PHAU TSOM FAJ Lub 3 Hlis Xyoo 2015 | Yexus Cawm Peb—Li Cas?

Puas yog Yexus cawm peb dim ntawm dab Ntxwg Nyoog, ntawm Vajtswv txojkev npau taws, lossis ntawm lwm yam?

THAWJ ZAJ

Vim Li Cas Peb Cheem Tsum Ib Tug Los Cawm Peb

Tus Vajtswv uas muaj kev hlub puas yuav tsim kom peb paub ntshaw nyob mus ib txhis tiamsis ho tsis cia kom muaj li ntawd?

THAWJ ZAJ

Yexus Tuag Thiab Sawv Rov Los—Pab Tau Koj Li Cas

Muaj 6 yam nyob hauv phau Vajlugkub uas piav tias vim li cas qhov uas ib tug neeg tuag ho cawm tau coob tus txojsia.

THAWJ ZAJ

Nco Txog Yexus Txojkev Tuag—Yog Thaum Twg thiab Nyob Qhovtwg?

Xyoo 2015, yuav ua Kevcai Nco Txog Yexus txojkev tuag rau Hnub 5 (Friday), lub 4 Hlis tim 3, tom qab hnub poob.

Puas Tseem Zoo Rau Peb Yuav “Tus Uas Ntseeg Tus Tswv” Xwb?

Cov uas txiav txim siab coj raws li Vajtswv cob qhia yuav ua rau Yehauvas zoo siab thiab Yehauvas yuav foom koob hmoov nplua mias rau lawv.

“Koj Yeej Pom Zoo Ua Li Ntawd”

Vim li cas peb cov ntaub ntawv piav tej zaj kawm hauv phau Vajlugkub yoojyim thiab meej dua qhov qub lawd?

Koj Puas Yuav “Zov Tos”?

Kawm seb cov kwvtij tau tshawb nrhiav li cas ntawm zaj kwv huam txog 10 tus hluas nkauj. Zaj no piav yooj yooj yim kom peb to taub Yexus cov lus ceeb toom.

Zaj Kwv Huam Txog Cov Nyiaj Tala

Zaj no piav kom peb to taub zaj kwv huam txog cov nyiaj tala zoo dua yav tas los.

Muab Siab Npuab Khetos Cov Kwvtij

Cov uas Khetos suav ua nws pab yaj txhawb nws cov kwvtij li cas?

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Thaum ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag leejtwg thiaj noj lub ncuav thiab hauv khob cawv?