“Neeg uas yug ntawm pojniam los mas txojsia tsis ntev, thiab tsuas yog muaj kev ceeblaj txom nyem xwb. Nws tawm los yam li lub paj ntoo thiab tuag tshav lawm, nws ploj ntais yam li tus duab ntxoov ntxoo thiab tsis nyob mus li.”—Yauj 14:1, 2.

Neeg yeej ib txwm xav kom tau nyob hluas hluas tsis muaj kev mob kev nkeeg kev ploj kev tuag. Tiamsis tu siab heev tias tsis muaj raws li neeg xav. Rau qhov peb tsuas yog neeg xwb, peb txawj laus txawj tuag. Yauj tau hais cov lus saum no li 3,000 xyoo dhau los lawm, tiamsis niaj hnub no tseem muaj tseeb li nws tau hais ntawd.

Txhua leej txhua tus tsis hais haiv neeg twg li yeej ntshaw kom tau txojsia nyob mus ib txhis. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv muab qhov uas nyob mus ib txhis tsis kawg tso rau hauv neeg lub siab kom neeg paub ntshaw txojsia nyob mus ib txhis. (Laj Lim Tswvyim 3:11) Tiamsis yog peb twb nyob tsis tau mus ib txhis, puas tsim nyog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tsim peb kom paub ntshaw nyob mus ib txhis? Yog koj hais tias yeej tsis tsim nyog, ces koj hais yog lawm. Yog li ntawd, Vajtswv Txojlus thiaj hais tias kev tuag zoo li ib tug yeeb ncuab thiab Vajtswv yuav muab tus yeeb ncuab ntawd rhuav “kom puam tsuaj.”1 Khaulee 15:26.

Kev tuag yeej yog neeg tus yeeb ncuab tiag. Yeej tsis muaj leejtwg xav tuag li. Yog li ntawd, Hmoob thiaj piv lus tias: “Ua neeg nyob ces yeej xav muaj xwb tsis xav pluag, xav ciaj xwb tsis xav tuag.” Thaum peb mob, peb yeej nrhiav txhua txojke los kho kom peb zoo. Peb yeej ua kawg peb lub dag lub zog kom zam dhau kev ploj kev tuag.

Tiamsis puas yuav muaj ib hnub twg uas kev ploj kev tuag yuav dua mus? Yeej muaj xwb. Vajtswv Yehauvas, uas yog tus Tswv Tsim, tsis yog tsim kom tibneeg nyob ib ntus xwb thiab tsis yog tsim kom tibneeg txawj tuag. Nws lub ntsiab yog kom tibneeg nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis, nws yeej yuav ua kom muaj tiav raws li nws lub ntsiab.Yaxaya 55:11.

Yuav ua li cas thiaj tshem tau kev ploj kev tuag mus? Tau ntau txhiab xyoo, neeg yeej nrhiav kev los kho qhov teeb meem no, tiamsis kho tsis tau li. Niaj hnub no los neeg tseem nrhiav nqees. Tej neeg tshawb txuj tsim tau tej tshuaj los tiv thaiv thiab kho tau qho yam kab mob, thiab lawv tsim tau tej twj mus pom puag hauv tibneeg nruab ce. Niaj hnub no los, nyob rau ntau lub tebchaws, tibneeg yeej nyob ntev dua li cov uas nyob 100 xyoo dhau los lawm thiab. Txawm muaj li no los, tibneeg tseem tshem tsis tau kev ploj kev tuag mus. Zoo li phau Vajlugkub hais, “txhua tus yuav rov mus ua hmoov av.”Laj Lim Tswvyim 3:20.

Tsis tas peb yuav tos tibneeg lub tswvyim los kho qhov teeb meem no. Vajtswv Yehauvas twb npaj tau ib txojkev los cawm peb dim ntawm kev ploj kev tuag lawm, txojkev ntawd yog Yexus Khetos.