Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ua Yehauvas Tsaug Thiab Txais Koob Hmoov

Ua Yehauvas Tsaug Thiab Txais Koob Hmoov

“Cia li ua [Yehauvas] tsaug, vim nws zoo kawg.”NTAWV NKAUJ 106:1.

1. Vim li cas tsim nyog peb ua Yehauvas tsaug?

YEHAUVAS yog tus pub “txhua yam uas zoo kawg nkaus” rau peb, tsim nyog peb ua nws tsaug. (Yakaunpau 1:17) Nws zoo li tus tswv yug yaj uas saib xyuas txhua yam uas peb cheem tsum. Nws pab kom peb muaj txaus noj txaus haus thiab txhawb peb txojkev ntseeg. (Ntawv Nkauj 23:1-3) Nws yog peb qhov “chaw cawm siav thiab yog peb lub zog.” Thaum peb raug kev nyuaj siab, nws hajyam tsom kwm peb. (Ntawv Nkauj 46:1) Yeej tsim nyog peb xav ib yam li tus sau nkauj tau hais: “Cia li qhuas [Yehauvas]. Cia li ua [Yehauvas] tsaug, vim nws zoo kawg. Nws txojkev hlub ruaj khov nyob mus ib txhis.”Ntawv Nkauj 106:1.

Nqe Vajlugkub xyoo 2015: “Cia li ua [Yehauvas] tsaug, vim nws zoo kawg.”Ntawv Nkauj 106:1

2, 3. (1) Yog tias peb tsis ceev faj, peb yuav xav yuam kev li cas? (2) Hauv zaj no peb yuav kawm txog cov lus nug twg?

2 Ua cas thiaj tseem ceeb ua luaj rau peb nco Yehauvas txiaj ntsig? Rau qhov phau Vajlugkub qhia tias lub caij kawg no, feem coob yuav tsis nco leejtwg txiaj ntsig li. (2 Timaute 3:2) Coob leej ntau tus tsis pom tej koob hmoov uas lawv tau txais. Lub qab ntuj no tej kev lag kev luam ntxias tau tibneeg ntshaw ntau tsav ntau yam. Lawv tsis txaus siab rau tej uas lawv muaj. Yog peb tsis ceev faj, peb yuav tsis  nco luag txiaj ntsig ib yam li ntawd. Cov Yixayee thaum ub tsis nco Yehauvas txiaj ntsig, lawv thiaj tsis xam pom qhov uas Yehauvas nrog lawv sib raug zoo. Lawv tsis nco qab txog tej koob hmoov uas Yehauvas pub rau lawv. Yog tias peb tsis ceev faj, peb yuav xav yuam kev li ntawd thiab.Ntawv Nkauj 106:7, 11-13.

3 Peb ib txhia yuav raug kev nyuaj siab ntau yam. Thaum peb nyuaj siab heev, tej zaum kuj ua rau peb poob siab thiab tsis nco qab txog tej koob hmoov uas Yehauvas tau pub. (Ntawv Nkauj 116:3) Peb yuav tsum ua li cas peb thiaj nco Yehauvas txiaj ntsig mus li? Thaum peb raug kev nyuaj siab, yuav ua li cas peb thiaj coj tau tus cwj pwm zoo? Cia peb kawm txog qhov no.

“[YEHAUVAS], KOJ TAU UA NTAU YAM”

4. Yuav ua li cas peb thiaj nco Yehauvas txiaj ntsig mus li?

4 Yuav ua li cas peb thiaj nco Yehauvas txiaj ntsig mus li? Peb yuav tsum pom txog tej koob hmoov uas nws twb pub rau peb lawm. Peb yuav tsum xav ntsoov txog tej koob hmoov ntawd thiab xav txog qhov uas Yehauvas hlub peb tsis tseg tsis tu. Thaum tus sau nkauj xav txog Yehauvas tes haujlwm zoo kawg nkaus, ua rau nws xav tsis thoob li.Nyeem Ntawv Nkauj 40:5; 107:43.

5. Povlauj tus qauv pab kom peb nco Yehauvas txiaj ntsim li cas?

5 Peb kawm tau ntau yam los ntawm tus tubtxib Povlauj. Nws xav ntsoov txog tej koob hmoov uas Yehauvas tau pub rau nws. Nws thiaj nco ntsoov ua Yehauvas tsaug. Povlauj paub tias yav tas los nws yog ib tug “neeg tuam mom” uas “tsim txom thiab ua limhiam” heev rau cov Khixatia. Nws thiaj ua Vajtswv thiab Yexus Khetos tsaug tias nkawd zam nws lub txim thiab pub tes num tshaj tawm txoj xov zoo rau nws ua. (Nyeem 1 Timaute 1:12-14.) Povlauj kuj saib cov Khixatia rau nqe heev. Nws ua Vajtswv tsaug tias lawv coj tus qauv zoo thiab mob siab ua Vajtswv tes haujlwm tsis tseg. (Filipi 1:3-5, 7; 1 Thexalaunika 1:2, 3) Thaum nws raug kev tawm tsam nws kuj nco ntsoov ua Yehauvas tsaug tias muaj cov kwvtij nkauj muam txhawb nqa nws. (Tubtxib Tes Haujlwm 28:15; 2 Khaulee 7:5-7) Povlauj thiaj sau ntawv mus txhawb cov Khixatia li no: “Cia li ua Vajtswv tsaug . . . hu Davi tej nkauj thiab tej nkauj qhuas thiab tej nkauj . . . ua Vajtswv tsaug hauv nej lub siab.”Khaulauxi 3:15-17.

THOV VAJTSWV THIAB XAV TXOG TEJ KOOB HMOOV

6. Koj nco Yehauvas txiaj ntsig rau dabtsi?

6 Povlauj yog ib tug uas nco Yehauvas txiaj ntsig heev. Ua li peb yuav xyaum Povlauj tus qauv li cas? Peb yuav tsum xav txog tej uas Yehauvas tau pub rau peb. (Ntawv Nkauj 116:12) Koj yuav teb cov lus nug no li cas? Koj nco Yehauvas txiaj ntsig rau dabtsi? Koj puas nco txiaj ntsig tias koj tau nrog Yehauvas sib raug zoo? Koj puas nco txiaj ntsig tias Yexus Khetos los tuag txhiv noob neej, peb thiaj tau kev zam txim? Koj puas nco txiaj ntsig rau cov kwvtij nkauj muam uas txhawb koj lub zog thaum koj nyuaj siab? Koj puas nco txiaj ntsig rau koj tus txij nkawm thiab koj tej tub ki? Cia li siv sijhawm los xav txog tej koob hmoov uas Vajtswv Yehauvas pub rau koj. Yog koj ua li ntawd, koj yuav saib txhua yam uas koj muaj rau nqe thiab koj yuav nco ntsoov ua Vajtswv tsaug txhua txhua hnub.Nyeem Ntawv Nkauj 92:1, 2.

7. (1) Vim li cas peb yuav tsum ua Vajtswv tsaug? (2) Yog tias peb ua Vajtswv tsaug yuav pab tau peb li cas?

7 Thaum peb xav ntsoov txog tej koob hmoov uas peb tau txais, peb yuav xav ua Vajtswv tsaug. (Ntawv Nkauj 95:2; 100:4, 5) Coob leej ntau tus tsuas thov Vajtswv thaum lawv xav tau kev pab xwb. Tiamsis Yehauvas zoo siab heev thaum peb ua nws tsaug. Phau Vajlugkub qhia tias Hana thiab Hexekhiya nco ntsoov ua Yehauvas tsaug rau tej uas nws tau pub. (1 Xamuyee 2:1-10; Yaxaya 38:9-20) Zoo rau peb xyaum tej qauv zoo li ntawd. Cia li ua Yehauvas tsaug rau tej koob hmoov uas nws tau pub rau koj. (1 Thexalaunika 5:17, 18) Yog koj ua li ntawd koj yuav muaj kev zoo siab, koj  yuav hajyam hlub Vajtswv, thiab koj yuav nrog nws sib raug zoo.Yakaunpau 4:8.

Koj nco Yehauvas txiaj ntsig rau tej koob hmoov twg? (Saib nqe 6, 7)

8. Vim li cas ib txhia ho tsis nco Vajtswv txiaj ntsig lawd?

8 Yog tias peb tsis ceev faj ces peb yuav tsis nco qab Yehauvas tej koob hmoov. Yog vim li cas? Vim peb yog neeg txhaum. Peb lub siab kheev ntxias peb yuam kev ib yam li peb pog suab yawg suab Adas thiab Eva. Vajtswv tsim Adas thiab Eva nyob ib lub vaj zoo nkauj heev. Nkawd muaj txhij muaj txhua thiab muaj txojsia nyob mus ib txhis. (Chiv Keeb 1:28) Tiamsis nkawd tsis nco txiaj ntsim rau tej uas Vajtswv pub. Nkawd ua neeg siab hlob thiab ntshaw ntau tshaj li Yehauvas pub. Nkawd thiaj plam ib puas tsav yam. (Chiv Keeb 3:6, 7, 17-19) Lub qab ntuj no feem coob tsis nco leejtwg txiaj ntsig thiab. Yog peb tsis ceev faj ces peb yuav coj tau tib tug cwj pwm ntawd. Tej zaum peb yuav saib peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas tsis muaj txiaj ntsim, los yog peb yuav tsis nco txiaj ntsig rau peb cuab kwvtij thoob ntiajteb. Tej zaum peb kuj yuav caum lub qab ntuj no tej kev lomzem uas nyob ib vuag xwb. (1 Yauhas 2:15-17) Yuav ua li cas peb thiaj nco txiaj ntsig? Peb yuav tsum xav ntsoov txog tej koob hmoov uas Yehauvas pub, thiab ua nws tsaug tsis tseg tsis tu uas nws tau pub peb los ua nws haiv neeg.Nyeem Ntawv Nkauj 27:4.

THAUM RAUG KEV NYUAJ SIAB

9. Thaum peb raug kev nyuaj siab, vim li cas tseem ceeb rau peb xav txog tej koob hmoov uas peb tau txais?

9 Peb yuav tsum nco txiaj ntsig rau tej koob hmoov uas Vajtswv pub, peb thiaj thev dhau tej kev nyuaj siab uas peb raug. Tej zaum tib ntsais muag xwb yus lub neej hloov tag nrho. Ib txhia nyuaj siab vim lawv tus txij nkawm tsis npuab siab rau lawv. Tej zaum ib tug lam muaj txiab xeeb txiab nkeeg, muaj kev puas kev ntsoog los raug nws. Tej zaum muaj cua daj cua dub lossis lwm yam xwm txheej raug koog yus nyob. Thaum muaj tej kev nyuaj siab li hais no, peb yuav tsum nco ntsoov tej koob hmoov uas peb tau txais peb thiaj yuav thev dhau. Xav txog cov qauv nram no.

10. Thaum Maivliag xav txog tej koob hmoov uas Yehauvas pub rau nws, pab tau nws li cas?

10 Maivliag * yog ib tug tho kev uas nyob rau Sab Qaum Teb Amelikas. Maivliag tus txiv yog ib tug txwj laus tiamsis nws cia li qaug siab rau lwm tus thiab tso Maivliag lawv cov niam tub tseg. Ua cas Maivliag thiaj muaj siab teev tiam Yehauvas ntxiv mus? Maivliag hais tias Yehauvas yeej saib xyuas txhua yam uas nws cheem tsum. Nws hais tias: “Txhua txhua hnub kuv yeej xav txog tej koob hmoov uas Yehauvas tau pub rau kuv. Yog ib qho koob hmoov zoo heev  uas kuv Leej Txiv Yehauvas tseem xam pom kuv thiab tsom kwm kuv txoj hau kev. Kuv paub tias nws yeej yuav tsis tso kuv tseg ib zaug li.” Txawm tias Maivliag raug kev nyuaj siab ntau yam los, nws lub siab kaj lug. Maivliag thiaj uv dhau lub sijhawm ntawd thiab nws kuj txhawb tau lwm tus lub zog.

11. Ua cas Kab Yeeb thiaj thev taus nws tus mob?

11 Muaj dua ib tug tho kev hu ua Kab Yeeb nyob sab tebchaws Axia. Nws nrog nws tus txiv tho kev tau 20 lub xyoos. Muaj ib hnub nws mus kuaj mob, lawv hais tias nws mob kheeb xawm ntsws. Lawv hais rau Kab Yeeb tias nws tsuas nyob 3 lossis 6 lub hlis ntxiv xwb. Nkawd ob niam txiv twb raug kev nyuaj siab ntau yam los lawm, tiamsis nkawd tsis xav tias nkawd ib tug yuav mob loj li ntawd. Kab Yeeb hais tias: “Tus mob no ua rau kuv nyuaj siab kawg li. Kuv ntshai heev thiab kuv xav tias kuv plam tag nrho ib puas tsav yam.” Ua li cas Kab Yeeb thiaj thev dhau tej kev nyuaj siab no? Nws hais tias: “Txhua hmo ua ntej kuv yuav mus pw, kuv mus saum nru tsev thiab kuv thov Vajtswv txog 5 yam uas nws tau foom koob hmoov rau kuv hnub ntawd. Thaum kuv ua li ntawd nplig tau kuv lub siab heev thiab ua rau kuv hajyam hlub Yehauvas.” Thaum Kab Yeeb thov Vajtswv li ntawd pab tau nws li cas? Nws hais tias: “Yehauvas yeej tsom kwm peb thaum peb raug kev nyuaj siab. Thaum muab tej kev nyuaj siab piv rau tej koob hmoov, kuv pom hais tias tej koob hmoov ntawd yeej ntau tshaj tej kev nyuaj siab.”

Sheryl thiab nws tus nus (Saib nqe 13)

12. Thaum Yauhas tus pojniam tas sim neej, ua cas nws thiaj thev dhau lub sijhawm ntawd?

12 Muaj ib tug kwvtij hu ua Yauhas nyob rau ib ceg Npe-ee sab tebchaws Afika. Nws twb ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas tau 30 xyoo lawm. Nws hais tias: “Xya xyoo dhau los no kuv tus pojniam tau tas sim neej lawm, ua rau kuv mob siab tshaj plaws li. Thaum kuv xav dheev txog lub sijhawm uas nws mob kheeb xawm ua rau kuv nyuaj siab heev.” Ua cas Yauhas thiaj thev dhau lub sijhawm ntawd? Nws hais tias: “Muaj ib zaug kuv xav txog thaum kuv pojniam nyob, es wb muaj kev zoo siab ua ke. Kuv thiaj ua Yehauvas tsaug uas nws pub kuv nco txog lub sijhawm ntawd. Qhov ntawd ua rau kuv kaj siab heev thiab txij thaum ntawd los kuv nco ntsoov ua Yehauvas tsaug uas nws pub kuv nco txog kuv tus pojniam. Qhov uas kuv nco Yehauvas txiaj ntsim pab tau kuv heev. Kuv tseem nco kuv tus pojniam heev, tiamsis kuv ua Yehauvas tsaug uas nws tau pub ib tug pojniam zoo heev nrog kuv ua neej. Kuv zoo siab uas kuv tus pojniam hlub  Yehauvas thiab nrog kuv teev tiam Yehauvas ua ke. Tej no pab kom kuv kaj siab dua qhov qub.”

“Kuv ua Yehauvas tsaug tias nws yog kuv tus Vajtswv.”—Sheryl

13. Thaum Sheryl raug kev nyuaj siab, ua cas nws thiaj uv dhau?

13 Xyoo 2013, muaj cua daj cua dub loj heev los raug tebchaws Philippines. Ib tug ntxhais hu ua Sheryl uas muaj 13 xyoos raug kev nyuaj siab heev. Nws hais tias: “Peb lub tsev puam tsuaj tag thiab kuv tsev neeg tuag tas tibsi.” Nws niam nws txiv, nws ob tug viv ncaus thiab tus nus tuag tibsi. Dabtsi pab kom Sheryl uv dhau tej kev nyuaj siab no? Twb yog nws nco txiaj ntsig rau tej uas Vajtswv pub rau nws thiab nws xav ntsoov rau tej koob hmoov uas nws tseem tau. Nws hais tias: “Cov kwvtij viv ncaus ua ntau yam los txhawb cov uas xav tau kev pab. Kuv paub tias peb cov kwvtij thoob plaws lub ntiajteb no yeej thov Vajtswv pab kuv.” Nws hais ntxiv tias: “Kuv ua Yehauvas tsaug uas nws yog kuv tus Vajtswv. Nws yeej ib txwm pub kom peb tau noj tau haus.” Tus qauv no qhia tias thaum peb nco txiaj ntsim rau tej koob hmoov uas Yehauvas tau pub, peb yuav nyiaj dhau txhua yam kev nyuaj siab.Efexau 5:20; nyeem Filipi 4:6, 7.

“KUV YUAV XYIV FAB RAU HAUV [YEHAUVAS]”

14. Peb muaj kev cia siab dabtsi? (Saib daim duab ntawm sab 7.)

14 Thaum Yehauvas foom koob hmoov rau nws cov tibneeg yav tas los, lawv muaj kev xyiv fab heev. Xav txog lub sijhawm uas Yehauvas cawm cov Yixayee dim ntawm Falau thiab nws cov tub rog hauv tus Dej Hiavtxwv Liab. Cov Yixayee zoo siab tshaj plaws li lawv thiaj hu nkauj qhuas Yehauvas thiab ua nws tsaug. (Khiav Dim 15:1-21) Niaj hnub no, peb cia siab tias Vajtswv yuav cawm peb dim ntawm txhua yam kev nyuaj siab ntxhov plawv thiab. (Ntawv Nkauj 37:9-11; Yaxaya 25:8; 33:24) Xav txog lub sijhawm uas Yehauvas yuav muab nws cov yeeb ncuab tshem tawm tibsi. Peb yuav tau nyob rau hauv lub ntiajteb tshiab uas muaj kev thaj yeeb thiab kev ncaj ncees xwb. Hnub ntawd peb sawvdaws yuav qhuas Yehauvas thiab ua nws tsaug!Qhia Tshwm 20:1-3; 21:3, 4.

15. Peb yuav tsum ntsoov li cas xyoo 2015 no?

15 Peb sawvdaws tos ntsoov tej koob hmoov uas Yehauvas tseem yuav pub rau peb xyoo 2015 no. Tej zaum peb kuj yuav raug kev nyuaj siab thiab. Txawm li ntawd los, peb paub tias Yehauvas yeej tsis tso peb tseg ib zaug li. (Kevcai 31:8; Ntawv Nkauj 9:9, 10) Yehauvas yuav pub kom peb muaj txhij muaj txhua, peb thiaj ua tau nws tes haujlwm tiav. Yog li ntawd, cia peb xyaum raws li Hanpaku. Nws hais tias: “Txawm yog tej txiv cev tsis tawg paj, tej txiv hmab tsis txi txiv, tej txiv aulib tu nrho lawm, tsis muaj qoob hauv tej teb, tej nkuaj nqha nrig tsis muaj yaj tsis muaj tshis thiab tej nkuaj nyug khoob ntshuv, los kuv yuav xyiv fab rau hauv [Yehauvas], kuv yuav zoo siab rau Vajtswv uas cawm kuv dim.” (Hanpaku 3:17, 18) Xyoo no thov kom peb txhua tus xav ntsoov txog tej koob hmoov uas peb tau txais. Cia peb ua raws li nqe Vajlugkub rau xyoo 2015 no: “Cia li ua [Yehauvas] tsaug, vim nws zoo kawg.”Ntawv Nkauj 106:1.

^ nqe 10 Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.