Alex ua txoj haujlwm thauj khoom. Thaum nws tsaws lub thawv rau saum tsheb, nws xyu ib suab. Nws txawm xav tias, ‘Kuv yuav ua txoj haujlwm no hov ntev? Thaum twg es kuv mam li nrog luag muaj ib txoj haujlwm zoo ua? Yog kuv tsis tas ua haujlwm ntshe kuv lub neej yuav kaj siab dua!’

Yeej muaj coob leej xav li Alex thiab. Lawv tsis nyiam siv zog ua haujlwm. Muaj ib tug txivneej kho tsheb hu ua Aaron hais tias: “Coob leej xav tias tsis tsim nyog lawv ua tej haujlwm dog dig. Lawv tsuas lam ua txog thaum lawv nrhiav tau lwm txoj zoo dua xwb.”

Vim li cas coob leej xav tias tsis tsim nyog siv dag siv zog ua haujlwm? Tej zaum tej uas lawv pom hauv this vis ua rau lawv xav tias lub “zoo” neej yog lub muaj txiag nplua nuj nyob noj nyob haus xwb. Ib tug neeg kho vaj tse hu ua Matthew hais tias: “Tibneeg xav tias tus uas yuav tsum siv dag siv zog khwv es thiaj txaus noj txaus haus ces yog tus uas txom nyem.” Kuj muaj ib tug tu vaj tse hu ua Shane pom li ntawd thiab. Nws hais tias: “Tibneeg tsis xav ua ib hnub zog tiamsis xav kom luag them ib hnub nqe.”

Tiamsis cov uas muaj lub zoo neej yeej yog cov uas txaus siab hlo siv dag siv zog ua haujlwm. Daniel yog ib tug hluas uas muaj 25 xyoos thiab yog ib tug ua vaj tse. Nws hais tias: “Yog peb siv zog ua haujlwm kom tau tej uas peb xav tau ces peb yuav zoo siab heev.” Andre uas muaj 23 xyoos kuj xav ib yam thiab. Nws hais tias: ‘Kuv xav tias yus muaj haujlwm ua yus thiaj muaj kev zoo siab. Ib txhia xav tias yog tsis muaj haujlwm ua es nyob dawb xwb ntshe yuav zoo siab dua, tiamsis qhov tseeb mas yog nyob dawb xwb yuav dhuav heev!’

Ua li cas Daniel thiab Andre ho nyiam siv zog ua haujlwm? Rau qhov nkawd coj raws li tej hauv paus ntsiab lus nyob hauv phau Vajlugkub. Phau Vajlugkub qhia tias yuav tsum ua neeg nquag thiab siv zog ua haujlwm. Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub kuj qhia tias yuav ua li cas yus thiaj txaus siab ua yus txoj haujlwm.

Phau Vajlugkub cov hauv paus ntsiab lus twg yuav pab koj txaus siab ua koj txoj haujlwm? Zaj tom ntej yuav tham txog cov hauv paus ntsiab lus no. Thov mus nyeem.