Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Lub 2 Hlis Xyoo 2015 | Txaus Siab Hlo Ua Koj Tes Haujlwm

Coob tus yeej zoo siab hlo ua haujlwm, thiab txaus siab ua. Dabtsi pab kom lawv nyiam ua haujlwm?

THAWJ ZAJ

Siv Zog Ua Haujlwm—Leejtwg Thiaj Xav Ua?

Coob leej ntau tus xav tias tsis tsim nyog ua tej haujlwm dog dig. Hos muaj tej tug nyiam siv dab siv zog ua haujlwm. Ua li cas lawv ho nyiam siv zog ua haujlwm?

THAWJ ZAJ

Txaus Siab Hlo Siv Zog Ua Haujlwm

Phau Vajlugkub kuj muaj tej lus qhuab qhia uas yuav pab tau peb txaus siab ua peb tes haujlwm.

XYAUM LAWV TXOJKEV NTSEEG

“Qhov Uas Txhais Tau Npau Suav Nyob Ntawm Vajtswv Los Tsis Yog?”

Vim li cas Yauxej thiaj ua tau siab tawv txhais tus thawj uas thiab cawv, tus uas ua ncuav, thiab Falau tej npau suav? Ua li cas tib hnub xwb Yauxej ho tawm tau hauv nkuaj mus nyob vajntxwv lub tsev?

Xyaum Txo Hwjchim Thiab Muaj Lub Siab Khuvleej Ib Yam Li Yexus

1 Petus 2:21 qhia kom peb taug Yexus tus hneev taw. Txawm tias peb yog neeg txhaum los, peb yuav ua li cas xyaum txo hwjchim thiab muaj lub siab khuvleej zoo li Yexus?

Ua Siab Tuab Siab Tawv Thiab Thoob Tsib To Nrog Li Yexus

Phau Vajlugkub qhia ntau yam txog Yexus. Xav seb peb yuav muaj siab tuab siab tawv thiab thoob tsib to nrog li Yexus li cas

Qheb Kev Rau Txhua Haiv Neeg Los Kawm Txog Yehauvas

Cov Khixatia thaum ub tshaj tawm txoj xov zoo deb npaum li cas xwb? Ua cas ho yoojyim tshaj tawm rau lub sijhawm thawj 100 xyoo?

Yehauvas Coj Tes Haujlwm Tshaj Tawm Txoj Xov Zoo Thoob Ntiajteb

Yehauvas cov tub qhe siv tej yam dabtsi los pab tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb?

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Yog tias muaj ib lub tseem fwv kav thoob ntiajteb yuav muaj kev thaj yeeb thiab sawvdaws yuav nyob tso siab plhuav. Vajtswv cog lus tias nws yuav tsa ib lub tseem fwv los kav li ntawd. Vim li cas peb thiaj tso siab tau rau Vajtswv tej lus cog tseg? Leejtwg thiaj tsim nyog kav lub tseem fwv ntawd?