Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Puas yuav muaj tau ib lub tseem fwv uas kav thoob plaws lub ntiajteb no?

Lub tseem fwv uas kav thoob ntiajteb yuav pab kom txhua haivneeg koom siab li cas? Yaxaya 32:1, 17; 54:13

Niaj hnub no pom tias ib txhia nplua nuj kawg tiamsis coob leej ntau tus txom nyem ntsuav. Yog tias muaj ib lub tseem fwv los kav tag nrho lub ntiajteb no uas khuvleej tej laj mej pej xeem, ces sawvdaws yuav muaj txaus noj txaus siv. Tibneeg puas yuav muaj peevxwm tsa tau ib lub tseem fwv zoo npaum li ntawd?Nyeem Yelemi 10:23.

Thaum peb kawm txog tej keeb kwm, peb pom tias tibneeg tej tseem fwv tu ncua ntau yam. Feem ntau tsis quav ntsej cov txom nyem. Ib txhia nom tswv tau caij tsuj laj mej pej xeem txom nyem ntsuav. (Laj Lim Tswvyim 4:1; 8:9) Tiamsis Vajtswv cog lus tias nws yuav tsa ib lub tseem fwv los hloov tag nrho tej tseem fwv ntawd chaw. Tus Vajntxwv uas kav lub tseem fwv ntawd yuav hlub tshua txhua leej txhua tus.Nyeem Yaxaya 11:4; Daniyee 2:44.

Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua dabtsi?

Vajtswv Yehauvas tau xaiv nws tus Tub Yexus los ua tus Vajntxwv kav lub tseem fwv ntawd. (Luka 1:31-33) Yeej tsim nyog tsa Yexus ua vajntxwv tiag. Thaum Yexus los hauv ntiajteb no nws zoo siab hlo pab tibneeg. Thaum Yexus kav, nws yuav txhawb kom txhua haiv neeg koom tau ib lub siab thiab nws yuav txo cov neeg txom nyem lub nra kom lawv tau so los siav.Nyeem Ntawv Nkauj 72:8, 12-14.

Puas yog txhua tus yuav zwm rau Yexus txojkev kav? Tsis yog. Tiamsis Yehauvas ua siab ntev rau noob neej. (2 Petus 3:9) Nws tabtom qheb kev rau sawvdaws xaiv seb lawv puas yuav los zwm rau Yexus txojkev kav. Tshuav tsis ntev lawm xwb Yexus yuav tshem tawm cov neeg phem. Nws yuav kho kom muaj kev thaj yeeb thoob plaws ntiajteb. Thaum ntawd sawvdaws yuav nyob tso siab plhuav.Nyeem Mikha 4:3, 4.