“Yog [Yehauvas] tsis ua tsev, cov uas ua tsev kuj txog siav do xwb.”NTAWV NKAUJ 127:1.

1-3. Cov txij nkawm ntsib kev nyuaj siab dabtsi? (Saib daim duab ntawm sab no.)

IB TUG txivneej uas muaj txij nkawm tau 38 xyoo hais tias: “Yog koj mob siab txhawb koj lub neej kom txojkev txij nkawm mus taus, Yehauvas yeej yuav foom koob hmoov rau koj.” Muaj tseeb li ntawd tiag. Txawm ob niam txiv yuav raug kev nyuaj siab li cas los xij, nkawd muaj peev xwm peem dhau tej kev nyuaj siab, thiab muaj tau kev zoo siab tiag tiag.Paj Lug 18:22.

2 Yeej yuav muaj tej lub sijhawm uas cov txij nkawm muaj kev nyuaj siab. Phau Vajlugkub hais tias cov uas muaj txij nkawm “yuav muaj kev ntxhov siab hauv lub neej.” (1 Khaulee 7:28) Yog vim li cas? Vim muaj ntau yam kev ntxhov siab los laum lub neej uas muaj txij nkawm. Thiab peb yog neeg txhaum xwb, qee zaus ib tug yuav hais tau lus mob ib tug siab lossis ib tug tsis to taub ib tug. (Yakaunpau 3:2, 5, 8) Muaj tej nkawm niam txiv ua haujlwm khwv heev, tseem tu tub tu kiv thiab. Tej txhia ntxhov siab ntau yam ua rau lawv qaug zog tas, tsis muaj sijhawm los nrog nws tus txij nkawm ua ke li. Yog tias tseem tu ncua nyiaj txiag, lossis tseem muaj mob muaj nkeeg lwm yam thiab, ces yuav txo tau nkawd txojkev sib hlub sib raug zoo. Tej zaum ib leeg yuav pib hais lus ntsw ib leeg. Txawm ob niam txiv sib hlub npaum li cas los, nkawd yuav tsum ceev faj tej uas lub cev “nqaij tawv” ntshaw, xws li kev ua nkauj ua nraug, ua vuab tsuab, ua yeeb ncuab, sib cav sib ceg, sib khib,  sib chim, sib cam, thiab tawg ua pab ua pawg.Kalatia 5:19-21.

3 Nyuaj kawg nkaus li rau qhov “tiam kawg” neeg saib tsis taus Vajtswv, feem coob tsuas xam pom lawv tus kheej lawm xwb. Tus cwj pwm no kuj laum tau txojkev txij nkawm thiab. (2 Timaute 3:1-4) Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub qhia tias muaj ib tug yeeb ncuab limhiam kawg li nrhiav nrhw kev los rhuav txojkev txij nkawm. Petus ceeb toom peb tias: “Nej tus yeeb ncuab uas yog Ntxwg Nyoog ncig mus ncig los zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav nyooj laws nrhiav tus uas yuav tom tau noj.”1 Petus 5:8; Qhia Tshwm 12:12.

4. Ob niam txiv yuav tsum ua li cas nkawd txojkev txij nkawm thiaj nyob ruaj khov?

4 Muaj ib tug txivneej nyob hauv tebchaws Nyiv Pooj tau lees tias: “Kuv khwv kawg li ua rau kuv ntxhov siab heev. Kuv cia li tseg tsis nrog kuv tus pojniam hais lus li lawm, thiaj ua rau nws txhawj xeeb ntau yam. Tsis ntev dhau los no nws txawm mob hnyav heev. Tej no ua rau wb nyuaj siab heev thiab hais lus tsis sib haum li.” Cov txij nkawm yeej yuav ntsib kev nyuaj siab, tiamsis Yehauvas yuav pab kom lawv txojkev txij nkawm nyob ruaj khov, thiab muaj kev zoo siab tiag tiag. (Nyeem Ntawv Nkauj 127:1.) Cia peb kawm txog 5 yam uas yuav pab thiab txhim kho txojkev txij nkawm kom nyob ruaj khov mus li. Peb yuav kawm tias tseem ceeb heev rau ob niam txiv sib hlub nkawd txojkev txij nkawm thiaj li ruaj khov.

XAM POM YEHAUVAS HAUV LUB NEEJ

5, 6. Cov txij nkawm yuav tsum xam pom Yehauvas hauv lawv lub neej li cas?

5 Thaum ob niam txiv ib leeg npuab siab rau ib leeg thiab zwm rau Yehauvas, ces yuav txheem tau nkawd txojkev txij nkawm. (Nyeem Laj Lim Tswvyim 4:12.) Thaum nkawd coj raws li Vajtswv tej lus cob qhia, twb yog nkawd xam pom Vajtswv hauv nkawd lub neej. Phau Vajlugkub hais tias: “Nej lub qhov ntsej yuav hnov lus tom nej nrob qaum hais tias, ‘No yog txojkev ntag, cia li taug txojkev no.’ ” (Yaxaya 30:20, 21) Niaj hnub no, cov txij nkawm hnov Yehauvas lub suab li cas? Nkawd yuav tsum nyeem phau Vajlugkub ua ke. (Ntawv Nkauj 1:1-3) Nkawd yuav tau teem sijhawm los pe hawm Vajtswv ua ib tse neeg, xwv nkawd ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog. Nkawd yuav tau thov Vajtswv ua ke txhua txhua hnub los txhawb nkawd txojkev txij nkawm, kom thiaj thev dhau Xatas tej kev tawm tsam.

Thaum ob niam txiv teev tiam Yehauvas ua ke, nkawd hajyam nrog Vajtswv sib raug zoo thiab sib hlub. Nkawd yuav muaj kev zoo siab (Saib nqe 5, 6)

6 Ib tug txiv tsev hu ua Gerhard uas nyob tebchaws Ntsaws Me Nis hais tias: “Thaum wb muaj kev nyuaj siab hais lus tsis sib to taub, Vajtswv Txojlus pab kom wb ua siab ntev es sib zam txim. Yog tsis coj li no, lub neej yuav mus tsis taus.” Thaum ob niam txiv pe hawm Yehauvas ua ke, nkawd yuav hajyam nrog Yehauvas sib raug zoo thiab txawj sib hlub.

COV TXIV TSEV YUAV TSUM MUAJ KEV HLUB

7. Tus txiv yuav tsum coj li cas rau nws tus pojniam?

7 Yog tus txiv paub coj, nws tsev neeg yuav sawv ruaj khov thiab muaj kev zoo siab. Phau Vajlugkub hais tias: “Khetos yog txhua tus txivneej lub taubhau, tus txiv yog tus pojniam lub taubhau thiab Vajtswv yog Khetos lub taubhau.” (1 Khaulee 11:3) Nqe no txhais li cas? Tus txiv yuav tsum saib xyuas nws tus pojniam ib yam li Khetos saib xyuas nws cov thwjtim. Yexus yeej tsis ua nruj ua tsiv rau nws cov thwjtim. Yexus muaj kev hlub, nws muaj lub siab zoo, nws tsis yuam leejtwg ua tej yam uas lawv ua tsis tau, nws hais lus mos lus muag, thiab nws txo hwjchim heev.Mathai 11:28-30.

8. Tus txiv yuav tsum coj li cas nws tus pojniam thiaj hwm nws?

8 Cov txiv tsev uas xyaum Yexus Khetos tus qauv tsis tas yuam kom lawv cov pojniam hwm lawv. Cov txiv tsev yuav tsum “nrog tus pojniam nyob thiab nkag siab tias cov pojniam tsis muaj zog li txivneej.” (1 Petus 3:7) Tsis hais hauv vaj hauv tsev lossis lwm qhov, tus txiv yuav tsum hais tej lus uas qhia tias nws saib taus thiab hlub tshua nws tus pojniam. Tej lus uas nws hais qhia tau tias nws saib nws tus pojniam rau nqe. (Paj Lug 31:28) Thaum tus txiv ua zoo rau nws tus pojniam li no, tus pojniam yuav hlub thiab hwm nws, ces Yehauvas yuav foom koob hmoov rau nkawd lub neej.

 COV NIAM TSEV UAS TXO HWJCHIM THIAB NYOB HAUV TUS TXIV QAB KEV TSWJHWM

9. Tus pojniam yuav nyob hauv qab tus txiv txojkev tswjhwm li cas?

9 Thaum peb hlub Yehauvas raws li nws tej hauv paus ntsiab lus, ces peb yuav txo hwjchim “nyob hauv Vajtswv txhais qab tes.” (1 Petus 5:6) Thaum cov niam tsev hwm thiab ua raws li lawv cov txiv hais, twb yog lawv saib taus Yehauvas thiab. Phau Vajlugkub hais tias: “Cov pojniam, cia li nyob hauv nej tus txiv qab kev tswjhwm, yog yam uas tsim nyog rau hauv tus Tswv.” (Khaulauxi 3:18) Muaj qee zaus tus txiv yuav txiav txim siab ua tej yam uas tus pojniam tsis pom zoo. Tiamsis yog tias tej uas tus txiv hais tsis hla Vajtswv txoj kevcai, ces tus pojniam uas txo hwjchim yuav tau mloog nws hais.1 Petus 3:1.

10. Puas zoo rau tus pojniam ua dhau tus txiv?

10 Yehauvas pub ib teg haujlwm tseem ceeb heev rau tus pojniam ua. Nws tsim tus pojniam los nrog tus txiv ua txij ua nkawm. (Malakhi 2:14) Thaum ob niam txiv yuav txiav txim siab txog ib yam dabtsi twg, tus pojniam yuav tsum qhia seb nws xav li cas. Nws yuav tsum hais tej lus uas saib taus nws tus txiv. Tus txiv uas thoob tsib yuav ua tib zoo mloog tej lus uas nws tus pojniam hais thiab. Txawm li cas los, tus pojniam yuav tsum tsis txhob ua dhau nws tus txiv. (Paj Lug 31:10-31) Yog tias tus pojniam txo hwjchim li no yuav pab tau tsev neeg muaj kev zoo siab thiab sib haum xeeb. Thaum kawg, nkawd ob niam txiv yuav muaj kev zoo siab vim nkawd ua haum Vajtswv siab.Efexau 5:22.

CIA LI SIB ZAM TXIM

11. Vim li cas tsim nyog ob niam txiv sib zam txim?

11 Yuav kom kev txij nkawm nyob ruaj khov, tus txiv thiab tus pojniam yuav tsum sib zam txim. Yog tias “ib leeg ua siab ntev rau ib leeg . . . ib leeg kuj zam ib leeg” ces ob niam txiv yuav muaj kev sib raug zoo. (Khaulauxi 3:13) Tej laus txeev hais tias “txhob rhaub qub zaub noj mob plab. Txhob hais qub lus mob siab.” Yog yus pheej dig tej kev txhaum yav tas los, yuav rhuav tau yus txojkev txij nkawm. Kev tu siab kev cib nyeej yuav ua rau ob niam txiv tsis xav sib zam, tsis xav sib pab sib txhawb. Nkawd lub neej yuav zoo li lub tsev uas po zuj zus, tej ncej tej qhab tsis ruaj khov lawm. Tiamsis thaum ob niam txiv xyaum sib zam txim, nkawd yuav hajyam sib raug zoo thiab Yehauvas yuav zam txim rau nkawd.Mikha 7:18, 19.

12. Kev hlub “tswj tau ntau yam kev txhaum” li cas?

 12 Thaum yus sib hlub tiag tiag yus yuav tsis ‘cim ntsoov nws tej kev txhaum.’ Phau Vajlugkub qhia tias kev hlub “tswj tau ntau yam kev txhaum.” (1 Khaulee 13:4, 5; nyeem 1 Petus 4:8.) Yog li ntawd, kev hlub yuav pab kom peb zam tau luag lwm tus lub txim, thiab tsis suav luag tej kev txhaum ib qho zuj zus. Tus tubtxib Petus nug Yexus tias, peb yuav zam lwm tus lub txim pes tsawg zaus. Yexus teb tias zam 77 zaus. (Mathai 18:21, 22) Yexus tej lus txhais tias cov Khixatia yuav tsum sib zam txim mus li. Tsis txhob lam hais tias, “Kuv tsuas zam txij li no xwb.”Paj Lug 10:12. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

13. Yuav ua li cas thiaj tso tau lub siab cib nyeej tseg?

13 Ib tug muam hu ua Annette nyob tebchaws Ntsaws Mes Nis tau hais tias: “Yog tias ob niam txiv tsis kam sib zam txim, nkawd yuav sib ntxub thiab ib leeg yuav tsis tso siab rau ib leeg lawm. Tus cwj pwm no yuav rhuav tau yus txojkev txij nkawm. Tiamsis yog yus sib zam txim, ces yuav txhim kho yus txojkev txij nkawm kom yus ob leeg sib raug zoo dua.” Cov txij nkawm los, ib leeg yuav tau ua ib leeg tsaug thiab, ib leeg nco ib leeg txiaj ntsig. Xam pom tej yam uas nws ua tau zoo, es qhuas nws thiab. (Khaulauxi 3:15) Yog tias yus xyaum li no, yus yuav tso tau lub siab cib nyeej tseg.Loos 14:19.

IB LEEG UA ZOO RAU IB LEEG

14, 15. (1) Hauv Luka 6:31, Yexus tau sam hwm li cas? (2) Cov lus sam hwm ntawd pab tau tej txij nkawm li cas?

14 Peb txhua tus yeej xav kom luag hwm peb thiab saib taus peb, puas yog? Thaum luag xav txog peb thiab mloog peb hais, ua rau peb zoo siab heev. Tiamsis, koj puas tau hnov tibneeg txeev hais li no, “Kuv mam li muab nws cov tshuaj iab txhaus nws xwb”? Muaj tej lub caij, luag ua phem rau yus ces yus kuj xav ua phem pauj thiab. Tiamsis phau Vajlugkub qhia li no: “Tsis txhob hais tias, ‘Kuv yuav ua rau nws yam li nws tau ua rau kuv lawm, kuv yuav ua pauj tej uas nws twb ua lawm.’ ” (Paj Lug 24:29) Yexus qhia kom peb paub coj thaum muaj teeb meem. Nws hais tias: “Nej xav kom lwm tus ua li cas rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus.” (Luka 6:31) Yexus cov lus txhais tias yog peb xav kom luag ua zoo rau peb, peb yuav tsum ua zoo rau luag thiab. Tsis yog lawv ua phem rau yus ces yus yuav ua phem pauj. Ib yam li ntawd, yog peb xav kom peb txojkev txij nkawm muaj kev zoo siab, peb yuav tsum txhawb kom mus taus txhob ua phem pauj phem.

15 Cov txij nkawm ib leeg yuav tsum tsis txhob ua rau ib leeg tu siab, tiamsis yuav tsum paub sib hwm thiab ib leeg xav txog ib leeg. Muaj ib tug txiv tsev nyob tebchaws South Africa hais tias ntau zaus thaum nkawd npau taws yeej tsis yoojyim. Txawm li ntawd los, nkawd xyaum coj raws li Yexus cov lus sam hwm, nkawd ib leeg thiaj ua zoo hais lus rau ib leeg, thiab ib leeg saib taus ib leeg.

16. Tsis zoo rau cov txij nkawm coj li cas?

16 Tsis zoo rau cov niam txiv muab lawv tus txij nkawm lub qe nthuav rau sawvdaws paub. Txawm tso dag xwb los tsis zoo ua li ntawd. Nco ntsoov tias kev txij nkawm tsis yog kev sib tw seb leejtwg ntse dua, heev dua, lossis hais tau lus chob siab dua. Peb yog neeg txhaum xwb, muaj qee zaus peb ib leeg yuav ua rau ib leeg npau taws. Tiamsis yeej tsis tsim nyog cov niam txiv ib leeg txhob txwm hais lus chob ib leeg siab, ua rau nws txaj muag, lossis kom muaj kev sib ntaus sib nrig.Nyeem Paj Lug 17:27; 31:26.

17. Cov txiv tsev yuav xyaum coj raws li Yexus li cas?

17 Muaj tej haiv neeg uas tus txiv muaj cai ua phem rau tus pojniam kom luag qhuas tias nws ua taus txiv. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias: “Tus uas tsis chim sai zoo dua li tus uas muaj zog heev, thiab tus uas tswj tau nws lub siab zoo dua li tus uas ntaus tau ib lub nroog.” (Paj Lug 16:32)  Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no nws tsis ua nruj ua tsiv tiamsis nws paub coj thiab tswj nws lub siab. Tus txiv tsev uas coj tau li Yexus thiaj ua taus txiv tiag. Tiamsis tus txiv uas ua nruj ua tsiv lossis ntaus nws tus pojniam tsis yog txivneej yawg li. Nws tsuas txo nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas xwb. Vajtswv tus tub qhe Davi yog ib tug neeg uas muaj siab tuab heev. Nws sau tias: “Thaum nej chim tsis txhob ua txhaum. Thaum nej pw saum txaj, cia li tshuaj saib nej lub siab thiab nyob twjywm.”Ntawv Nkauj 4:4.

“CIA LI HNAV TXOJKEV HLUB”

18. Vim li cas tseem ceeb heev rau peb muaj kev hlub?

18 Nyeem 1 Khaulee 13:4-7. Kev hlub yog yam tseem ceeb tshaj rau ob niam txiv lub neej. Phau Vajlugkub hais tias: “Nej cia li hnav lub siab tab ncuab, siab khuvleej, siab txo hwjchim, siab mos siab muag thiab thev taus, ib leeg ua siab ntev rau ib leeg. . . . Cia li hnav txojkev hlub tsav rau tej no huvsi.” (Khaulauxi 3:12, 14) Yexus muaj kev hlub heev nws thiaj tsis xam pom nws tus kheej xwb. Nws yeem tuag theej sawvdaws lub txhoj. Yog li ntawd, cov txij nkawm yuav tsum coj ib yam li Yexus. Yog tias ob niam txiv sib hlub li ntawd, nkawd txojkev txij nkawm yuav ruaj khov. Txawm ib leeg yuav ua meem txom ib leeg, muaj mob muaj nkeeg, tsis muaj txaus noj txaus siv, thiab txawm niam pog txiv yawg lossis niam tais yawm txiv ua cov nyom npaum li cas los xij, nkawd yuav sawv ruaj khov ua ke.

19, 20. (1) Cov txij nkawm yuav tsum coj li cas lawv thiaj muaj kev zoo siab? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj tom ntej?

19 Yuav kom txojkev txij nkawm ruaj khov, nkawd yuav tsum sib hlub, ib leeg npuab siab rau ib leeg, thiab mob siab sib txhawb tiag tiag. Thaum muaj kev nyuaj siab, ib leeg txhob tso ib leeg tseg. Cia li txiav txim siab nrhiav kev los kho kom rov sib raug zoo. Tsis yog lam ua cav lwj sib ib xwb, tiamsis kho kom neb rov sib hlub tiag tiag. Cov niam txiv uas hlub Yehauvas thiab sib hlub tiag tiag yeej nrhiav kev los kho lawv tej teeb meem, rau qhov “txojkev hlub tsis txawj kawg.”1 Khaulee 13: 8; Mathai 19:5, 6; Henplais 13:4.

20 Peb nyob rau lub “sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg.” Thiaj nyuaj ua luaj rau cov niam txiv txhawb kom lawv txojkev txij nkawm nyob ruaj khov thiab muaj kev zoo siab. (2 Timaute 3:1) Tiamsis yog nkawd vam khom Yehauvas txojkev pab ces nkawd txojkev txij nkawm yuav nyob ruaj khov. Txawm li cas los xij, cov niam txiv yuav tsum ceev faj lub qab ntuj no txojkev ntshaw ua nkauj ua nraug. Zaj tom ntej no peb yuav kawm seb cov txij nkawm yuav txhawb lawv txojkev ntseeg li cas thiaj yuav tiv thaiv tau lawv ntawm kev nkauj kev nraug.

^ nqe 12 Phau Vajlugkub txhawb kom cov txij nkawm sib zam thiab kho kom lub neej mus taus. Tiamsis thaum ib tug txij nkawm mus deev lwm tus lawm, tus uas tsis ua txhaum mam txiav txim seb nws yuav zam txim los tsis zam. (Mathai 19:9) Mus saib phau ntawv “Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub” ntawm zaj hu ua “Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kev Sib Nrauj Thiab Kev Sib Cais,” sab 251-253.