YAUXEJ mus mus los los hauv lub nkuaj av tawm hws lug. Nyob sab nraud, lub hnub tuaj ziab lub nkuaj kub lug cuag li hluavtaws hlawv thwv cib. Yauxej niaj hnub mus mus los los txoj qub lw, tsawg lub pob zeb tsawg kab pleb ntawm tej phaj ntsa nws paub huvsi. Nimno nws lub neej ces tsuas kawg rau hauv lub nkuaj no lawm xwb. Txawm Yauxej yog ib tug uas saib xyuas cov neeg raug txim los, nws kuj raug kaw ib yam li lawv thiab.

Ntshe Yauxej niaj hnub xav txog thaum nws tseem nyob saum tej roob pob zeb hauv lub tiaj Heploo, tu nws txiv pab yaj! Hnub uas nws txiv Yakhauj txib nws mus deb heev mus saib nws cov tijlaug, nws muaj li 17 xyoo xwb. Zaum no ces lub neej ntawd tsuas yog npau suav lawm xwb. Vim Yauxej cov tijlaug ntxub thiab khib nws heev, lawv xav kom nws tuag, lawv thiaj tau muab nws muag mus ua qhev. Cov uas yuav tau Yauxej coj nws mus rau nram tebchaws Iyi ces tus thawj rog Pautifa thiaj yuav nws mus ua qhev. Pautifa tso siab plhuav cia Yauxej saib xyuas txhua yam mus txog thaum nws tus pojniam liam tias Yauxej txhom nws. Vim li no Yauxej thiaj raug kaw nyob hauv lub nkuaj no. *Chiv Keeb, tshooj 37, 39.

Lub sijhawm no Yauxej muaj 28 xyoo thiab nws raug kaw tau li 10 xyoo lawm. Nws tsis xav tias nws lub neej yuav zoo li no. Puas muaj ib hnub luag yuav muab nws tso tawm? Nws hlub nws tus kwv Npeeyamee kawg li thiab nws txiv uas twb laus heev lawm. Nws puas yuav rov pom nkawd dua? Nws yuav nyob txom nyem ntsuav hauv lub qhov taub no mus txog thaum twg?

Koj puas tau xav li Yauxej xav thiab? Tej thaum koj lub neej kuj mus tsis raws li koj tau xav thaum koj tseem hluas, lossis tej kev txom nyem uas koj raug zoo li tsis muaj hnub xaus thiab thev los thev tsis taus. Cia peb kawm seb Yauxej txojkev ntseeg pab tau peb li cas.

‘YEHAUVAS NROG NRAIM YAUXEJ NYOB’

Yauxej paub tias nws tus Vajtswv Yehauvas yeej nrog nraim nws nyob. Qhov no pab nws thev taus kev txom nyem. Txawm Yauxej raug kaw hauv cov neeg Iyi lub nkuaj no lawm los, Yehauvas tseem nrhiav kev los foom koob hmoov rau nws thiab. Vim li ntawd, phau Vajlugkub thiaj hais tias: “[Yehauvas] kuj nrog nraim Yauxej nyob thiab ua txojkev hlub uas ruaj khov tshwm los rau nws, thiab pub kom tus uas saib lub nkuaj txaus siab rau nws.” (Chiv Keeb 39:21-23) Vim Yauxej siv zog ua haujlwm heev, nws tus Vajtswv thiaj foom koob hmoov rau nws. Qhov uas Yehauvas nrog nraim Yauxej nyob ntshe nplij tau nws siab kawg li!

Yehauvas puas yuav cia Yauxej nyob hauv nkuaj mus tas nws sim neej? Nws tsis paub tias yav tom hauv ntej nws lub neej yuav zoo li cas, tiamsis tej zaum nws yeej niaj hnub thov Yehauvas pab nws. Muaj ib hnub txawm nrov vig voog los rau hauv nkuaj, ua ciav yog lawv coj 2 tug txivneej uas ua haujlwm rau Falau tuaj kaw. Hnub ntawd yog hnub uas Yehauvas teb Yauxej cov lus thov ntag. Ob tug txivneej ntawd ib tug yog tus thawj uas ua ncuav, ib tug yog tus thawj uas thiab cawv txiv hmab.Chiv Keeb 40:1-3.

Tus thawj uas saib lub nkuaj txib kom Yauxej saib  xyuas ob tug txivneej ntawd. * Muaj ib hmo nkawd txawm nyias ua nyias ib zaj npau suav txawv heev. Thaum kaj ntug Yauxej pom tias nkawd nyob ntshaus ntsho. Nws thiaj nug tias: “Ua cas hnub no neb ntsej muag ntshaus ntshaus li?” (Chiv Keeb 40:3-7) Tej zaum Yauxej ua tib zoo nug, nkawd thiaj tsis ntshai qhia nkawd tej kev txhawj xeeb rau nws paub. Yauxej yeej tsis paub tias qhov uas nws nrog nkawd tham hnub ntawd yuav hloov nws lub neej, tiamsis twb yog nws txhawj txog nkawd, nws thiaj mus nrog nkawd tham. Peb puas xyaum Yauxej txojkev ntseeg es txhawj txog lwm tus thiab?

Yauxej ua zoo thiab saib taus ob tug uas raug kaw nrog nws

Ob tug txivneej hais rau Yauxej tias nkawd 2 zaj npau suav ua rau nkawd nyuaj siab heev, thiab tsis muaj leejtwg pab txhais rau nkawd. Cov neeg Iyi ntseeg npau suav heev thiab vam cov uas xav tias txawj txhais npau suav txhais rau lawv. Ob tug txivneej tsis paub tias twb yog Yauxej tus Vajtswv Yehauvas ua rau nkawd ua npau suav. Yauxej thiaj paub xwb. Nws hais rau nkawd tias: “Qhov uas txhais tau npau suav nyob ntawm Vajtswv los tsis yog? Thov neb piav rau kuv mloog saib.” (Chiv Keeb 40:8) Nimno Yauxej cov lus tseem muaj nqe heev rau txhua leej txhua tus uas xav kawm Vajlugkub. Kheev lam cov uas muaj kev ntseeg xav ib yam li Yauxej es txo hwjchim! Thaum peb tshawb nrhiav tej nqe Vajlugkub uas peb tsis to taub, peb yuav tsum txo hwjchim es tsis txhob lam tau lam txhais raws li peb lub siab xav, tiamsis tos Vajtswv mam ua tus txhais rau peb.1 Thexalaunika 2:13; Yakaunpau 4:6.

Tus uas thiab cawv piav nws zaj ua ntej rau Yauxej mloog. Nws hais tias nws pom ib tsob txiv hmab muaj 3 tug ceg thiab txawm txi tej tauv txiv siav siav. Nws txawm de cov txiv hmab tso kua rau hauv Falau lub khob. Tamsim ntawd Yehauvas txawm pab Yauxej txhais zaj npau suav rau nws. Yauxej thiaj teb tias 3 tug ceg yog 3 hnub thiab tshuav 3 hnub xwb Falau yuav tsa nws rov mus nyob nws lub qub chaw. Thaum nws hnov li ntawd, nws zoo siab hlo tsis nco txhawj txog dabtsi li lawm, ces Yauxej txawm thov nws tias: “Thaum koj tau zoo lawm, thov nco txog kuv, thiab thov koj hlub kuv es pab hais txog kuv zaj rau Falau.” Yauxej thiaj piav tias twb yog lawv ntes nws hauv nws lub tebchaws los, thiab nws tsis tau ua txhaum dabtsi uas yuav txaus muab kaw.Chiv Keeb 40:9-15.

Thaum tus ua ncuav pom tias tus thiab cawv zaj npau suav txhais tau zoo lawm, nws txawm nug kom Yauxej txhais nws zaj thiab. Nws piav tias nws pom 3 lub choo ncuav txawb saum nws taubhau thiab muaj noog tabtom noj tej ncuav hauv 3 lub choo ntawd. Yehauvas kuj pab Yauxej txhais zaj npau suav no thiab, tiamsis mus tsis raws li tus ua ncuav siab xav. Yauxej hais tias: “Zaj npau suav txhais li no. Peb lub choo ntawd yog peb hnub. Tshuav peb hnub Falau yuav muab koj lub taubhau nqa kom nrug ntawm koj lub cev. Nws yuav muab koj lub cev dai rau ntawm ib tsob ntoo, mas noog yuav los noj koj cev nqaij.” (Chiv Keeb  40:16-19) Yauxej ua siab tuab tshaj tawm Vajtswv txoj xov tsis hais txoj zoo lossis txoj phem, ib yam li Vajtswv cov tub qhe ncaj ncees ib txwm ua.Yaxaya 61:2.

Thaum puv 3 hnub lawm, txawm muaj raws nkaus li Yauxej tau hais. Falau ua noj ua haus rau nws hnub yug, ib yam uas Vajtswv cov tibneeg yeej ib txwm tsis ua. Hnub ntawd Falau txawm tso tus thawj uas thiab cawv txiv hmab thiab tus thawj uas ua ncuav tawm los txiav txim. Nkawd txawm raug raws nkaus li tej uas Yauxej tau hais tiag. Tus ua ncuav raug dai caj dab thiab tus thiab cawv tau rov mus nyob nws lub qub chaw. Tiamsis nws tsis nco txog Yauxej li lawm.Chiv Keeb 40:20-23.

“TSIS YOG NYOB NTAWM KUV”

Ob lub xyoos twb dhau mus lawm, tiamsis tsis pom leejtwg tuaj tso Yauxej li. (Chiv Keeb 41:1) Qhov no ua rau Yauxej ntxhov siab kawg! Tej zaum thaum Yehauvas pab Yauxej txhais tau 2 zaj npau suav lawd, nws twb cia siab tias nws yuav tau tawm hauv lub nkuaj mus. Ntshe txhua tagkis uas Yauxej sawv los nws twb tos ntsoov tias tej zaum hnub ntawd yog hnub uas nws yuav tau tawm, tiamsis tagkis twg los nws niaj hnub mus mus los los hauv lub nkuaj av li qub xwb, tsis muaj leejtwg tuaj tso nws li. Tej zaum 2 lub xyoo ntawd nyuaj tshaj plaws li rau Yauxej. Txawm li ntawd los, nws yeej tso siab plhuav rau nws tus Vajtswv Yehauvas. Nws tsis tag kev cia siab, nws txiav txim siab thev tej kev txom nyem, tej ntawd tsuas hajyam pab tau kom nws txojkev ntseeg nyob ruaj khov xwb.Yakaunpau 1:4.

Peb txhua tus yuav tau nyiaj tiag thiaj thev dhau lub sijhawm nyuaj siab ntxhov plawv no. Yuav kom peb thev taus tej kev nyuaj siab, peb yuav tsum vam khom Vajtswv xwb, rau qhov tsuas yog nws tib leeg xwb thiaj pab tau peb muaj lub siab tawv, lub siab ntev, thiab lub siab kaj. Nws yuav pab kom peb tsis txhob tag kev cia siab ib yam li nws tau pab Yauxej.Loos 12:12; 15:13.

Tus thiab cawv tsis nco qab txog Yauxej lawm, tiamsis Yehauvas nco ntsoov nws. Muaj ib hmos Yehauvas ua rau Falau ua 2 zaj npau suav. Hauv thawj zaj, tus vajntxwv pom 7 tus maum nyuj rog zoo nkauj tawm hauv tus dej Nai los, ces ho muaj dua 7 tus maum nyuj yuag yuag tshuav pob txha xwb tawm raws qab los. Cov uas yuag yuag tshuav pob txha txawm muab cov rog zoo nkauj ntawd noj tag. Tom qab ntawd Falau rov ua ib zaj npau suav pom ib tsob nplej muaj 7 hnab zoo puv heev. Ces txawm muaj dua 7 hnab nplej npluag, uas raug cua sab hnub tuaj, tawm raws qab tuaj. Tej hnab nplej npluag ntawd txawm muab 7 hnab nplej uas puv zoo nqos huvsi lawm thiab. Thaum kaj ntug txoog Falau txawm sawv tsees los thiab txhawj heev. Nws txawm hu cov txiv neeb txiv yaig thiab cov uas txawj ntse huvsi tuaj cuag nws. Tiamsis tsis muaj leejtwg txhais tau ob zaj npau suav ntawd. (Chiv Keeb 41:1-8) Peb tsis paub tias xyov puas yog lawv tsis paub txhais los yog lawv ib leeg txhais lawm ib yam. Txawm li cas los xij, lawv pab tsis tau Falau. Qhov no ua rau nws yimhuab xav paub seb nws 2 zaj npau suav yog txhais li cas tiag.

 Thaum ntawd tus thiab cawv mam nco dheev txog Yauxej! Nws tu siab heev tias nws tsis nco qab txog Yauxej li lawm. Nws thiaj qhia Falau tias 2 xyoos dhau los muaj ib tug tub hluas nyob hauv nkuaj uas txhais tau nws thiab tus ua ncuav 2 zaj npau suav. Tamsim ntawd, Falau txawm txib neeg mus coj Yauxej hauv nkuaj los.Chiv Keeb 41:9-13.

Ntshe Yauxej zoo siab kawg li thaum nws pom dheev Falau cov tub xa xov tuaj coj nws mus cuag Falau. Yauxej txawm maj nroos mus hloov ris tsho thiab chais hwj txwv, tej zaum nws kuj chais plaubhau thiab vim tias cov neeg Iyi yeej ib txwm coj li ntawd. Tej zaum Yauxej yuav siv zog thov Yehauvas kom Yehauvas foom koob hmoov rau nws thaum nws mus ntsib Falau! Tib pliag ntshis xwb, lawv txawm coj nws mus txog ntawm lub vaj loog hauv vajntxwv lub tsev, mus sawv ntawm vajntxwv xubntiag. Phau Vajlugkub hais tias: “Falau hais rau Yauxej tias, ‘Kuv ua npau suav tsis muaj leejtwg txhais tau li. Kuv hnov tias thaum koj hnov zaj npau suav lawm, koj kuj txhais tau.’ Yauxej teb Falau tias, ‘Qhov uas txhais npau suav tsis yog nyob ntawm kuv. Tiamsis Vajtswv yog tus uas yuav txhais lub ntsiab zoo rau Falau.’ ” (Chiv Keeb 41:14-16) Yauxej cov lus qhia tias nws txo hwjchim heev thiab muaj kev ntseeg tso siab plhuav rau nws tus Vajtswv.

Yauxej txo hwjchim thiab hais rau Falau tias: “Tsis yog nyob ntawm kuv”

Yehauvas hlub cov uas txo hwjchim thiab muaj kev ntseeg. Yog li ntawd, nws thiaj pab Yauxej txhais 2 zaj npau suav uas cov txiv neeb txiv yaig thiab cov uas txawj ntse txhais tsis tau. Yauxej piav rau Falau tias nws 2 zaj npau suav yog tib zaj xwb. Thiab qhov uas nws ua 2 zaug npau suav yog Yehauvas qhia rau nws tias Yehauvas “twb npaj tej no cia lawm” thiab yuav muaj tiav xwb xwb li. Xya tus maum nyuj rog rog thiab 7 hnab nplej puv puv yog 7 xyoo uas yuav muaj noj nplua mias hauv tebchaws Iyi. Xya tus maum nyuj yuag yuag thiab 7 hnab nplej npluag kuj yog 7 xyoo uas raug kev tshaib nqhis. Txojkev tshaib nqhis no yuav ua kom tsis nco tias txeev muaj noj nplua mias hauv tebchaws Iyi.Chiv Keeb 41:25-32.

Falau paub tias Yauxej txhais raug lawm. Tiamsis nimno yuav tau ua li cas? Yauxej thiaj muab tswvyim rau Falau kom xaiv ib tug neeg “txawj xav thiab muaj tswvyim” los saib xyuas tag nrho tebchaws Iyi, thiab kom sau tej qoob loo hauv lub tebchaws cia rau ncua sijhawm 7 xyoo uas muaj qoob loo zoo ntau nplua mias. Tej qoob loo no yuav muab khaws cia faj seeb rau 7 xyoo uas muaj kev tshaib nqhis tshwm los. (Chiv Keeb 41:33-36) Yauxej yeej muaj peevxwm ua tau tes haujlwm no, tiamsis nws tsis khav txog nws tus kheej rau Falau. Vim Yauxej txo hwjchim thiab muaj kev ntseeg, nws thiaj tsis khav txog nws tus kheej. Yog peb muaj kev ntseeg thiab tso siab rau Yehauvas tiag, tsis tas peb yuav khav thiab ntshaw ua tus loj. Peb yuav kaj siab dua yog peb muab txhua yam tso rau Yehauvas saib xyuas!

“PEB YUAV NRHIAV IB TUG . . . LI TUS NO TAU THIAB LOV?”

Falau thiab tag nrho nws tej tub teg tub taws pom tias Yauxej muaj lub tswvyim zoo heev. Thiab Falau pom tias twb yog Yauxej tus Vajtswv ua tus pab Yauxej, nws thiaj txawj ntse. Nws thiaj hais rau nws cov tub teg tub taws tias: “Peb yuav nrhiav ib tug uas muaj Vajtswv [lub hwj huam] nrog nraim nws ib yam li tus no tau thiab lov?” Ces nws txawm hais rau Yauxej tias: “Vim Vajtswv qhia zaj xwm txheej no huvsi rau koj, mas tsis muaj ib tug uas txawj xav thiab muaj tswvyim zoo li koj. Koj yuav saib xyuas tag nrho kuv lub vaj tse thiab kuv tej pejxeem sawvdaws yuav tsum ua raws li koj hais kom lawv ua. Yog hais txog kuv lub zwm txwv kuv thiaj ua loj dua koj xwb.”Chiv Keeb 41:38-41.

Falau txawm ua raws nkaus li nws tau hais rau Yauxej. Nws muab ris tsho ntaub mag zoo zoo rau Yauxej hnav. Nws kuj muab ib txoj saw kub, nws lub nplhaib ntaus cim, vajntxwv lub tsheb uas 2, thiab muab hwjchim rau Yauxej mus ncig tebchaws mus ua raws li Yauxej tau hais rau Falau. (Chiv Keeb 41:42-44) Tib hnub ntawd xwb, Yauxej lub neej hloov kiag. Hnub ntawd thaum nws sawv, nws tsuas yog ib tug neeg raug txim xwb. Tiamsis hmo ntawd thaum nws mus pw, nws yog tus uas muaj hwjchim tshaj hauv tebchaws Iyi, tsuas yog Falau tib leeg xwb thiaj muaj hwjchim siab dua nws. Yeej tsim nyog kawg li uas Yauxej tos Yehauvas es tuav rawv nws txojkev ntseeg! Yehauvas yeej pom txhua txojkev tsis ncaj uas Yauxej raug. Nws yeej paub lub sijhawm twg thiaj zoo cawm Yauxej thiab yuav cawm li cas. Yehauvas tsis yog npaj cawm Yauxej dim tej kev tsis ncaj xwb, tiamsis nws npaj kom cawm tau tag nhro haiv neeg Yixayee. Lwm zaus peb mam li kawm seb ua li cas Yehauvas ho ua tau li ntawd.

Yog koj raug tej kev txom nyem, lossis raug luag ua tsis ncaj tas zog, tsis txhob tag kev cia siab. Nco ntsoov Yauxej. Txawm Yauxej txom nyem kawg li los, nws tseem ua zoo rau lwm tus, nws txo hwjchim, nws thev kev txom nyem, thiab nws muaj kev ntseeg tso siab plhuav rau Yehauvas. Vim nws ua li no, thaum kawg Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau nws.

^ nqe 4 Mus saib zaj “Xyaum Lawv Txojkev Ntseeg” hauv Phau Tsom Faj lub 8 Hli tim 1 thiab lub 11 Hlis tim 1 xyoo 2014, ua lus Askiv.

^ nqe 10 Cov neeg Iyi txheej puag thaum ub muaj tshaj li 90 hom ncuav thiab ncuav qab zib. Yog li ntawd, tus thawj uas ua ncuav rau Falau yeej yog ib tug neeg muaj koob nto npe. Tus thawj uas thiab cawv yog tus saib xyuas pab tub qhe uas saib Falau tej cawv thiab tej cawv txiv hmab kom yog cov uas qab tshaj plaws thiab kom tsis muaj leejtwg lom tau vajntxwv. Lub sijhawm ntawd tej vajntxwv raug lom coob tus. Yog li ntawd, tus uas thiab cawv yuav tsum yog ib tug uas vajntxwv tso siab heev rau.