“Koj muab tej no npog cia tsis qhia rau cov neeg muaj tswvyim thiab txawj ntse, tiamsis muab qhia rau tej menyuam yaus paub.”LUKA 10:21.

1. Vim li cas Yexus xyiv fab ua luaj? (Saib daim duab ntawm sab no.)

THAUM Yexus txib 70 leej mus tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj, lub hwj huam dawb huv ua rau nws xyiv fab kawg li. Tej zaum Yexus ua lub ntsej muag luag ntxhi zoo siab heev. Yexus xav pom seb nws cov thwjtim ua tau haujlwm tiav li cas. Lub sijhawm ntawd, lawv muaj ib co yeeb ncuab uas muaj hwjchim. Cov yeeb ncuab ntawd ib txhia yog cov xibhwb thiab cov Falixai uas kawm ntawv siab, thiab yog neeg txawj ntse. Lawv xav ntxias kom cov pejxeem saib Yexus thiab nws cov thwjtim zoo li neeg dog dig xwb. (Tubtxib Tes Haujlwm 4:13; Malakau 6:3) Txawm li ntawd los, thaum cov thwjtim rov los txog ntawm Yexus, lawv xyiv fab heev. Lawv tsis ntshai neeg tawm tsam thiab thuam lawv li, txawm tej dab los kuj txwv tsis tau lawv thiab. Ua cas lawv ho muaj kev xyiv fab thiab ua taus siab tawv ua luaj li?Nyeem Luka 10:1, 17-21.

Vajtswv lub koom haum tas zog txhawb kom peb qhia Vajlugkub meej meej thiaj yoojyim nkag siab

2. (1) Vim li cas Yexus ho muab nws cov thwjtim hu ua menyuam yaus? (2) Dabtsi pab tau Yexus cov thwjtim nkag siab tej yam tob tob hauv Vajtswv Txojlus?

2 Yexus hais rau Yehauvas tias: “Au leej Txiv uas yog tus Tswv ntuj Tswv teb, kuv qhuas koj uas koj muab tej no npog cia tsis qhia rau cov neeg muaj tswvyim thiab txawj ntse, tiamsis koj muab qhia rau tej menyuam yaus paub. Au leej Txiv, koj yeej pom  zoo ua li ntawd.” (Mathai 11:25, 26) Vim li cas Yexus ho muab nws cov thwjtim hu ua menyuam yaus? Vim tias lawv muaj lub siab mloog lus li tej menyuam, lawv tsis khav theeb tsis tsab hwjchim li cov xibhwb thiab cov Falixai. (Mathai 18:1-4) Vim cov thwjtim txo hwjchim li ntawd, Yehauvas thiaj pub nws lub hwj huam pab lawv nkag siab tej yam tob tob hauv nws Txojlus. Tiamsis cov thawj coj Yudai txojkev xav tsaus ntuj nti vim lawv tsis txo hwjchim, thiab lawv cia Xatas ua rau lawv dig muag lawm.

3. Hauv zaj no, peb yuav kawm txog dabtsi?

3 Twb yog vim Vajtswv pub cov neeg txo hwjchim nkag siab tej yam tob tob hauv Vajtswv Txojlus, Yexus thiaj zoo siab ua luaj li. Niaj hnub no los, Vajtswv tseem pom zoo pab cov neeg txo hwjchim nkag siab tej yam tob tob hauv nws Txojlus thiab. Hauv zaj no, peb yuav kawm seb Vajtswv ua li no li cas.

PAB KOM SAWVDAWS TO TAUB TEJ YAM TOB TOB

4. Phau Tsom Faj yoojyim pab tau coob leej li cas?

4 Tau ob peb xyoos no, Vajtswv lub koom haum tas zog txhawb kom peb qhia Vajlugkub meej meej thiaj yoojyim nkag siab. Cia peb kawm txog 3 yam uas lawv tau hloov. Yam 1: Lawv tau npaj ib Phau Tsom Faj Askiv tshiab uas siv tej lus yoojyim nkag siab. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Phau Tsom Faj yoojyim no pab tau cov tsis paub ntawv, thiab cov tsis paub lus Askiv zoo. Kuj pab tau tej metub menyuam tibsi thiab. Coob leej ntau tus thiaj sau ntawv mus ua Pab Uas Ntaus Thawj tsaug. Ib tug muam sau tias yav tas los, thaum lub koom txoos kawm Phau Tsom Faj nws ntshai tsa tes teb. Tiamsis txij thaum muaj phau yoojyim lawd, nws tsis ntshai lawm. Nws hais tias: “Tsis yog kuv teb ib zaug xwb, tiamsis kuv teb ntau zaus lawm. Kuv tsis ntshai li lawm. Kuv ua Yehauvas nej sawvdaws tsaug.”

5. Phau Vajlugkub kho tshiab hu ua New World Translation of the Holy Scriptures pab tau coob leej li cas?

5 Yam 2: Lub 10 Hli tim 5, 2013, lub koom haum tau tso tawm phau Vajlugkub kho tshiab hu ua New World Translation of the Holy Scriptures. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Tau muab ntau nqe Vajlugkub kho tsis siv cov lus tob tob uas tibneeg tsis to taub. Xws li, yav tas los nqe Vajlugkub ntawm Yauj 10:1 muaj 27 lo lus, tiamsis phau kho tshiab muab txiav los ua 19 lo lus lawm xwb. Ntawm Paj Lug 8:6 muaj 20 lo lus, tiamsis muab txiav los ua 13 lo lus lawm xwb. Txawm muab txiav li ntawd los, yeej tsis poob lub ntsiab thiab tsuas meej dua qhov qub xwb. Muaj ib tug kwvtij yog ib tug xaiv tseg uas twb teev tiam Yehauvas los ntev lawm hais tias: “Kuv nyuam qhuav nyeem tas phau ntawv Yauj hauv phau kho tshiab. Cuag li yog thawj zaug uas kuv to taub lub ntsiab ntawm phau ntawv Yauj no!” Coob leej kuj xav ib yam li ntawd thiab.

6. Nimno, peb hajyam to taub meej txog cov nqe Vajlugkub ntawm Mathai 24:45-47 lawm. Koj puas zoo siab thiab?

6 Yam 3: Nimno Yehauvas cov tibneeg to taub meej txog cov nqe Vajlugkub tseem  ceeb hauv Vajtswv Txojlus lawm. Phau Tsom Faj lub 7 Hli tim 15, 2013 pab kom peb pom tseeb tias “tus qhev ncaj thiab ntse” piv txog leejtwg tiag. (Mathai 24:45-47) Phau Tsom Faj ntawd piav meej tias Pab Uas Ntaus Thawj yog tus qhev ncaj thiab ntse. Tus qhev no yog tus uas faib zaub mov rau “cov tub qhe” noj. Cov tub qhe ntawd piv txog cov xaiv tseg thiab “lwm pab yaj.” (Yauhas 10:16) Peb yeej xav kawm kom paub qhov tseeb hauv Vajtswv Txojlus; peb kuj zoo siab qhia tej no rau lwm tus thiab, puas yog? Raws li peb tau kawm no, Yehauvas xav kom nws cov tibneeg qhia Vajlugkub yoojyim thiab meej rau sawvdaws to taub. Puas muaj lwm yam pov thawj qhia ntxiv tias nws xav kom peb qhia li ntawd tiag? Cia peb kawm ntxiv.

PIAV TEJ ZAJ HAUV PHAU VAJLUGKUB KOM YOOJYIM

7, 8. Ua cas peb thiaj paub tias muaj tej zaj hauv phau Vajlugkub ua duab txog yav tom hauv ntej?

7 Yav tas los peb ntseeg tias tej zaj kawm hauv phau Vajlugkub feem ntau yog lus faj lem xwb. Tiamsis nimno peb tsis piav li ntawd lawm. Phau Vajlugkub yeej muaj tej zaj uas yog ua duab lossis ua lus faj lem txog tej uas yuav muaj tshwm los tom hauv ntej. Ua li cas peb thiaj paub li ntawd? Rau qhov muaj tej zaj hauv phau Vajlugkub yeej ua duab li ntawd. Zoo li thaum Yexus qhia txog qhov “txujci uas muaj rau Yauna.” (Nyeem Mathai 12:39, 40.) Yexus piav tias qhov uas Yauna mus nyob hauv tus ntses loj loj lub plab yog ua duab lossis ua lus faj lem txog lub caij uas neeg Leej Tub mus nyob hauv nruab a.

Thaum peb kawm txog tej zaj zoo li no hauv phau Vajlugkub yeej txhawb tau peb txojkev ntseeg heev

8 Tsis tas li ntawd xwb, kuj muaj lwm zaj uas yog lus faj lem thiab. Povlauj tau piav txog Aplahas thiab nws 2 tug pojniam, Haka thiab Xala. Lawv ua duab txog Yehauvas, nws haiv neeg Yixayee, thiab nws lub koom haum uas yog feem nyob saum ntuj ceeb tsheej. (Kalatia 4:22-26) Lub tsev ntaub, lub tuam tsev, Hnub Ua Kevcai Ntxuav, tus pov thawj hlob, thiab tej yam ntawm Mauxe Txoj Kevcai puavleej ua “duab” txog tej yam uas yuav muaj los tom hauv ntej. (Henplais 9:23-25; 10:1) Thaum peb kawm txog tej zaj zoo li no hauv phau Vajlugkub yeej txhawb tau peb txojkev ntseeg heev, puas yog? Tiamsis puas yog txhua tus neeg, txhua yam xwm txheej, thiab txhua yam twj hauv phau Vajlugkub puavleej ua duab txog tej uas yuav muaj tshwm los rau yav tom hauv ntej?

9. Yav tas los, peb muab cov nqe Vajlugkub uas hais txog Nanpau txhais li cas?

9 Yav tas los, muaj tej zaj kawm hauv phau Vajlugkub uas peb tau muab txhais ntxaws li ntawd. Hauv tej zaj ntawd peb piav tias cov tibneeg, tej xwm txheej, thiab tej twj puavleej ua duab txog tej yam uas yuav muaj tshwm sim rau yav tom hauv ntej. Xws li, zaj uas qhia txog tus poj vaj Yexenpee thiab Nanpau. Yexenpee muab Nanpau tua pov tseg vim nws xav tau Nanpau lub vaj txiv hmab rau nws tus txiv Ahaj. (1 Vajntxwv 21:1-16) Xyoo 1932, Phau Tsom Faj piav tias Ahaj thiab Yexenpee nkawd piv txog Xatas thiab nws lub koom haum, tiamsis Nanpau piv txog Yexus. Qhov uas Nanpau raug tua yog ua lus faj lem txog qhov uas Yexus raug tua. Tiamsis xyoo 1961, phau ntawv hu ua “Let Your Name Be Sanctified,” ho piav tias Nanpau piv txog cov xaiv tseg uas yuav mus saum ntuj  thiab Yexenpee piv txog cov Khixatia cuav. Qhov uas Nanpau raug tsim txom piv txog txojkev tsim txom uas cov xaiv tseg yuav raug thaum lub caij kawg. Tej lus piv txwv no txhawb tau Vajtswv cov tibneeg txojkev ntseeg los tau ntau xyoo. Tiamsis ua cas nimno peb ho txhais txawv lawd?

10. (1) Nimno tus qhev ncaj thiab ntse hajyam ntse li cas? (2) Niaj hnub no hauv peb tej ntaub ntawv peb piav tsi ntsees txog dabtsi xwb?

10 Tau ntau xyoo dhau los no, Yehauvas tau pab kom “tus qhev ncaj thiab ntse” hajyam ntse tuaj. Ntse li cas? Tus qhev hajyam tshuaj xyuas thiab tshawb nrhiav Vajlugkub. Lawv tsis maj piav tias tej zaj kawm hauv phau Vajlugkub yog lus faj lem. Yuav tsum muaj lwm nqe hauv phau Vajlugkub los txhais, lawv thiaj qhia tau tias yog lus faj lem tiag. Yav tas los, muaj tej zaj uas tau muab txhais ntxaws ntxaws tiamsis nyuaj to taub, thiab nyuaj khaws los siv, kuj poob lub ntsiab tseem ceeb lawm thiab. Nimno peb cov ntaub ntawv ho hloov li cas lawd? Peb muab tej zaj hauv phau Vajlugkub piav kom yoojyim to taub. Peb piav tsi ntsees txog kev ntseeg, kev muab siab npuab Vajtswv, kev ua siab ntev thev txhua yam, thiab lwm yam tseem ceeb uas peb tau kawm hauv phau Vajlugkub xwb.

Nanpau ua qauv rau peb kawm (Saib nqe 11)

11. Nimno peb to taub li cas txog Nanpau, thiab ua li cas nws tus qauv ho pab tau peb?

11 Niaj hnub no peb to taub li cas txog Nanpau zaj lawm? Peb to taub tias Nanpau tuag rau qhov nws muaj kev ntseeg ruaj rau Vajtswv heev. Tsis yog Nanpau tuag los ua duab rau Yexus lossis rau cov xaiv tseg. Txawm tias ib tug vajntxwv muaj hwjchim loj heev tsim txom Nanpau los, nws yeej coj raws li Yehauvas txoj Kevcai. (Xwm Txheej Taug Kev 36:7; 1 Vajntxwv 21:3) Niaj hnub no, Nanpau tus qauv txhawb tau Vajtswv cov tibneeg uas raug kev tsim txom li nws. (Nyeem 2 Timaute 3:12.) Yoojyim heev rau cov Khixatia txhua tus to taub thiab khaws lub ntsiab no coj los siv kom txhawb tau lawv txojkev ntseeg.

12. (1) Puas yog peb ntseeg tias tej zaj kawm hauv phau Vajlugkub tsis ua duab txog yav tom hauv ntej lawd? (2) Vim li cas peb ho piav tau tej yam tob tob hauv phau Vajlugkub? (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

12 Yog li ntawd, puas yog peb ntseeg tias  tej zaj kawm hauv phau Vajlugkub tsuas pab tau peb lub neej xwb, es tsis yog faj lem lawd? Tsis yog. Peb tseem ntseeg tias muaj tej zaj kawm ua faj lem txog tej yam uas yuav muaj tshwm sim. Tiamsis nimno peb tsis txhais cov zaj kawm ntxaws ntxaws li thaud lawm. Feem ntau, peb cov ntaub ntawv yuav muab tej zaj kawm hauv phau Vajlugkub sib piv seb sib xws li cas. Xav txog Nanpau zaj: Yav thaud peb ntseeg tias Nanpau piv txog Yexus Khetos thiab cov xaiv tseg. Kuj muaj tseeb li ntawd thiab, rau qhov lawv muab siab npuab Vajtswv ib yam nkaus. Tiamsis Nanpau tus qauv kuj zoo ib yam li “lwm pab yaj” thiab, rau qhov lawv muab siab npuab Vajtswv tsis tseg li nws. Qhov uas peb muab tej zaj kawm los sib piv li no, ua rau sawvdaws nkag siab dua. Yehauvas yeej cob qhia peb yoojyim heev lawm tiag. *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

YEXUS QHIA TEJ LUS PIV TXWV UAS YOOJYIM TO TAUB

13. Peb muab Yexus cov lus piv txwv txhais meej dua yav tas los li cas?

13 Yexus Khetos yog tus xibhwb uas txawj qhia tshaj plaws hauv ntiajteb no. Nws paub muab ntau yam los ua lus piv txwv qhia rau sawvdaws mloog. (Mathai 13:34) Tej lus piv txwv ntawd yoojyim thiab raug tibneeg siab heev, pab kom tibneeg txawj xav tom ntej tom qab thiab nkag siab tej yam tob tob. Tau ob peb xyoos no, peb tej ntaub ntawv txhais tawm Yexus cov lus piv txwv meej dua yav tas los. Zoo li Phau Tsom Faj lub 12 Hlis tim 15, 2014, pab peb nkag siab Yexus tej lus piv txwv txog cov keeb, lub noob zaub, thiab lub vas. Cov lus piv txwv ntawd pab kom peb to taub tias Vajtswv lub Nceeg Vaj sau tibneeg los ua Yexus cov thwjtim li cas.

14. (1) Yav tas los peb txhais Yexus zaj kwv huam txog tus Xamali siab zoo li cas? (2) Nimno peb to taub Yexus zaj kwv huam li cas lawd?

14 Yexus tau piav ntau zaj kwv huam. Tej zaj yog lus piv txwv los qhuab ntuas peb xwb. Tiamsis tej zaj ho yog lus faj lem rau yav tom hauv ntej. Yuav ua li cas peb thiaj paub tias zaj twg yog faj lem, zaj twg tsis yog? Tau ntau xyoo no, peb pom tseeb zuj zus txog qhov no. Xav rau Yexus zaj lus piv txwv txog tus Xamali siab zoo. (Luka 10:30-37) Nyob rau xyoo 1924, Phau Tsom Faj Askiv txhais tias tus Xamali piv txog Yexus. Txojkev uas nqes pem Yeluxalees mus rau nram Yelikhau piv txog tej kev phem uas tibneeg ua ntau zuj zus txij thaum noob neej fav xeeb hauv lub vaj Edee los. Cov tub sab ntawm kev yog piv txog tej kev lag kev luam thiab cov neeg siab hlob. Tus pov thawj thiab tus Levi piv txog cov Khixatia cuav. Tiamsis niaj hnub no, peb piav zaj ntawd li cas lawd? Peb tej ntaub ntawv piav tias zaj kwv huam no pab kom cov Khixatia txhua tus tsis txhob xaiv ntsej xaiv muag. Peb yuav tsum sib hlub sib pab. Tsis muaj ib yam tseem ceeb tshaj qhov uas peb pab lwm tus los paub qhov tseeb txog Vajtswv Txojlus. Peb zoo siab kawg nkaus li uas Yehauvas pab peb to taub tej kwv huam no!

15. Lwm zaj peb yuav kawm txog dabtsi?

15 Zaj tom ntej no peb yuav kawm Yexus zaj kwv huam txog 10 tus hluas nkauj. (Mathai 25:1-13) Peb yuav teb cov lus nug no: Yexus xav kom nws cov thwjtim nyob rau tiam kawg to taub zaj kwv huam ntawd li cas? Hauv zaj kwv huam ntawd, puas yog cov tibneeg, tej xwm txheej, thiab tej twj puavleej ua duab txog yav tom hauv ntej? Puas yog zaj kwv huam ntawd ua qauv zoo rau peb xyaum xwb? Cia peb kawm txog qhov no.

^ nqe 4 Pib luam Phau Tsom Faj yoojyim ua lus Askiv lub 7 Hli xyoo 2011. Txij thaum ntawd los, kuj tau muab lwm yam lus npaj muaj li ntawd lawm thiab.

^ nqe 5 Yav tom hauv ntej tseem yuav muab phau Vajlugkub kho tshiab txhais ua lwm yam lus.

^ nqe 12 Yeej muaj tej zaj kawm uas “nyuaj nkag siab heev” hauv phau Vajlugkub, xws li tej uas Povlauj sau tseg. Tiamsis nco ntsoov tias Vajtswv siv nws lub hwj huam dawb huv los tshoov cov uas sau Vajlugkub. Yog li ntawd, niaj hnub no Vajtswv lub hwj huam yuav pab kom cov tseem Khixatia to taub phau Vajlugkub thiab tej yam “nyob tob tob hauv Vajtswv.”2 Petus 3:16, 17; 1 Khaulee 2:10.