Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 3 Hlis Xyoo 2015

Zaj Kwv Huam Txog Cov Nyiaj Tala

Zaj Kwv Huam Txog Cov Nyiaj Tala

“Nws muab tsib tala rau ib tug, muab ob tala rau ib tug thiab ib tala rau dua ib tug.”MATHAI 25:15.

1, 2. Vim li cas Yexus thiaj piav zaj kwv huam txog cov tala?

VIM LI CAS Yexus ho piav zaj kwv huam txog cov nyiaj tala? Twb yog nws xav kom cov xaiv tseg paub tias lawv tes haujlwm yuav hnyav npaum li cas. Txawm peb muaj txojkev cia siab mus saum ntuj, los yog nyob hauv ntiajteb no los, tseem ceeb rau peb txhua tus los kawm zaj kwv huam no lub ntsiab, rau qhov cov lus no raug peb sawvdaws tibsi.

2 Zaj kwv huam txog cov nyiaj tala yuav muaj tiav rau thaum twg? Yuav muaj tiav rau tiam kawg. Xav txog lub sijhawm uas Yexus piav zaj kwv huam no. Thaum ntawd nws cov thwjtim nug seb yuav muaj yam txujci twg uas qhia tias Yexus sawv kav thiab twb txog tiam kawg lawm. (Mathai 24:3) Yexus thiaj piav ntau zaj kwv huam rau lawv mloog. Ib zaj yog hais txog cov nyiaj tala.

3. Peb kawm tau li cas los ntawm Yexus cov kwv huam hauv Mathai 24 thiab 25?

3 Hauv Mathai 24:45 txog 25:46, Yexus piav 4 zaj kwv huam uas yuav muaj tiav rau tiam kawg no. Tej kwv huam no pab kom peb pom tias Yexus cov thwjtim yuav tsum coj li cas rau tiam kawg. (1) Yexus piav ib zaj kwv huam txog tus qhev ncaj ncees. Tus qhev ntawd yog cov xaiv tseg uas muaj tes haujlwm qhuab qhia Yehauvas cov tibneeg. Lawv yuav tsum coj ncaj thiab ntse. * (Saib cov lus hauv qab  taw qhia.) (2) Nws kuj piav ib zaj kwv huam txog 10 tus hluas nkauj. Zaj ntawd ceeb toom kom cov xaiv tseg npaj txhij thiab ceev faj zov tos. Lawv yuav tsum ceev faj rau qhov lawv tsis paub tias Yexus yuav los rau lub sijhawm twg. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (3) Yexus piav zaj kwv huam txog cov nyiaj tala kom cov xaiv tseg txhua tus nquag ua tes haujlwm uas Vajtswv pub rau lawv. (4) Yexus mam piav zaj kwv huam txog cov yaj thiab cov tshis. Zaj ntawd pab tau cov uas muaj kev cia siab nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no. Zaj ntawd qhia tias lawv yuav tsum muab siab npuab Yehauvas thiab ua txhua yam los txhawb cov xaiv tseg uas yog Yexus cov kwvtij. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Hauv zaj kawm no, peb yuav kawm txog cov nyiaj tala.

TUS LOSPAV MUAB NYIAJ RAU COV TUBQHE

4, 5. (1) Ob tug txivneej hauv 2 zaj kwv huam piv txog leejtwg? (2) Cov nyiaj tala piv txog dabtsi?

4 Nyeem Mathai 25:14-30. Hauv zaj kwv huam txog cov tala Yexus piav tias muaj ib tug yawg yuav mus kev deb. Hauv Luka 19:12, Yexus kuj piav ib zaj kwv huam txog ib tug txivneej uas mus kev deb, mus txais meej mom ua vajntxwv. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Tau ntau xyoo peb cov ntaub ntawv qhia tias 2 tug txivneej ntawd piv txog Yexus thaum nws mus saum ntuj xyoo 33. Tiamsis qhov ntawd xyuav mentsis lawm. Thaum Yexus mus saum  ntuj nws twb tsis tau ua vajntxwv tamsim ntawd. Nws tos txog xyoo 1914, nws mam li tau sawv ua vajntxwv thiab nws cov yeeb ncuab “raug muab los ua chaw tiag nws xib taws.”Henplais 10:12, 13.

5 Yexus hais tias tus lospav muaj 8 tala nyiaj. Cov tala ntawd raug nqe ntau heev. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Ua ntej nws mus kev deb nws muab cov nyiaj no rau nws cov tub qhe coj mus ua luam thiaj tsam nyiaj ntxiv. Cov nyiaj ntawd muaj nqes heev. Cov tala ntawd piv txog Yexus tes haujlwm hauv ntiajteb no muaj nqes heev.

6, 7. Cov tala piv txog dabtsi?

6 Yexus saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo muaj nqes heev. Vim Yexus kub siab tshaj tawm txoj xov zoo, coob leej thiaj los ua Yexus cov thwjtim. (Nyeem Luka 4:43.) Tiamsis nws paub tias muaj haujlwm ntau heev ua. Tseem muaj coob leej tsis tau hnov txoj xov zoo. Nws thiaj qhia nws cov thwjtim tias: “Cia li tsa muag ntsia, tej teb twb daj qas rhuv zoo hlais lawm.” (Yauhas 4:35-38) Ib tug neeg ua liaj ua teb yeej tsis lam tso nws daim teb tseg thaum txog caij hlais nplej. Yexus xav ib yam li ntawd. Ua ntej nws rov mus saum ntuj, Yexus thiaj sam hwm tias: “Cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim.”(Mathai 28:18-20) Yexus muab ib tes haujlwm muaj nqes heev rau lawv tuav.2 Khaulee 4:7.

7 Ib yam li tus lospav uas muab nyiaj rau cov tub qhe, Yexus muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau cov xaiv tseg ua. (Mathai 25:14) Yog li ntawd, cov nyiaj tala piv txog tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo mus coj tibneeg los ua nws cov thwjtim.

8. Txawm tias cov tub qhe ib leeg tau ib qho nyiaj mus ua luam, tus lospav xav kom lawv txhua tus coj li cas?

8 Yexus hais tias cov lospav muab 5 tala nyiaj rau thawj tug tub qhe, nws muab 2 lub rau ib tug, thiab muab 1 lub rau tus kawg. (Mathai 25:15) Tus lospav faib ib leeg ib feem, tiamsis nws xav kom lawv 3 leeg siv zog khwv thiaj tsam tau nyiaj ntxiv. Ib yam li ntawd, Yexus xav kom cov xaiv tseg siv zog tshaj tawm txoj xov zoo. (Mathai 22:37; Khaulauxi 3:23) Hnub Pheethekhoxate xyoo 33, Yexus cov thwjtim pib mus tshaj tawm thiab coj txhua haiv neeg los ua nws cov thwjtim. Phau ntawv Tubtxib Tes Haujlwm piav txog tes haujlwm uas lawv ua. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)Tubtxib Tes Haujlwm 6:7; 12:24; 19:20.

 COV TUB QHE SIV COV NYIAJ RAU TIAM KAWG

9. (1) Ob tug qhev ncaj ncees tsam nyiaj rau tus lospav li cas, thiab peb kawm tau li cas los ntawm nkawd tus qauv? (2) Cov uas xav nyob hauv ntiajteb no mus ib txhis yuav tsum ua dabtsi thiab?

9 Thawj 2 tug qhev uas tsam tau nyiaj rau tus lospav piv txog cov xaiv tseg uas coj ncaj rau tiam kawg. Txij xyoo 1919, lawv mob siab tshaj tawm txoj xov zoo tsis tseg. Hauv zaj kwv huam, tus lospav muab 5 tala rau ib tug, thiab muab 2 tala rau ib tug. Puas yog zaj kwv huam no ua faj lem tias yuav muaj 2 pab xaiv tseg uas khwv tau ntau thiab khwv tau tsawg? Tsis yog. Ob tug qhev ntawd mob siab khwv ib yam nkaus, nkawd thiaj tsam tau 2 npaug rov los. Cov uas muaj kev cia siab nyob hauv ntiajteb no mus ib txhis, puas pab cov xaiv tseg tshaj tawm thiab? Yexus piav dua ib zaj kwv huam txog cov yaj thiab cov tshis. Zaj ntawd qhia tias cov uas muaj kev cia siab nyob hauv ntiajteb no yuav tsum mob siab tshaj tawm txoj xov zoo thiab. Lawv yuav tsum muab siab npuab cov xaiv tseg. Yog ib txoj koob hmoov uas lawv tau pab cov xaiv tseg qhia Vajlugkub. Yexus thiaj hais tias nws cov tibneeg “koom ib pab” yaj. Lawv kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo thiab coj tibneeg los ua Yexus cov thwjtim.Yauhas 10:16.

10. Muaj pov thawj li cas qhia tias peb nyob rau tiam kawg lawd?

10 Yexus xav kom nws cov thwjtim kub siab lug tshaj tawm thiab mus nrhiav tibneeg los ua nws cov thwjtim. Nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia tau ua li ntawd. Tiam kawg no, Yexus zaj kwv huam txog cov tala tabtom muaj tiav. Peb puas kub siab tshaj tawm txoj xov zoo? Yeej kub siab kawg! Tsis tau muaj ib zaug uas tibneeg coob npaum li no tau hnov txoj xov zoo thiab los ua Yexus cov thwjtim. Vim Yexus cov thwjtim niaj hnub tshaj tawm txoj xov zoo, thiaj muaj txhiab txhiab leej ua kevcai raus dej txhua xyoo. Cov ntawd kuj los pab tshaj tawm txoj xov zoo thiab. Muaj raws li Yexus tau hais, tes haujlwm no yog ib feem uas ua pov thawj tias peb nyob rau tiam kawg lawm tiag. Thaum Yexus ntsia tuaj rau peb, nws yeej txaus siab heev rau nws cov thwjtim tes haujlwm.

Yexus muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau nws cov tub qhe ua (Saib nqe 10)

TUS LOSPAV YUAV LOS RAU THAUM TWG?

11. Ua cas peb thiaj paub tias Yexus yuav los rau lub sijhawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj kawg nkaus?

11 Yexus hais tias: “Dhau ntev loo, cov tub qhe ntawd tus lospav txawm rov los tshuaj saib tej nyiaj txiag ntawd lawv siv li cas.” (Mathai 25:19) Tus lospav ntawd yog Yexus. Nws yuav los rau thaum lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg nkaus yuav xaus. Ua cas peb thiaj paub li ntawd? Xav txog Yexus zaj lus faj lem hauv Mathai tshooj 24 thiab 25. Yexus qhia ob peb lwm txog lub sijhawm uas nws yuav los. Nws hais tias, “lawv yuav pom Neeg leej Tub nrog nws lub hwjchim thiab meej  mom loj nrog huab saum ntuj los.” Rau lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg nkaus, Yexus yuav los li ntawd, los txiav txim rau neeg. Nws ceeb toom kom nws cov thwjtim nyob rau tiam kawg ceev faj zov tos hnub ntawd. Nws hais tias: “Nej tsis paub tias nej tus Tswv yuav los rau hnub twg. Yog li no nej yuav tsum npaj txhij rau qhov Neeg leej Tub yuav los rau teev uas nej tsis nco xav txog.” (Mathai 24:30, 42, 44) Yog li ntawd thaum Yexus hais zaj kwv huam txog cov tala nyiaj, twb yog nws hais txog tib lub sijhawm ntawd uas nws yuav los txiav txim rau noob neej thiab rhuav tshem Xatas lub sim ceeb phem no. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

12, 13. (1) Tus lospav hais li cas rau 2 tug qhev thiab vim li cas nws thiaj hais li ntawd? (2) Thaum twg Vajtswv mam li nias lub cim kawg nkaus rau cov xaiv tseg? (Saib lub ntsiab me “Pom Zoo Cov Uas Tuag Ua Ntej Lawm.”) (3) Cov uas txhawb cov xaiv tseg yuav tau nqe zog dabtsi?

12 Thaum tus lospav rov los txog nws pom tias tus tub qhe uas muaj 5 tala thiab tus uas muaj 2 tala, tsam tau 2 npaug ntxiv rov los. Nws thiaj hais li no rau nkawd: “Tus tub qhe zoo thiab ncaj ncees, koj ua zoo lawm. Koj ua ncaj rau tej yam tsawg tsawg, kuv yuav tsa koj saib xyuas tej yam uas ntau heev.” (Mathai 25:21, 23) Thaum tus Lospav uas yog Yexus rov los, nws yuav tshuaj tus tub qhe li cas?

13 Ua ntej lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg nkaus, Vajtswv yuav nias lub cim kawg nkaus rau cov xaiv tseg uas tseem nyob hauv ntiajteb no. Lub cim kawg nkaus qhia tias nws pom zoo lawv tes haujlwm. (Qhia Tshwm 7:1-3) Ua ntej ntsuj rog Amakedoo, Yexus yuav pub nqe zog rau cov xaiv tseg es sau lawv mus saum ntuj ceeb tsheej. Tiamsis cov uas muaj kev cia siab nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no yuav ua li cas? Thaum ntawd Yexus twb txiav txim tias lawv yog nws pab yaj lawm. Yog li ntawd, lawv yuav tau ua cov pej xeem hauv Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab tau txojsia ib txhis hauv ntiajteb no.Mathai 25:34.

 TUS QHEV PHEM UAS TUB NKEEG

14, 15. Yexus zaj kwv huam txog cov tala puas yog qhia tias cov xaiv tseg ib txhia yuav ua phem li tus qhev tub nkeeg? Piav seb.

14 Yexus kuj hais txog tus qhev uas txais 1 tala nyiaj xwb. Tus qhev ntawd tsis siv cov nyiaj ntawd mus ua luam kom tsam tau nyiaj rov los. Nws cia li muab cov nyiaj ntawd log rau hauv av xwb. Tus lospav hais tias tus qhev ntawd phem thiab tub nkeeg heev. Nws thiaj muab 1 tala nyiaj ntawd pub rau thawj tug tub qhe. Tus lospav mam li muab tus qhev phem ntiab tawm “mus rau sab nraud uas tsaus ntuj nti.” Tus qhev thiaj “quaj tom hniav” qawv.Mathai 25:24-30; Luka 19:22, 23.

15 Hauv zaj kwv huam ntawd muaj 2 tug qhev zoo, tiamsis ib tug qhev phem. Puas yog zaj kwv huam no ua lus faj lem tias ib feem peb ntawm cov xaiv tseg yuav tawg mus coj li tus qhev phem? Tsis yog. Yexus zaj kwv huam tsuas yog lus ceeb toom kom cov xaiv tseg tsis txhob coj li tus qhev phem xwb. Lawv yuav tsum kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo. (Mathai 25:16) Ua cas peb thiaj paub li ntawd? Peb paub li ntawd rau qhov Yexus 2 zaj kwv huam ua ntej ceeb toom ib yam li ntawd. Hauv zaj kwv huam txog tus qhev ncaj thiab ntse, Yexus kuj piav txog ib tug qhev phem uas tsim txom lwm cov qhev. Zaj no puas yog lus faj lem tias tus qhev ncaj thiab ntse ib txhia yuav tsim txom luag? Tsis yog. Tsuas yog lus ceeb toom kom cov xaiv tseg tsis txhob ntxeev siab ua phem xwb. Yexus zaj kwv huam txog 10 tus hluas nkauj qhia tias muaj 5 tug ruam, 5 tug ntse. Puas yog ib nrab ntawm cov xaiv tseg yuav coj li cov hluas nkauj ruam? Tsis yog. Yexus tsuas ceeb toom kom cov xaiv tseg npaj txhij thiab ceev faj zov tos xwb. *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

16. (1) Peb kawm tau li cas los ntawm zaj kwv huam txog cov tala nyiaj? (2) Raws li peb tau kawm, zaj kwv huam txog cov tala nyiaj txhais li cas? (Saib lub ntsiab me, “Zaj Kwv Huam Txog Cov Nyiaj Tala Txhais Li Cas?”)

16 Peb kawm tau li cas los ntawm zaj kwv huam txog cov tala nyiaj? (1) Yexus pub tes haujlwm muaj nqes heev rau cov xaiv tseg ua. Nws sam hwm kom lawv tshaj tawm txoj xov zoo thiab coj tibneeg los ua nws cov thwjtim. (2) Yexus xav kom peb txhua leej txhua tus kub siab mus tshaj tawm txoj xov zoo. Yog tias peb ua siab ntev tshaj tawm mus txog hnub kawg, thiab mloog Yexus lus ces nws yuav pub nqe zog rau peb xwb xwb li.Mathai 25:21, 23, 24.

^ nqe 3 Phau Tsom Faj Askiv, lub 7 Hli tim 15, 2013, sab 21-22, nqe 8-10, piav tias tus qhev ncaj thiab ntse yog leejtwg.

^ nqe 3 Zaj tas los no twb piav lawm tias 10 tus hluas nkauj yog leejtwg.

^ nqe 3 Phau Tsom Faj Askiv, lub 10 Hli tim 15, 1995, sab 23-28, txhais zaj kwv huam txog cov yaj thiab cov tshis. Zaj tom ntej no yuav piav ntxiv txog cov yaj thiab cov tshis.

^ nqe 5 Nyob rau Yexus tiam, yuav kom cov tibneeg khwv tau 1 tala, lawv yuav tsum khwv li 20 lub xyoos diam.

^ nqe 8 Tsis ntev tom qab cov tubtxib tuag lawd, muaj cov uas fav xeeb rau Yehauvas nkag rau hauv cov koom txoos. Tau ntau pua xyoo, tsis muaj neeg coob ua tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Tiamsis thaum txog “lub caij hlais” lossis tiam kawg, txoj xov zoo yuav nrov ncha rau txhua qhov. (Mathai 13:24-30, 36-43) Saib Phau Tsom Faj Askiv, lub 7 Hli tim 15, 2013, sab 9-12.

^ nqe 11 Saib Phau Tsom Faj Askiv lub 7 Hli tim 15, 2013, sab 7-8, nqe 14-18.

^ nqe 15 Mus saib nqe 13 hauv zaj kawm hu ua “Koj Puas Yuav ‘Zov Tos’?” nyob hauv phau ntawv no.