Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | LUB TSEEM FWV UAS TSHEM KEV UA TSIS NCAJ

Vajtswv Lub Nceeg Vaj—Yog Lub Tseem Fwv Uas Ua Ncaj

Vajtswv Lub Nceeg Vaj—Yog Lub Tseem Fwv Uas Ua Ncaj

Tus thawj uas tshuaj xyuas lub tebchaws Nicaragua roog nom tswv tej nyiaj txiag pom tias yuav tsis muaj ib hnub kev ua tsis ncaj yuav ploj tau mus. Nws tau hais tias, “Cov neeg ua haujlwm rau nom tswv los kuj yog pejxeem thiab xwb. Yog pejxeem ua tsis ncaj, thaum lawv tuav haujlwm rau nom tswv, lawv kuj yuav ua tsis ncaj thiab.”

Yog tibneeg ua tsis ncaj ces txawm roog nom tswv twg los, yog muab tibneeg ua nom ua tswv ces yeej yuav ua tsis ncaj, puas yog? Yog muaj li ntawd tiag, roog nom tswv uas ua ncaj yuav tsum tsis yog tibneeg yog cov ua nom ua tswv. Phau Vajlugkub tham txog ib roog nom tswv uas tsis yog tibneeg ua nom ua tswv. Roog nom tswv ntawd yog Vajtswv lub Nceeg Vaj uas yog lub tseem fwv Yexus tau qhia kom nws cov thwjtim thov txog.Mathai 6:9, 10.

Vajtswv lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv uas kav saum ntuj tuaj. Lub Nceeg Vaj ntawd yuav los hloov tag nrho tibneeg tej tseem fwv chaw huvsi. (Ntawv Nkauj 2:8, 9; Qhia Tshwm 16:14; 19:19-21) Ib yam uas lub Nceeg Vaj yuav ua tau rau noob neej yog rhuav tshem nom tswv tej kev ua tsis ncaj. Qhov no yog ib qho koob hmoov los ntawm lub Nceeg Vaj los. Vajtswv lub Nceeg Vaj ua tau raws li 6 yam uas yuav hais no.

1. HWJCHIM

QHOV TEEB MEEM: Tibneeg tej tseem fwv yog pejxeem siv nyiaj txiag tsa, tej nyiaj ntawd yog los ntawm tej se los. Ib txhia uas ua haujlwm rau nom tswv niaj hnub pom tej nyiaj ntawd thiaj ua rau lawv xav nyiag. Hos muaj ib txhia pejxeem muab nyiaj xiab cov uas ua haujlwm rau nom tswv kom txhob tau them se ntau. Thaum muaj li no, ua rau nom tswv poob nyiaj ces lawv yimhuab nce se kom them taus tej nuj nqes. Thaum lawv nce se ntau ces pejxeem yimhuab xiab nom tswv xwb. Vim li no thiaj muaj kev ua tsis ncaj. Thaum kawg cov siab ncaj siab zoo yog cov txom nyem tshaj plaws.

DAWS LI CAS: Vajtswv lub Nceeg Vaj yog Vajtswv Yehauvas ua tus tsa. * (Qhia Tshwm 11:15) Yog li ntawd, nyob rau hauv Vajtswv lub Nceeg Vaj tsis muaj yuav sau se kom dhia taus haujlwm. Vajtswv, tus uas ‘muaj hwjchim loj kawg nkaus’ thiab muaj lub siab dawb siab zoo, yuav tsom kwm kom txhua tus pejxeem uas nyob hauv lub Nceeg Vaj qab kev tswjhwm muaj txhua yam uas lawv cheem tsum tau.Yaxaya 40:26; Ntawv Nkauj 145:16.

2. TUS NOM

QHOV TEEB MEEM: Tus pojniam Susan Rose-Ackerman uas hais nyob rau hauv zaj tas los tau hais ntxiv tias yuav kom tshem tau tej kev ua tsis ncaj, yuav tsum xub tshem cov nom loj uas ua tsis ncaj. Thaum tej nom loj tsis kam ua ncaj tiamsis ho hais kom tej nom me ua ncaj ces tsis muaj leejtwg yuav xav hwm nom tswv li. Txawm cov nom tswv uas ua ncaj tshaj plaws los, lawv tsuas yog neeg txhaum thiab xwb. Qhov no muaj tseeb raws li phau Vajlugkub hais, “Yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees hauv lub ntiajteb uas ua qhov zoo xwb xwb li.”Laj Lim Tswvyim 7:20.

DAWS LI CAS: Yexus Khetos yog tus uas Vajtswv tau xaiv los ua Nom kav Vajtswv lub Nceeg Vaj. Nws tsis zoo li tibneeg uas muaj txim es yuav qaug rau tej kev sim siab. Thaum Ntxwg Nyoog muab “tag nrho tej tebchaws hauv ntiajteb thiab tej tebchaws ntawd kev vam meej ua tshwm rau Yexus saib,” kom Yexus pe nws ib pes, Yexus tsis kam ua li ntawd. Nws tsis qaug rau txojkev sim siab ntawd. (Mathai 4:8-10; Yauhas 14:30) Tab txawm thaum Yexus raug dai saum tus ntoo los nws tsis  kam ua txhaum. Nws tsis kam haus cov cawv txiv hmab xyaw dib iab kom nws qhov mob loog rau qhov yuav ua rau nws qaug, tsis meej pem. Nws xav kom nws meej pem thiab npuab siab rau Vajtswv mus txog thaum nws siav tu nrho. (Mathai 27:34) Tamsim no Vajtswv twb tsa Yexus ciaj sawv rov los mus saum ntuj lawm. Tag nrho tej no qhia tseeb tias Yexus yog tus uas tsim nyog ua tus Nom kav lub Nceeg Vaj tiag.Filipi 2:8-11.

3. NYOB RUAJ KHOV

QHOV TEEB MEEM: Ntau lub tebchaws muaj kev xaiv nom xaiv tswv tsis tu ncua, xwv thiaj tshem tau cov nom tsis ncaj tawm. Tiamsis kev xaiv nom xaiv tswv yimhuab zoo rau tibneeg ua tsis ncaj xwb; tej tebchaws vam meej los ua tib yam li ntawd. Vim cov nplua nuj siv nyiaj siv txiaj los txhawb cov dhia ua nom ua tswv, thaum tus twg tau ua nom ua tswv lawd, nws yuav tau ua li cov neeg nplua nuj hais.

Ib tug txivneej tu plaub rau lub tsev tu plaub siab tshaj hauv tebchaws United States uas hu ua John Paul Stevens tau sau tias tej nom tswv uas cov neeg nplua nuj ua cov txhawb, ntev mus ntev tuaj yuav ua tsis ncaj, nyob tsis khov, thiab pejxeem tsis cia siab rau. Vim yog li no ntag, coob leej ntau tus thoob ntiajteb thiaj tau hais tias tej pab pawg nom tswv yog cov uas ua tsis ncaj tshaj plaws lwm cov koom haum huvsi.

DAWS LI CAS: Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav tshem tawm tej kev xaiv nom xaiv tswv uas ua tsis ncaj. Tus uas kav Vajtswv lub Nceeg Vaj yog Vajtswv ua tus xaiv, tsis yog neeg. Thiab lub Nceeg Vaj ntawd yuav nyob mus ib txhis, tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau li. (Daniyee 7:13, 14) Lub Nceeg Vaj ntawd yuav nyob ruaj khov thiab yuav pab tau tej pejxeem mus ib txhis.

4. TEJ KEVCAI

Vajtswv lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv tiag tiag uas kav saum ntuj tuaj

QHOV TEEB MEEM: Tej zaum koj yuav xav tias yog tsim tsa dua ib co kevcai tshiab ntxiv ces yuav kho tau tej teeb meem. Tiamsis tej neeg txawj ntse pom tias yimhuab tsim tsa kevcai ntau yimhuab qheb kev rau neeg ua tsis ncaj. Tsis tas li ntawd xwb, tseem siv nyiaj txiag ntau heev los tsim tsa tej  kevcai ntawd tiamsis twb daws tsis tau tej teeb meem li.

DAWS LI CAS: Vajtswv lub Nceeg Vaj tej kevcai zoo tshaj neeg cov nom tswv tej kevcai. Neeg tej kevcai qhia tias yam twg ua tau yam twg ua tsis tau tiamsis lub Nceeg Vaj tsuas qhia hauv paus ntsiab lus rau neeg coj xwb, xws li txoj kevcai uas Yexus qhia txog nyob rau hauv Mathai 7:12: “Txhua yam uas nej xav kom lwm tus ua rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus.” Qhov tseem ceeb tshaj, lub Nceeg Vaj tej kevcai tswj neeg lub siab kom paub ua zoo. Yexus hais tias, “Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.” (Mathai 22:39) Tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj tsa tau tej kevcai no vim tias nws tib leeg xwb thiaj paub neeg lub siab.1 Xamuyee 16:7.

5. LUB SIAB

QHOV TEEB MEEM: Tibneeg ua tsis ncaj twb yog vim tibneeg siab hlob pheej xav txog lawv tus kheej xwb. Cov ua haujlwm rau nom tswv thiab tej pejxeem feem coob muaj tus cwj pwm no. Zaj tas los tham txog lub khw hauv lub nroog Seoul uas tau vau. Lub khw ntawd vau vim cov ua tsev siab hlob xav txog lawv tus kheej xwb. Lawv paub tias yog muab nyiaj xiab cov neeg ua haujlwm rau nom tswv ces yuav tsis tag nyiaj npaum li lawv yuav tej khoom ua vaj ua tsev zoo raws cai.

Yuav kom tshem tau tej kev ua tsis ncaj, yuav tau qhia kom tibneeg hloov tibneeg lub siab hlob uas xav txog lawv tus kheej xwb. Tiamsis neeg tej nom tswv tsis muaj lub siab thiab rab peevxwm ua tau li ntawd.

DAWS LI CAS: Vajtswv lub Nceeg Vaj tshem tau tej kev ua tsis ncaj, rau qhov lub Nceeg Vaj muaj kev cob qhia kom tibneeg hloov tau lub siab. * Txojkev cob qhia no pab tau tibneeg “hloov dua tshiab.” (Efexau 4:23) Lawv kawm tau tias yuav tsum tsis txhob ua neeg siab hlob es xav txog yus tus kheej xwb tiamsis yuav tsum txaus siab rau tej yus muaj es xav txog lwm tus thiab.Filipi 2:4; 1 Timaute 6:6.

6. PEJXEEM

QHOV TEEB MEEM: Txawm lub tebchaws yuav ua zoo thiab muaj kev qhuab qhia zoo npaum li cas los, yeej yuav muaj tej pejxeem siab dub ua tsis ncaj. Cov neeg txawj ntse lees tias twb yog vim li no tej nom tswv thiaj tshem tsis tau tej kev ua tsis ncaj. Nom tswv kuj hais tias lawv yeej daws tsis tau tej kev ua tsis ncaj thiab. Qhov uas lawv ua tau ces tsuas yog tswj kom cov tibneeg ua tsis ncaj txhob coob zuj zus tuaj xwb.

DAWS LI CAS: Lub rooj sib txoos hu ua United Nations Convention Against Corruption hais tias yuav kom kov yeej tej kev ua tsis ncaj, nom tswv yuav tau qhia cov neeg uas ua haujlwm rau lawv kom ua neeg ‘ncaj ncees, hais lus tseeb, thiab ris lawv lub nra.’ Yog ua tau li no kuj yog ib qho zoo, tiamsis tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb thiaj yuav ua tau li no. Txhua tus uas xav ua lub Nceeg Vaj cov pejxeem yuav tsum coj zoo. Phau Vajlugkub hais tias cov “ntshaw luag tug” thiab “txhua tus neeg dag” tsis tsim nyog tau lub Nceeg Vaj.1 Khaulee 6:9-11; Qhia Tshwm 21:8.

Tibneeg yeej coj tau tej kevcai no rau qhov cov Khixatia thawj 100 xyoo twb coj tau. Tubtxib Tes Haujlwm 8:18-24 piav txog thaum tus thwjtim Ximoos muab nyiaj xiab cov tubtxib kom pub hwj huam rau nws ua tau txujci thiab, tiamsis lawv tsis kam. Lawv hais rau nws tias: “Cia li ntxeev dua siab ntawm koj txojkev phem no.” Thaum Ximoos paub tias nws xav yuam kev lawm, nws thiaj thov cov tubtxib kom lawv thov Vajtswv pab nws ntxeev dua siab tshiab.

UA TAU LUB NCEEG VAJ IB TUG PEJXEEM

Txawm koj yog haiv neeg twg los, koj yeej ua tau Vajtswv lub Nceeg Vaj ib tug pejxeem. (Tubtxib Tes Haujlwm 10:34, 35) Lub Nceeg Vaj tau tsa ib txojkev kawm thoob qab ntuj los pab kom koj ua tau li ntawd. Yehauvas Cov Timkhawv yuav zoo siab tuaj kawm Vajlugkub nrog koj dawb xwb. Yog koj xav kawm ib lub lim tiam 10 feeb xwb los tau. Koj yuav kawm txog ‘txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub Nceeg Vaj.’ (Luka 4:43) Nrog cov Timkhawv nyob ze koj tham, lossis mus saib peb lub Vej xaij, jw.org/hmn.

^ nqe 8 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.

^ nqe 22 Yog xav kawm ntxiv, mus saib zaj “Is It Possible to Be Honest in a Corrupt World?” hauv Phau Tsom Faj ua lus Askiv, lub 10 Hli tim 1, 2012.