Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Vim li cas peb yuav tsum nco ntsoov txog Yexus txojkev tuag?

Yexus txojkev tuag pab peb li cas yav tom hauv ntej?Yaxaya 25:8; 33:24

Yexus txojkev tuag tseem ceeb tshaj plaws li. Yexus tuag li ntawd kom noob neej thiaj tau txojsia uas Vajtswv npaj tseg thaum chiv thawj. Vajtswv tsis tau tsim kom tibneeg muaj lub siab ntshaw ua phem, thiab nws yeej tsis xav kom peb txawj laus txawj tuag. (Chiv Keeb 1:31) Phau Vajlugkub qhia tias tim thawj tug txivneej Adas, noob neej thiaj poob kev txhaum. Yexus thiaj pub nws txojsia los cawm kom peb dim kev txhaum thiab kev tuag.Nyeem Mathai 20:28; Loos 6:23.

Vajtswv qhia tias nws hlub tibneeg tshaj plaws li nws thiaj txib nws Leej Tub los tuag cawm peb hauv ntiajteb no. (1 Yauhas 4:9, 10) Yexus sam hwm kom nws cov thwjtim muab lub ncuav thiab khob cawv txiv hmab ua kevcai nco txog nws txojkev tuag. Txhua xyoo uas peb ua kevcai li no qhia tias peb nco txiaj ntsim rau Vajtswv thiab Yexus nkawd txojkev hlub.Nyeem Luka 22:19, 20.

Leejtwg thiaj noj tau lub ncuav thiab haus tau khob cawv txiv hmab?

Thaum Yexus qhia kom nws cov thwjtim ua kevcai nco txog nws txojkev tuag, nws kuj hais txog ib lo lus cog tseg. (Mathai 26:26-28) Lo lus cog tseg ntawd qheb kev rau ib txhia mus nrog nws kav ua vajntxwv thiab ua pov thawj saum ntuj ceeb tsheej. Txhua xyoo, muaj ntau plhom leej tuaj ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag, tiamsis tsuas yog cov uas muaj feem nrog lo lus cog tseg no thiaj noj lub ncuav thiab haus khob cawv xwb.Nyeem Qhia Tshwm 5:10.

Tau 2,000 xyoo no, Yehauvas yeej xaiv cov uas yuav mus ua vajntxwv saum ntuj. (Luka 12:32) Cov uas yuav mus saum ntuj yeej tsawg heev thaum muab lawv piv rau cov uas yuav nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no.Nyeem Qhia Tshwm 7:4, 9, 17.