas noj tsob txiv ntoo uas Vajtswv txwv tsis pub nws noj. Qhov uas nws tawv ncauj tsis mloog Vajtswv lus yog ib qho txhaum loj heev. Thaum nws tsis mloog Vajtswv lus, twb yog nws txhob txwm tawm tsam Vajtswv. Nws tsis ris Yehauvas txiaj ntsig rau tej uas Yehauvas tau ua rau nws li. Thaum Adas noj lub txiv, twb yog nws tsis lees yuav Yehauvas, nws xav ua tus txiav txim siab rau nws tus kheej. Qhov uas nws tau ua no yuav tsim teeb meem loj heev.

Thaum kawg Adas txawm tuag lawm tiag ib yam li Yehauvas tau hais tseg. Vajtswv “muab hmoov av” los puab Adas thiab hais rau nws tias nws “yuav rov mus ua hmoov av.” Adas tsis yog txia mus ua lwm yam lossis mus nyob lwm qhov chaw lawm. Thaum nws tuag ces nws tsuas zoo li cov hmoov av uas Vajtswv tau muab los puab nws lawm xwb.Chiv Keeb 2:7; Laj Lim Tswvyim 9:5, 10.

Peb txawj tuag rau qhov peb los ntawm Adas los

“Yog li no, lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd, thiab txojkev tuag kis mus rau ib tsoom neeg txhua tus vim yog neeg txhua tus ua txhaum muaj txim.”—Loos 5:12.

Adas txojkev tawv ncauj lossis nws txojkev txhaum tsis yog raug nws tib leeg xwb. Thaum nws ua txhaum, nws tsis yog muab txojsia nyob li 70 los 80 xyoo ua plam xwb, tiamsis yog nws muab txojsia uas nyob tau mus ib txhis ua plam lawm. Tsis tas li ntawd, thaum Adas ua txhaum, nws muab tsis tau txojsia zoo kawg nkaus rau nws cov xeeb leej xeeb ntxwv lawm, nws tsuas muab tau kev txhaum rau lawv lawm xwb.

Peb sawvdaws puavleej yog Adas cov xeeb leej xeeb ntxwv. Vim li ntawd, peb thiaj muaj txim thiab txawj laus txawj tuag. Povlauj thiaj sau tias: “Kuv yog nqaij tawv kuv thiaj raug muab muag ua kev txhaum li qhev. Ua li cas kuv yuav nyuaj siab ua luaj li no? Leejtwg yuav tso kuv dim hauv lub cev uas coj mus txog kev tuag no?” Povlauj thiaj rov teb li no: “Ua Vajtswv tsaug uas nws yuav tso kuv dim vim yog muaj Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv.”Loos 7:14, 24, 25.

 Yexus muab nws txojsia txhiv peb kom peb tau nyob mus ib txhis

“Leej Txiv tau txib nws tus Tub los ua ntiajteb tus Cawmseej.”1 Yauhas 4:14.

Vajtswv Yehauvas tau npaj ib txojkev los cawm kom peb dim kev txhaum thiab kev ploj kev tuag. Nws tau npaj li cas? Nws tau xa nws Leej Tub uas nws hlub saum ntuj los yug ua ib tug tibneeg zoo kawg nkaus ib yam li Adas. Tiamsis Yexus “tsis tau ua txhaum” li Adas. (1 Petus 2:22) Vim Yexus yog ib tug uas zoo kawg nkaus, nws yeej nyob tau mus ib txhis, rau qhov txojkev txhaum yuam tsis tau nws.

Tiamsis Yehauvas cia Yexus cov yeeb cuab muab nws tua. Peb hnub tom qab ntawd, Yehauvas tsa nws sawv hauv qhov tuag rov los ua ib tug plig xwv nws thiaj rov mus tau saum ntuj. Thaum mus txog saud, Yexus mus cuag Vajtswv es muab nws txojsia uas zoo kawg nkaus los txhiv txoj uas Adas tau muab ua plam lawm. Yehauvas pom zoo txais tus nqe txhiv ntawd kom txhua tus uas ntseeg Yexus thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg.Loos 3:23, 24; 1 Yauhas 2:2.

Ua li ntawd, Yexus thiaj txhiv tau qhov uas Adas muab ua plam lawd rov los. Yexus raug kev tsim txom tuag kom peb thiaj tau nyob mus ib txhis. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Yexus . . . raug kev tsim txom tuag, xwv Yexus thiaj sim txojkev tuag this txhua tus vim yog Vajtswv hlub.”Henplais 2:9.

Qhov no qhia tias Yehauvas yog ib tug Vajtswv zoo li cas. Raws li Yehauvas txojkev ncaj ncees, tibneeg yeej txhiv tsis tau lawv txojsia. Yog li ntawd, txawm tias yuav mob Yehauvas siab npaum li cas los, vim nws txojkev hlub thiab kev khuvleej, nws thiaj tso nws Leej Tub los tuag ua tus nqe txhiv kom mus raws li nws txojkev ncaj ncees.Loos 5:6-8.

Twb tsa tau Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, lwm tus los yuav tsa tau thiab

“Tiamsis nimno Khetos twb raug tsa hauv qhov tuag rov los lawm, yog thawj tug hauv cov uas tsaug zog lawm. Vim tias txojkev tuag tshwm ntawm ib tug neeg los li cas, mas qhov uas ciaj sawv hauv qhov tuag kuj tshwm ntawm ib tug neeg los ib yam nkaus li ntawd. Vim tias txhua tus nyob hauv Adas thiaj li tuag, mas txhua tus uas nyob hauv Khetos yuav ciaj sawv rov los ib yam li ntawd.”1 Khaulee 15:20-22.

Peb yeej paub tseeb tias muaj Yexus thiab nws tau tuag lawm. Tiamsis puas muaj pov thawj qhia tias Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov los lawm? Qhov pov thawj zoo tshaj plaws yog thaum Yexus sawv rov los, nws los tshwm rau coob leej pom. Thiab nws tsis yog tshwm rau neeg pom ib zaug lossis ib qho chaw xwb, tiamsis yog ntau zaus thiab ntau qhov chaw. Muaj ib zaug nws los tshwm rau 500 tawm leej pom. Tus tubtxib Povlauj tau sau txog qhov no hauv tsab ntawv uas nws xa mus rau cov Khaulee. Nws tau sau tias cov uas pom Yexus sawv rov los ib txhia tseem muaj txojsia nyob. Cov no yeej ua tau timkhawv tias Yexus tau sawv rov los lawm tiag.1 Khaulee 15:3-8.

Thaum Povlauj sau tias Khetos yog “thawj phaum” ntawm cov uas tau sawv rov los, twb yog nws qhia tias kuj muaj lwm cov uas yuav sawv rov los thiab. Yexus tau hais tias yuav muaj ib lub sijhawm uas “txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa . . . yuav tawm los.”Yauhas 5:28, 29.

 Yuav kom tau nyob mus ib txhis, peb yuav tsum muaj kev ntseeg rau Yexus

“Vajtswv hlub ntiajteb kawg li nws thiaj pub nws tib leej Tub los kom txhua tus uas ntseeg leej Tub ntawd thiaj tsis puam tsuaj tiamsis yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.”Yauhas 3:16.

Thawj ob peb nploog hauv phau Vajlugkub qhia tias vim li cas thiaj muaj kev ploj kev tuag thiab ua li cas lub Vaj Kaj Siab thiaj poob lawm. Ob peb nploog tom kawg qhia txog lub sijhawm thaum yuav tsis muaj kev ploj kev tuag thiab thaum Vajtswv yuav kho lub ntiajteb rov ua lub Vaj Kaj Siab dua. Thaum ntawd, tibneeg yuav tau lub neej nyob kaj siab lug mus ib txhis. Qhia Tshwm 21:4 hais tias: “Txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm.” Nqe 5 hais ntxiv tias: “Cia li sau tej no cia vim tej lus no tso siab tau thiab muaj tseeb.” Tej uas Yehauvas cog tseg, nws yeej ua tau kom tiav.

Koj puas ntseeg tias “tej lus no tso siab tau thiab muaj tseeb”? Cia li rau siab ntso kawm ntxiv txog Yexus thiab muaj kev ntseeg rau nws. Yog koj ua li no, Yehauvas yuav txaus siab rau koj. Nws yuav foom koob hmoov nplua mias rau koj tamsim no. Tsis tas li ntawd xwb, nws yuav muab txojsia ib txhis tsis kawg rau koj hauv lub Vaj Kaj Siab, uas “txojkev tuag . . . txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.”